سلطان علی کشتمند

صدر اعظم پیشین افغانستان

جستجو در کابل پرس