IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 72888

از دین پروری تا دین فروشی

15 می 2013, 16:57, توسط پرویز "بهمن"

سلام به آقای ضیاء الدین!
دوست عزیز!
خوشحالم ازاینکه مناقشه های دلخراش ما را تعقیب کرده اید، میدانم که خواندن ومطالعهء چنین پیامها که میان من ومخالفانم تا کنون رد وبدل گردیده است روح وروان شما را آزار داده است، ازین بابت ازجانب خودم شخصا ازشما معذرت میخواهم که باعث ملالت خاطر شما گردیده ام.
اما عرض بنده خدمت شما ودیگر دوستان بیطرفی که این بحثهای داغ توأم با الفاظ رکیک را تعقیب کرده اند این است که: پیروان گمراه ملا فیضانی ملعون، به زبان عربی سخت ترین دشنامها را هم به من وهم به آقای مولویزاده تا کنون داده اند، ازآنجمله : (عتل و زنیم) درقرآن به معنای بدگوی زنا زاده آمده است که درقسمت دشمنان پیامبر اسلام بکار رفته است، اما پیروان مکتب شیطانی ملا فیضانی ملعون خصوصا فردی بنام: (مصلح (!) پنجشیری آنرا درحق من وآقای مولویزاده بکار برده که پیش چشمان تان موجود است، علاوه برآن، بنده را( قوادک) یعنی مرده گاو خطاب کرده است که بازهم این پیامها پیش چشمان تان حاضر است،
به این هم بسنده نکردند، شخصی بنام خلیل پریانی حاضر شد که هم بنده را وهم عتیق الله مولوی زاده را منافق بخواند وازبیماران عصر رسول الله بداند که گویا درقلب های ما مرض است ، رجس است وپلیدی است که هرگز قابل تداوی ومعالجه نیستیم.
حالا من وکیل مدافع آقای مولویزاده نیستم ونه هم اورا می شناسم ونه هم با اوتاحال کدام ارتباطات خط وایمیل برقرار کرده ام، من صرف بحیث یک خواننده مانند شما حادثهء تاریخی تظاهرات ملاها را درزمان ظاهرشاه، ازقلم جناب مولویزاده تائید کرده ام وچشمدید خودم را از عصیان قبایل وزیر درمنطقهء وانه دربرابر پروژهء خرسازی ملا مذهبی، نوشته ام که ازطرف آقای مصلح تائید شد، بس. حالا شما قضاوت کنید که آیا این مقالهء جناب عتیق الله مولویزاده ازنظر اسلامی یا ازنظر وطنی یا ازنظر تاریخی آنقدر خطرناک بود که این آقایون علیه وی با چماق دشنام وتکفیر وتفسیق پیش آمدند؟
این آقایون که اینقدر مسلمان ومومن بودند، تاکنون چرا دربرابر نوشته های عزیز یاسین سکوت مرگبار اختیار کرده بودند که برقرآن وتمام معقتدات اسلامی دشنام زده است؟
بگذریم ازینکه خود همین حکیم پور بحیث یکی ازشاگردان مکتب شیطانی ملا معتصم، درپیام آخری اش، بنده را به استناد طرفداران عزیز یاسین محکوم کرده است وبیمار بودن مرا ازقول آن ثابت کرده است.
این کار حکیم پور نشان میدهد که این فرقهء ضاله حتی با منکر ترین وغلیظ ترین دشمنان خدا قول دوستی ومودت داده اند ولی درظاهر امر سخن از اسلام مکتبی وتصوف اسلامی میزنند.
پرسش این است که :آیا نمیشد که بانوشتن یک جوابیهء مختصر ومودبانه دربرابر آقای مولویزاده به شکل مستند، ادعاهای وی را رد کنند که علامه (!) فیضانی پول نگرفته است؟ ضرورت به اینقدر دشنام وتوهین وتلعین وتفسیق چه بود؟
آیا این موضوع آنقدر مهم بود که یک مرد مسلمان ومجاهد را که تخلص مولویزاده را با افتخار عقب نام خود یدک می کشد ویک عمر درجمعیت اسلامی مبارزه وجهاد کرده اورا کافر، کمونیست، ملحد واین بندهء حقیر را مرده گاو وزنا زاده خطاب کنند؟
پس معلوم است که به قول ایرانیهای همزبان ما درکفش این آقایون ریگ وجود دارد که نمیخواهند بعضی حقایق افشا گردد، وبا همین وسایل تلعین وتوهین وفحاشی وتکفیر وتفسیق میخواهند اورا وادار به سکوت نمایند. حتما این جا راز های بیشتری وجود دارد که این آقایون از افشا شدن آن می ترسند.
اما من بنوبهء خودم، مجبور شدم که این آقایون را یک درس بدهم وبفهمانم که اگر قرار باشد که با چماق دشنام وتوهین وفحاشی با مخالفان تان برخورد کنید دیگران بهتر ازشما ازعهدهء این کار برامده میتوانند. زیرا شما را بحیث یک فرقهء ضاله وگمراه درجامعه می شناسند وبرارتداد شما بحیث یک مجموعهء کفری وارتدادی فتوا صادر شده است. هیچکسی تاکنون ازقلم هیچ عالم دین فتوایی را دربارهء کافربودن مرتد بودن عتیق الله مولویزاده نخوانده است.
حالا آن مصلح یا مفسد یکه ادعای عاق شدن وشعله ایی بودن عتیق الله مولوی زاده را مطرح کرده بود کجاست؟
بناء حالا بعدازین به شما خوانندهء گرامی وبیطرف این وعده را میدهم که بنده ازطرف خودم، آنها را مادرزنا، وحرامی وبی پدر وبی مادر نمیخوانم، صرف همان مرتد وملعونی که چند سال پیش در پشاور، بیش ازپنجاه نفر عالم دین علیه این فرقهء ضاله بکار برده آنرا علیه شان بکار می برم تا حقایق واضح وعریان گردد.
واما چند حرف کوتاهی راجع به پیامگزار محترم اوغان!
اوغان عزیز نیز برمن تاخته است که گویا من برحاکمیت افاغنه توهین روا داشته ام، وحاکمیت آنها را حاکمیت خر معرفی کرده ام، بلی!
من نظر به فتوای مولوی بجلیگر که خود گفته است، درمیان پشتونها بعضی قبایل ازنظر خونی، با "خر" قرابت دارند، حاکمیت سه صد سالهء اوغان را حاکمیت خر خوانده ام
( په پشتنوکی داسی قبایل هم شته چه دخر نه پیدا شوی دی)
حال یکی ازهمان خرهای مجسم، خود عالی جناب استید، اما فرق میان شما وجناب پریانی صاحب این است که آن بیچاره را شماهم بر بی عقل بودنش اعتراف کرده اید مانند خودتان خر ساخته اید، ورنه او در اصل ریشهء انسانی دارد . به عبارت واضحتر : خلیل پریانی ، طبیب حاذق مکتب فیضانی صاحب مرتد را حاکمیت سه صد سالهء شما اوغانهای خر ذات استحمار کرده بعنی به خرمجسم تبدیل کرده است، وظیفهء من این است تا اورا از عالم خری بدنیای انسانیت رهنمون شوم، کسی را که در سه صد سال حاکمیت های ظالمانهء شما طایفهء خر، باقلی خورانده باشد آن بیچاره چگونه رشد وانکشاف فکری پیدا کند.
کسی که تا دوران جنگ علیه شوروی سابق، چشمان پدر وپدرکلانش به موتر آشنا نبوده وبه منطقهء شان موتری نرفته وخوراک مردمان همدیارش درپریان، جز باقلی چیز دیگری نبوده است؛ طبعا که آن بیچاره خرمجسم است که خودش را هنوز عالم دهر فکر کرده است. آری اوغان عزیزم!
حاکمیت هم تباران اوغان شما ، حاکمیت استعماری است، حملات احمدشاه ملتانی، بچه بیریش نادر شاه افشار به هندوستان نظر به اعتراف خود پشتونها یا افغانها حملات دزدانه ورهزنانه بود، هیچ پیوندی با اسلام وقرآن واحساسات میهنی این سرزمین ندارد، همان حملات بود که راه را برای ورود استعمار انگلیس درمنطقه هموار کرد.
حالا مطمئن باشید که این حقیقت را خود پشتونها هم درک کرده اند، اگر باورتان نمی شود به خبریکه درسایت بینوا درمورد محمود کرزی به نشررسیده است توجه تان را جلب میکنم، که محمود کرزی خودش به زبان خود احمدشاه ملتانی را بدماش وداکو خوانده است.
بقیهء دشنامهای خودت را بخودت ومادر گرامی ات دوباره ارجاع میکنم لطفا این راپور اوغانی را بخوان:
محمود کرزی احمد شاه بابا (رح) ته د یو ډاکو او غل په سترګه ګوری....
رحمتی
څه موده مخکی د د لوی ننګرهار او لوی کندهار څخه د ښوونی او روزنی وزارت په وړاندیز د دارالمعلمینو استادانو لپاره په کابل کی یو روزنیز سمینار جوړ شوی وو. دغی سمینار یوه اونی دوام درلود.
د سمینار په ورستی ورځ یو استاد ډیر ټینګار پدی کوو چی د ولسمشر ورور محمود کرزی سره د افغانستان په راتلوونکی باید بحث وکړو او نظر یی هم واخلو، پدی استادانو کی غوڅ اکثریت مخلص او په وطن میین اشخاص وو زړه نازړه د محمود کرزی کور چی په شیر پور کی موقعیت لری ورغلل، د یو څه ځنډ نه ورسته ملمستون یا حجره ته ورداخل شو.استادانو د وطن د دود سره سم خپل بوټان ویستل او داخل کی د کرزی صیب انتظار ویستو، کله چی دا ښاغلی حجری ته د بوټانوسره داخل شو استادانو یو بل ته په سترګو کی ولیدل جوړ په خیر شروع شو استادانو غیږ خلاصه کړه خو کرزی صیب لاس ورکړو. استادان چی کله کیناستل نو په معرفت یی شروع وکړه خو کرزی صیب یی په خبرو کی راودانګل او داسی ورته وویل دیته ضرورت نشته دی راځی چی په اصلی موضوع خبری شروع کړو. استادانو ټکان وخوړو او ټول هفه استاد ته په غوسه ښکاریدل کوم چی د کرزی صیب په لیدو ټیګار کوو. بحث هم شروع شو استادانو په خپل وار سره پوښتنی کول شروع کړل، چی تاسو د راتلوونکی په اړه کومه برنامه لری ؟ خو کرزی صیب ډیر تاکید په سوداګری کو او هره پوښتنه به یی په اقتصادی لید لوری ځوابوله پدی کی یو استاد د پښتنو د راتلونکی او د هغوی په زعامت پوښتنه وکړه چی تاسو د پوښتنو لپاره څه برنامه لری څه مو تر اوسه پوری ورته کړیدی او څه به ورته وکړی ؟ په ځواب کی ښاغلی کرزی صیب په ډیره تنده لحجه ځواب ورکړو چی کټ مټ ټکی به یی زه هم ولیکم. پښتنو دری سوه کاله دوره کی تل په نورو قومونو ظلم او ستبدادکړیدی، تل یی نور لوټ کړیدی همیشه یی افغانستان د بهرنیو په واک او اختیار کی پريښودلی دی هیواد یی د پرمختګ پر ځای لوی ناورین سره مخ کړیدی پښتانه څه تاریخ لری راځی چی حقیقت اوایو احمد شاه بابا یو غل او ډاکو وو تل به یی په هند ډاکه کوله او د ژمی لپاره بی بودجه راوړله، امان الله هم افغانستان ندی ازاد کړی افغانستان تل اشغال وو مونږ کله ازادی درلوده راځی چی اوس نوو نسلونو ته حقیقت اوایو چی مونږ یو ډیر ظالم قوم یو. د استادانو د وجود ویښتان هم نیغ ودریدل یو بل ته یی رڼی رڼی کتلی خو پدی کی یو استاد ډیر احساساتی شو او محمود کرزی ته یی سم د لاسه وویلی چی داسو هم پاک نه یاست، په تاسو هم تورونه لګیدلی دی تاسو د کابل بانګ په موضوع کی هم ښکیل یاست پدی اړه څه وایی ؟ کرزی صیب تېر راوړو بل استاد ورته اوایلی چی ښه شوه چی راته معلوم شوی په ورور دی هم غولیدلی وو خو په تاسو به نور ونه غولیږو. کرزی صیب د غوسی نه ډکی سترګی راواړولی او وویلی چی ماته مهمه نده چی پښتون دی نور په واک کی وی راځی چی دی نورو قومو ته هم یو ځل موقعی ورکړو دوی هم حق لری چی ژوند وکړی، ازادی ولری، حکومت وکړی او خپلی ژبی او خلکو ته چوپړ وکړی راځی چی نور ځان په پدی غلط نکړو چی احمد شاه بابا بچیان یو او د میرویس نیکه، امان الله خان هم ازادی نده اخستلی افغانستان تل اشغال وو، مونږ باید د پاکستان سره د ډیورند مسله حل کړو هغه خلک زمونږ په درد نه خوړل کیږی او مونږ د پاکستان هر څه ته اړتیا لرو. د استادانو زړونه مات سترګی یی د اوښکو نه ډکی وی چی ووتل. د دی خبرو ثبوت هم شته دی او ټول استادان د عینی شاهدانو په توګه د حاضریدی شی.
په پښتنه مینه

جستجو در کابل پرس