صفحه نخست > حقوق بشر > آزادی بيان > جريان دادگاه تفتيش عقايد كابل درباره پرويز كامبخش

جريان دادگاه تفتيش عقايد كابل درباره پرويز كامبخش

قسمت چهارم: بریزد خون و خواند چند آیت/ جنایت را بشوید با روایت/ خیانت پیشه باشد پاک دامن/ که قانون گشته صابون جنایت
هارون خليلی
يكشنبه 16 نوامبر 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

وکیل مدافع در وقفه جلسه قضایی که تا ساعت دو بود با ژورنالیستان مصاحبه کرده گفت:

وکیل مدافع : من از روند این جلسه به طور کامل راضی نیستم چرا اکثر شهود که در اینجا خواسته شده بود آنها در باره اتهام وارده هیچ چیزی نگفتند صرف موضوعات صنفی که در هر صنف درهر جای ، پوهنتون و پوهنحی وجود دارد ، در این مورد بیشتر در این مورد آنها بیشتر صحبت میکردند. اصلا در باره مقاله هیچکدامشان صحبت نکرد. و همچنان یگانه شاهد که اظهارات اش در دوسیه موجود بود که به جبر و اکراه اخذ شده بود در مزار شریف او شاهد در شهادت خود کاملا این اتهامات را رد کرد و گفت که من اصلا چنین مقاله را نه در دست پرویز کامبخش دیدیم و نه من از او کدام مقاله را دریافت کردیم . بنا واضح میسازد که دیگر هیچ شاهد وجود ندارد و این یک توطئه و سازش است برعلیه موکل من

سوال ژورنالیست : در این صورت شما از قدم بعدی سیستم قضایی نگران نیستید در ارتباط به موکل تان ؟

وکیل مدافع : اگر قضایا به همین شکل بررسی شود و به همین شکل تحقیق شود من فکر میکنم که نظام عدل و قضایی ما مشکلات بیشتر و بیشتر خواهد داشت

ژورنالیست : از دولت شما چی میخواهید در این راستا

وکیل مدافع : از دولت میخواهم که اصلاحات قضایی را عملی بکند و اصلاحات قضایی را آغاز بکند اگر آغاز نکردند تابحال. و کوشش بکنند که تمام قضایا به شکل درست و قانونی اش بررسی شود و محاکمه عادلانه صورت بگیرد .

ژورنالیست : اگر محکمه کدام تصمیم بر علیه موکل شما بگیرد شما چی خواهد کردید ؟

وکیل مدافع: اقدام بعدی من این قبل از وقت است ولی با این شکل که قوانین مد نظر گرفته نمیشود امکان دارد که ما تمام کس های که در این موضوع دخیل است آنهارا ما بخواهیم به استر محکمه تا از این اعمال غیر قانونی خود جواب بدهند.

ژورنالیست : شما هم از یک عده شاهد های که بر ضد از اینها سخن بگوید یاد کردید ؟ چرا برای شاهد های شما فرصت داده نشد ؟ تا بیایند در اینجا صحبت کنند.

وکیل مدافع : به شهود ما این فرصت داده نشد . گرچه مطابق قانون ، مطابق صراحت قانون ماده 51 قانون اجراات جزایی موقت شهود نفع هم خواسته میشد . برای وکیل و حارنوال برای هردو طرف دعوا این صلاحیت داده شده که تا آنها شهود خود را در محکمه حاظر بسازند ولی اینکه محکمه چرا پافشاری میکند برای نخواستن شهود نفع در جریان محکمه .

ژورنالیست : شما فکر نمیکنید برای تصمیم گیری نهای برای موکل تان مشکل ایجاد کند ؟

وکیل مدافع : کاملا اگر شهود نفع به محکمه حاضر شده نتوانند و یا آنها توسط محکمه خواسته نشود معلوم دار است که در قسمت تصمیم گیری محکمه تاثیر مستقیم خواهد داشت ،

ژونالیست : محاکمه گذشته کاملا غیر عادلانه بوده ؟

وکیل مدافع : محکمه ابتداییه بلخ کاملا غیر عادلانه برسی کرده قضیه را اگر حتی در مورد از او بر رسی صورت بگیرد در قسمت فیصله که آنها کرده من مطمئن هستم که خود آنها مورد باز پرس و پرسی قانونی قرار خواهد گرفتند .

محکمه در مدت معینه آغاز نگردید .

رییس استیناف با معاونین اش در حالت چانه زدن بودند که چی تصمیم بگیریم ، چرا که هیچ سندی و شاهد وجود ندارد و همچنان قرار بود که محکمه آغاز شود نه برای تصمیم نهای بخاطر که هنوز بعض سوال های مانده بود . حارنوال هنوز نظر حارنوال معلوم نبود از محکمه بالای مجرم اش چی جزایی را میخواهد و همچنان وکیل مدافع هم هنوز چیزی نخواسته بود ، طبق روال معمول باید در اخیر هم حارنوال و هم وکیل مدافع از محکمه خواسته داشته باشند .

از ساعت 3 گذشته بود که اعلان شد به جا هایتان بايستید که قاضی صاحب داخل میشود .

قاضی با اعضای خود داخل شدند و به جاهای خود نشستند.

قاضی : هیات قضایی به نتیجه رسیدند و تصمیم خود را گرفتند ، تصمیم هیات قضایی ابلاغ میشود.

منشی جلسه : از حاضرین محترم تقاضا میگردد زمان که حکم محکمه ابلاغ میگردد به پا خیزند.

همه به پا بلند شد .

قاضی : تصمیم دیوان امنیت عامه محکمه استیناف کابل در قضیه شتم و صب بالای آن حضرت ص و اهانت دین مقدس اسلام به اتهام سید پرویز کابخش متهم قضیه ، ما هیات قضایی دیوان امنیت عامه محکمه استیناف ولایت کابل در جلسه علنی قضایی منعقده ای تاریخی 1387/7/30 که در حال حضور داشت حقیقی طرفین قضیه دایر گردیده بود به اتفاق هم طبق هدایت ماده 33 قانون تشکیل و صلاحیت محاکم فیصله صادره نمبر 63 دوی یازده 1386 دیوان امنیت عامه محکمه ای ابتدایه شهری مرکز ولایت بلخ را نقض نمودیم و حکم نمودیم که تو سید پرویز کامبخش فرزند سید احمد محصل سال سوم پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون ولایت بلخ به ارتباط قضیه نسبتی ات یعنی صب و شتم بالای آن حضرت ص و اهانت به دین موبین اسلام مطابق به ماده 130 قانون اساسی کشور از ابتدای نظارت و توقیفی گذشته ات به مدت 20 سال حبس تنفیذی تعزیرا محکوم به مجازات شدید حق اعتراض و تمیز طلبی محکوم علیه از اینکه فیصله قطعی و نهایی نبوده محفوظ میباشد . و سلام .

همه حاضرین محکمه به فیصله قاضی اعتراض کردند و این حکم را یک حکم غیر عادلانه خواندند.

سید پرویز کامبخش هم این حکم را قبول نکرد.

و بازهم سید پرویز را با دست و پا های بسته با زنجیر گوشه تاریک زندان فرستادند .

وکیل مدافع سید پرویز کامبخش در کنفرانس خبری چنین گفت .

وکیل مدافع : ما قناعت نداریم . اگر تمام پرنسیپ ها حقوقی و قانونی که در این قضیه بررسی میشد از آن تخطی صورت گرفته و ما امید وار هستیم که در مرحله تمیز خواهی ، استر محکمه در این قسمت توجه بکند و حکم به برائت موکل من بکند.

ژورنالیست : فکر میکنید قضیه جنبه سیاسی را به خود گرفته ؟

وکیل مدافع : قضیه از اول جنبه سیاسی داشته، حلقات بوده که در این قسمت کار کردند و خواستند که قضیه به همین شکل پیش برود و یک بی گناه محکوم به مجازات شود.

ژورنالیست : شما گفته میتوانید این حلقات کی ها هستند ؟

وکیل مدافع : چون اسناد کافی در این مورد وجود دارد که نشان میدهد بعضی از حلقات در این دست دارد ولی فعلا من نمیخواهم که نام مشخص از کسی بگیرم .

ژورنالیست : از رییس جمهور چی تقاضا دارید :

وکیل مدافع : ما از رییس جمهور اسلامی افغانستان تقاضا میکنیم که در این قسمت مداخله بکند و نگذارند که فساد که در نظام عدلی و قضای ما جریان دارد باعث شود که حقوق اتباع افغانستان تلف شود .

ژورنالیست : قضیه امروزی یا پروسیجر امروزی نشان داد که یک تعداد شاهدین اینجا آمده اند ، به نظر شما شواهد که آنها دادند گواهی که آنها دادند قابل از این بود که حکم 20 سال قید بالای موکل شما صادر شود ؟

وکیل مدافع : شهود نفع را محکمه قبول نکرد با وجود که صراحت قانون در این مورد وجود دارد ، قانون اجراات جزایی مؤقت ولی محکمه اورا نپذیرفت این پنج نفر شاهد که آمدند شهادت دادند ، یعنی شهادت اینها به خود قضیه اصلا هیچ ارتباط نداشت صرف یک موضوع صنفی را آنها مطرح کردند که اصلا به خود اتهام و به خود قضیه هیچ ارتباط منطقی نداشته . حتی یکی از شهود اساسی که موجود بود در قضیه و جریان را گزارش داده بود او شاهد امروز کاملا موضوع را رد کرد و گفت که در این قضیه اصلا جبر و فشار وجود داشته ، شاهد بود که از طرف خود حارنوال خواسته شده بود ولی همان شاهد رد کرد و گفت که همچو چیزی وجود نداشته و ندارد و چنین مقاله را از دست پرویز نگرفته.

سید یعقوب ابراهیمی برادر پرویز کامبخش به رسانه چنین میگوید .

سید یعقوب ابراهیمی: من فقط همین قدر میخواهم بگویم که در حقیقت قضات امروز وحشت افغانستان را برای جهانیان به تمثیل کشیدند و همچنان برای مردم مسلمان افغانستان نشان دادند که متاسفانه در افغانستان به جای عدالت وحشت حاکم است و استبداد حاکم است و اینها مطابق علایق و سلایق شخصی خود نه مطابق قوانین افغانستان و نه مطابق شرعیت اسلامی تصمیم گرفتند بلکه از نظر ما و نظر تمام کس های که در محکمه حاصر بودند اینها یک تصمیم غیر عادلانه و به صراحت میتوانیم بگویم که یک تصمیم وحشیانه گرفتند .

ژورنالست : شما این را به روی کدام ثبوت میگوید ؟

سید یعقوب ابراهیمی : ثبوت جریان محکمه است همه در آنجا حضور داشتند. شاهد وجود نداشت چهار نفر استاد که توانایی پاسخ گفتن ، یک مرحله را در دانشگاه ها سپری کردیم در حقیقت استادان که در دانشگاه های افغانستان درس میدهند در قدم اول اینها اکثریت شان صلاحیت اکادمیک ندارند. زمانی که در برابر محصلین قادر به پاسخ گویی نیستند به اشکال گوناگون میخواهند شخصیت آن ها را بکوبند که من خواستار هستم استر محکمه افغانستان در این زمینه عدالت را در نظر بگیرد و نگذارد که حقوق یک جوان مسلمان افغان به این ساده گی و به شکل بی رحمانه تلف شود .

یک تن از حقوق دان ها چنین میگوید :

حقوق دان : در قدم اول من میخواهم این را بگویم که خوشبختانه امروز ما شاهد محاکمه علنی هستیم. محاکمه علنی که هم وکیل مدافع حضور دارد هم ژورنالیستها و هم سایر مردم و همین جریان محکمه علنی را انعکاس میدهند در داخل و خارج کشور این یک گام مثبت است. از این نظر که این حکم به چی شکل صادر شد از نظر ما قابل بحث است. برای اینکه ما احساس کردیم که تناسب بین دعوا و دفاع وجود نداشت. به طور مثال هفت نفر شاهد را حارنوال احضار کرده در حالی که وکیل مدافع هم شهود داشتند که مطابق قانون حق داشتند که شهود نفع هم احضار شود یا در برابر شاهد های حارنوال شهادت بدهد مبنی بر اینکه آقای کامبخش بی گناه است یا چیزی که شاهد میگوید واقعیت ندارد این فرصت از اینها گرفته شد ، ضمن اینکه یک شاهد بسیار عمده حارنوال که او گویا شهادت داده بودند که آقای کامبخش همین مقاله را در دست رس آنها قرار داده او خودش علنا همینطور که تلویزیون ها دیدند او از این شهادت اینکار کرد و اظهار کرد که این شهادت با جبر و اکرا از من اخذ شده بود و مطابق قانون این مظهر قضا است که هر شاهد که در فضای آزاد شهادت میدهد این شهادت معتبر است . من متاسف هستم که هنوز قضا متیقین نشد چرا نظر به دلایل و مدارک که ارایه شد یقین حاصل نمیشود مبنی بر الزامیت متهم آقای کامبخش . یقین اساسات قضایی است تا زمان که قضا متیقن به محکومیت یک متهم نشود نباید اورا محکوم بسازد . و اصل برائت ضمه اصل است که هر نوع شک احتمال و تردید را به نفع متهم تعبیر میکند و اینجا همانطور که دیدیم شاهد انکار کرد و این به متهم باید تعبیر شود گویا این عمل توسط کامبخش اصلا صورت نگرفته من این 20 سال حبس را برای آقای کامبخش غیر عادلانه میبینم .

یک حقوق دان دیگر چنین میگوید .

حقوق دان : به نظر من البته حکم که از طرف محکمه کابل برای پرویز کامبخش صادر شد این حکم غیر عادلانه است ، اینکه شما در جلسه قضایی دیدید روند طور بود که بیشتر به شکل خصمانه برخورد میشد و این که حکم قرائت نشد بنا به کدام دلایل ، این در واقعیت نشان میدهد که حکم از پیش ساخته شده است در واقع درست است که از نظر قانونی حکم باید قرائت شود و برای مردم باید معلوم شود بنا به کدام دلایل و بنا به کدام مواد قانونی حکم میشود دوم اینکه وقتی شما در جلسه حاضر بودید و دیدید و شهود در محکمه حاضر شد . شهود در واقع کس های هستند که اخبار حق را به غیر از خود در محکمه بیان میکند . در حال که شما دیدید کس های که در این جلسه حاضر بودند آنها کس های بودند که ارتباط در قضیه شخصی خود داشتند ، اینها اخبار که میخواست یعنی شهادت که باید بدهند به نفع خود نباید بدهند و دوم ، یک شخص که بار اول حاضر بود حامد بود او در واقع نسبتا به قضیه ربط داشت که او کاملا شهادت اش باطل شد ، یعنی چیزی بود که نفعی کرد مساله را و پنج نفر دیگر که آمدند در واقع هیچگونه رابطه و آدم نمیتوند بگوید اینها به عنوان شهود اثبات بوده بلکه اینها به عنوان شهود خصم بود که اصلا کدام ربط به قضیه نداشت ، به این خاطر من میگویم چون بر اساس ماده 130 که محکوم شده ، توجه داشته باشید که در افغانستان در اکثر قضایا ، سرقت ، فرار از منزل ، به هر حکم جزایی که است ماده 130 صادر میشود و ماده 130 در واقع یک راه گریز در واقع برایتان بگویم که زمینه دیکتاتوری و استفاده جویی قضات را در افغانستان مساعد ساخته و این بسیار مشکل و واقعا وحشتناک و خطرناک است برای افغانستان و برای شهروندان افغانستان ، شما هر مساله که در قانون وجود نداشته باشد بر اساس ماده 130 میتوانید حکم بکنید این بسیار وحشت ناک است.

تو خود حديث مفصل بخوان ازين مجمل.

و سمیع حامد میگوید .

بریزد خون و خواند چند آیت

جنایت را بشوید با روایت

خیانت پیشه باشد پاک دامن

که قانون گشته صابون جنایت

جريان دادگاه تفتيش عقايد كابل درباره پرويز كامبخش

قسمت سوم: کاظم خان استاد ثقافت/ یاسین فلاح طراح اصلی دسیسه علیه پرويز کامبخش/ احمد خان عیار، حارنوال، نزد همه مردم آبرویش از دست رفت چون او اصلا آگاهی از آیه و حدیث ندارد و نمیداند چی جواب بدهد

پنج شنبه 13 نوامبر 2008, نويسنده: هارون خليلی

قسمت اول |قسمت دوم | قسمت سوم | قسمت چهارم

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

  • سلام آقای میرهزار
    شرح جالبی از محاکمه کامبخش را به نشر رساندید. من هرچه تلاش کردم نتوانستم قسمت سوم گزارش را باز کنم. گمانم لینک خراب شده است. آیا می شود که این قسمت سه را فعال ساخته تا من آن را در آرشیف خود، در آرشیف تقدیر نگون بخت این کشور بی پناه، ثبت کنم؟ امیدوارم که به زودی این لینک فعال شده و تمام خوانندگانی که تا حال جریان محاکمه را نخوانده اند، بخوانند.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

جستجو در کابل پرس