در همین بخش

صفحه نخست > خبر و گزارش > کرزی پدر تئوری فاشیسم سلیمان لایق را در آکادمی علوم حفظ کرده است!

کرزی پدر تئوری فاشیسم سلیمان لایق را در آکادمی علوم حفظ کرده است!

از سایر دانشمندان و تئوری پردازان فاشیسم، حبیب الله رفیع نیز به فعالیت های خود همچنان ادامه می دهد و بازوی راست کریم خرم و سلیمان لایق محسوب می شود.
چهار شنبه 20 جون 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

یکی از تئوری پردازان اصلی فاشیسم و جعل تاریخ و واقعیت های کنونی سرزمینی که با حمایت مستقیم استعمار افغانستان نام گرفت، سلیمان لایق می باشد. پس از اعتراض های گسترده به دو اثر تولیدی دستگاه جعل و توهین آکادمی علوم، اطلس اتنوگرافی اقوام غیر پشتون و دایرت المعارف آریانا، کرزی مجبور به برکناری چهار تن از کارکنان این دستگاه شد. با این حال حامد کرزی نخواسته است سلیمان لایق یکی از عوامل اصلی جریان جعل و تحریف تاریخ و واقعیت های جاری کشور را که در آکادمی علوم نقش عمده دارد، از کار برکنار کند.

از سایر دانشمندان و تئوری پردازان فاشیسم، حبیب الله رفیع، قلمبدست طالبان نیز به فعالیت های خود همچنان ادامه می دهد و بازوی راست کریم خرم و سلیمان لایق محسوب می شود.

یکی دیگر از دانشمندان فاشیسم و جعل کننده ی تاریخ و واقعیت کنونی افغانستان نبی مصداق مسئول سابق رادویی پشتوی بی بی سی می باشد.

دانشمند دیگر فاشیسم در افغانستان آقای محمد اسماعیل یون می باشد که همچنان فعال و سر زنده به جعل تاریخ و واقعیت های افغانستان با حمایت کامل کریم خرم و دستگاه سلیمان لایق ادامه می دهد.

همچنین دانشمند فرزانه، استاد تئوریزه کردن خشونت و مشروعیت دهنده ی طالبان روستار تره کی

و اما الگو کیست؟ محمد گل مهمند، دانشمند فرزانه فاشیسم که در قتل و کشتار هزاران تن غیر پشتون مستقیم و غیر مستقیم دست داشته و در زمان خود تخریب آثار تاریخی غیر پشتون ها، تغییر نام های تاریخی آنان و کتاب سوزی را پیشه کرده بود. پیروانش همچون کریم خرم، سلیمان لایق، محمد اسماعیل یون و حبیب الله رفیع، نیم قرن پس از مرگش طی مراسم باشکوهی در کابل، با استفاده از امکانات دولتی، یاد و خاطره اش را گرامی داشتند.

خبر رسمی منتشر شده در سایت حامد کرزی درباره برکناری چهار کارمند آکادمی علوم:

چهار تن از مسئولین اکادمی علوم افغانستان از وظایف شان سبکدوش گردیدند

تاریخ نشر: Jun 19, 2012
30جوزای 1391 - جلسه عدلی و قضایی تحت ریاست حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، موضوع نشر و چاپ "اطلس اتنوگرافی اقوام ساکن افغانستان" را که در آن به قوم هزاره افغانستان توهین صورت گرفته است، مورد بحث و بررسی قرار داد.

در این جلسه که عصر امروز در ارگ دارید گردید، بعد از غور و بررسی موضوع، رئیس جمهور کشور عزل چهار تن از مسئولین اکادمی علوم افغانستان هریک: سر محقق عبدالباری راشد رئیس اکادمی علوم افغانستان، سر محقق سید محمد امین مجاهد منشی اکادمی علوم، سر محقق عبدالحکیم صافی رئیس مرکز علوم اجتماعی و نصرالله سوبمن معاون علوم بشری را به نسبت بی حرمتی به قوم هزاره در اطلس اتنو گرافی اقوام ساکن افغانستان، به تاسی از فقره 13 ماده 64 قانون اساسی، منظور نمود.

همچنان جلسه عدلی و قضایی به لوی څارنوالی وظیفه سپرد تا کسانی را که بنام علم و تحقیق، اطلس اتنو گرافی اقوام ساکن افغانستان را چاپ کرده و در آن به قوم هزاره افغانستان توهین نموده اند، به پنجه قانون بسپارند.

رئیس جمهور کشور گفت که اطلس اتنو گرافی اقوام ساکن افغانستان که بنام علم و تحقیق نوشته شده است، توهین به تمام ملت و اقوام افغانستان می باشد.

حامد کرزی به لوی څارنوالی دستور داد که فردا تحقیقات شانرا در این رابطه آغاز نمایند.

پيام‌ها

 • در یک جامعه ، نظر به قانون همه اتباع برابر و مساوی الحقوق اند ، طرح اکثریت و اقلیت از نظر قانون جرم است . ده سال پیش در کشور کانادا مهاجر شدم . رییس دولت کانادا یک خانم چینایی بود و کنون یک دوشیزۀ نژاد سیاه که در شش ساله گی با خانواده اش از کشور هاییتی به اینجا آمده است ، عهده دار سمتِ گورنر جنرالی کانادا را دارا است . در بین جامعه کثیرالفرهنگ کانادا ، هایتی نژاد ها شاید یک فیصد هم نباشند . درینجا شایسته گی ، مهارت ( scale) ارزش دارد ، نه نژاد و قومیت و جنسیت . در همسایه گی خراب آباد ما ایران ( کشور امام زمان ) بیست میلیون ایرانی سنی مذهب از هر نوع امتیاز محروم اند و ایرانیان بابی مذهب ، مهدور الدم اند و برآنان حکم اعدام صادر می شود . در کشور پاکستان قوم مسلمان هزاره را می کشند . سلفی های عرب ، مسلمانان شیعه و سنی را آدم به حساب نمی آورند . تا وختی فرهنگ دینی قومی در جامعه حکمفرماست ، در بر همان پاشنه می چرخد . تا چه قبول افتد و چه در نظر آید .
  هم میهنم ز چیست که همتا نمی شویم
  هم باغ و هم بهار و هم آوا نمی شویم
  از هر گرُه ، تبار و زبانی به یک چمن
  گل های گونه گونه ی زیبا نمی شویم
  میهن فراخ و گلشن گسترده دامنش
  چشم تنگ ماست اگر جا نمی شویم
  روزی که دست خود بگذاری به دست من
  در گوشه های تفرقه تنها نمی شویم
  این پهنه مادری همه ی ماست از چه رو
  همداستان مهر و مدار نمی شویم
  امروز اگر بزرگی ما دشمنی ماست
  ما دوستان کودک فردا نمی شویم
  ای همدیار من که منم هم دیار تو
  پس از کجا ، چگونه ، چرا « ما » نمی شویم ؟

 • اوووو مردممممممممممممم نمک حرام. حال که رییس جمهور بخاطر حقایق که در کتاب اطلس اتنوگرافی اقوام غیر پشتون در افغانستان چهار تن از اعضای ارشد اکادمی علوم بشمول رییس این اداره را برطرف کرد، هنوز هم شما قدردانی نمی کنید، بلکه یک قصه و داستان نو را شروع کرده اید. قسمش را مه میخورم، که شما مردم هیچ وخت نمک شناس نشده و نمک حرامی دایمی در رگ رگ تان جریان دارد.

  • کا کا آ صف ، ممکن نا م مستعا ر با شد ، مد ت د و صد سا ل ا ست که ، نا ن و نمک تورک وتا جیک هزاره را
   میخورید ، ا گرمرد م سمت شما ل به ا ستلا ح شما نمک ، حرا م ها ،نا ن و غذ ا تهیه نمیکرد ند شما ا ز گرسنه گی میمرد ید ، ا قتصا د سمت شما ل افغا نستا ن را به جریا ن ا ند ا خت ، پوست قره کلی ، قا لین ، میوه جا ت خشکبا ر ، وغیره ، با زهم مرد ما ن تورک ، تا جیک و هزلره را
   بد گویی میکنید ، به حق شا ن ظلم میکنید ، فا شیزم هتلری هستید ، نمک حرا م که صد د ر صد شما فا شیزم ها
   هستید . آ قای حا مد کرزی ، سرکرده های فا شیزم قوم وقبیله خود ر ا ، ا ز جمله سلیما ن لایق ، نبی مصد ا ق ،
   حبیب رفیع ، ا سمعیل یون و رستا رتره کی متعصب ترین متعصب را د ر ا کا د می علوم ، برای ا د ا مه را ه فا شیزم و خراب
   کا ری تهمت و بهتا ن بستن د ر حق تورک ، تا جیک و هزاره ها ، برحا ل نگه د ا شته ا ست ، فا شیزم نا م د ا ر ا صلأ همین پنج
   نفر د ر بالا ذ کرشده هستند که آ نها را آ قا ی کرزی به مرا م شوم خود نگاه د ا شته ا ست .

 • فرید ذکریا، نویسنده و تحلیلگر مسایل سیاسی در تلویزیون سی ان ان، در جایی از کارل مارکس نقل می کند که "فرهنگ سیاسی هر اجتماع ، بازتاب وضعیت اجتماعی آن جامعه است." با توجه به این مساله اگر اندکی پیرامون اوضاع اجتماعی و فرهنگی مناطق پشتون نشین دقت کنیم ، رمز خشونت های امروزی را به دست خواهیم آورد.
  در اجتماعات پشتون نشین ، خشونت‌ها از خانواده – روابط شوهر با همسر و روابط پدر با پسر- آغاز گردیده و تمام مناسبات فردی و اجتماعی آن‌ها را در بر می‌گیرد.
  پشتون‌ها مردمانی جنگجو و خشنی هستند که در روابط اجتماعی شان به چیزی به غیر از انتقام و عداوت و کینه توزی، فکر نمی کنند.
  سراسر تاریخ کشور مملو است از جنگ‌های قبیله ای و عشیره‌ ای که در میان پشتون‌ها اتفاق افتاده اند.
  بنابر این، در جامعه‌ ای که خشونت به این اندازه نهادینه گردیده باشد تا سرحدی که از جنگجویان شان به عنوان قهرمانان تقدیس و تقدیر شود، طبعا و تبعا صلح خیز و خشونت ستیز نخواهد بود و ساکنان آن در وضعیت هابزی (جنگ همه باهمه) بسر خواهند برد.

  • آ قا ی فرید ذ کریا سلام ، آ نطوریکه شما فرمود ید ، پشتون ها د ر تا ریخ و حا ل ، جنگجوی مرد مید ا ن نبوده ا ند
   با تروریستی و وحشت و جها لت تحت حما یه حکومت پشتونی که سیا ست شا ن همین بوده ا ست پیش رفته ا ند .
   محترم سلیما نی که پشتون هستند ، با سخنا ن بیهوده و تهمت نفا ق ا ند ا زی که ا ز بد تر ین گنا ها ن ا ست
   خوا سته ا ست موضوع را به جا نب د یگر ببرد بین هزاره و تا جیک شرا ند ا زی کند این کا ر سلیما نی منا فقیت ا ست
   حا لا ( شکر خد ا را ) همه بید ا ر شده اند به منا فقیت سلیما نی کسی گوش نمید هد ا نشا الله .
   گفتا ر سلیما نی همه د ر وغ ا ست د ر آ ن زما ن ا ین سخنا ن بهتا ن ا ز جا نب پشتون ها سا خته و با فته شده است
   ا ین کا رپشتون ها ا ز حا لا نیست ا ز مد ت بیش ا ز صد سا ل بوده نمیگذ ا شتند ا قوا م با هم برا د ر ا تفا ق داشته
   با شند ( نفا ق ا ند ا ز و حکومت کن ) کا ر اینها و سخن ا ینها فقط و فقط شیطا نی منا فقیت و نفا ق ا ندازی است
   به ا تفا ق پشتون ها ی ( ا ی ا س آ ی ) همیشه بر علیه غیر پشتون ها ی افغا نستا ن د سیسه چینی نفا ق ا ند ا زی
   شیطا نی کا ر شا ن بوده است و من الله توفیق

 • معلوماتی که من دربارهء عبدالباری راشد از منابع نزدیک بوی بدست آورده ام نشان میدهد که : عبدالباری راشد پسر قاضی راشد، ازمنطقهء سیدخیل و ازعشیرهء ساپی ولایت پروان واز نزدیکان مرحوم استاد خلیل الله خلیلی می باشد، فکر کنم که وی را کرزی قربانی کرده است. عبدالباری راشد آنطوریکه دوستانش قصه می نمایند او وبرادرش عبدالهادی راشد ازشاګردان مستقیم مولانا عطا الله فیضانی یکی ازمبارزان نسل اول اخوانی ها درافغانستان می باشد. اوهیچګاهی با ګرایشات قومی وزبانی همنوایی نشان نمیداد، عبدالباری راشد مدتی را باقهرمان افسانوی جنګهای ضد شوروی و بعد ضد طالبان زنده یاد احمدشاه مسعود نیز ګذشتانده ومسؤولیت نشر جریدهء شورا ارګان نشراتی شورای نظار وقت را نیز بعهده داشته است.
  عبدالباری راشد بعدا به اثر بروز اختلافات سلیقوی با فرمانده احمدشاه مسعود؛ به جناح برهان الدین ربانی پیوست ودرکنفرانس بن اول نیز بحیث نمایندهء برهان الدین ربانی اشتراک کرده است.
  عزل استاد عبدالباری راشد توسط حامد کرزی؛ یک تاکتیک وخدعه است که خواسته است خشم هزاره ها را علیه استاد عبدالباری راشد توجیه کند. ولی مطمئن استم که عبدالباری راشد مرد مطالعه وکتابخوان نبوده واین اطلس دانشنامهء آریانا از زیر نظر وی نګذشته است. بازهم حامد کرزی یک تیر زده وچند فاختک را شکار کرده است.
  با احترام
  پرویز بهمن

  • تو پرویز بهمن واقعاً آدم بیعقل هستی. این گپ ها و نوشته های تو پیش کله خر یاسین خواندن است. برو پشت این گپ ها نگرد.

  • تشکر کبیر جان از رهنمایی که مرا نمودید. واقعا من بی عقل هستم ورنه بالای سرشما من یاسین نمیخواندم خیلی ببخشید، من فکر کرده بودم که شما انسان تشریف دارید.

 • این افرادی را که به نام دانشمند و فرزانه و ... شما به معرفی گرفته اید نمی دانم از کدام طویله خانه و باغ وحش مدرک تحصیلی دارند. به دور از تعصبات نژادی ، هر کسی که در مراکز مهم علمی کار می کند در هر کشوری که باشد باید مدارک تحصیلی عالی داشته باشد نه اینکه هر مکتب گریز صنف دوازده که قواله روباه خود را از دانشگاه های کابل گرفته اند بیایند و در این مراکز کار کنند.
  کار کرزی درست و اقدام خوبی بود اما مانند بسیاری از کارهای این عجایب روزگار نقض دارد. تنها بر کنار کردن ان افراد درد را دوا نمی کند باید شیوه کار این مرکزرا هم درست و تغیر دهند وگرنه فردا باز هم ما شاهد گل به اب دادن دیگری این مرکز خواهیم بود. وقتی این مرکز در مورد اقوام مختلف افغانستان می نویسند باید یک یک نفر محقق وکسانی که از تاریخ و فرهنگ مردم خود شناخت کافی دارد در انجا باشد. مدارک تحصیلی افرادی را که در این مرکز کار می کند باید باز بینی کند و انهایی را که درجه پروفیسوری و مدارک عالی ندارند از کار بر کنار کند اگرچند برادران پشتون ما به گوسفند لقب دانشمند و به خر پروفیسور دهر و فرزانه عالم می گویند .
  کاش همه تان هر چی زودتر حملات دسته جمعی انتحاری کنید که از شر شما خلاص شویم .

 • آنچه محترم پرویز بهمن در مورد عبدالباری راشد نوشته است، بعد دیگری از توطئه ضد ملی سازمان یافته در اکادمی"جاهلون" را برملا میسازد و ان عبارت از همدستی عمال شورای نظار و جمعیت اسلامی در تحقیر و توهین هزاره ها است و این ادامه همان سناریوی کشتن هزاره ها بنحو دگر است که توسط مسعود، فهیم، عبد الله و قانونی از جنگ افشار شروع شده است. مگر ربانی در وقت و زمان حمله بر غرب کابل، فتوای جهاد را بر علیه ساکنین آن منطقه صادر نکرده بود. همدستی لایق را نیز در این پروژه نباید نادیده گرفت، زیرا وی نیز قصیده مداح گونه را در مورد قاتل مردم افشار مسعود سروده است. روابط پشت پرده سلیمان لایق با رئیس اکادمی علوم و اینکه سلیمان لایق با حمایه منابع بیرونی سالیان قبل نیز دسته گلی از همینگونه به آب داده و ارقام جعلی نفوس را منتشر ساخته بود.

  • افضل خان، آن مزاری در افشار کاری جز جنایت نداشت. اجسادی که در داخل چاه های مقر مزاری بود حکایت از این جنایت داشت. حزب وحدت مزاری در کابل به سر آدم ها میخ می کوبید و به دزدی کردن و گروگان گیری دست میزد. ده ها زندانی در زندان دشت برچی که از زندان مزاری رها شدند تصویر وحشت مزاری بود. مزاری یک جانی بسیار خطر ناک بود. اسماعیل یون، سلیمان لایق و هر فاشیست دیگر از مزاری بهتر بود

  • اکادمی اوغانی نی تنها هزاره را بلکه تمام مردم غیر اوغان را تحقیر توهین کرده است , باسواد و بیسواد اوغان همه به یک راه روان اند چند سال قبل کوچی بیسواد پاکستانی در خانه ملت همه مهاجر و ناقل نگفت؟
   فاشیستان اوغانی از تمام گوشه و کنار دنیا بدور خرزی جاسوس جمع شده اند , غلام امریکا و انگریز نبی مصداق, ماجراجوی مشهور پرچمی خلقی امینی اینک اوغانملت سلیمان نالایق, یون قبیله یی غلام پاکستان .............

 • اززمانی که موجودی بنام پشتون ازسمت کشمیربه سمت افغانستان به کمک انگلیسها جاخوش کرده اندهمواره سعی کرده اندکه باعناوین دروغین ،تحریف تاریخ،ارائه آمارهای بدون پایه واساس،ازبین بردن آثارتاریخی،تکیه برزبان خاص که هیچگاه دردنیاطرفدارنداشته وازمحدوده یک قوم بیرون نرفته ودرعرصه پیشرفتهای علمی جایگاه ندارد.،وابسته نگهداشتن کشوربطوردائم،عقب ماندگی دراثرمدیریت غلط کشور،قتل عامهای عجیب که ممکن است نسل اندرنسل نتوانندغرامت آنراپرداخت نمایند،تفسیرغلط ازدین توسط وهابیگری ،ملاعمرگری،القاعده گری،کوچیگری وجنگوی گری و...دینداری درسایه ترور،انفجار، انتحار. دارای فرهنگ جهالت پروری، مکتب سوزی، زن ستیزی،تحجرگرایی، قبیله گرایی،و... تااین همه امراض مهلک که درطول تاریخ 140 ساله یاکمتریابیشتردرکشورعزیزپرافخارماقبل پشتونیزم درمان یاعلاج اساسی نگرددبرکناری چند نفرازمقام مشخص دردی را دوانمیکنداگریک تفکرمریض رابرداردیک تفکربیمارتردیگری راسرجایش مقرر خواهندنموددیگرباید برای سایراقوام مشخص شده باشدکه ..................................

 • اما کرزی در مورد فیصد اقوام که توسط این نهاد پشتونوالی به نشر رسید چیزی نگفته است , امید وارم به جای دادن مسکن مستقیما به دادن دواء مناسب به مریض روی آورد. عزل این چهار تن صرف دادن مسکن قوی برای کاهش درد است اما ریشه درد و علاج این مصیبت و بیماری جنونزا همانا عزل حبیب الله رفیع, سلیمان نا لایق, اسمعیل بون, کبیر رنجبر و غیره فاشیست های خونخوار هست که نمیشه.

 • کلب الدین خاین ناحق ناحق مردم ها ترور کرد این خاینین خلقی های وطن فروش که در اکادمی فاشیست ها جمع شده اند پلان نفاق و بی اعتمادی را بین ا قوام ساکین افغانستان طرح مینمایند هیچگونه عسکس العمل نشان نمیدهید
  قراریکه مشاهده میشود فرق بین کرزی ملاعمر کور و کلب الدین و روستا تره کی و سلیمان نا لایق جاسوس روس و وطن فروش شناخته شده همه در منافع قوم کوچی و قبیله عقب مانده کار و پیکار میانمایند نیست .
  او پشتون پوست کنده و واضح برایت بگویم که.
  در طی سه صد سال قدرت عام وتام بدست تو بوده تو چیزی نتوانستی اکنون که همه ملیت ها محکوم و مظلوم نگهداشته شده به پا خیسته و در ضمن تمام دنیا با تو سری دشمنی را در پیش گرفته و در ضمن موریانه هم در داخیل وجود تو لانه ساخته از داخل بدنت تو را میخورد بخدا قسم اگر چیزی بتوانی او خواب ها را که قبلا دیده بودی با ید بر عکس تعبیر نمود .
  یگانه رای موفقیت تو پشتون مهم نیست که اکثیرت باشی یااقلیت در این است که اتحاد افوان ساکن افغانستان بکوشی
  از برکت بی عقلی تو این درایت در تو نیست روز به روز تو خود بخود نابود میشوی یک تعداد از بیسوادی
  چون دشمن مکتب هستید یکتعداد در جنگ یک تعداد از فقر و اوارکی یک تعداد محتاط به مواد مخدر خلاصه چرخ تاریخ به ضرر شما است کوشش کنید سیاست را که در پیش گرفته اید تغیر بدهید.

 • در تمام تاریخ افغانستان زندگی مرم هزاره ها را بررسی نمائید و بعد دریابید که آیا واقعا مردم هزاره خشن و دروغگوی بوده است یاخیر البته مساله دروغگویی در بین تمام اقوام دنیا می باشد نه اینکه محدود به مردم هزاره باشد
  شما اگر سرگذشت تاریخ هزاره ها را بررسی نمائید به خصود در دوره دوست محمد خان که میریزدان بخش بهسودی را توسط قسم ب قرآن کریم دستگر و اعدام نمود.
  حالا تمام کشورهای دنیا آمده اند تا انسان های متفاوت اقوام برادران پشتون را از کوه پائین نمایند ولی نمی توانند حالا از خود بپرسید که وحشی و خشن کدام اقوام می باشد
  البته این توهین به هیچ کسی نیست چون یک واقعیت تاریخی می باشد.

  آنلاين بنگريد : surosh.blogveb.com

 • Juni
  بیجا است از قوم واسکت پوش پاکستان توقوع کنیم که به مردم ما باندیشند به چیزی بنام وحدت ملی باندیشند این ها همان طایفه یی استند که تحت ادعای دا بشتونستان زمونږ دشمنی پاکستان را خریدند و خود به غلامی پاکستان کمر بستند و تحت ادعای ما اکثریت استیم ودیکران اقلیت هر چه یافتن مهر قوم خود را زدند و به دیګران هیچ نه اندیشیدن و در بین ملت نفاق ایجاد کردند
  اینکه کتاب نوشتن و جعل کردن این اندیشه \چند تا ی این قوم غضب نیست بلکه همه شان به همین تفکر استند
  و ما ها استیړم که باید این ها را افشا کنیم

 • هزاره ها را به هیچ صورت نمی توان از لحاظ ویژگی های فرهنگی و قوم شناسی با پشتون ها مقایسه کرد . هزاره ها در کل مردم با همت، زحمتکش، صبور، ارام و در عین حال محروم و زیر ستم بوده اند . در حالی که پشتون ها با حاکمیت انحصاری، جنگ وخشونت، تعصب وکینه توزی قبیله ای، قاچاق و ترور ودهشت افگنی تعریف می شوند . البته این شناسنامه ی تاریخی شامل حال تمام افراد مربوط به تبار پشتون نمی شود.
  کتاب تاریخ کشور ما به روی همه گشوده است و جعلکاری و ادعا های مغرضانه راه به جایی نخواهد برد. من خود از نظر نسب تباری یک تاجیک هستم ونه هزاره ولی از دید من هویت انسانی مقدم تر ووالا تر از هویت نژادی وتباری می باشد.

 • باري راشد أكر تاجك هم بأشد خوب شد برطرف كرديد او از ان نوع تاجك هاي بيغيرت است كه وقتي در بول ميخواستند كه نوشته كنند همين قدر نتوانست كفته كه بأيد بزبان فارسي هم بأشد اين مردم بأيد از بين قوم هم حذف شوند

 • سلام به همه
  من فکر میکنم، مسوولیت عمل چند فرد به دوش تمام افراد یک قوم و یا یک ملت نیست. فکر نمی کنم که فرد فرد پشتون ها در به کابل امده، در تدوین و نوشتن این کتاب سهم گرفته باشند. پس ما نباید تمام پشتونها را با یک چوپ برانیم.
  همین که تعدادی به اسم روشنفکر و دانشمند، امده در یک کتاب، تمام افراد هزاره را با صفت های زشت معرفی کرده، نشان می دهد که نه تنها دانشمند نیستند بلکه از تربیت درست و معیارهای انسانی جهان امروز هم بی خبر هستند. حرفهای که در این کتاب نوشته شده، ارزش بالاتر از بد زبانی اوباش و لوچک ها در کوچه و بازار ندارد. پس به نظر من لازم نیست که به خاطر دشنام و لوچکی یکی دو متعصب جاهل، به تما پشتونها توهین کنیم.
  من فکر می کنم کرزی کار درستی کرده است و برای از میان بردن سو استفاده از مقامات و جلوگیری از نفاق ملی، باید کسانی را که در این کار دست دارند، برای همیشه از گرفتن پست دولتی و عمومی محروم کند. این یک درس درست می شود برای جاهلین و متعصبین و نفاق اندازان.
  در ضمن، باید در مراکزی علمی کشور، منطق علمی را حاکم کنیم تا نه مردم و نه وطن ما را ادمهای جاهل و متعصب بدنام کند.
  نباید ما هیزم بیاوریم و بر آتش فتنه ای که چند نفر جاهل و متعصب روشن کرده است بیاندازیم. این آتش نیاز به خاموش شدن دارد نه به شعله ور شدن.
  توهین به تمام یک قم دقیقا چیزی است که این جاهلین و متعصبین می خواهند. اینها در گردات نفاق ملی سود خود را می بینند و ما نباید کاری کنیم که اینها می خواهند.
  هیچ قوم افغانستان بد نیست. فقط بعضی از قوام دچار مشکلات بیشتر نسبت به دیگران هستند که دلیلی بر بد بودن شان نیست.

 • به موسی هزاره
  تلاش کردی که خود را صلح طلب نشان بدهی مگر یادت باشد که بشتون هیچگاه صلح را قبول نداشته و وحشی گری و غول گری و دزدی و غارت و سگ چنگی در خون این مردم است چرا کوشش داری که حقایق را وارونه نشان بدهی مگر در تمام تاریخ ان مردم در صلح زندگی کرده که حالا بکنند مگر اینها را جهان وحشی نشناخته که حالا خود تلاش داری اینها را بی گناه نشان بدهی
  بشتون بدترین حیوانات روی است. از گل احمد مومند گرفته تا خرزی و ملاعمر همگی وطن فروش و بی غیرت و وحشی و غول غول غول بوده
  این قوم غول هیچ وقت ادم نمی شود

 • پشتون هیچگاه نه غیرت جنگ و نه هم عزت ناموس را مراعات مینماید.
  این حرف یک پشتون پاکستانی یعنی نصر الله بابر بیانگر واقعییت پشتونهاست که از زبان یک مقام برجسته پشتون بلند میشود و میگوید.
  افغانهارا (اوغانا) که هدفش پشتونها بود- پول بدهید و قدرت را وعده بدهید هر چه بخواهید همان را انجام میدهند .
  وی در زمان حمله پاکستانیها و بچه های نامشروع طالبش در بی بی سی به جواب خبرنگار که آیا میتوانید توسط طالبان اوغانستانرا فتح کنید پاسخ فوقرا داده بود.

 • Juni
  دوکتور بکتاش
  اینکه این چند تا ادمی دانشمند که دوکتورای خود را در قوم کرایی در امریکا و اروبا کرفته اند دریافته اند که بشتون ها ۶۲ فیصد اففانستان نه بلکه از نفوس جهان میسازنو درست است و حتا میکویند بابای ا دم هم اول بشتون بود باز ادم شد

 • چندین روز است که در مورد فعالیت های اکادمی علوم افغانستان در بعضی سایت های نوشتار های گوناگون را میخوانم. البته منحیث یک افغان با انتشار کلمات زشت منسوب به یک قوم خاص (برادران هزاره) بسیار ناراحت شدم. با خواندان چنین کلمات نا مناسب هم در مجالس شخصی و هم در صفحه فیسبوک خود آنرا تقبیح کردم و این کار را کار علمی نه بلکی دسیسه نفاق افگنانه میان اقوام باهم برادر خواندم.
  اما برادران عزیز بیائید برای دوستان خود در مورد معلومات دقیق ارایه داریم. در سایت کابل پریس نوشته در همین مورد صورت گرفته است و بعضی از اشخاص را اعضای اکادمی علوم پنداشته اند که در حقیقت آنها عضو این اکادامی نیستند، بلکی مقصرین اصلی این عمل توسط رئیس جمهور از پست های شان دور شدند. بعضی این افراد را قرار شرح برای شما توضیح میدهم:
  حبیب الله رفیع بعد از ایجاد حکومت مؤقت منحیث مدیر دایره المعارف آریانا وظیفه داشته، اما بعد از مدت کارش در سال 1385 از این پست دور و به حیث مدیر بخش زبان ها و مشاور اکادمی علوم مقرر گردید. که از بخش دایره المعارف کار او کاملاٌ خلاص شد.
  سلیمان لایق اصلاٌ در چوکات دولت افغانستان هیج مسؤلیت ندارد او منحیث مشاور سیاسی و فرهنگی در دفتر سازمان ملل متحد برای افغانستان یعنی یوناما کار میکند و هیچ ربط به اکادمی علوم افغانستان ندارد.
  اسماعیل یون ایشان نیز در اکادمی علوم افغانستان وظیفه ندارد بلکی استاد نثر و ادبیات زبان پشتو پوهنتون کابل میباشد و برعلاوه استاد بودن در پوهنتون او مشاور بخش فرهنگی شورای امنیت ملی است.
  روستار تره کی که در اصل متخصص علوم سیاسی و حقوق میباشد خارج از افغانستان زنده گی میکند وی صرف برای دیدار های شخصی ندرتاٌ به افغانستان سفر دارد مگر در افغانستان زنده گی نمیکند او فعلاٌ نیز در فرانسه مقیم میباشد. برادر نویسنده در مورد فارسی ستیزی او نوشته است، برادر عزیز او به پشتو خودش صحبت کرده نمیتواند و در خانه نیز به دری صحبت میکند. من در چندین مجلس پشتون ها او را دیده که به دری صحبت میکند. البته از دید سیاسی با رهبران اتحاد شمال، دولت کنونی در تضاد است اما این معنی فارسی ستیزی را ندارد.
  نویسنده کتاب که به برادران هزاره در آن توهین شده است محمد امین مجاهد نام دارد و او از منصبش سبکدوش گردیده است. از اینکه این کتاب مربوط به بخش علوم بشری واجتماعی اکادمی علوم میگردد بناء عبدالحکیم ساپی مسؤل همین بخش نیز از منصبش سبکدوش گردیده است. سوبمن منشی اکادمی علوم که تحت نظر او این کتب تحریر شده است نیز منفک شده است. در اخر که مسؤلیت به رئیس اکادمی میرسد او نیز از وظیفه اش برکنار شده است.
  آما من نمیدانم چرا برادران ما میخواهند با پیشکش معلومات غلط اذهان مردم را مغشوش سازند. از جمله چهار نفر بر کنار شده سه نفر پشتون و یک نفر تاجک میباشد. من از این کار رئیس جمهور استقبال میکنم و انتظار دارم تا جلو این چنین اعمال زشت و ضد منافع ملی گرفته شود.
  از برادران محترم تقاضا دارم تا از مسایل این چنین برای مشوش ساختن مردم استفاده نکند و واقعیت های عینی را برملا سازند.
  امید با ارائه معلومات فوق به ان کسانیکه در مورد ابهام داشتند، معلومات ارائه کرده باشم.
  با عرض ادب
  جمشید

 • salam ba beradrane Hazra,tajik wa uzbik man en aml zade wahdate meli keshwar ra taqbeh mekonam am shoma en link ra bebened khawhed ded ka ke doshmane ke ast
  http://www.youtube.com/watch?v...
  dar link dom jenabe Dostom sahib ba gofta shom ha ba fashest janabe Hikmatyar saheb beradar khetab mekonad en rahbaran bakhatre moqam wa qodrat talabe aqwam wa qabela ha ra ben khod baham me andazand

 • Shekhul hades molana Abdul Rashed Dostam ba fetwa jaded hale Amricaya ham shahid mesha lollllllllllllllllllllllllllll­lllll sarnaweshte Afghanistan aziz ba daste hamchon
  http://www.youtube.com/watch?v...

 • درنو ملګرو د کرزی لخوا د علومو اکاډمی غړی څارنوالی ته معرفی شول.
  ددوی ګناه دا و چې (پښتانه په افغانستان کی اکثریت دی )
  ښاغلی تش په نوم پښتون مشره تانه څو پوښتنی لرم ؟
  ۱ - دپښتون ماشوم د مور په غیږه کې ولی وژل کیږی؟
  ۲ - دپښتنو د جنوسایډ نسل وژنی عاملین ولی نه محکمه کیږی ؟
  ۳ - پښتنو ملی مشرانو ته سپکاوی کیږی ، ولی دا کسان نه محکمه کیږی ؟
  ۴ - لطیف پدرام ، حفیظ منصور ، بهزاد ، هره ورځ پښتون قوم ته کنځلی کوی ولی دا کسان نه محکمه کیږی ؟
  ۵ - په میدان وردکو کې د ایرانی جاسوسانو لخوا مظلوم کوچیان په شهادت رسیږی او له کورونو ویستل کیږی ددی عاملین څوک محکمه کړی ؟
  ۶ - په ننګرهار ، قندهار ،لغمان ، هلمند ، پکتیا ، خوست ، کنړ ، اروزګان ، پکتیکا ، زابل ، فراه ، غزنی کې هره ورځ د بی ګناه ښځو ، ماشومانو او نارینو وژونکی څوک محکمه کړی ؟
  ۷ -ایا تاسې پوهیږی چی ستا د ارګ ملګری د پښتنو پر ضد هره ورځ یوه توطیه او دیسه جوړوی دا کسان باید څوک محکمه کړی ؟
  ۸ ـ هره ورځ ستا نیکه پلار او نورو مشرانو ته مفسد ، خاین او تروریست خطاب کیږی ، دا کسان باید څوک محکمه کړی ؟
  ۹ - تاسی ولی دومره له محقق او کریم خلیلی نه ډاریږی چی دهغوی هرې خبرې ته سر ټیټوی او له هغوی نه مو بادارن جوړ کړل ؟
  ۱۰ - ایا تاریخ او پښتانه به ستاسی په دوره کی له پښتنو سره شوی جنایتونه او ظلم حیر کړی ؟
  ۱۱ - لږ فکر وکړه چی ستا په حکومت کې د ښو او پاکو خلګو ونډه څومره ده او په مقابل کې د غلو ، ټوپکوالو ،قاچاقچیانو ، او پښتنو ضد اشخاصو ونډه څومره ده ؟
  ښاغلی کرزی د خدای (ج) او قران لپاره نور دا لوبه بس کړه ټول درباندی پوهیږو او ستا په دوره کې چې څومره ظلمونو او جنایتونه له موږ مظلومو پښتنو سره شوې دتاریخ په یوه هیڅ مرحله کې نه و شوې ، تر تا د بچی سقاو حکومت شرف لری .
  ښاغلی کرزی د یاده مه اوباسه چی تاریخ لیکل کیږی او شخصیتونه نه هیریږی .
  ستا د شخصیت او کارونو په اړه اوسنی او راتلونکې ځوان نسل به قضاوت وکړی چی ستا په دوره کې له موږ پښتنو سره څه وشول .
  قضاوت خلګو او ولس ته پریږدو .. دغه پوښتنې له خپل وجدان نه وکړه . خدای ته ورتګ لری ......؟؟؟؟

 • به فاشیستان چنګیزی کابل پرس (نام تهران پریس با مسمی تر است) !
  اظهارات مریض شما واقعا ابلهانه و خنده اور است. حقیقت اتنوبیولوژیکی
  در مورد هزاره ها کجایش توهین است؟ مګر همین فاشیستهای خودتان نګفته اند:
  هزاره ک... بی موی مزه داره؟؟ حال که اطلس اتنیکی یک وافعیت غیر قابل انکار
  و در حقیقت بی ازار را بیان نموده - توهین شد!!!! هههه
  اصل موضوع احصائیۀ اتنیکی است، هرګاه با ان موافقت ندارید، بفرمایيد با ارقام
  واقعی و مستدل انرا رد کنید. موضوع بی مویی اتنیک هزاره ها ، نه تنها واقعیت است،
  بلکه به هیچوجه خصیصه ی منفی هم نیست، بنائا، تمسک بیمورد به ان صرفا تلاش برای
  بی اعتبار ساختن اطلس است که فاشیستان ضد پښتون ګماشته شده توسط پان ایرانستان اخوندی ميخواهندبا ان
  تناسب حقیقی نفوس اتنی های افغانسان را مغشوش سازند - این دیګر پرواضح است!!!!!
  رقصهای اکروباتیک تان در اطراف این"موضوع" بیهوده اند و همه، قبل از همه خودتان
  انرا خوب میدانند. وسلام
  نوت: اګر مرد استید نوشتۀ مرا دیلیت نکنید، چنانچه نوشته اقای چنګیز ایتماتوف را از صفحه برداشتد،
  چرا مګر در ګرونج فاشیستان کابل پرسی خورده بود و منطق رد انرا نداشتید؟؟؟ >>

 • متاسفانه سیاست مداران ما بسیارحرامی هستند، کرزی که در حزب جبهه ملی صبغت الله مجددی علیه کمونستان جهاد میکرد هرقدرداکتر نجیب حرامی تقاضای آشتی ملی را نمود ومتعاقباً سازمان ملل توسط بینین سیوان طرح حکومت بیطرف را ریخت همین مجددی وکرزی و سایر مجاهدین منافع ملی را درنظر نگرفته و نپذیرفتند و گفتند تا یک کمونیست لعین باشد ما حاضر به مصالحه با آنها نیستیم وهمین پالیسی سبب شد تا وطنک عزیزما تباه ودربدروخاک بسر شد. حال همان مجاهدنماها که منافع شان ایجاب میکند دیگرموضوع کمونیست لعین مطرح نیست و سردار و تیوریسن کمونیستها(سلیمان نالایق) را عضو اکادمی علوم افغانستان میسازند. بخاطریکه سلیمان لایق خسربرهء صبغت الله مجددی است و داکترنجیب الله مجددی والی سابق کابل که به جرم اختلاص از کار برکنار شد وداکترذبیح الله مجددی که سفیرافغانستان در امارات متحدهء عرب میباشد خواهر زاده های اصلی وسکهً سلیمان لایق میباشند. این سیاستمداران حرامی سرلینن را نیز خاریده اند. ازیک فامیل یکی رهبری مجاهدین را بعهده میگیرد ومزدورانگلیس میشود ودیگری رهبری کمونستان را به عهده میگیرد ومزدور روس میشود. حال دو خواهر زادهء حرامی کوشش دارند که خدمت امریکائی ها را به وجه احسن انجام بدهند تا به مقام و منصب عالی تری برسند. زیرا اگر به امریکائی های حرامی خدمت و نوکری ارزشمندی نمائید اختلاص را مد نظر نمیگیرند. ای وای از دست این سیاستمداران و روحانی نماهای حرامی که وطنک ما به چه سرنوشتی گرفتار شده است و شما دانشمندان پشت فارسی و پشتو را گرفته اید. بدانید که اگر افغانستانی نباشد نه پشتون است و نه تاجک و هزاره و ازبک. پس از برای خدا به فکر افغانستان باشید که باز دالخورهای پاکستان حاکم بر سرنوشت ما نشود. احمدزی ازکابل

 • کابل برېس مزدور اخوندهای ایران !!!

 • سلام به همه دستان :
  من متون بالا را با دقت مطالعه کردم یک نکته را به وضاحت دربین تمام نظریات ارایه شده میتوان دیدکه متاسفانه ما تا هنوز هم با گذشت تقریباً چهار دهه جنگ وبرادر کشی از قوم گرایی وملیت پرستی سیر نشدیم وتاهنوز هم دنبال مسایل راداریم که شایسته نسل باسواد این وطن نیست.به نظر من راه حل این نیست که یکی بد گفت دیگری بدتر بگویم بهتر این خواهدبود حد اقل نسل باسواد مشغول بد ورد گفتن به دیگر نباشد خیلی افسوس میکنم که چراما این قدر ناتوان هستیم که قدرت استدلال علمی را نداریم وبابدورد گفتن همدیگرویا اقوام وملیت های هم دیگر کوشش میکنیم حلال مشکل باشیم حالانکه میدانیم راه حل این نیست.
  ازدست اندرکاران کابل پرس هم این تقاضا رادارم که اگر نمیتوانید این ملت را متحد سازید حد اقل درراه پراگنده سازی وازهم پاشیده شدن شان گل مکارید.
  پیمان

جستجو در کابل پرس