IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 73435

فیصل امین استاد سابق دانشکده علوم اجتماعی قلم می‌شکند و راکت بر میدارد

31 می 2013, 11:01, توسط ارمان

نظرى گرامى,
نگارش تان بسيار درست است. ازحقوق يک فرد اگرهم دفاع شود , بجا وسزاوار است .چه که ازيک گروه , طبقه, مليت وملت . ويا ملل و يا بشر. با قومى وسياسى ناميدن يک حرکت شايسته دولتهاى قومى کشور ساختگى نونام و ازطرف انگليس نامنهاد افغانلند ميخواستند ومى خواهند کوششهاى دانشجويان را دردانشگاه کم بها جلو دهد. با اين گرز يعنى سياسىت بايد دور از دانشگاه باشد خواست دىکتاتورهاست. دردانشگاه ها دانشجوها هم بشر انسان و آدم اند وانسان يک مخلوق سياسى اند.
چيزيکه ويژه گى دردانشگاهها دارد آن است که هواداران کليه احزاب سياسى ميتوانند به گونه جدا گانه تبليغ براى احزاب خود کند ولى دفتر دانشجويان در دانشگاه اجازه ندارد که مواد براى يک حزب مشخص دهد. واين کار در کشور فغان مى شود که دفتر دانشجويان در دانشگاه - اگر اصلن چنين چيزى در دانشگاههاى سرزمين دردمند ما وجود داشته باشد.
به گونه همهگانى دانشجويان باوجود هوادارى دريک حزب مشخص عملکرد هاى مشترک مى کنند که از آن کماببيش بسيارى شان مى کند.
هر تپش ازسوی دانشجویان عليه تحقیر و توهین , تبعیض و تعصب در برابر مرد و زن, پير و برنا , چه يک فرد باشد و هزار , بادين وبدون دين, چه اين دين وآن دين وچه اين زبان ونژاد ويا آن نژاد و زبان داشته باشد, حق است. تفکر بشر دوستى است تفکر بين المللى است.
دولت قومى که اينجا وآنجا ازعروسکها ويا گودى کوکى از اقوام غيرڀشتون در رهبرى دولت به گونه نمايشى گذاشته ازتفکر ملى فقط قوم پشتون يعنى افغان تاريخى وسياسى وقومى ودولتي رامى شناسد ونه شهروندان کشور بااين نام منحوس!!!!
به منظور عدالت، شایستگی و ازبین بردن تبعیض و تعصب شهروندان وهم ميهن نان نازنين هندوان وسهکها در گذشته واکنون مورد آزار و پيگرد
ازبزرگوار نظرى خواهشمندم که در گفتن “کوه تلويزيون” ب جاى کوه آسمايى ديگر دلم را نرجانيد.
دولت يک دينه در کشور فغان و نالشت, نام اين کوه را تغير داده است . کوه آسمايى - کوه اميد مادر ) به کوه تلويزيون . اين خوداش به شهروندان ومردمان چندين هزارساله اين سر زمين توهين مى شود. در فراز کوه آسمايى سنگ مادر قرار داشت که سهکها وهندوان بر قله اين کوه مى رفتند . مندير اميد مادر مادر ويا بى بى در دامنه کوه آسمايى قرار داشت وهنوزهم دارد.
خواهشمندم قبول نمايد که هردين سنگ کعبه ( مکعب سنگ ) دارد. کعبه "پوجا" و کعبه زردشت , کعبه مکه که کعبه مردمان اهبراهيمى بود.
فرهنگ مهاباراتا مذهبهاى هندويسم در آبادى فرهنک دره هندو Indus Valley Civilization نقش بسزاى بازى کرده وبدون جوش با فرهنگ ايران وتوران تمدن وفرهنگ گندهارا کابلستان , بلخ (باخترى) ..... امکان پذير نبود. اين سه فرهنگ همخانواده يکى ديگر خود را تکامل بخشيد. اين فرهنگ و رسم و رواجها هم در تاروپود مردمان همين سرزمين گره خورده است.
شيواکى, وهندکى , خم هندو کوهاى و دهها کوهاى 2000 مترى مانند شير دروازه و کوه آسمايى (سانسکريت کوه اميد مادر) کوهاى مقدس هندوان واهل هنود بودند. زنبيلک وزنبورک شاهان (Zunbil) وکابلشاهان مردمان پارينه اين ملک اند. هندوان اين سرزمين درگاها وعبادتگاهاى خود را در کوه تپه ها بنا کردند
شاه بهار بود در شيواکى کابل و سوبهار در تپه سردار غزنى مانند نوبهار بلغ درشمار هفت بناهاى عجيب گيتى شمرده مى شد.
بت ١٦ متره که درسوبهار بود طالبان درسال 2001 تخريب کرد.
ولى حاکمان دروغگو وتقلب به جهان چنين وانمود کرده بودند که انگار شاهنشاه تورانى محمودغزنه اين بتها را خراب کرده بود. همين قسم انگليس هم ادعا کرده بود که محمودغزنوى در سومنات را دزدى وبه غزنه آورده بود. اين دروغ شان رسوا شد درخود پارلمان انگليس ودر تاريخ به جنجال در جنجال گيت مشهور است
شاعران پارسى:
‏چو آمد به بتخانه ی سو بهار‎
‏یکی خانه دید از خوشی پرنگار‎
‏برین مژده خواهم کزاین کار زار‎
‏چو رفتی به بتخانه ی سو بهار‎
‏بر آن خانه وآن بد پرستان گزند‎
‏نسازی ، که یزدان ندارد پسند‎
‏برین مژده خواهم کزاین کار زار‎
‏آخر چنین شوند درختان روح نیز
‎ ‏پیدا شود درخت نکوشاخ بختیار‎
‏لشکر کشیده شاه بهار و بساخت برگ‎
‏اسپر گرفته یاسمن و سبزه ذوالفقار‎
‏چو رفتی به بتخانه ی سو بهار‎
‏بر آن خانه وآن بد پرستان گزند‎
‏چو گشتاسپ را داد لهراسپ تخت‎
‏فرود آمد از تخت و بربست رخت‎
‏به بلخ گزین شد بران نوبهار‎
‏که یزدان پرستان بدان روزگار‎
‏مران جای را داشتندی چنان‎
‏که مر مکه را تازیان این زمان
منابع: گذشته نگاران
1- ‏كتاب البلدان‎ یعقوبی, احمد بن ابی یعقوب
2-مروج‌الذهب و معادن‌الجوهر علی بن حسین مسعودی

جستجو در کابل پرس