صفحه نخست > دیدگاه > ساربانان افغان در آسترالیا و سنگ صبور

ساربانان افغان در آسترالیا و سنگ صبور

داکتر سخی اشرف زی سید کاغذ
دوشنبه 24 سپتامبر 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

دراین هفته فلمی از جانب آقای فهیم هاشمی در آسترالیا تحت عنوان " ساربانان افغان در آسترالیا " تهیه ودر ولایت هرات به نمایش گذ اشته شد به استقبال گرم هراتیهای ما قرار گرفت و بعدا این فلم در کابل وسایرولایات افغانستان نیز به نمایش گذشته خواهد شد خبر تهیه این فلم در ویپ سایت فارسی بی بی سی به نشر رسید وچند روز قبل هم فلم دیگری توسط آقای عتیق رحیمی تحت عنوان " سنگ صبور " در فرانسه تهیه ودر چند جشنواره های اروپائی به معرض نمایش گذا شته شد , سنگ صبور آلهام گرفته شده ازداستان شاعره معروف , جوان وباشهامت هرات که توسط شوهر وی به قتل رسید خبر قتل این بانوی با فرهنگ ملت افغان وبخصوص جامعه فرهنگی کشور را متاثر ساخت و این تراژیدی حلقه ادبی وفرهنگی کشور رابه سوگ نشانید مباحثات داغ وسروصدا را درسراسر افغانستان ایجاد نمود .

بائیست این جوانان فلم ساز کشور را که با وجود کمبود های فراوان مالی و تخنیکی بدون حمایه فرهنگی دولت موفق به تهیه چنین فلم که از یک طرف مشکل اجتماعی کشور را منعکس میسازد و از جانب دیگریک واقعه تاریخی را که دراثر زحمات یک تعداد از افغان ها که در کشافی , توسعه وکندوکاو یک کشورمدت یکصدو پنجاه سال سهم مهم گرفتند تهیه وآنرا روی پرده سینماه آورده اند قدر نمود واین دوفلم سازجوانان وبا استعدادو طن بائیست از جانب نهاد های فرهنگی و بخصوص وزرات اطلاعات وکلتور قدردانی وتشویق شوند.

از قلم بنده نیز قریب به سه سال قبل مضمونی در مورد شتر سواران افغان دراسترالیا تحت عنوان " شتربانان پرافتخار دیروز وقاایق سواران آواره امروز " که در یک تعداد از ویپ سایت های افغان به نشر رسید نوشته شد .

واقعه دلخراش مرا به نوشتن این مضمون واداشت , شاید خوانندگان محترم به خاطر داشته باشند که مدت تقربیا سه سال قبل یک تعداد از افغان های آواره وبی سرپنا کشور که توسط یک قایق کوچک از سواحل هندونیزیا میخواستند دردل شب خودرا به یکی از جزیره آسترالیا برسانند وبه امید اینکه به حیث مهاجر از جانب استرالیا قبول شوند ولی در طول این مسافرت خطرناک در اثر وضع نامساعد هوا کشتی کوچک در حال غرق شدن بود وبا تصادف نیک یک کشتی باربری بزرگ کشور ناروی که در همان نزدیکی در حرکت بود سرنشینان آوره این کشتی کوچک را نجات دادو کشتی ناروی نجات دهندگان افغان وبنگله دیشی را به نزدیک ترین جزیره بنام "کرسمس " که متعلق به آسترالیا است تحویل دهد ولی مقامات آسترالیائی از تحویل گیری این آوارگان افغان سرباز زد واین پیش آمد آسترالیائی ها در نشرات بین المللی سر وصدای زیاده ایجاد ودر مطبوعات جهانی باز تاب گسترده پیدا کرد .وهنوز هم سر نشینان آواره افغان قربانی آبهای خروشان بحر میشوند که میخواهند خودرا به استرالیا برسانند. وبعد از این واقعه چندین کشتی آوراگان افغان ودیگر کشور ها در اعماق بحر سرنگون وسرنشینان آنرا که مشتمل از زنان وکودکان بود در کام مرگ فروبرد.

قبل از اینکه در مورد منازعه سیاسی واینکه چرا حکومت آسترالیا از قبول این آورگان افغان خودداری نمودند صحبت شود لازمست بطور مختصر در مورد قاره آسترالیاو رول مهمی که شتر بانان افغان درکشافی این قاره داخل آسترالیا که غیر قابل عبور گرم وبادرجه بلندحرارت بود توسط شتربانان افغان کشافی گردید.

آسترالیا پنجمین قاره دنیا که دارای مساحت 7و7 ملیون کبلومتر مربع و بزرگتر از اضلاع متحده امریکاه است وچون آسترالیا تحت حمایه انگلیس بود در اوایل انگلستان اکثر مجرمین وقاتلین وجنایتکاران خویش را به استرالیا تبعید مینمود که بطور طنز میگویند که کشور استرالیا توسط جنایت کاران انگلیس واروپا تشکیل شده وقسمت وسطی آسترالیا طوری که قبلا اشاره شد سرزمین پهن آور , بایر وسوزان ونسبت نبود آب وباران این سرزمین وسیع فاقد هر نوع نیاتات است وسرزمین داخل آسترالیا توسط شتربانان افغان عبور وکشافی گردید که آسترالیائی ها از اکتشاف ساحه داخل توسط شتربانان افغان در نوشته های شان به نیکی تذکر میدهند وحتی خط ریلی که از شرق به غرب آسترالیا از این سرزمین پهناور میگزرد بنام افغانان شتربان مسمی نموده اند .

در زمانی که هندوستان مستعمره انگلیس بود در حدود صدوپنجا سال قبل حکومت استعماری انگلیس در حدود چند شتر را همراه با شتربانان افغان توسط کشتی از بندر کراچی به آسترالیا انتقال داد وچون ساحه بزرگ داخل آسترالیا فاقد سرک ونسبت هوای سوزان قابل عبور ومرور انسان نبود وبهترین وسیله برای مطالعه , تحقیق واکتشاف سرزمین های داخل آسترالیا شتر بود و امروز هم شتر های افغان در آسترالیا تربیه میشوند واز شتران افغان برای مسابقه شتر دوانی ه یک سپورت محبوب در آسترالیا است استفاده میشود.ویک تعداد از این افغانان شتر بان در آسترالیا متوطن با زنان بومی آسترالیا ازدواج نمودند ویک اجتماع کوچک افغانی را بجا گذاشتند.

حکومت آسترالیا تمایل به تبعیض نژادی داشت وهنوز هم دارد ودر گذشته ها صرف اتباع کشور های اروپائی به آسترالیا به حیث مهاجر قبول میشدند ودروازه مها جرت آسترالیا بر روی کشور های آسیائی وافریقائی بکلی مسدود بود ودر ختم جنگ ویتنام که حذب کمونست ویتنام بر نده جنگ با امریکاه شد وکنترول سیاسی واداری کشور ویتنام رابدست گرفتند به تعداد کثیر ویتنامی ها نظر به هراسی که از رژ یم ویتنام داشتند کشور شان را ترک نموده وبه کشور های دیگر مهاجرشدند ویک تعداد زیاد مهاجرین بی بضاعت ویتنامی توسط کشتی های کوچک برای دریافت یک پنا گاه در آبهای بحر هندو چین سر گردان بودند واز ساحلی به ساحلی
از کشوری به کشوری در حرکت بودند که به حیث کشتی سواران سرگردان (1)معروف شدند ویک تعداد از این کشتی سواران سر گردان به سواحل آسترالیا رسیدند وباز هم حکومت آسترالیا از قبولی این پناه گزینان که برای مدت مدید در آبهای هندو چین سر گردان بودند سر باز زد وبالاخره در اثر فشارهای بین المللی وفیصله نامه ملل متحد کشتی سواران بی مملکت ویتنام بنام ترحم انسانی در آسترالیا قبول شدند. وازاین به بعد دروازه مهاجرت در آسترالیا بطور نیم کشبروی مردمان آسیائی باز شدکه در این اواخر یک تعداد زیاد چینائی هههای متمول به منظور سرمایه گزاری در آسترالیا قبول شدند.

امروز واقعه مشابه ویتنام بالای افغان های بخت بر گشته ما آمده که به حیث قایق سواران بی سرنوشت به سواحل اندونزیاوآسترالیا رسیه اند ولی هیچ کشوری حاضر نیست این بیچارگان رابه حیث پناگزین در مملکت خود جاه دهد وبخصوص آسترالیائی ها که ساحه وسیع ولایتناهی سرزمین داخل کشور توسط زحمت وهمت شتربانان افغان کشافی گردید وامتناع یک دسته از افغان های سرگردان وبی سرنوشت به حیث مهاجر توسط کشور آسترالیا باعث تاٌ ثر عمیق ما افغان ها گردیده است .

Boat Peopel

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

  • پس این
    درست است که اوغان ها خدمت گذاری برای انگلیسهای اشغال گر را به جای رسانیده بودند که با شتر و خیمه های شان به مستعمرات ملکه انگلستان کوچیده و خدمات بیشتر و بیشتر ی به انان را انجام داده باشند .

  • هاها باالاخره اوغانها هم در تمدن جدید نقش داشته اند !!! چند نفر نوکر و خدمت گذار را انگلیس ها با شترهایشان برای نوکری و مزدوری به استرالیان برده و در انجا زیر کار و فشارجان داده اند. این هم سهم اوغانها در تمدن جدید. خدا داند که چقدر زن اینها را انگلیس برده باشد.

  • چندان افتخار نیست.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس