IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 53678

خشم و انزجار توده ها از اشغالگران

28 فبروری 2012, 11:23, توسط baqi samandar

باقی سمندر
حوت سال ۱‍۳۹۰ خورشیدی
فروری سال ۲۰۱۲ میلادی
سلام به هموطنانم !
من دیدګاه های شمارا در این ستون بخوانش ګرفتم –
همه شما وما میدانیم ومیخوانیم و می بینیم ومیشنویم که از دوم حوت امسال یا سال ۱۳۹۰ خورشیدی در بګرام – کابل – لوګروننګرهار و پکتیا و هرات وسایر ولایات چه میګذرد؟
از سوختاندن کتاب های دینی وغیر دینی تا سوختاندن کتاب قرانکریم دربګرام به فرمان رهبران نظامی و سیاسی ایالات متحده امریکا و دستیاری یا به اصطلاح اشتباه ترجمان هایشان همه ما اندکی یا بیشتر خوانده ایم وشنیده ایم ودر مورد اینکه هزاران انسان در شهر ها و در دهات بیرون شده اند و با شعار« الله واکبر» برضد کتاب سوزان ګام برداشته اند و یا ده ها انسان از صف مظاهره کنندګان تا حال کشته شده اند و یا بیشتر از پنجاه انسان زخمی شده اند – نیز میدانیم – اینک یکبار از خود بایست بپرسیم که توسل مردم و یا مظاهره ګنندګان به شعار« الله واکبر» چیست ؟
مګر از میان خوانندګان فردی توقع دارد که شعار ها بایست « هورا – هورا – هورا » میبودند و میباشند ؟
من میتوانم در مورد شعار ها زیاد بنویسم اما چند اشاره ګوتاه را در اینجا اضافی نمیدانم یک – همه میدانیم که درپایګاه بګرام قوای ایالات متحده امریکا – یا امًپریالیسم امریکا لشکر ودفتر دارد –
دو- همه میدانیم که رژیم کابل و به سر اقتدار هم به زور بی ۵۲ به اریکه قدرت نشانده و نصب ګردیده است
سه – همه میدانیم که تنظیم های که مسمی به هفت ګانه وهشت ګانه بودند در اریکه فرمانروایی لم داده اند .
چهار – همچنان همه میدانیم که این تظاهرات که از دوم حوت امسال با انګیزه ای مخالفت با سوختاندن قران کریم شروع شد – درشهر ها و دهات ګسترش یافت و برضد قوای امریکایی و خارجی ها شعارهایی دادند ومیدهند
پنج – همه میدانیم که نتنها فرمانده نظامی امریکا بلکه ریس جمهور امریکا اقای بارک اوباما نیز از مردم دولت و مردم فغانستان و مسلمانان عذر خواست و قول داد که این قران سوزی عمدی نبوده است وتکرار نخواهد شد.
شش – من میتوانم دها نمونه دیګر از اهانت به دین اسلام ومردم را نشانی نمایم و بنویسم که بخاطرجلوګیری از اطناب کلام بدان اشاره نمی نمایم .
هفت – ایا نیروهایی که خود را دموکرات مینامند یا چپ میخوانند یا طرفدار کارل مارکس میدانند – میتوانند کتاب سوزی وقران سوزی و توهین واهانت به دین مردم را تایید نمایند ؟
هشت – مګر در زمان فاشیسم هتلری کتابها را نسوختاندند ؟ صد ها نمونه کتاب سوزی را میتوانم نام ببرم .
نه - مګردولت کابل کتابها را در دریای هلمند غرق نګرد ؟ مګر میتوان کتاب سوزی هتلر را محکوم نمود و از امریکایی ها را بخاطر« شعار الله واکبر» نادیده ګرفت ؟
نه – مګر میتوان برضد تجاوز امریکا ومتحدین در هفتم اکتوبر ۲۰۰۱ میلادی بر تمامیت ارضی فغان ستان که زیرنام تجاوز بشر دوستانه انجام ګرفت ، نوشت وبرضد زندان بګرام وزندان های خصوصی را نوشت وانها را افشا نمود وپرده از روی جنایات و شکنجه ها برداشت اما در مورد سرکوب مردم در سه حوت سال ۱۳۵۸ خورشیدی – ۲۴ حوت ۱۳۵۷ خورشیدی – تجاوزشوروی درششم جدی ۱۳۵۸ خورشیدی و یازندانهای پلچرخی و صدارت و شکنجه ګاه های خاد طفره رفت ویا خاموشی اختیار نمود ؟
اګر شعار« الله واکبر» ګفتن در سه حوت ۱۳۵۸ یا سی ودو سال پیش از امروز یا سوم حوت امسال در ۱۳۹۰ خورشیدی را بخواهیم بشګافیم وارزیابی نماییم – وقت کافی داریم . مظاهره کنندګان در هردو سوم حوت« الله اکبر» ګفتند و از طرف هوادران شوروی و امریکا بخاک وخون کشانیده شدند – اعتراض را بخاک وخون کشانیدن در نفس رژیم های مستبد و ارتجاعی نهفته است – چه آن رژیم خود را طرفدارسرمایه داری دولتی بداند یا نیو لیبرالیسم – درهر دو صورت دیدیم که سیستم سرمایه داری انحصاری دولتی نوع شوروی یا سرمایه داری نیو لیبرالیستی با شرکت نیو محافظه کاران وهمدستی مستبدین داخلی اعتراض را سرکوب نمودند ودراینجاست که بایست درمورد اعتراض و نافرمانی مدنی وبرخورد به نافرمانی مدنی نګاهی ژرف تر داشته باشیم.

آنلاين بنگريد : خشم و انزجار توده ها از اشغالگران

جستجو در کابل پرس