IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 15891

ادامه ی قانون شکنی های حامد کرزی برای باقی ماندن در قدرت!

4 جون 2008, 07:25, توسط غریب از کابل

سلام واادای احترام به همه وطنداران عزیزوگرامی:انتخابات دور دوم
ریاست جمهوریکه درشرف رسیدن است ضروز است ما یک رئیس جمهوررا انتخاب نمائیم بیشتر اگاهی دادن به مردم مسولیت همه رسانه هااست
انچه مهم است خودمردم انتخاب کننده اندانها بایداهمیت رای خودرابدانند.اینکه رسانه حقایق پشت پرده راافشامیکنندنبایدتهدید
شوندبلکه به انهادرروندشفافیت انتخابات همکاری صورت گیردمنافع ملی
رابایدنسبت به منافع قومی ومحلی ترجیح دادانتخاب رئیس جمهورراباید
باتدبیرانجام دادنه به احساسات برای مردم باید اموختاندکه ارزش
رای انهاسرنوشت ملتی راتعیین میکندکهدرخون میغلتدوازهرنوع حقوق
بشری ومدنی محروم اند.برای یک لقمه نان اولاد خویش را میفروشند.
نباید بیشتربرای قصرنشینان فکرنکنیم این حکم وجدان است که بایذدر
مورد انهافکرکنیم که جان میدهند.برای امرارحیات اولادخودرامیفروشد
برای انتخاب رئیس جمهوربایددرچهره اش ختم جنگ-ازادی-صلح وروزی
دیده میشود یا خیر همه حرام نهی شده درحرام حلال پیدانمیشود.

جستجو در کابل پرس