IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 75687

نظام غیر متمرکز در کانفرانس روند مونیخ

20 آگوست 2013, 22:01, توسط پرویز "بهمن"

اولا خدمت آقای بهار اوغان احترام تقدیم باد. دوم اینکه بعدازین باید مرئی ونامرئی را مرعی ونامرعی ننویسند تا کدام طفل صنف اول مکتب بالایشان نخندد. سوم اینکه: باشنده گان متعدد القومی ومتکثر افغانستان اگر باهم در ظاهر امر مشکل نداشته ویا ندارند؛ روی دو علت می باشد که ازین دو علت حتما یکی آن واقعیت دارد وآن دوعلت عبارت اند ز: جهالت ویا منافقت. جهالت ونادانی به عملکرد حکام وسلاطین اوغان خر بر میگردد که طی دوصد سال حاکمیت اشغالگرانهء شان مردمان غیر اوغان وبومی این سرزمین را مانند خودشان نادان واحمق وخر نگهداشتند واز بیداری آنها همیشه هراس داشتند. تمام قتل عامها ونسل کشی های که سلاطین پشتون علیه مردم غیر پشتون براه انداخته علت اساسی آن ترس آنها از بیداری این اقوام بوده است. منافقت هم توسط کسانی صورت میگیرد که در پوشاندن حق وحقیقت نفع مادی ویا سیاسی دارند وبخاطر مصلحتهای شخصی ویا خانواده گی شان میخواهند هویت همهء باشنده گان این سرزمین را جعل وتحریف کنند ونام کثیف افغان را که درانگلیسی معنای سگ شکاری را میدهد بالای همه اطلاق نمایند واین منافق ها با وجود دانستن حقیقت لب به اعتراض نمی گشایند وشوله ء خودرا خورده وپردهء خودرا میکنند. حقیقت مسلم آن است که سرزمین کنونی افغانستان هرگز مال پشتون یا اوغان نبوده بلکه سرزمین پشتونها یا اوغانها همین پشتونستان پاکستان می باشد که اکثریت این گروه قومی نیز درهمین کشور زنده گی میکنند. سی ملیون پشتون پاکستان مساوی به تمام نفوس افغانستان است. بناء آنچه که اینطرف مرز باقی مانده نه ازلحاظ عقل میتواند مربوط افغانستانی ها شود ونه هم ازنظر شرع.
حاکمان اوغان انگلیسی تبار از هندوستان توسط انگلیس وارد شدند بنام پشتون واوغان بالای همهء باشنده گان این سرزمین حاکمیت چلاندند با فرهنگ وزبان بومی مردمان این سرزمین یعنی فارسی عادت گرفتند ولی حالا مثل گوساله های دو مادره میان پشتون وفارسی گیر آمده اند وبخاطر اینکه در هردو طرف منافع خودشان را از دست ندهند نام جعلی واسعتماری افغان را بلند کرده اند تا نسل های بعدی را کما کان تخدیر نمایند. بناء این موضوع ازنظر حقوقی نیز قابل بحث است. امروز عبدالباری جهانی تمام مناطق شمال را درقبالهء بابای خود درآورده است حال آنکه این قباله جعلی است وبه زور واجبار بالای مردم امضا شده است. تا چه وقت باید دربرابر این جعلکاریها و زورگوی های ظالمانه که حتی درحق خود پشتونها نیز طلم روا میدارند سکوت اختیار شود وهم پشتون وهم غیر پشتون در روشنایی حقایق تاریخی قرار نگیرند. بیائید که حقایق را برای نسل کنونی آشکار سازید وازگفتن حق نهراسید. افغانستان از بدو نامگذاری اش بنام افغانستان کشور اشغالی بوده ومردم غیر پشتون این کشور هویت شان را درین کشور از دست داده اند. وحالا هویت زبانی وحتی مکان زیست شان نیز توسط پیامهای حکمتیار وملاعمر وآمر لالی نیز زیر سوال رفته است. تاجیک به تاجکستان ازبک به ازبکستان وهزاره به گورستان

جستجو در کابل پرس