IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 77262

سوداگران سیاه سخن یا افزار نحس تفرقه و نفاق در میان اقوام و ملیتهای محروم کشور

31 اكتبر 2013, 22:12, توسط نجم الدین محمودی

نظریات هموطنان را به ارتباط نامه سرگشاده جناب توردیقل میمنگی که به جواب مقاله جناب دای فولادی نوشته شده بود مرورکردم، البته عدۀ صاحب نظر وبی مدعا با فرموده های جناب میمنگی، نه تنها کدام مخالفت اساسی ندارند، بلکه آنرا تآیید وتصدق هم مینمایند، ولی یک عدۀ هم بدون آنکه خود بدانند، ویا خواهان دانستن آن باشند که چه میگویند وبه کدام طرفی در حرکت اند، با تآسف کورکورانه وبا پشت پا زدن به تمامی نورم های حقیقت بینی در جامعه، با انگیزۀ ابراز وجود یعنی من هم هستم! تیر در تاریکی رها، و عقده گشایی نموده اند ، که جای هیچ بحثی بخود ندارد وجواب ایشان ، از جانب من سلام به جاهلان است.
ولی یک عده از آگاهان هم آگاهانه وعمدی در طریق گمراه سازی دیگران ، خصوصاً قشر کم سواد واحساساتی جامعه قلم فرسایی مینمایند که ، سخت مایۀ تآسف وشرمساری میباشد
زیرا وظیفۀ قلم بدست متعهد پذیرش وافشای حقایق است ، نه منحرف سازی وفریب مردم.

میمنگی صاحب از حقیقت حق برابری حقوق تمامی انسانهای ساکن درین سرزمین سخن میگویند، قسمیکه در آغاز نامۀ خود نوشته اند درین سرزمین تمامی هموطنان خودرا به هر قوم وملیتی که تعلق داشته باشد دوست دارند واز بیعدالتی ها ، از جانب هر کسی وهر قومی هم باشد بیزار اند، با این آرمان از بیعدالتی های رایج درحال وگذشته این مملکت پرده برداشته وبا درجه بندی انسانها به عنوان شهروندان درجه یک، دو،سه چهار الی اخیر، بر اساس قوم، نژاد، ملیت، زبان، مذهب که ، یک قوم را پادشاه همیشگی، ودیگران را رعیت های تمام عمربرای آن پادشاهان مادرزاد بسازد، به مخالفت وجنگ بر میخیزند واز تمامی مردم کشور هم تقاضا دارند که بر علیه این گونه تفکرات نا سالم و غیر انسانی قرون اوسطایی تفکر وتعمق نموده، ومانع از ترویج اندیشه های خود بر تر بینی قومی ونژادی شوند، وجناب دایفولادی را بخاطر ترویج این چنین افکار مزخرف وبرده ساز مورد انتقاد قرار داده، واز سرنوشت مشترک وتاریخی ازبیک، تورکمن وهزاره در معرکۀ بیداد گری وبیعدالتی ، با ضرورت اتحاد تمامی مظلومین در جهت براندازی بنیاد ستم وبیداد گری سخن میگویند.

در هیچ جا وهیچ موردی هم از برتری تورک ها ویا دیگر اقوام بر همدیگر سخن نمیگویند، هدف ایشان با صراحت تمام حرف عدالت است وبرابری، که نابرابری وبیدادواقعاً مفهوم برادری را نابود وانسانهارا بر علیه هم قرار میدهد.
خوب دقت کنید ومقالۀ جناب میمنگی را با دقت وبدوراز تعصب ودشمنی با هموطنان تورک اوزبیک وتورکمن خود، یکبار دیگربخوانید،آنگاه من یقین دارم که ، دارندگان وجدان سالم از این همه دشنام و توهین دور از اخلاق وادب به آدرس ملیت اوزبیک وجناب میمنگی نادم خواهند شد.البته حساب وکتاب آنانیکه زهر برتری طلبی جشمان شانرا کور وافیون تعصب وجدان های انسانی شانرا بخواب برده بکلی جداست.

میمنگی بجز از حقیقت چیز دیگری نگفته، آنهم یک بخشی از حقیقت،نه تمامی حقایق تلخ زندگی مردم، وبغیر از حق وحقوق انسانی مردم خود، که در یک فضای برادری وبرابری بر آورده گردد حرفی بر زبان نیاورده، که دانستن واعتراف بدانها ، نیازمند داشتن وجدان سالم وانسانی است وکسانی که چون گژدم فقط نیش زدن را یاد دارند ودشمنی بادیگر مردم افغانستان را در روح وروان خویش پرورش میدهند هر گز حرف های حق طلبانۀ میمنگی ودیگر انسانهای عدالتخواه را نخواهند فهمید ونخواهند شنید.

از جنرال دوستم سخن میگویید ومیخواهید از او یک چهرۀ منفی را به نمایش بگذارید، لطفاً اگر وجدان دارید بگویید که ، درین جمعی که فعلاً مصروف جنگ قدرت اند، دربین نمایندگان تمامی اقوام وملیت های مختلف تاجیک، هزاره، پشتون، اوزبیک وغیره نشان دهید که، شخصیت بهتر وپاکتر از دوستم داشته باشدو مردم افغانستان ، از گفتار وکردارش ضرر ندیده باشند. این حقیقت را خود حنرال دوستم هم با شهامت ابراز نموده است که شرایط جنگ است ودر شرایط جنگ حلوا تقسیم نمیشود، وهیچ کسی هم بیگناه وکبوتر سفید نیست، واز همین رو هم از رهبران سیاسی میخواهد که از مردم معذرت بخواهند وخود درین کار پیش قدم میشود.
اما انسانهای مغرض وتفرقه انداز در هر شرایطی میکوشند که ، کار نیک دیگران را بد وکار های بد خود وقبیلۀ خودرا نیک جلوه دهند.
میمنگی از دوستم ویا کدام شخص دیگر دفاع نکرده بلکه حقایقی را بیان نموده است که بر صحت آن هیچ انسان صاحب وجدان تردید نموده نمیتواند، وبرای فهمیدن آنها وجدان های پاک وآراسته بکار است .
اگر شما دشمنی وعداوتی با ما مردم اوزبیک تورکمن افغانستان دارید، ما با شما هر کی واز هر قوم وقبیلۀ که هستید هیچ دشمنی نداریم فقط حق خودرا برابر با شما میخواهیم.
اگر از این حق انکار نمایید ما حق داریم تا حصول آنها مبارزه نماییم.
خوب بیاد داشته باشید که ازبیک ها دیگر هر گز نفر خدمت های خانه های شما در دوران خدمت سربازی نخواهند شد، وکسانیکه چنین آرزویی دارند این آرزو هارا با خود بگور خواهند برد.
اوزبیک ها وتورکمن ها در دوران صلح، صادق ترین وزحمتکش ترین انسانهای افغانستنان اند که با استعداد های خدا داد خود دیگر هموطنان خودرا به روی فرش قالین ونقش گلیم مینشانند وبا پوست قره قل خود وطن را مشهور جهان میسازند، وغذا های لذیذ شان زیب هر دستر خوان است، وبازی های بزکشی شان نشاندهندۀ شهامت، ودر دوران جنگ هم با فداکاری وشهامت از هر وجب خاک وطن دفاع میکنندوسپاهیان شکست ناپذیر میدان جنگ اند، وهیچگاهی خاک وطن را به پاکستان وایران نمی فروشند وهیچ بیگانه ای را به حریم مقدس میهن ما اجازۀ تجاوز نمیدهند، وبا زور نیزۀ هیچ بیگانه ای هم بفکر حکومت کردن درین کشورنیستند

خوب بیاددارید ما دیگر هر گز مظلومیت را از جانب هیچ کسی پذیرا نیستیم وبرای ما هیچ فرق نمیکند که ظالم وستم گر کیست واز کدام قوم است. فکر ظلم وستمگری را بالای هیچ قوم وگروهی هم نداریم
اتحاد واقعی رافقط در عدالت جستجو مینماییم.
ازبین بردن سقف ستم بیداد گران بجز از راه اتحاد مظلومین میسر نیست ومظلومینی که این حقیقت را نمی فهمند بندگان مغضوب خداوند اند که چشم وگوش ایشان کر وکور است.
خداوند هدایت شان کند.
جناب توردیقل میمنگی را تمام مردم ما اعم از اوزبیک، تاجیک، پشتون وهزاره خوب میشناسند، ایشان از آغاز زندگی مبارزاتی خود تا اامروز مردانه وار به خاطرحل مسأله ملی و حقوق شهروندی مردم افغانستان به مبارزه برخواسته بود و به مبارزه اش ادامه داده، میدهد و به هیچ زور و زر مانند دیگرقلم بدستان تسلیم نشده است و همیشه واقعیت را انعکاس داده اند، ایشان برای ما الگوی روشنفکر واقعی اند و راه ا یشان را که به خاطر رهایی توده های اسیر وطنم است،فرزندان واقعی مردم افغانستان تعقیب مینمایند.ا
ما همیشه در کنار ایشانیم، هزاره ، اوزبیک و ترکمن تاجیک وپشتون با تمامی مردم دیگر افغانستان میتوانند با تکیه بر دیدگاه های متعالی و بلند میمنگی ودیگر روشنفکران واقعی در کنار یکدیگر زندگانی نمایند وازافکارفاسد وشیطانی باداری نمودن بر همدیگربر حذر باشند، تا زندگی واقعی انسانی را بدور از تبعیض، تعصب وخود بر تر بینی هااز آن خود کنند..

با آرزوی باز شدن چشم کوردلان قلم بدست وگمراه مردم ما
نجم الدین محمودی از کشور اطریش

جستجو در کابل پرس