IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 84657

اوزبیک خان و نقش آن در امپراتوری (آلتین اوردو) و شکلگیری ملتی به نام اوزبیک

3 آگوست 2014, 17:12

آ فر ین آ قا ی همت ر و ز ا چقد ر ا نسا ن د ر ا فغا نستا ن کشته میشو د نز د یک است طا لب و د ا عش و ا لقا ید ه با تما م نیر و و حشت و بر بر یت قر ن بر ما حا کم شو ند و لی شما چی نو شته میکنید ( گر چه نو شتۀ شما قا بل قد ر است و لی بسیا ر مسا لی حا د د یگر که همه ر ا به غیر از شما پر یشان سا خته و عد ه ای عمد ا به طر ف نا بو د ی کشا نید ه مشیو ند ).
بر ای من خیا ل ر ا حت شما بسیا ر سؤ ا ل بر ا نگیز است گو یند خر گو ش ها د ر شب ا ز تر س فر و ر یختن آ سما ن پا های شا ن ر ا عمو د نگهمید ا رند و ر ا حت میخو ا بند .
شما نمی بینید د ر مملکت چی میگذ ر د ؟ د ر تا ر یخ بشر رسو ا یی اس به این قبا حت دید ه نشد ه که د ر ا نتخا با ت ا فغا نستا ن ( نه میشنو یم بلکه به چشک سر می بینیم ) شما خبر ند ا ر ید گه یکبا ر هم نشد قلم تو ا نای شما آ ن ر ا تو ضیح د هد من ا ز د ر جۀ د ا نش شما مید ا نم صا د قا نه بگو یید این آ ر ا مش شما گناه تا ر یخی نیست ؟

جستجو در کابل پرس