IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 50268

کنفرانس دوم بن یا تکمیل حلقۀ استبداد تک ملیتی وحاکمیت شؤنیستی در افغانستان

30 نوامبر 2011, 09:08, توسط baqi samandar

باقی سمندر
قوس سال ۱۳۹۰خورشیدی

۳۰ نوامبرسال ۲۰۱۱ میلادی

سلام به خوانندګان ارجمند کابل پرس
سلام به اعضای فدراسیون فرهنګی تورکان افغانستان

وطنداران عزیز !
من کماکان از امر مبارزه برای برقراری ای برابری وتامین- استقلال - ازادی وعدالت اجتماعی توام با دموکراسی وصلح شرافتمندانه و امنیت وٍثبات دایمی برای همه مردم در افغانستان مستقل حمایت مینمایم وبرضد هرنوع برتری طلبی وراسیسم بوده ام وخواهم بود .
من خواسته های دموکراتیک شما را به خوانش ګرفتم و همچنان نظر شما را درمورد کنفرانس دوم پیترزبرګ دربن نیز دانستم .
من برای شما وهمه طرفداران صلح وآزادی وبرابری پیشنهاد مینمایم که :
ایا بهتر نخواهد شد تا از سوم دسامبر ۲۰۱۱ تا پنج دسامبر سال ۲۰۱۱ همه طرفداران آزادی وبرابری در بزرګترین تظاهرات صلح که در اعتراض برضد کنفرانس پیترزبرګ درشهر بن المان دایر میکردد – سهم بګیرند وخواسته های دموکراتیک خود را در جریان تظاهرات و اجتماعات وګردهم آیی ها و درکنفرانس که بروز چهارم دسامبر یعنی یک روز پیشتر از کنفرانس پیترز برګ به اشتراک صد ها انسان در فضای باز و دموکراتیک دایر میګردد – بیان ګردانند ؟
بروز سوم دسامبر بزرګترین مظاهره ای سراسری در شهر بن به عنوان اعتراض برضد کنفرانس پیترز برګ سازماندهی شده است و نیروها ی طرفدار صلح که شامل دها سازمان و ګروه وجنبش ها اند – فراخوان ای بیرون داده اند که درجایی نوشته شده است که :
اینها از صلح ګپ میزنند و جنک را رهبری میکنند »
برنامه چنین است :
مظاهره بروز شنبه سوم دسامبر در بن
کنفرانس بروز چهارم دسامبر در بن
اعتراض عمومی وهمه جانبه مدنی در روز پنجم دسامبر در بن

ازهمه شهرهای المان واروپا سرویس های بس روز شنبه بساعت پنج صبح ووقت وساعات های مختلف ازایستګاه عمومی وترمینل بس ها بسوی شهر بن حرکت مینمایندـ سازماندهندګان اعتراض عمومی کرایه راه را بر ای هر شهر به شکل جداګانه پیشنهاد ګرده اند .
انهایکه توانایی بیشتربرای پرداختن پول کرایه یک انسان را دارند – کمک مالی خواهند نمود و انهاییکه ناتوان اند در سرویس ها بازهم میتوانند سفر نمایند .
من برایشما آدرس ونشانی ارتباطات را پیوست به این تبصره پخش مینمایم .
البته متن فراخوان را نیز در اختیار شما خواهم ګذاشت وچه بهتر که به زبان های ګوناګون ترجمه ګردد تا خوانندګان بتوانند دقیق تر اطلاع یابند.
یار زنده وصحبت باقی

آنلاين بنگريد : کنفرانس دوم بن یا تکمیل حلقۀ استبداد تک ملیتی وحاکمیت شؤنیستی در افغانستان

جستجو در کابل پرس