صفحه نخست > دیدگاه > آیا ایجاد یک پشتونستان معضل افغانستان را حل خواهد کرد؟

آیا ایجاد یک پشتونستان معضل افغانستان را حل خواهد کرد؟

آیا درصورت عدم وقوع تغیری درساختار جغرافیای کنونی، چه کسی از وضعیت موجود سود می برد؟ آیا اوضاع کنونی درمناطق قبایل بیشتر به نفع مردمان کشورهای افغانستان وپاکستان است یا به ضررآنها ؟ درصورتیکه پاکستان به شرط امتیازگیری ازهند درقضیهء کشمیر، سرنوشت مناطق پشتون نشین آنطرف مرز دیورند را به کابل بسپارد سرنوشت اقوام دیگریکه با کشورهای شمال افغانستان علایق ایتنکی دارند چه میشود؟ آیا توازن وساختار دموگرافی کشور بیشترازین برهم نخواهد خورد؟ آیا انگیزه های مخالفت وستیزمیان اقوام ساکن این کشور بیشترنخواهد شد؟
گوربز خان "عطاخیل "
پنج شنبه 3 جون 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

درین روزها دربخش انگلیسی کابل پرس یکی ازپژوهشگران امریکائی محترمه خانم لارا این پرسش را مطرح ساخته است که آیا ایجاد پشتونستان مشکل افغانستان را حل میکند یانه. خانم لارا درین مقاله وهم درجوابیه های که برای پیام گذاران ابرازکرده است به نکات خیلی مهم و اساسی تماس گرفته است که برای بنده کاملا تازه گی داشت هرچند بنده درابتدا یک پیام معمولی را درجواب یکی ازپیامگزاران همیشگی سایت کابل پرس? بنام آقای تنویر که معلوم بود انگلیسی خیلی عالی داشت نوشتم ولی بعداز اینکه جوابیه های خانم لارا وخود مقاله را تا آخر خواندم درک کردم که نویسنده ازمسایلی چون ایجاد دولت پاکستان با جزئیات کامل باخبر است که دربسا موارد برایم آموزنده بود.

البته بعدازخواندن کل مقاله ، پیام دومی خویش را گذاشتم وپشتیبانی خویش را مبنی برایجاد پشتونستان که بتواند مرزهای جنوبی افغانستان را تاسرحد بندر گوادر گسترش دهد اعلام نمودم . اما با وصف اینکه بنده حالا هم بالای این عقیده خود تاکید دارم دوستان زیادی که بنده با آنها صحبت تیلفونی نمودم ملاحظات زیادی دربارهء این طرح داشتند. قطع نظرازپیام های محترم "خان" که با انگلیسی نه چندان قوی خویش مخالفت خویش را درمورد ابرازنموده وبرخانم لارا حمله نموده که: شما کی استید که به نماینده گی ازمردم ما صحبت میکنید وطرح ایجاد ویاحذف کشورهارا میدهید؟. جناب "آدم خان نیز عین نظریه را ابراز کرده ودوست دیگری بنام " اپریل" که متاسفانه بدون درنظرگرفتن کوچکترین معایر انسانی وابتدائی ترین نورم های قبول شدهء اخلاقی ایجاد پشتونستان را بمثابهء ایجاد یک باغ وحش عنوان نموده دوستان دیگری که بنده با ایشان تماس تیلفونی داشتم نیز راجع به چند وچون این موضوع سوالهای زیادی کردند. ازجمله دوست عزیزم آقای م.ا که ازبنده خواست تا مقالهء مذکوررا به دری ترجمه نمایم اما متاسفانه روی بعضی مشکلات ومصروفیت های شخصی بنده وقت کافی برای ترجمه ای مضمون خانم لارا را ندارم خدا کند بهترازما ها که بیشتردرکشورهای انگلیسی زبان سکونت دارند لطف نموده وازوقت گرانبهای خویش کمی برای کابل پرس? ارزانی نموده ومقاله خانم لارا را که خیلی مهم وضروری است دراختیارنویسنده گان فارسی نویس هم بگذارند.

بنده درین مقاله که خیلی به عجله نگاشته شده است خواستم به ایجاز، نقاط مهم واساسی نظریات خانم لارا را تشریح کنم ودوستان که در زمینه ملاحظات دارند باید درین باره ابرازنظرنمایند که آیا ایجاد پشتونستان معضل کنونی افغانستان را حل میکند ویانه؟ آیا ایجاد پشتونستان معنای تجزیهء افغانستان را میدهد که اقوام غیرپشتون حکومت جدا گانه ای را تشکیل بدهند واگر چنین باشد نفع این طرح به آیندهء منطقه چه خواهد بود؟ درآنصورت اقوام غیرپشتون بیشتر درمحاصره قرار نخواهند گرفت؟ آیا درصورت عدم وقوع تغیری درساختار جغرافیای کنونی، چه کسی از وضعیت موجود سود می برد؟ آیا اوضاع کنونی درمناطق قبایل بیشتر به نفع مردمان کشورهای افغانستان وپاکستان است یا به ضررآنها ؟ درصورتیکه پاکستان به شرط امتیازگیری ازهند درقضیهء کشمیر، سرنوشت مناطق پشتون نشین آنطرف مرز دیورند را به کابل بسپارد سرنوشت اقوام دیگریکه با کشورهای شمال افغانستان علایق ایتنکی دارند چه میشود؟ آیا توازن وساختار دموگرافی کشور بیشترازین برهم نخواهد خورد؟ آیا انگیزه های مخالفت وستیزمیان اقوام ساکن این کشور بیشترنخواهد شد؟

تاکنون آنچه بنام حق مردمان پشتون وبلوچ میان دولتین افغانستان وپاکستان شنیده ایم صرف بازی های دپلوماتیک بوده که دولتمردان اسلام آباد وکابل بخاطر حفظ منافع خودشان وخوشی بادران خارجی شان هرازگاهی آنرا عنوان میکردند. آیا این بار جامعهء جهانی جدی است که باید نقشهء جغرافیای ودموگرافی منطقه را تغیردهد؟ آیا نوشتهء خانم لارا بعنوان یک خانم مربوط حزب دموکرات امریکا نمی تواند حامل این پیام باشد که گویا امریکا وقدرت های بین المللی بخاطر محو کلی تروریزم وبنیاد گرائی مذهبی حالا بفکر جاگزین ساختن ناسیونالیزم پشتون به عوض بنیاد گرائی مذهبی شده اند؟ اگر چنین باشد ناسیونالیزم پشتون برای اقوام دیگر افغانستان چه پیامی خواهد داشت؟ همهء اینها موضوعاتی اند که هم به زبان انگلیسی وهم به زبان فارسی درکابل پرس صفحهء خاصی برای آن تهیه شده است و دوستان میتوانند نظریات خویش را ابراز بدارند.


Would creating a Pashtunistan solve Afghanistan’s troubles?

British 19th century politics wrecked Central Asia

Tuesday 2 February 2010, by Laura R. Standley

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • جناب عطاخیل سلام .

  فکر کنم تفسیر شما از نظریاتم در پای مضمون اقا یا خانم لاراکه بزبان انگلیسی نوشته بودم .. .. درست نیست!!! شایدسوتفاهم ناشی از عدم تسلط کامل تان بزبان انگلیسی یااز خطا این حقیر در افهام و تفهیم مطلب ..رخ داده باشد .

  ((محترم "خان" که با انگلیسی نه چندان قوی خویش مخالفت خویش را درمورد ابرازنموده وبرخانم لارا حمله نموده که: شما کی استید که به نماینده گی ازمردم ما صحبت میکنید وطرح ایجاد ویاحذف کشورهارا میدهید؟.))

  • من فکر میکنم لارا اسم مستعار یک اوغان امریکایی شده است .احتمال دیگراینکه شاید یکی از والدین شان نسب اوغانی داشته باشد..
  • اگر متوجه شده باشید در پیام های اخیر شان از تاریخ اوغان , اکثریت بودن اوغان ازحق حاکم بودن شان بر همه اقوام سر زمین ما دفاع یا تذکراتی مستقیم و غیر مستقیم رفته است .

  شاید منشا معلومات ایشان در باره وطن ومردم ما انترنت و یا کتاب های خصم دیرین ما انگریز ها باشد و یا پدر حقیقی و معنوی شان فردباشد که نسبت قبیله یی دارند .

  ایشان مثل اکثر اروپایی ها به برتری امریکایی وشاید هم سفید بونش.. تاکید دارند وهر حرکت و سیاست شانرا درست و حق میدانند و انرا برخ ما میکشند و ازطرز رفتار و کردار حاکمان امریکایی در وطن ما دفاع میکنند در حالیکه تمام سیاستمداران جهان یکسان و از یک قماش اند به مشکل فرد خوبیرا در بین انان خواهد یافت بدون شک اکثرشان نطاقان خوب هستند اما نه مخترح و سانیتیست ... . سیاست های امریکا در اوغاستان و سایر جا ها درست و بجا در تطابق به قوانین بین الدول .....نبوده پس فردی که ازشیوه عمل سیاستمداران کشور اش دفاع کند باید دنباله رو همان سیستم باشد تا فرد بیطرف و آزاد ...

  در نوشته های من در ذیل مضمون لارا به جنبه مداخلات و گرفتن حق سرنوشت ملت ها ....بدست قدرت های بزرگ جهانی تاکید بیشتر صورت گرفته است تا موضوع اصلی من هرگز نوشته نکرده ام که ...شما کی استید که طرح وایجاد و حذف کشور ها را میدهد .لاحول ...من اصلا به یکجا شدن و تغیر نام دادن و خمیه و غژدی قبیله علاقمندی ندارم من در جهت معکوس مسله روانم .

  من عقیده دارم اگر سرنوشت هر ملت بدست خود شان رقم بخورد بهتر خواهد بود و اهداف مثبت رادر همه جنبه ها به ارمغان خواهد اورد .. نه اینکه چون یوگوسلاوی اول تحریک و پشتبانی و تجهز گروه های دلخواه از جانب اروپایی ها و امریکایی ها صورت بگیرد هست و بود شانرا تخریب واز بین ببردند و در اخر کار بنام سفیران صلح بر پشته های کشته ها بنام کمک انساندوستانه تهداب چند کشور جدید رابنا کنند .

  یا اوغانستان را بسوزانند انواع و اقسام وسایل کشتار و تخریب را( بگفته استاد ربانی شمشیر برهنه را بدست زنگی مست بدهند ) امتحان بکنند و در اخیر بنام کمک و دمکراسی !!! از فضا قاتلین وغلامان چون عبدالحق و کرزی را بر شانه های مردم ما بار بکنند یا سر نوشت یک ملت را از طریق حلقات استخابارتی ومهره های نیونازیستی در بن رقم بزنند وده ها افراد بی نام نشان و هم فکر و هم نظررا از یک حلقه و سازمان بخصوص واپس گرا قبیلوی و چند فرد پسف و ناتوان وبی زبان از قوم ومحله من وترا بواسطه همان اجنتان نابغه شان بنام توازن, برادریوبرابری قومی ...داخل سیستم حاکم نمایند .

  جناب عطاخیل صاحب فکر کنم برداشت شما از انگلسی من ازاشاره لارا در زمینه ...منشه گرفته باشد او نوشته بود که با این ادبیات یا با این گرامر بگفته مردم ما با این تندی و تیزی یابا این احساسات که من حرف میزنم هیچ امریکایی حاضر به شنیدنش نخواهد بود نه انگلیسی شکسته و ضعیف !! شاید هم منحیث امریکایی میخواست "من خود را برایش چون دربار شاهان افسانوی خم بکنم " و از احترام بیش ار حددر برابر اش کار بگیرم در حالیکه من در هر دو پاورقی او را Dear خطاب داده ام بر عکس او در یک جوابیه اش مرا مسترمخاطب خود ساخته است ودر پیام دومی اش پاسپورت امریکایی اش مانع این کار شده و بدون مقدمه بنوشتن سروع نموده است من تصمیم داشتم پیام سومی ام را برایش تند تر بنویسم اما نسبت کمبود وقت وجانکندن های اخری مجال نیافتم .

  من ادعا ندارم که که نوشته هایم در انجا کاملا درست بود علامه گذاری ها و اشارات فاصله ها .. که در نوشتن انگلیسی بیشتر مراعات میشود در نظر گرفته نشده بود اما اگر پیام های من و شما را به کدام دوست تان که انگلیس را خوب بلد باشند نشان بدهید شاید از نوشته های من چیزی درک کند اما از پیام های شما بمشکل چیزی را حصول خواهد کرد کار خوب دیگر تان این بود که اقدام به ترجمه مضمون لارا نکرده اید !! (خدا نخواسته من خود را از شما لایق تر و فهمیده تر جلوه نداده ام اما انگلیسی من و شمابه فارسی عوام کابل ویک دهکده دور افتاده هرات و بدخشان میماند) .
  جناب عطاخیل نزد من نیز سو تفاهم درباره شماایجاد شده است . چونکه در نوشته های پارسی شیرینتان جهت مشخص دنبال میکنید اما در مسله" پتانستان" و لارا فکر میکنم طرف قبیله را ترجیع داده اید من این طور فکر میکنم !!!امید چنین نباشد.

  نظر عریان من در باره سرطان پختونخوا ایجاد دوکشورمستقل پشتونستان و بلوجستان است - در غیر ان دیور باید وسیله فشار بر پاکستان باقی بماند و به رسمت شناخته نشود اقوام غیر اوغانی وقتی باید دیورند را به رسمیت میشناخت که این همه خرابی و تخریب و کشتار ... از جانب پنجاب بر ملت ما تحمیل نشده بود .

  این روز ها در حلقات بخصوصی طرح به رسمت شناختن دیور بفکر ضعیف ساختن اوغان(قبیله) و تضمین عدم مداخله پاکستان در امور ما پیکشیده میشود . که از نظر من طرح کودکانه یی بیش نیست اگر دیورند به رسمیت شناخته شد تبر پاکستان دسته یافته باز هم از موقف زور خواستار ایجاد نقاط استراتیژِک بر علیه هندو ستان در وطن ما خواهد بود. اگر من سیاستمدار با صلاحت پاکستان بودم هرگز با فروشندگان دیورند معامله نمی کردم بر عکس کسانیکه در فروش ان سهم نداشتند را با خود همرا ه مینمودم .اما حالا که کارد به استخوان ما رسیده و امید زندگی باقی نمانده است چه بهتر که تا اخرین دقایق حیات از به رسمت شناختن این خیمه و غژدی مردانه سر باز زنیم ...

  • کامران جان عزیز و دوستای قدیمه و نووکی ها سلام تقدیم تان باشه ! اگر چی یکی دو هفته است که از سفر آمدیم لاکن باز قصد سفر داروم لاکن ای دفه د هر جایکه بودوم احوالتانه خات گریفتوم . میر هزار جان موفقیت هایتانه میخایوم .
   ایجاد پشنونستان و یا شوراندن ای موضو فعلن درد سری نو ره خلق میکنه . بهتر است تا شکم هایما ترنگ نشوه سنگی کم یاد بقال نکونیم . مالومدار است که فعلن پاکستان د فایده است و ما د نوقصان .
   بری بابک جان یک خوش خبری بسیار خوب داروم پسانتر خات گوفتوم . تشکرات

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس