صفحه نخست > کارتون > مارشال فهیم

مارشال فهیم

یک کارتون
قلیچ افشاگر
دوشنبه 9 جولای 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • مارشال ده سال است که برای حفظ قدرت و ثروت هنگفت خود و برادارنش چنان مات و مبهوت شده است که اصلا سیاست و سیاست کردن فراموشش شده است. او اکنون فراتر از موتر، بلند منزل و شهرک فکر میکند. او حالا به تفریگاه های بسیار مجلل در دوبی، لاس ویگاس فکر میکند. به شاهرگ های بزرگ اقتصادی کشور فکر میکند که چگونه میتوان آنرا در اختیار داماد، و برادرش در اورد تا از ثروت کرزی و برادانش عقب نیافتد. گفته میشود که او حتی لب به شگوه و شکایت از مجاهدین نیز پرداخته است. شاید یکی از عوامل حمله کرزی به دولت مجاهدین و جمیعت ناشی از بی کفاینی و بی توجهی کامل این مرد باشد. اگر مارشال از کرزی دفاع نمی کررد و در کنار کرزی استاده نمی شد، کار به این جا نمی رسید.
  مارشال حالا مسموم ثروت و قدرت است. زهر ثروت شرینی خدمت به مردم و در کنار مردم استاده شدن را به کلی از وی ستانده است. تصوری من از این آدم بی کفایت دارم این است که دم را غنیمت دانسته مصروف جمع آوری ثروت است تا برعلاوه رتبه مارشالی به رتبه قارونی نیز دست یابد. او حالا چنان گوش خود را پنبه زده است که هیچ صدای به گوشش طنین انداز نباشد به جز از صدای شمار دالر و شمار بلند منزل..

  • مارشال فهیم یک ستون است مارشال فهیم یک سیاست مداری است که مخالفین خارجی وداخلی وزن اورا به صورت کل پذیرفته اند.
   اتهامی که گویامارشال ثروت اندوخته یگانه اتهامی است که به وجهه این فرمانده ارشدجهادی اندکی خدشه واردمیکند.
   اماهیچگاه نمیتوانیم بگویم که اومردم خودویاوطن خودرافراموش کرده است گذشت های مارشال فهیم وسازش بادیگراقوام کشوربخصوص برادران پشتون کاملاًعاقلانه است ودرضدیت باسیاست های پاکستان قراردارد مطمئن باشیدکه هیچگاه یک قوم خاص درکشورنمیتواندحکومت کندبایدباهم دیگرکناربیایم ودرراستای پذیرفتن یکدیگرتلاش نمایم میپذیرم که بعضی هادرحکومت کنونی هستند که به آینده وطن واولادوطن فکرنمیکنندوتنها به تفرقه افگنی هامیپردازند اماآنهامانندعبدالرحمن خان،محمدگل خان مهمند،هاشم خان و...نام نیک کمائی نخواهندکردبلکه زمانی به زباله دان تاریخ خواهندپیوست که به جزلعنت مردم چیزی نصیب شان نخواهدشد.
   روش مارشال معامله نیست بلکه گامی بسوی ساختن یک افغانستان آزادوآبادکه همه مردم افغانستان درآن عادلانه سهم داشته باشندپنداشته میشود که درتاریخ کشورچنین چیزی راهرگزنمیتوانیم پیدا نمائیم اوراقی ازتاریخ کشوراست که به جنگ های خاندانی حاکمان افغانستان درسالهای زیادی الی کودتای داودخان شهادت میدهدواینکه مارشال تمام قدرت دست داشته خودراکه باخون هزاران هم رزم قهرمانش خاصتاً(قهرمانی ملی کشور)بدست آمده بوددربین ملت تقسیم میکندوهمه ملت افغانستان رادرآن شریک میسازدوبدون استثناباتمام متخاصمین قبلی ازجمله خلقیها،پرچمیها،غربی ها،جهادی هاو......کنارمیایدشهامت وخودگذری اورانشان میدهد نه خودخواهی اورا.
   اگرچنین نبودامروزکسی بنام کرزی،کریم خرم،اسپنتا،اشرف غنی،احدی و.........دربسترسیاست گذاریهای کشورکه تاثیربخش میبود وجودنداشت.

 • کرزی با سیاست حذف شورای نظار و احیا دو باره سلطه پشتونها وارد معرکه گردید. در اولین اقدام سرود ملی که بن مایه یی هویتی یک سرزمین است با تآیید مارشال فهیم از فارسی دری به پشتو تبدیل گردید. بعد از آن در یک اقدام خاینانه تیم کرزی هویت اقوام افغانستان را به «افغان» که نام خاص برای پشتونهاست در قانون اساسی درج کردند که این بار هم تآیید و مهر مشروعیت را نماینده های تدوین قانون اساسی به اشاره مارشال فهیم به این قانون بی اساس گذاشتند. به تعقیب آن نظام سیاسی کشور که بعد از چندین دهه زمینه یی تغیر آن به نظام مردمی میسر شده بود، توسط مارشال فهیم به نفع قبیله گرایان و سلطه طلبان به تآیید نظام ریاستی شبیه شاهی انجامید.
  در امتداد این خیانت کاری ها که مارشال مصروف سگ جنگی، اسپ دوانی و اندوختن ثروت بی بنیاد بود، قبیله در پی نهاد سازی هویتی، تاریخی، فرهنگی و اقتصادی گردید. برای پیاده نمودن این اهداف آنها از جابجایی افراد خویش در ادارات دولتی آغاز نمودند و در مقابل ریشه های مقاومت را به بهانه یی اصلاحات اداری از واحد های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دور ساختند. به قول انور الحق احدی "من که ده سال پیش به ناقلین شمال گفتم درست است که شما ریاست ندارید و تصمیم گیر نیستید کمی صبر کنید آهسته آهسته همه گپ ها جور میشه و مه چندی قبل که دیدم همه خوش بودند و مه برایشان گفتم که مه برایتان نگفته بودم که همه چیز خوب میشه" یعنی اینکه شما حاکم و حکمران میشوید و مردمان بومی شمال رمه وار در خدمت شما چوپانان سیاسی قرار میگیرند. که همانطور هم شد.
  مثال بعدی را میتوان با هویت سازی قومی در تبدیل مکانهای دولتی ادامه داد. تبدیل بیمارستان و یا شفاخانه چهار صد بستر به نام داود خان، عکس العمل مارشال و دیگران چه بود؟ هیچ! و بلاخره چاپ و نشر جعل به نام دایرۀ المعارف آریانا که نفوس خیالی پشتونها را با ارقامی مشرفی %62 و از تاجیک ها را %12 نشان میدهد. آیا مارشال پرسید و یا فکر کرد که چی گپ شده و یا این مسخ هویتی و جعل امار نفوس اقوام چی معنی دارد؟ جواب معلوم است. بلاخره باید گفت که مارشال به حیث استفاده ابزاری برای تداوم حاکمیت قبیله یک مهره خوب است و هیچ گونه صلاحیت علمی و اجرایی ندارد. و همچنان یگانه مانع تآمین عدالت اجتماعی در کشور است. ازینرو، مارشال را به جز از ننگ تاریخی تاجیک ها در قرن 21 دیگر چه میتوانید بنامید؟

 • دوست عزیز تو خو از کاه کوه ساختی!
  مارشال بیچاره حتی تشناب که میرود باید از کرزی اجازه بگیرد دیگه کاره خو بان!

 • استاد ربانی شهید اصلن رضایت نداشت که در بن معامله صورت بگیرد و قدرت به این سادگی به دست کرزی بیافتد. پس از سقوط طالبان استاد می خواست حکومت جمهوری اسلامی به رهبری استاد باقی بماند و در پرتو کمک های جامعه ی جهانی آماده... شوند برای یک انتخابات آزاد و دیموکراتیک ، اما این عبد الله و قانونی و فهیم بودند که سخت ترین جفا را به نیرو های جهاد مقاومت و به ویژه استاد ربانی کردند؛ به چند چوکی و دالر های آمریکا بازی خوردند و همه زحمات مردم را دودسته به کرزی تسلیم دادند. اینکه استاد ربانی چرا در مساله ی تسلیم دهی قدرت سرو صدا نکرد بر می گردد به اندیشه و صلح دوستی استاد ربانی ...

 • در دوباره زنده کردن سلطه ای اوعان های بی فرهنگ، کوچی،فاشیست،بی تمدن،انتحاری نه تهنا مارشال ای بی عقل کمک کرد . در یک پروسه زمانی 10 ساله با غفلت تمام و نا اگاهی از اینده ...تقریبا همه سران جهبه ای متحد دچار ارتکاب معامله ای خاینانه شدند..که نه مردم این حمق ها را می بخشد ونه تاریخ و نه خدا.... ثمره ای 100 سال مبارزه تاجیک،هزاره، ازبیک ها را این بی عقل ها برای وزیر شدن، ولایت شدن ولوسوالی، معاون ریس جهمور شدن .....معامله کردن...لعنت خدا به این کودن های تاریخ. حد اقل از حوادث تاریخی چیزی در مغزی پوسیده خود نداشتن(مهر وتهد نادر غدار در قران شریف برای حبیب الله کلکانی و بعدأ اعدام دسته جمعی......) کسی از تاریخ چیزی نیاموخته باشد...ایا او در جمله انسان است؟؟؟ تاریخ و حوادث تاریخی برای انسان ها نوشته می شود نه برای خر ،گاو ،روباه، مرغ، و سگ...

 • یک چیز را می خواهم به تمامی رهبرانی تاجیک ها، هزاره ها، ازبیک ها منحیث سند در کابل پرس? به ثبت برسانم: بر علاوه ای اینکه شما به مردم سر کوب شده خود خیانت کردید. و از قدرت سیاسی بدور انداخته شدید..و زمینه ای اوغان سازی را بدست اوغان ملتی های فاشیست مهیا ساختید و جری ترین عکس العمل در طول قدرت خود نشان ندادید...من با تمامی اطمینان برایتان در این صحفه این سند را درج می کنم و یاد می می شوم که: محاکمه شما توسطی گروه های اوغان ملتی ( بنام نیروی های ضد طالب،که عنقرب در ولایت غزنی ،پکتیا،نورستان......)شروع به فعالیت کردند حتمی و وپلان شده است. 11/07/2012 ق.م.تخاری

 • من همیشه گفته ام، که در خیانت، جنایت و جفای که در طول تاریخ به حق این ملت بیچاره روا داشته شده، رهبران خائین همه اقوام کم یا بیش سهم خود را داشته اند. اگر بعضی ها تاریخ را تحریف میکنند، همین سی سال گذشته را همه ای ما به پوست و استخوان خود لمس کردیم. این تجربه ها را کسی (لاعقل در حال حاضر) تحریف و جعل کرده نمیتواند.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس