IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 23723

و اینک امنیت "افغانی" شد!

13 فبروری 2009, 08:19, توسط نیک اندیش

با درود خدمت نویسنده ای گرامی، یاد آور میشوم که، این نبشته را من در همان روز انتحار نوشتم وخدمت چندین سایت به شمول کابل پرس فرستادم ولی بنابر هر دلیلی که بود جز جام غور سایرین به نشر نسپردند وخفگی افغانیت را شاید درنظر گرفته باشند ووحدت ملی نخواستند که کج سازند واوغانیت را بی اعتبار! اینک همان نبشته را بطور نظر خدمت شما عزیزان میفرستم واگر مسولین کابل پرس ، یال افغان پرستیشان نخیسته باشد واجازه نشر بدهند به نظر من کار بد نخواهد بود. امید است با دقت بخوانید واز ترفندها وجنایات پنهان آگاه شوید : تا زمانیکه رژیم تروریست پرور وقبیله سالار
سچه گرای پشتونیزه شده برگرده این سرزمین واین مردم تحمیل شده باشد، انتحار وافغانیتگرایی دوام خواهد داشت !!

درودبر روان پاک کسانیکه در حادثه تروریستی کابل جان داده اند !

هموطنان گرامی وشهریان اضطرابزده ی شهر باستانی کابل ، درود برشما ! شما نیک میدانید که با چه سرنوشت وحشت آور دچارید؛ از سیمای تک تک شما هویداست .، از چهره های گریان وروان پریشان اطفال بیگناه شما روشن است که، در چه مصیبت گرفتارید؛ در دیگر دنیا اطفال با چه ارامی وخاطر آسوده مورد آموزش وپرورش قرار میگیرند، اما در کشور ما وآنهم ، در پایتخت ، روان بیدرمان ترس ووحشت، بالای اطفال سرزمین ما چه اینده ای را به ارمغان می آورد واز این اطفال چه امید ودرخشندگی اینده ی تاریخ ما داشته باشد؟ مانند آثار تاریخی که از بیخ وبن نا بود کرده شدند، فرزندان مارا هم کوشش دارند که دیوانه وبا تشویش وترس مبتلا سازند، تا آینده ما وکشور ما با تار از خود بیگانگی بسته شود وفرهنگ مارا جلو دار باشد که، از بروبن انتحار، کشتاروخشونت وقبیلوی سرچشمه گرفته باشد، اینست خواست سیستم قبیله وعنعنه غیرت (افغانی)
یک بخش برادران پشتون ، طالب، انتحارگر وخشونت طلب وتروریست ، بخش دیگرش تا نود درصد در قدرت حکومت کرزی ، کاپی طالب در اندیشه وپیروی عنعنه پوسیده ای قبیلوی ودر عین حال طالبان نکتایی دار، بخاطر فریب غربیها وبخش سومی پشتونهای که شهروندان عادی واز همه شهروندان این سرزمین بیچاره تر وپسمانده تر، اما با تآسف که دنباله روی هردو بخش جنایتکار ؛ امروز دنیا بر ما می خندد وما مضحک جامعه جهانی شده ایم ؛ مزدور القاعده ، مزدور ای ایس ای ، مزدور امریکا وانگریز، تکامل عنعنه پوسیده قبیلوی مارا تا سرحد انتحار رشد داده است ودر جهان مردم بکجا رسیده اند وپشتونهای سرزمین ما در کدام شیوه گرفتارند ؛ وروشنفکر نماهای پشتون، از رسانه های که با پول این انتحارچیان وسازمانهای جهنمی ، شباروزی ذهنیت شهریان ساده دل وبیخبر مارا، گرفتار سخنان بیهوده ساخته اند ، بیشرمانه ، طالبان را با این خصلتیکه دارند، به شکل از اشکال تعریف میکنند وآنهارا میگویند که بدون اجازه ملا عمرآخوند توت شمالی را بدهن کثیفشان نمی بردند، ولی این توت بیچاره را توانستند که از بیخ بر کنند وتاکهارا یکایک از زمین شمالی بیرون بکشند وشمالی را برای بار چندم به زمین سوخته مبدل سازند، واین بیشرمان قبیله سالار وانتحار پسندان فرهنگ سوخته ، آنهارا براات میدهند واعمال شوم این تخم گنده را توجیه وتوصیف میدارند؛ هرکس که به پشتون تعلق داشته باشد، بدهم باشد ، تروریست هم باشد ، انتحارگر هم باشد، بد نیست ، بد کسانی هستند در نظر این روشنفکرنمایان پشتون ، که غیر پشتون هستند ؛ جنگ امروز در افغانستان چه مفهوم دارد ؟ حق پشتون تلف شده است ؟ ایا در رژیم کرزی طالب وپشتون ، چند نفر کلیدی از دیگران دیده میشود؟ تمام وزارت خانه های کلیدی وریاست جمهوری نزد پشتونها نمی باشد؟ چرا انتحار وچرا طالب وچرا قبیلوی فکر کردن ؟ ایا در طول تاریخ از ایام احمد خان ابدالی تا امروز این قبایل با چنین شیوه نبوده اند ، یکدیگر خویش را کور نکرده اند واز پی سربریدن وکشتن همدیگر نبوده اند ؟ این فرهنگ از نظر شما چگونه فرهنگی خواهد بود؟
فرهنگ کشتن وجان گرفتن، فرهنگ وحشت ودهشت ، فرهنگ خود کشی وبیگانه پروری ، فرهنگ دیوگرایی واهرمن وش را فرهنگ چه وکی بایست گفت وکسانیکه با چنین فرهنگ آمیزه دارند، در قالب انسان ومسلمان جورخواهند آمد ؟ آیا میشود برای شیطان واژه اسلام را خطاب کرد؟ آقای عمر خطاب گرداننده تلویزبون پیام اوغان ، طالبان را بهترین مسلمان وبا عدل وداد خطاب کرد؛ خداوند برای اندک کارها وای گفته است ولی برای کسانیکه دروغ میگویند ویا غیبت میکنند ومنافقت دارند ، وای گفته است ؛ تا زمانیکه اعمال تروریستی وانتحارگرایی طالبان پشتون را روشنفکرنمایان پشتون توجیه میدارند واین اهریمنان دیو صفت را می ستایند، انتحار وترور ادامه خواهد داشت وفرزندان کابل زمین با چنین سرنوشت تیره وتار گرفتار خواهند بود ؛ تا اینکه خداوند خورشید وماه رحم نماید واین ددان گوشتخوار وگرگان بی عاطفه را از این سرزمین بکاهاند وزهره کفشان بسازد ویا مانند امریکا کسی به صحنه سیاسی افغانستان قدم بگذارد که سیستم پوسیده ای قبیلوی را از بیخ وبن برکند ویک سیستم انسانی ومدرن روز را جاگزین بدارد واین غیرت کاذب را از سر این سرزمین برای همیش محو نماید وبجایش غیرت سازندگی وبافندگی وریسندگی وصنعت را بکارد وبار بیاورد.
فرهنگ ما پیش از هزار سال از چه سازندگی ومهر وانسانیتی برخوردار بود؛ چه مصیبت دامنگیر ما گردید که، سرنوشت کشور ومردم با فرهنگ ما گرفتار چنین بدی ونا بخردی گردید؟ ای خداوند خورشید وماه ! اطفال این سرزمین چه گناه کرده اند که، دچاراین وحشت واین دهشت شده اند؟ قضاو قدر یا قسمت سردرگمی؟ نمیدانم چه بنویسم وچه بگویم ؟ همه شهروندان ما در تلقین افغانیت گیرمانده اند وتوان گفتن این را هم ندارند که این تروریستها همه پشتون بودند واز افغانستان ؛ زبان بعضیها می لنگد وحقیقت روشن را نمی توانند به طور روشن بیان بدارند ؛ تا زمانیکه ما کتمانگر این حقایق باشیم ، انتحار دامنگیر ما خواهد بود وصدها بار انتحار صورت میگیرد وبه نام پاکستانی زیرزده میشود . بیاید تا راستی را بگوییم ولو که تلخ هم باشد . یک خصلت مسلمان راست گفتن است ، طالبان پشتونها هستند ودرهرخانه ایکه پشتون باشد، تروریست از طریق آن به کار ناشایسته اش دست می یابد؛ اگر این خانه در چهار دره قندوز باشد ویا بغلان ویا شولگر( بوینی قره) ویا اوت خیل ویا قلعه زمانخان کابل ؛ کسیکه این سخنان را پنهان میدارد، مسلمان وراستگو نیست !
چرا این تروریستها در پنجشیر رخنه نمیکنند ودر تخار ویا بدخشان ویا سمنگان ویا بامیان وشبرغان ومرکز مزار شریف ؟ معلومدار است که ، مربی ندارند ودر کابل چرا؟ در کابل نظر به ادعای وطنداران پشتون حدود شصت در صد مردم کابل پشتون هستند ومرد شو پشتون را تلاشی کن وبرایش بگو که مبادا طالب وتروریست باشی؟ وکدام پشتون را میتوان از هم فرق کرد؟ اکثر پشتونها با ریش بد قواره وشاید پراز آن حیوان جانداریکه همه آنرا میدانند باشند وهیچکس نمیتواند فرق بین انتحارچی وطالب وپشتون کابل را بکند وشما همشهریان کابل بیشک منتظر بدترین روز شاید باشید وشاید صدها انتحاری دیگر حالا در قلعه زمان خان ویا خوشحال مینه وجاهای دیگر، آمادگی عمل اهریمنانه وجانگیرانه ای دیگر باشند ؛ زیراکه وزیر از خود وقوماندان امنیه کابل از خود ووزیر دفاع از خود ورییس جمهور از خود وصدها مشاور ریاست جمهوری از خود به شمول اقای سنجرخان که قبلآ خلقی بود وامروز در تیم طالبگرایان کرزی چسپیده است ، البته اکثری خلقیهای دیروز به شمول اقای تنی طالب امروز هستند ولی تآسف به حال اقای شندگر بهتر است گفت تا اینکه سنجر ! کسیکه بخود نشود ، هرگز به بیگانه نخواهد شد ورویش حساب ، نمیکنند واین را خودش هم میداند که در چه بی ننگی گرفتار آمده است ؛ از سخنان موهومش معلوم است !
روی این دلایل میتوان گفت که، کابینه آقای کرزی همه پشتون است وجایی نمی ماند که پشتونها نا راضی باشند واگر ناراضی هستند ، این نا رضایتی قبیله وی است واین جنگ به نظر من بیشتر جنبه قبیلوی وقومی بین قبایل پشتون دارد واین پشتونها در طول تاریخ بین خود چنین مصیبتهای کشنده را داشته اند، ولی امروز مردمان غیر پشتون با تآسف دراین مصیبت دارند میسوزند وبی فرهنگ میشوند وبی تاریخ وبی آثار تاریخی ؛ ودر بین دنیای امروزی بدنام، مردم کابل در این آتش میسوزند وفرزندانشان بار این مصیبت را بدوش میکشند وآینده سوزان ونا معلوم را در پیش دارند !من از همه نویسندگان بزرگوار می طلبم که ، مدارا نکنند وحقایق را پوستکنده بیان بدارند واگر روشنفکر راستین پشتونی وجود دارد ویا داشته باشد، غرض پاک نمودن این لکه سیاه فرهنگ ستیزی وانتحار پسندی، همتبارانشان، بنویسند واعمال شومشان را تقبیج نمایند وچهره ای اهریمنانه ای این تروریستان را بجای توصیف ، سرزنش بدارند واز مردم ساده وبی الایش پشتون بخواهند که، طالب یعنی القاعده ، تروریست ، انتحارگر وجانگیر! خط خودشان را با این اهریمنان جدا سازند، در غیر آن پشتونها در دنیا بدنام وبی اعتبار خواهند گردید؛ پوشاندن جنایات، بی عدالتی در حق پشتونهای مظلوم است وهر جنایتکار در تاریخ ، پاسخ خودش را میدهد ، مشروط براینکه ، پشتونها خود را از بن این جنایتکار، جدا کنند وخودشانرا به غداران وباباهای بی هیچ ربط ندهند واز بر وبیخ کوران وکران ، آگاهانه دور شوند ونفرینگر آنها باشند . امید وارم که صراحت بیان من موجب آزردگی دیگران وبه خصوص پشتونهای خرد گرا نشود. شاد وکامگار باشید.
نیک اندیش

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس