IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 26190

نامزدهای انتخابات رياست جمهوری

11 آپریل 2009, 16:44, توسط حاجی اخگر

برخی هابقدری مجهول الهويه اندکه اولين بارنامشان راشنيديم ولی گل أغاوکرزی هم دربيسوادی وهم درقاچاقبری هيچ فرق ندارندوگل أغا رهبريکی ازشبکه های مهم موادمخدروانجوسالاراست ودراستخبارات انگليس هم عضويت دارداشرف غنی وجلالی هنوزهم تابعيت خارجی دارندولی اگرزنان أنها افغانی باشندميشودتابعيت خودراخلع کنندولی درموردخليلزادمسئله طوريست که اوزن يهودی ودواولادهم داردکه يهودی انداويابايدازخانواده خودبگذرديا ازنامزادی صرف نظرکندچون اگرازتابعيت خودبگذردناگزيراست که اززن واولادش هم بگذردچون أنهافقط تابعيت امريکائی دارندودين يهودی حالانميتوانندهم دين خودراتغيردهندوهم تابعيت افغانستان رابدست أورندخليلزادچطورميتواندخودش راکانديدکندحالانکه وقتی ازافغانستان تبديل شدوزارت خارجه افغانستان باوپاسپورت افتخاری دادولی نپذيرفت يعنی کسيکه ازافغانی بودن وافغان شدن دوباره خودامتناع ورزيدامروزميخواهدرئيس جمهورافغانستان باشد؟ مگردرافغانستان قطع الرجالی است اوچنانچه درکتاب امريکادرافغانستان نوشته انديشمندخوانديم عامل بخش بزرگ بحران کنونی ويکی ازحاميان سرسخت طالبان درواشنگتن بوده است چنين مجرمی بدبختانه باحمايت مالی احسان الله بيات کسيکه فرهنگ وتاريخ وقومش راقربانی منافع مادی کرده است وراديوتلويزيون اودرخدمت فاشيزم قبيله ودشمنان فرهنگ وزبان خودش قرارداردکمپاين ميکندوباپول اومردم رادرولايات خريده ومظاهرات ومحافل رابراه ميأندازدخليلزادبرای پشتونهای أزاده وملت خواه نيزقابل پذيرش نيست وعلمای سنی وشيعه اورابحيث ميگسارکه چيزی رابنام نمازوروزه نميداندوهزارباردرمواقع تقررش برانجيل سوگنديادکرده است ودين خودراگردانده است چون دروظائف حساسی که اوقرارگرفت مسلمان نميتواندمگرامريکايک مسلمان رابحيث نماينده دائمی خود درسازمان ملل تعين ميکند؟ اولابايداومسلمان شودبعداززن يهوديش برائت بخواهدواوراطلاق دهدوسپس نام اولادهايش راتغيردهدوبازتابعيت خارجی خودراخلع نمايدوبعدهم زبان دری وپشتورادرست يادبگيردوبالاخره باشتباهات متواترش اعتراف نمايدوازمردم افغانستان معذرت بخواهدأنگاه ميتواندخودراکانديدکندگرچی داکترعبدالله هرگزچانس پيروزی نداردولی شمادرموردش مبالغه کرده ايِدوبشردوست هم گرچی مردصادق وبا اخلاص است ولی خيالپردازبوده وچانس پيروزی نداردجلالی فرصت طلب است وبوطن ومردم اخلاص نداردبلکه ميخواهدچانس خودرابسنجدکسانيکه احدی راانتخاب ميکنندتجربه کسانی راتکرارميکنندکه هتلرونازيهارابقدرت رساندندواو، اشرف غنی کوچی نه تنهابحران رامهارکرده نميتوانندبلکه باعث يک جنگ داخلی وتراژيدی ديگرخواهندشدتاکنون گرزی نتوانسته يک رقيب کف وشايسته يابدگفته ميشودسياف هم درراه است ولی اگرهم مردم افغانستان باورأی هم بدهندجامعه جهانی اورانخواهدپذيرفت شهلاعطاچرندميگفت اوميخواهدزيرنام داودخان خودش رامطرح سازدحالانکه داودهم چندان مردنيکنامی نيست وعامل کودتاوتراژيدی درکشوراست به هرحال مهم اين است که انتخابات شفاف باشدوأرای مردم سرقت نشودهرکی أب ازدم شميشيرخوردنوشش بادبدون کم وزيادبايدواقعيت هادرموردنامزادهاگفته شودتاعوام تخديرنشوندبگذارمردم بشناسندوبعدتصميم گيرندموفق باشيد

جستجو در کابل پرس