صفحه نخست > دیدگاه > دانشگاهی در آتش نفاق

دانشگاهی در آتش نفاق

قاری عتیق الله ساکت
دوشنبه 15 اكتبر 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

سیاست های نفاق افگنانهء گروهء مشخص ارگ ریاست جمهوری بریاست آقای کرزی اینبار به سلسلهء مکدرساختن فضای دانشگاه ها وتشدید نفاق های قومی، لسانی ونژادی درمیان محصلین بوسیلهء مطرح کردن نام ها و اصطلاحات رسمی اینبار عمدأ خطرناکترین نقشهء مغرضانهء شانرا باتغیر نام دانشگاهء تعلیم وتربیه به "پوهنتون شهید صلح پروفیسوربرهان الدین ربانی" به منصهء اجرا گذاشته اند. اینبار فضای این دانشگاه که اکنون بنام "شهید صلح پروفیسور استاد برهان الدین ربانی" نامگذاری شده است، ازچند هفته بدینسو قربانی این دسیسهء خرابکارانهء بزرگ است ودرآتش نفاق میسوزد. بنظر میرسدکه آقای کرزی همچنان که استاد شهید برهان الدین ربانی را درزمان زندگی اش ملعبه دست وآلت بازی خود برای پیشبرد سیاستهای خیالبانه یی چون صلح با طالبان ساخته بود، اینبار روح ایشانرا هم درحفره گاهء تنگ و تاریک بنام آرامگاه آرام نمیگذارد وتا زمانیکه نام، حیثیت والقاب اورا مورد پرسش واعتراض گروه های متخاصم قرار نداده وبرباد ندهد، ازپای نمینشیند. تاهنوز که هنوز است، فضای تعلیمی دانشگاهء نامبرده به حالت عادی برنگشته وچندین باراست که محصلین مخالف با تغیرنام این دانشگاه که تازه شورای وزیران به هدایت آقای کرزی اسم ولقب افتخاری "شهید صلح پروفیسور برهان الدین ربانی" را به پیشانی آن آویخته اند، درب ورودی این مرکز تعلیمی را مسدود و روند تعلیمی شان را به رسم اعتراض به تعطیل کشانیده اند. چنان بنظر میرسدکه حالا هم ابقا وهم محو این نام ازتارک این دانشگاه به ضرر حیثیت وآبروی بجا ماندهء استاد فقید وخانوادهء ایشان تمام میشود. زیرا درین جنگ که میان محصلین مخالف وطراحان این نقشه که حالا درارگ ریاست جمهوری نشسته اند، هرجناحی که برنده یا بازنده شود، بازهم لطمه ایست که در درازمدت متوجهء نام، حیثیت وتاریخ استاد فقید میشود. اگرمخالفین پیروز شوند ولوح کلان منقوش با نام استاد را ازدیوار آن دانشگاه به پایین بیاورند، و دانشگاهء شانرا دوباره بنام قبلی ویاهر عنوان دیگر تعویض نمایند، که چه افتضاح بزرگی برای بازماندگان، پیروان ودوستداران استاد بجا میماند که این امر نشاندهندهء میزان نفرت مخالفین وعدم مقبولیت استاد شهید درمیان اکثر مردم و درنهایت پیروزی مخالفین ومغلوبیت پیروان وی خواهد بود. چنانچه درعرف عوام ضرب المثلی داریم که میگویند: سرخر بالا شدن یک عیب وپایین شدن ازان عیب بزرگتر.

واگر مخالفین شکست میخورندو موافقین ودوستداران نام استاد به کمک قوای حاکمه غالب میگردند، طبعأ که کینه، نفرت وانزجار مخالفین ده ها برابر میگردد وتعداد مخالفین روز بروز افزایش مییابد وبعید نیست که درحکومات آینده و در دراز مدت همین مخالفین که شهروندان همین کشوراند، با استفاده ازفرصت بدست آمده این نام ونشان را ازپیشانی این دانشگاه طورفجیعانه یی سرنگون سازند.

بازی بحدی خطرناکست که درهرصورت نام، لقب وحیثیت یک رهبر بزرگ جهادی بوسیلهء ارگ ریاست جمهوری ببازی سیاسی گذاشته شده وهرروزی که بعنوان اعتصاب ومظاهره بر ضد این لوحه ونام میگذرد، معترضین پیامهای منفی چون مخالفت، نفرت واهانت شان را نسبت به شخصیت آن مرحومی وبازماندگان وی بجا میگذارند. معترضین درمخالفت شان با این عنوان یکرشته انتقادات وسؤالاتی را مطرح میکنند ازجمله اینکه:
1 دانشگاه ها باید ازجریان سیاستبازیهای حاکم وموجود شرایط فعلی بدور باشند واستادخود یک شخص مهم درحیات سیاسی کشورما بوده است.

2 نام ولقب افتخاری که بوسیلهء حاتم بخشیهای جناب کرزی به استاد شهید اعطا شده است، برخاسته ازکیسه وکاسهء سرخود آقای کرزی وهمراهان ایشان است، وهیچ مناسبت وارتباطی با وظایف اصلی این دانشگاه ندارد. جناب کرزی قطعأ این حق را ندارند که بمنظورراضی نگهداشتن حلقات خاصی چون دوستداران استاد با سرنوشت تحصیلی وآیندهء هزاران دانشجو ومحصل بازی نمایند ونام ومقام حقیقی این دانشگاه را که باوظایف اصلی آن که همانا تربیت معلم است، تا حدی یک شخص تنزل دهند.

3 برای یک محصل که فارغ این دانشگاه میشود، و وی میخواهد که سند فراغت ودیپلوم خودرا ازانجا بدست آورد نوشتن نام ولقب دور ودرازی چون "پوهنتون شهید صلح پروفیسوربرهان الدین ربانی" روی دیپلوم اش نشاندهندهء نا آراستگی ونارسایی طرح وترتیب درنوشته وناهماهنگی میان اسم ومسما است. خصوصأ اگراین لقب دور ودراز درسندها ودیپلوم های به زبان انگلیسی ترجمه ونوشته گردد، تقریبأ نود فیصد صفحهء دیپلوم را رقم زدن کلمات وسطوراین تحفهء جناب رییس جهمور برایشان پر میکند درحالیکه مفهوم وهدف اساسی رشتهء تعلیمی این دانشگاه را هم نمیرساند. درحالیکه قبلأ با ذکر نام تعلیم وتربیت (ایجوکیشن) هر شخص داخلی وخارجی میتوانست ومیتوانند بفهند که شخص دارای مدرک تحصیلی با عنوان تعلیم وتربیت (ایجوکیشن) دارای چگونه تحصیلات علمی بوده است واصلأ حاجت به توضیح ندارد. درحالیکه یک شخص دارندهء مدرک تحصیلی با نام استاد برای تبیین سند خود درممالک دیگر نخست به توضیح ومعرفی کامل استاد، علت وتأریخچهء نامگذاری وبعد به تشریح وظایف ورشتهء علمی خود ودانشگاهء خود نیاز دارد.

تفاوت میان این دو نام خیلیها واضح وبزرگ است: من ازدانشگاه تعلیم وتربیه فارغ شده ام. با این عبارت هرکس میتواند حدس بزندکه فارغ التحصیل یک دانشگاهء زیر نام تعلیم وتربیت خود یک مربی ومعلم متخصص است. درصورت دوم: من فارغ التحصیل دانشگاهء شهیدصلح پروفیسور برهان الدین ربانی استم!!! یعنی چی؟ این استاد کی واین دانشگاه مصروف آموزش درکدام رشته است، طبابت، مهندسی، طبیعت شناسی ویاچه؟ واضحأ که با این عنوان تعریف اصلی این دانشگاه زیرنام دور ودرازی پنهان ومبهم باقی میماندکه ضرورت به توضیح دارد.

4 هرشخص وهرمحصل میخواهدکه ازمعتبرترین دانشگاه کشورخود ویاهم جهان فارغ گردد و نام ومقام دانشگاه که اودران تحصیل میکند، درقدم اول دارای نام شایسته ومورد اعتبار درمیان مردم باشد.درین ارتباط نام شخصیتهای برازندهء تاریخ که برای همهء آحاد شهروندان یک کشور مورد احترام باشد، قابل قبول است ولی زمانیکه یک شخص درحد فاصل میان هوا خواهان وبدخواهان قرار گرفته وبحث برانگیز میشود، گذاشتن نام همچو افراد مورد مناقشه بالای مراکز عام المنفعه وآنعده تأسیسات که گروه های مختلف فکری ونژادی در آنجاها سروکار دارند، منطقی نیست. بگونهء مثال درهندوستان مراکز آموزشی وعلمی بزرگی بنام: دانشگاه اندرا گاندی، دانشگاه جواهرلعل نهرو وغیره وجود دارد که هیچکسی دران کشور برانها اعتراضی ندارند . زیرا این افراد بوسیلهء هندوها ومسلمانها بحیث شخصیتهای ملی قابل احترام وشخصیت ایشان برای همگان تثبیت شده است.

4 عملأ به تجربه ثابت شده که درافغانستان با تغیرخوردن نظامهای سیاسی نامها واصطلاحات سیاسی دورهء گذشته نیزبه زباله دان تاریخ سپرده شده است. قطعأ این قاعده درمورد استاد نیز درآینده صادق خواهد بود وباتغیرحکومت کرزی به یقین میتوان گفت که هردولت دیگر که درآینده روی کار شود، به اشتهای دل آقای کرزی عمل نمیکند واین نام ولقب را ازتارک این دانشگاه بکلی حذف میکند. حالا سؤال پیدا میشود که درانصورت تکلیف آنعده جوانان که درطول این مدت کوتاه که زیراین عنوان مورد منازعه فارغ میشوند ونام استاد فقید درسندشان رقم میخورد، درمقایسه با شرایط جدید ونام نو برای آن دانشگاه مدرک شان چه جایگاهی خواهد داشت. آیا دیگر آن اسناد ها ومدارک با آن نام سابقه یعنی نام استاد ربانی دراسناد شان رسمیت و اعتبار خواهد داشت یاخیر؟

5 راهبران جهادی که واضحأ ازامکانات مالی ومادی فوق العاده وافری درطول دوران جهاد وهجرت برخوردار بوده اند اگرمیخواهندکه نام ایشان بالای یک مرکز علمی گذاشته شود، میتوانند خود با آنهمه سرمایهء سرشارکه داشته ودارند، دانشگاهی را بنام خود بنا کنند که متأسفانه استاد فقید درطول دوران حیات شان بنابه دلایلی ومشغله های فرعی سیاسی دیگر ازین امرسترگ تقصیر ورزیده اند. حالا که اگراصرار برسر گذاشتن نام ایشان بالای یک دانشگاه است، بازماندگان و پسران ایشان باداشتن سرمایهء سرشار خدا آورده وباد آورده طبعأ که ازعهدهء اینکار بخوبی برمیایند ومیتوانند دانشگاهء را بنام پدرمرحوم شان اعمار نمایند.

این بود خلاصهء ایرادات اعتصابیون که فشردهء آن بیان شد واما برعلاوهء نکات یادشده گفته میشود که درعقب این مظاهرات دست های پشت پرده ومحرکین جناح های مختلف سیاسی مربوط استخبارات کشورهای بیرونی نیزدخیل اند که ازچنین فرصت بدست آمده درراهء بدنام سازی چهره های جهادی ودرزانداختن میان اقوام مختلف افغانستان ونیزتضییع اوقات تعلیمی دانشجویان زیر نام مظاهره تلاشهای مخفیانهء خودرا بخرچ میدهند. واما درین ارتباط بعنوان کلام آخر باید گفت که اعتراضات ومظاهرات دانشجویان به هر نیت وانگیزهء که باشد، چه سیاسی ویاهم غیرسیاسی به هرنحوی دولت بایددر راهء حل وجلوگیرا آن بکوشد تامبادا آتش این فتنهء بزرگ دامنگیر همه نهادهای دیگرتعلیمی شده ومؤسسات تعلیمی ما همهء اوقات گرانبهای شانرا درتعطیلات ایام مظاهره چیان بسرببرند. واین گفتهء بزرگان را هم نباید فراموش نماییم که گفته اند: به مجرد اینکه درب دانشگاهی مسدود میشود، درطرف مقابل درب زندانی گشوده خواهد شد.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • من طرح میدهم:
  جناب آقای صلاح الدین ربانی پسر استاد باید هم بخاطرخشنودی روح استاد وهم بخاطر ختم این غایله یک دانشگاه جدید خصوصی بنام استاد را اعمار نمایند.
  با احترام
  پرویز بهمن

  • اقاى بهمن اين قابل بركشت نيست.ازين بركشت انقلاب ميشود. درست است كه اكر در اول ولى باز هم فاشيستان قبيله و او غان ملتى ها به طرز ديكرى هياهو بر با ميكردند. ولى اكر اين نام بس شود خيلى خرابى بميان ميايد بايد به هزار نام بس شود.نامهاى بشتونها فاشيست كه كشتند و نابود كردند و ناموس مردم را دزديدند,امروز در لوحه خيابانها مكاتب قرا قصبات ما موجود است كه روح و روان ما را ازار ميدهد ولى ما تحمل كرديم. به جه علت فاشيستك هاى بشتون يك شهيد دست خودشانرا تحمل ندارند . ما از قوم بشتون انتقام به صد ها رهبر و نخبه كان خودرا نكرفته ايم. اينست تعصب قومى كه تو سط او غان ملتى هاى فاشيست و از قوم بشتون دامن زده ميشود.
   مرك بر فاشيستان قبيله اين مزدوران مزخرف با كستانى.

 • درود به نویسنده گرامی ! من هم با بعضی سخنان شما موافق هستم که قبیله گرایان با ترفند های گوناگون میخواهند که ترور شخصیت نمایند ودر نعل بکوبند وهم در میخ ! اما اگر موسیسه ای بنام فلان پشتون نامگزاری میگردد ، سوال بر انگیز نیست ؛ بنام غیر پشتون دنیا را غوغا میگیرد وهزاران یال گردن بر میخیزد ئدست به تظاهرات میزنند ونمی گذارند که نام شخصیتهای دیگر اقوام دراین آب و خاک دیده شود ، زیراکه در اصل اینها این سرزمین را ملک پدری خود میدانند ودیگران را بیگانه ! نویسنده گرامی بجای اینکه بالای چند نامگزاری بی مورد دیگر هم اشاره فرموده باشید ، بازهم ملامت جانب غیر پشتون را نشان داده اید وپشتونها را حق بجانب ! شفا خانه چارصد بستر را چرا دراین روزها بنام یک سردار دیوانه ونا بخرد ظالم که انسانهارا زنده درتنور انداخته بود نامگزاری کردند وهیچ اعتراضی صورت نگرفت ویا جاده نادر پشتون ، بدنام ترین انسان وحشی ومزدور انگریز ویا مکتب امانیه وصدهای دیگر که ختک وصوفی رحمان پاکستانی باشد. ما غیر پشتونها همیشه دسته ای تیشه ی پشتونها بوده ایم که توسط خودمان ریشه هایمان را بریده اند ومی برند. چرا نشود که دانشگاه آموزش وپرورش استاد ربانی نامگذاشت؟ یا که اوجیکشن را بهتر از آموزش وپرورش یافتید؟ ابلهی هم سرحدی دارد واین کار فاشیزم دروازه ایست که بروی همه ملیتهای غیر پشتون بسته خواهد شد وبروی خودشان توسط میرزا قلمان خرد باخته غیر پشتون باز خواهد گردید؛ امید است که درنوشته هایتان دقت نماید وساده لوحانه به قضایا نگاه ندارید که خنده آور است واین هیزمکشی برای فاشیزم بس است وخجالت بار! اگر امروز نام ربانی را حذف کردند ، این را بدان که هزاره وازبیک را هرگز اجازه نخواهند داد که مکتب ابتداییه را هم بنام شخصیتهایشان نام گزاری کنند! عواقب این پا فشاریهای فاشیزم را بعد ها خواهید دید که روی چه هدف شوم چنین کارها را سازمان میدهند وپشت سر این حرکتها همه میدانند که کیها قرار دارند وچه میخواهند واین سرزمین را به کجا سوق خواهند داد.

  • سلام به خواننده گان کابل پرس? وسلام خاص به آقای نیک اندیش!
   آقای نیک اندیش! نظرات شما کاملا بجا ومعقول است ولی هدف نویسنده این مقاله تا جای که من درک کردم این است که زمانیکه شما با مردم لجوج وجاهل روبرو میشوید ومیدانید که اینجا یک توطئه است مجبوراستید که راه بدل کنید.
   من جریان تظاهرات دوطرف وتوطئه ها وتهدیدهای بعضی ازاستادان اوغان این دانشگاه را خواندم که برای غیر اوغانها هم تهدید کرده بودند که اگر درمظاهرات شرکت نکنند آنها را با نیرنگهای رنگارنگ ازدانشگاه خارج میکنند. این نویسنده که به قرار اعتراف خودش فارغ همین دانشگاه است درک کرده که مشکل درکجاست وغیر اوغانها تا چه حد ازوحدت وهماهنگی برخوردارند. سخن نویسنده کاملا بجاست که کرزی این کاررا برای خوشنودی روح استاد ربانی نکرده است بلکه بخاطر انتخابات سال آینده میخواهند با همین وسایل آب راگل آلود وماهی دلخواه خودش رابگیرد. بناء درشرایط حاضر من بانویسنده موافقم که با درنظرداشت هماهنگی ضعیف میان هزاره ها وتاجیک وازبیکها بهترهمین است که اگر آقای صلاح الدین ربانی دلش به اولاده وطن وخوشنودی روح پدرش میلان دارد بهترین راه حل همین است که ازین شوربای چرب بگذرد وازین دام توطئه به شکل حکیمانه گذر کند ولی درکل ودر دراز مدت من با نظریات جناب شما موافق هستم. فکرکنم اگر همین قدر سر وصدا بالا شدن هم برای اوغانها ازنظر تبلیغاتی کفایت کرد که فاشیسم درونی شان زیرلباس دموکراسی نقاب ازچهره براندازد . این را نیز تاریخ فراموش نکرده است که همین اوغانها حتی بخاطر تغیرنام لیسه تاریخی بی بی مهرو بنام قیوم وردک حتی لبهایشان راهم تکان نداده اند.
   با احترام
   رویز بهمن

 • پیشنهاد من ان است که طرفداران شخصیت های اقوام غیر پشتون، برای رهبران محبوب خود چندین دانشگاه و مرکز علمی بسازند تا هم قبیله دهانش بسته شود و هم واقعا برای مردم شان خدمت کرده باشند. مثلا دانشگاه کاتب هزاره که فعلا در کابل فعالیت می کند و یکی از دانشگاههای موفق خصوصی است.
  به نظرم که این نامگذاری را کرزی عمدا انجام داده و از طرفی دیگر دفتر ریاست جمهوری برای تظاهرات پول و امکانات می دهد تا نام استاد ربانی را بد کند.

 • سلام به دوستان عزيز
  فکر ميکنم اعتراضات خاتمه يافت و لوحه سابق را نسب نمودند ٠ ولي راه بهتر همين بود که پرويز جان در فوق اشاره کرده است ٠

 • محترم قارى صاحب اصلا نام تا امروز از طرف دولت كزاشته شده و كسى حق بلوايي و اعطراض را نداشته است. امروز اين عمال با كستان و او غان ملتى ها و كلبد الدينى ها هستن و او ستادان بشتون تبار به تهديد محصلين ميبردازند.ازين رو اين همه ساختكى است. وكر نه بنامهاى قاتلين و شاهان مستبد بشتون كه,جوك بشتونستان, اوت خيل وات بكتياكوت نادر بشتون, بشتون كوتو شفاخانه 400 بستر بنام داود ديوانه زشفاخانه را روسها جور كردند اين جه ربطى بنام دادود ديوانه دشت؟ بس تمام نامهاى كه از بشتونها او غانى و با كستانى كزاشته شده بايد به رايكيرى كزاشته شود.ويا دولت كه تصميم كرفته غير قابل بركشت است اكر محصلى دلش درس نيست برود عقب مزدور كارى. اوستاد ربانى مثال براى همه ماست او براى صلح شهيد شد.در تمام قبيله اين طور يك انسان معقول نكزشته است.قبيله مانند كله سكان تحمل نخبه كان غير بشتون را ندارد. و كرنه ربانى او ستاد دانشكاه بود و رييس جمهور كشور و اولين رييس جمهور كه صلح اميز قدرت را به شخص ديكرى وا كزار شده است و ان رييس جمهور همكار بوده و بيدريغ خدمت كرده است. كرزى بايد به سكان مزخرف قبيله و عمال با كستنانى جواب دندانشكن بدهد. اين كار راى كير ى نيست. كه قوله سر داده اند. يك عده هم به نخشار برداختند كه راست ميكويد...بايد همه رييس جمهور هاى كه اينده ميايند از مثال اوستاد بيروى كنند و موعد شان كه ختم شد با جنك و دندان بر جوكى نجسبند. مانند مرد قدرت را بله انكه در انتخابات برده ,تسليم كنند.در قبيله عادت شده كه بايد از جودن مرده اش را ببرند.

 • دوستان کابل پرسی درود و ادب تقدیم است . از همان نخستین اقدامی که نام این دانشگاه را تغیر داده اند چال و فریبی در میان بوده و با سواد و چیز فهمی در میان نبوده که به این نیرنگ پی میبرده . این نام ( پوهنتون شهید صلح پروفیسور برهان الدین ربانی ) چی معنی دارد ؟ این دانشگاه مربوط کدام بخش از تخصص است ؟ تخنیکی است ، اجتماعی است ؟ براستی زمانی دانشآموزی سند فراغت حاصل میکرد ازین دانشگاه به چی نامی او میتوانست خود را در وزارت خانه ها معرفی میکرد ؟ او چکاره است و کیست ؟ باید این نازکی از همان نخست روشن نگاری میشد . حال گپ از گپ گذشته و صبوحی شکسته است . منتها طرفداران رهبر جهاد و مقاوت که سالها با دهن کف آلود از غیرت و شهامت سخن میزدند ، کمی بشرمند که نتوانستند لااقل نام رهبر و استاد خود را نگهداری نمایند . این رسوایی و بی آبروی متوجه جمعیت اسلامی و شورای نظار میشود نه ملت و مردم تاجک !!

  • خوب ترین فیصله و قضاوت را جناب بهمن صاخب کرده اند باید پسر استاد که ماشا الله پول کافی در اختیار دارند از بیخ و بن بنام پدر اش استاد ربانی فقید اباد نمایند . اگر دانشگاه های ملی و دولتی را بنام هر کی تغیر دهند فردا کسی پیدا خواهد شد که کدام جا و مکان را بنام خان مزاری خان , اودل حق ..............مسما و فتنه ها پر پا خواهند شد . خان

  • سلام به همهء کابل پرسیان وسلام خاص به دوست عزیز نبیل مزاری!
   خیلی خوش شدم که درین روزها بار دیگر پیامهای شمارا جسته وگریخته درپیامخانه می بینم زیرا خیلی وقت بود که ازشما هیچ پیامی درکابل پرس نخوانده بودم.
   اما درقسمت نظر شما دربارهء نامگذاری دانشگاه تعلیم وتربیه باید خدمت تان عرض نمایم : اینکه چقدر این نامگزاری میتواند روسیاهی برای اعضای جمعیت اسلامی باشد ویانه درین ستون به نظرمن منصفانه ترین وبیطرفانه ترین منطقی ترین نظریه پیام محترم رحیم سروری می باشد که تمام مشکلات را به نحو حیلی روشن وخلاصه بیان داشته است که بنده هیچ تبصره ای به آن نمی نمایم. امیدوارم که آن پیام را بخوانید
   با احترام
   پرویز بهمن

 • اکتوبر 2001 روز تهاجم به حریم افغانستان، یا
  روزنۀ امید به مردم افغانستان در راستای ترقی و پیشرفت؟!!!
  درست 11 سال قبل از امروز بعد از واقعۀ 11 سپتمبر2001در هفتم ماه اکتوبر دولت امریکا برهبری جورج
  بوش بعد از مطالبات زیاد از طالبان در مورد تسلیم دهی رهبران القائده جواب مثبت نگرفت و بالاخره به جهانیان
  اعلان کرد "که ما در جنگ با تروریزم هستیم"، و تصمیم اتخاذ نمود که بالای افغانستان حمله کند و رژیم طالبان را
  که توسط امریکا، انگلستان، عربستان و پاکستان سازماندهی و در سال 1996 بقدرت رسیده بودند، سقوط دهند.!!!!
  جورج بوش رئیس جمهور امریکا با صدور اعلامیۀ به جهانیان و بلاخص متحدینش، اعلان نمود تا امریکا را در
  جنگ با تروریزم همراهی کنند. اضلاع متحده با این اعلامیه پشتیبانی جامعۀ جهانی بشمول روسیه، چین و حتی
  ایران آخندی را که از طالبان دل خوش نداشت حاصل نمود و حملات هوائی را اولأ با اشتراک دو متحدش
  )انگلستان و استرالیا( بالای افغانستان شروع کرد، که در ظرف مدت زمان محدود رژیم طالبان سقوط و امریکا با
  غلامان حلقه بگوش جبهۀ شمال ) که چوکی ریاست جمهوری افغانستان را به عقب خود سرش و در بین کولاب
  تاجکستان و ایران در رفت و آمد و بیصبرانه منتظر چنین موقع بودند، تا دوباره قدرت سیاسی کشور را بدست
  بگیرند، همان بود که مداحان مسعود ,جنایت کاران KGB و جنایت کاران I.S.I با افتخار زیاد در رکاب قوای امریکائی و بمباردمان طیارات B-52 به کابل داخل شدند.!!!
  و اگر امروز هیچ کس از ترس زور و تفنگ اینان در مقابل مداحان مسعود چیزی گفته نمی تواند، فردا به یقین مسعود و مسعودیان را به خاطر ارتکاب جنایات و مزدوری شان به , FCB I:SI، KGB , MOSAD , فرانسه، ایران، هند و غیره محاکمه خواهند کرد. مسعود از آوان جوانی در کنار رهبر و پیشوایش (ربانی) در بغل I.S.I بزرگ شد و برای ویرانی افغانستان آموزش دید. و بعد که به قدرت رسید، کابلیان را با همکاری برادر جهادی (گلبدین) از دم تیغ گذراند و کابل را به شهر ارواح مبدل ساخت. !!! زمانی که طالبان آمدند، به پیشواز شان شتافت و وقتی جواب رد شنید، به "مقاومت" رو آورد و به روسها، تاجیک ها، هندی ها، فرانسوی ها، ایرانی ها وغیره دم جنباند و تا روز مرگش در هماغوشی با دشمنان مردم قرار داشت.!!!
  اگر قرار باشد، نقاط مثبت و منفی یک خاین و جنایتکار به معرفی گرفته شود!!!
  (( شکرا له رحمانزی )) کابل پوهنتون د ژورناليزم محصل

 • مسئله تنها این نیست که نام دانشگاه به نام قبلی برگردد مشکل حل میشود. کرزی با یک تیر دو شکار کرد.
  1- پسر استاد ربانی را که نا بخردانه و بدون دست آوردی در سیاست و بازی سیاسی در رکاب کرزی این طرف و آنطرف میرود و پدرش در راه استحکام حاکمیت او سرش را قربانی کرد، خوش بسازد و از او در مشروعیت داخلی و خارجی خود استفاده کند .
  2- فاشیست های داخل ارگ به رهبری زلمی هیوادمل، اسماعیل یون و کریم خرم و ............ را دستور میدهد تا اعتراض دانشجویان را در دانشگاه سازمان دهند و نام را نمی پیذیرند. رئیس دانشگاه یا همان پوهنتون تعلیم و تربیه هم یک خلقی باجه زلمی هیواد مل است. این زلمی هیواد مل مغز فاشیست در داخل ارگ کرزی است که تمام این اعمال فاشیستی را رهبری میکند. و باز کرزی بعد از این تحریک و سازماندهی آنگاه به پسر استاد ربانی و جمعیتی ها و تمام تاجک ها بگوید که ببنید من به شما احترام دارم و شریک قدرت میسازم و شخصیت های شما را لقب و افتخار میدهم اما ذهنیت عمومی چگونه است که نام استاد ربانی را در یک دانشگاه نمی پذیرند.
  3- وقتی این تثبیت شد که حتی رهبری از میان تاجک ها با وجود عالم دینی و مجاهد بودنش آنهم که برای تحکیم قدرت کرزی و تیم فاشیست او کشته شده حق ندارد از میان صد ها مرکز تعلیمی و تحصیلی نام یکی را به او بگذارند، دیگر این وطن د پشتانه وطن ده. به قول انوارالحق احدی باید هویت ملی پشتونی افغانستان را همه اقلیت های قومی دیگر بپذیرند. معنی اش این است که همان نسخه دوهمه سقاوی تطبیق شود. تاجک تاجکستان بروند، ازبک های ازبکستان و هزاره هم که سه بار گنهکار است: شیعه است و کافر میباشد. هزاره است که آدم حساب نمی شود و فارسی گپ میزند. که دیگر در این وطن اگر باشد هم مثل گذشته جوال باشد. مذهب خود را مخفی انجام دهد. اگر ازبک تاجک هم میباشد خدمتگار، بشقاب چی، آشپز، دریور، کاتب و مامور باشد و زبان رسمی هم فقط یکی آنهم پشتو باشد. این است هویت افغانی که کرزی با زلمی هیواد مل و اسماعیل یون در ذهن شان دارند. دیروز شنیدید که کرزی میگوید ملت دوطرف دیورند؟!
  4- در حالی که این نام گذاری هیچ اهمیتی ندارد و هیچ دردی را برای تاجک ها یا افغانستان دوا نمی کند. اما یک تهداب و یک ذهنیت و یک قانون نا نوشته ایجاد می شود. دیگر از تاجک که کلان و سازمانی و حزبی برای حصول حق و برابری نیست. آن همه رهبرانی که هم هستند همه معامله گر ، وطنفروش، خائین، دزد، عیاش، غارتگر و رذیل هستند. پدرامش مصروف فحاشی و شرای خوری است. فهمیش مشغول سگ بازی و اسپ بازی، عبدالله اش زنکه بازی و رذالت دارد، احمد ضیا اش که گوساله ای بیش نیست. پس استاد ربانی که مثل گودی گک بدنبال کرزی میدود .تورن اسماعیل خانش که یک آدم بیعقل و غارتگر است . عطا اش هم که مافیا. حالا تو گویا تاجک که از تاجکی و حق تاجک میگویی با کدام رهبر و حزب و سازمان این حق را می گیری؟
  5- اگر این ها که گفتم مثل آدم یک دست و متحد باشند و عقل جمعی را بکار برند و از فساد و خیانت و رذالت دست بکشند، این کرزی و چند فاشیست افغان ملتی چه است که این وطن را پایمال کنند؟ اما بر پدر تمام این فاسد ها لعنت.

  • دوستان فعلا اینجا فاشیست گرایی و ارگ گرایی جریان دارد ، بنده اسناد دقیق به دست دارم که یک شب قبل از مظاهره تمام موظفین امنیتی دانشگاه شهید صلح استاد ربانی به امر وزیر داخله اقای پتنگ تبدیل و عساکر با چهره های جدید نمایان شدند ، تا زمانی که این فاشیست های ارگ نشین نابود و سرنگون نشوند این حالت جریان خواهد داشت
   نوید
   کابل

 • این پروفیسور بی عقل که حالا فاشیستان پکول پوش شورای نصوار از آن به عنوان پروفیسور صلح یاد میکنند را که یکی از مسئولین اصلی بربادی و خونریزی دهه نود بوده است را باید مرده اش را به محکمه کشاند، نام این آدمک جنایت کار و خرفت را باید به عنوان خایین ملی درج تاریخ ها کرد، نه پروفیسور صلح سر لوحه پوهنتون!

 • زنده باد این جوانان با شهامت که با حرکات عدالت خواهی شان طلسم قهرمان سازی کاذب را بزانو در آوردند! یک توصیه دارم به این قاری کور و بی منطق زیر نام عتیق! که تو اگر خود را واقعاً قاری قرآن میدانی پس چگونه کتمان واقعیت میکنی! چرا بالای خون هزاران انسان بی گناه که در دوران این پروپیچور (ربانی) قدرت طلب ریخته شد، پای میگذاری؟!!!!!!!!!!

 • چند سال قبل در یکی از ولایات دورافتاده و فراموش شده وطنم، اعضای ریاست معارف و چند تن از ریشسفیدان منطقه جلسه ای را برای نامگذاری یک مکتب نوساخت دائر کرده بودند. تقریباّ تمام حاضرین مجلس موافق بودند، که این مکتب بنام یکی از قوماندان های مشهورجبهه ضد روسی که توسط نوکران خلقی/پرچمی شان شهید شده بود، نامگذاری شود.
  اما فقط یک پیرمردِ که تمام وقت خاموش بود، نوبت صحبت را گرفت. صدای پُرازغم او را تا هنوز فراموش نمیکنم، که گفت: " پسرم بیست ساله بود و در جبههِ که همین قوماندان رهبری میکرد، برای استقلال وطن ما شهید شد". فقط همین را گفت و پس خاموش شد.
  اعضای جلسه نام این مکتب را "استقلال" گذاشتند. فعلاّ درین مکتب دوهزار دختر درس میخواند.
  اینکه کرزی یک مداری یا شعبده باز خیلی ماهر است، جای شک نیست، اما سوال درین است که دیگران چرا اینقدر کوَدَن اند، که فریب این نوکر امریکائی را میخورند ( گرچه من به این باور نیستم، که اینها فریب کرزی را میخورند). اما گیریم، که اینها واقعاّ کوَدَن تشریف دارند، نه اینکه برای کسب مقام و دالراندوزی با کرزی معامله میکنند، پس برماست که دست از دامان رهبران کوَدَن برداریم و خود را یکبار دیگر قربانی خواسته های شخصی (نه ملی ) اینها نکنیم. زیرا رهبران کوَدَن (یا دالراندوز) به درد مردم افغانستان نمیخورند.

 • ربانی که حالا یک عده ای گلوپاره میکنند ومذکوررابه نام استاد پروفیسور برهان الدین ربانی شهید صلح !!!متصف میسازند ,یک قاتل ,جنایت کار ودکانداردین بود که وطن راویران ,کابل زیبا را درکشمکش باقاتل دیگری (گلب الدین بی حکمت )به ویرانه به خاک وخون کشانید ,فرزندان بیشمار مردم افغانستان به خصوص ملیت تاجک رابه جنگ تهیج ,بسیج ونابودشان نمود ,فرزندان وخویشان خودش در,کشورهای امن وآبادخارجی ازجمله دوبی وکانادا وسایرکشورها غرق زندگی پراز عیش ونوش اند وپسر ارشدش حالا شده است مسند نشین پدر .
  خوب طرفداران این پروفیسورجنگ ,یک سوال ساده وابتدایی ازشما :
  آ ن هزاران فرزندان انسانهای عادی وخوش باورایکه (فرزندان شان زیرقومانده این خاین می جنگیدند)سالهاست که زیرخاک خاک شدند ,اماصلاح الدین ربانی, فرزند نام آور!!! شهید صلح که درزمان جنگ وجهاد درغرب هم تحصیل اش رانمود وهم عیش وعیاشی اش شد وحالا شده ریس !!! چه توجیه ای دارید وباکدام وجدان ؟
  ربانی رایکجا باهمه جنگسالاران باید محاکمه نمود اگرچه که اووبساازجنگشعاران دین فروش دیگر به دیارعدم رفته باشند هم.

 • همه جوانان ایکه دربرابر نام گذاری این موسسه تحصیلی به نام سیاه این جانی خبیث ایستادگی نمودند قابل قدراند !
  ربانی وسران مجاهدین باید به جرم نابودی وطن,قتل عام های بی شمار,تخریب ونابودی مکاتب وآموزش,راهگیری وباجگیری ودرکل به جرم علیه بشریت محاکمه وآویزان شوند ,به هرقوم وملیت ایکه تعلق داشته باشند .

 • نویسنده محترم قاری صاحب ساکت! مقاله ای زیبا شمارا تحت نام دانشگاه در آتش نفاق مطالعه کردم ، اولتر ازهمه میخواهم از شما تشکر کنم که تحلیل زیبایی را در این زمینه ارایه داشتید که واقعآ درد دل خواننده را بیان میکرد. باور من این است بهتر بود نام یکی از دانشگاه های ولایت بدخشان را به نام استاد فقید مسمی میکردیم زیرا در هر دوره از تحولات در افغانستان این نام همیشه حیات میداشت ، نمونه خوب چهارراهی شهیداستاد مزاری و میدان شهید مزاری واقع پل سوخته کابل است،که تفریبأ عموم ساکنین آنجا ازجمله دوستداران شهید مزاری است. اگر این میدان در یکی از میدان های شهر کابل مثلآ در خیرخانه و یا کارته نو.... اعمار میشد ، با اندک تحول آثاری از آن نبود، زیرا شهید مزاری برای مردم خودش یک فهرمان است و همچنان که دوستم برای مردمش و به همین شکل شهید مسعود برای قومش( این یک واقعیت جامعه مااست مرا ببخشید !!) واقعیت مطلب اینست که شهید مزاری در بین قومش به اشباع رسیده است و اگر تحولات دست خوش این کشور شودمردم که دران ساحه زنندگی میکنند، به کسی دیگر اجازه نخواهند داد تا این میدان وچهارراهی را به نام کسی د دیگری مسمی کنند. خلاصه مطلب ، من با نظر نویسنده موافق بوده و پیشنهاد می نمایم تا یکی از داشگاه های بدخشان رابه نام استاد مسمی کنند تا از یکطرف بقای نام حفظ میشدو ازطرف دیگرزادگاه استاد ارتباط مطلب را منطقی تر میساخت. پس نامگذاری جاده ها، مکاتب، دانشگاه ها بانام اشخاص سیاستمداردرجامعهء افغانستان باید درهمان ساحات صورت گیرد که دوستداران ایشان باندازه کافی موجود و خود مردم درنگهداری آنها کوشش نمایندنه درمناطق متنازع فیه.
  تشکر
  محبی

 • قاری صاحب عتیق الله ساکت! مطلب شما قابل تائيد من است و همچنان ایرادات ونکات که برای آیندهء محصلین ودانشجویان قابل مکث واندیشه است واقعأ مطالبی است که باید روی آن دولت غورنماید. براستی یک محصل با دیپلوم که نودفیصد صفحهء آنرا لقب دور ودراز استاد ربانی با آنهمه جزر ومدش پرنموده باشد، چه میتوانند بکنند. همچنان با آقای محبی موافقم که گذاشتن نامهای اشخاص سیاسی بالای مؤسسات، نهادها، سرکها وجاده ها باید درمناطق صورت گیردکه درهمانجاهاپیروان ودوستداران ایشان زیاد است وخود مردم درحفظ ونگهداشت اینچنین بنیادها سعی بخرچ میدهند همانند چهارراهی شهید استاد مزاری درپل سوختهء دست برچی که آنجا اکثرمردم ازجمله شایقین وپیروان استاد اند. بنا درمناطق جنجال برانگیزمثل کابل که اقوام مختلف باهم زتدگی میکنند، دولت باید خیلیها محتاطانه عمل کند. دراخیر ازفحش نویسی افراد سبک مغزکه اصلا بافرهنگ نقد ونظرادبی آشنایی ندارند، وبیجا صفحات رسانه های فرهنگی وتارنماهای وزین مثل کابل
  رس را مملو مینمایند، هم متاسفم وازجناب گردانندهء این تارنما آقای میرهزار خواهشمندم که سخنان بیهوده وکوچه ای بعضی ازافراد مخل وبی سروپارا که زیرنام های مستعار چون "ناقد" مینویسند حذف کنند. با احترام آتیلا سدید

 • shma ha ba sare ham bekobeed ta aan dozde sewomm beyayad
  dar een keshware ba name afghanistan man yak fard ra ham nameshenasam ke tarafe tayeed hamaye mellat bashad
  ok

 • به همه همدیاران گرامی سلام و مانده نباشید گفته و نظر خویش را به ارتباط نوشته بالا چنین ابراز میدارم که ،نام گذاری موسسه ای اکادمیک ودانشگاه بنام شخصیت های سیاسی چندان در خور شرایط موجود نبوده ونیست.واما ،این تغییر نام ونام گذاری ها بنام های شخصیت های علمی وجهان شمول چون مولوی بلخی ،بیدل ،ناصر خسرو ،بیرونی ،سینای بلخی وده ها اشخاص که نتنها مردم ما به آن ها افتخار میکنند ،بلکه بشریت به آن ها مباهات داشته واحترام مینماند،کاملآ قابل قبول ودر خور درک وستایش است .
  نام گذاری دانشگاه زبان وادبیات از سوی ارک تحت رهبری کرزی خان یک عمل ترفند وچالش اهریمنی بیش نیست.
  و وطنداران با درک از ترفند ونیرنگ های شیطان مایه کرزی که در اصل وماهیت ایجاد تفرقه وشقاق در بین مردم بومی را بیان وببار میآورد ،کرنش نشان نداده و با درک از واقعیت های تاریخی صفوف خویش را فشرده ساخته وآماده مقاومت و مبارزه علیه باند های انحصارگر قبیلوی وجنایت پیشه گان طالبی باشند.

 • اگرواقعگرا باشیم مرحوم استاد ربانی بآن مرتبه ومقامی قطعأ وهرگز نبوده اندکه حالا مانام ایشان را بالای مؤسسات تعلمیم با شمولیت صدهادانشجوی منسوب به اقوام مختلف بگذاریم. شما یکبار سروتهء زندگی جناب مرحوم را مطالعه کنید، پس ازشهادت مسعود وی اصلأ بحدی کوچک وحقیر شدکه تا مرتبت ملالی جویا، وصبرینا ثاقب دختران تن فروش که درپارلمان جای گرفته بودند، همردیف شد. یعنی ازاوج عزت به حضیض ذلت سرنگون گردید. تازمانیکه مسعود زنده بود، ربانی هرچه داشت ازبرکت وی داشت.ولی بعدازوی اصلأ ربانی خود دچارسردرگمی شده وراه را گم کرده بود. ازهمینرو وی چنانچه نویسنده بیان داشته همچو کودک ومانند آلت بازی برای سیاستبازان ارگ ریاست جمهوری قرارگرفت. به گمان بنده وی ضرورت به رهبربزرگی مانند مسعود داشت که همواره برای وی راه را نشان میداد واورا برای ثبات فرا میخواند. چنانچه دیدیم درنبود مسعود بودکه دیگرربانی وهواخواهانش حکومت را دودسته وبدون هیچ مقاومتی برای کرزی تقدیم کردند. وبعدازان ربانی درفقدان برنامه بسرمیبرد تاجاییکه درردیف ملالی جویا مینشست وهرروز ناسزاگوییهای ویرا برضد مجاهدان، جهاد و رهبران جهادی میشنید وتوهین میشد. حتی گاهی ازترس اهانتهای وی وافراد مماثل وی ازحضور درپارلمان اجتناب میکردو غیابت های طولانی داشت. ازهمینرو دردور دوم که چندان ازپارلمان دل خوش نداشت، ازمبارزه پارلمانی خودرا کناره گرفت ولی بازهم هوای داخل شدن دریک موقف تشریفاتی را داشت تااینکه پیشنهاد کرزی را که همانا وظیفهء خنده آوری ریاست کمیسیون صلح را پذیرفت وسرخودرا بباد داد. حالا دیده میشود که صلاح الدین ربانی پسر وی هنوز هم ازبریدن کلهء گرک به اصطلاح پند نگرفته وبرسرهمان مرکب دیوانهء پدرش سوار است واز بانکیمون و سایرمقامات بلندپایه ملل متحد میخاهد که سران طالبان را ازفهرست سیاه حذف کنند.

 • سلام به آقای پرویز بهمن!!!!!
  واقعا ازین اعتراف تان مانند دیگر اعترافات تان خوشم آمد!!!!!
  ولی نصیحت من بشما این است که اگر واقعا دانشجوی دانشکدهء روزنامه نگاری تشریف دارید ازهمین حالا رفتن به پای خودرا تمرین کنید )))
  لطف نمایند, نظر مناسب تا نرا قرار اظهارات دانشمند ان kabulpress را نیز بنویسید امیدوارم که بدون بهانه گیری پاسخ بیابم!!!
  شکرا له رحمانزی
  با احترام
  ((اظهارات دانشمند ان kabulpres))
  خرویز، بهمن خرمن!!!!!!!!
  آیا خودت چیزی بنام وجدان داری؟ آیا خودت وقار، عزت و حثییت داری؟ آیا خودت حیا داری؟ بدون شک که از صفات بالا برخوردار نیستی! زیرا خودت همه چیز را فدایی ببرک، مسعود و دها قاتل، جنایتکار و جنګ سالار نموده ای. ای کاشکی این همه را بخاطر خود از دست میدادی، شاید دردی نمی داشت، ولی وقتی انسان مانند خودت برای کسانیکه منفور هستند همه چیز را از دست میدهد فاجعه آور است. برخیز از خواب برادر! در مورد خود صحبت کن، از خود بګو و از خود قصه کن. بخاطر یک چند نفر مرده و شرمنده تاریخ خود را خراب خراب کردی
  سلام به دوستا ن!!!!!!!
  از اشخاصی مانند بهمن ، زرنگار ، نوين وعظيم بابک نادر, شما نباید گله کنید؛ زیرا اینها درهمان ایام کود کی کارشان خراب شده است. اگر خراب نمی بود دشنام نمیدادند. یک شخصی که خودش بزبان خودش درکابل پرس اعتراف کرده باشد.
  ((( پرویز بهمن: من اگر مورد تجاوز جنسی قرار هم گرفته باشم ازگفتن واظهار نمودن آن باکی نخواهم داشت زیرا من درآنصورت خدا نخواسته قربانی بوده ام)))))!!!
  پرویز بهمن !!!
  !یا خودت چیزی بنام وجدان داری؟
  آیا خودت وقار، عزت و حثییت داری؟ آیا خودت حیا داری؟ بدون شک که از صفات بالا برخوردار نیستی!!!!
  بالاخره معلوم شد که بهمن یک مفعول پست است نه قربانی!!!!
  جالب است این همه اطلاعات و تصاویر خصوصی از گردهم آیی اوغان های سلیمان کوهی(به گفته فاشیست های فارسی پرست) را پرویز بهمن چگونه بدست می آورد؟ شاید کدام بوی فیریند کندهاری داشته باشد! و یا نکند زن پرویز بهمن در برمنگهام مشغول کار خیر با کرد و سیاه پوست است و بهمن مانند سگ ولگرد در سویدن چکر میزند!!!!
  اخر همه عقده هاي هايت ترا به يك انتحاري تبديل كرد به نظر من انسانهای مانند سیستانی و بهمن دو روی یک سِکه اند
  ازاینکه حالا خودت بحیث یک مفعولی که خودت بنام خودت اعتراف کرده که تجاوز جنسی بالای شما شده و قربانی جنایت شدی ((( پرویز بهمن: من اگر مورد تجاوز جنسی قرار هم گرفته باشم ازگفتن واظهار نمودن آن باکی نخواهم داشت زیرا من درآنصورت خدا نخواسته قربانی بوده ام))))) بالاخره معلوم شد که بهمن یک مفعول پست است !!!
  مفعول را چه بر گذشت روزگار و پرستش ببرک کارمل و احمد شاه مسعود !!!!!!
  اخر همه عقده هاي هايت ترا به يك انتحاري تبديل كرد درررررررررررررر!!!!!!
  سلام بهمن!!!!
  اینجانب با اغا نادر صد در صد مافق هستم. اگر به خدا گرفتن سیستانی باید انتحار کند . بهمن جان باید خود را قبل از سیستانی انتحارکند. قبلأ خدا بهمن کارمل وطنفرش بود و حالا مسعود جنایتکار است. اگر انتحار میکنید وشکو که مردم بی کناه را شهید نکنی. انتحارت را در بین فهیم بینی کته، احمد ضیا خلمی، عبدالله بی ریش، قانونی معفول، عطا بی دین بکنید که از این خر ها هم بی غم شویم .
  فکرکنم خودت بدتر,منفورترومریض ترازهرکسی دیگری تشریف دارید پس عجله کنید درانتحارتان تابووگند کمترشود!
  رفیق کارمل گرامی شما چنان شیفته قبیله بود که خود را پشتون قلمداد کرد و در برابر ان از هویت خود تیر شد. به یادت است یا نی؟
  آقای پرویز بهمن!!!!!!!
  فکر ميکنم شما رابطه نزديک با مرحوم مسعود داريد ٠ از مرجع موثق با خبر شدیم که مسعود در وقت وزارت دفاع به کاتب ضرورت داشت و شما(آقای پرویز بهمن) در وقت رسمي کاتب ودر اوقات غير رسمي روابط جنسي با ايشان برقرار ميکرديد٠
  امروز همه مردم اوغان را هم ميشناسد و پنچرمين،تلخان خور وتاجک فاشيست مثل شما راهم ٠با نشر چنين مطالب که باعث تفرقه ميليت ها ميشود هيچ حاصل نخواهيد کرد چون شما مفعول بيش چيزی نيستيد٠
  نوکران و دستنشانده های استعمار تا چه اندازه درعوام فریبی باهم شباهت دارند.
  یگی لُنگی به سر میزند و دیگری چپن به تن میکند.
  پرویز جان بیشتر بنویس، از لجنزار خون و تعفن!!!
  بیشتر بنویس، از جنایات خدایانت، تا مردم چهره های واقعی این شیاطینِ را که تو میپرستی، خوبتر بشناسد.
  بیشتر بنویس، از خیانت و جنایتِ که خدایانت به حق جوانان ساده و فریب خورده این میهن روا داشتند.
  بیشتر بنویس، از تزویر، مَکر و هیله رهبرانت (ببخش، خدایانت).
  این بهترین خدمتِ ست،که ناخود آگاه (یا عمداّ ؟؟) انجام میدهی، به همه کسانیکه قربانی قدرت طلبی خدایان تو شده اند.
  به امید افشاگری بیشترِ از لنجزار خون و خیانت.
  سر خودرا زير ريك بت كردى ولى عقبت در ميدان است.
  ازاخر همه عقده هاي هايت ترا به يك انتحاري تبديل كرد به نظر من انسانهای مانند سیستانی و بهمن دو روی یک سِکه اند
  ازاینکه حالا خودت بحیث یک مفعولی که خودت بنام خودت اعتراف کرده که تجاوز جنسی بالای شما شده و قربانی جنایت شدی ((( پرویز بهمن: من اگر مورد تجاوز جنسی قرار هم گرفته باشم ازگفتن واظهار نمودن آن باکی نخواهم داشت زیرا من درآنصورت خدا نخواسته قربانی بوده ام))))) بالاخره معلوم شد که بهمن یک مفعول پست است !!!
  مفعول را چه بر گذشت روزگار و پرستش ببرک کارمل و احمد شاه مسعود !!!
  اخر همه عقده هاي هايت ترا به يك انتحاري تبديل كرد درررررررررررررر!!!!!
  آقای پرویز بهمن!!!!!
  فکر ميکنم شما رابطه نزديک با مرحوم مسعود داريد ٠ از مرجع موثق با خبر شدیم که مسعود در وقت وزارت دفاع به کاتب ضرورت داشت و شما(آقای پرویز بهمن) در وقت رسمي کاتب ودر اوقات غير رسمي روابط جنسي با ايشان برقرار ميکرديد٠
  امروز همه مردم اوغان را هم ميشناسد و پنچرمين،تلخان خور وتاجک فاشيست مثل شما راهم ٠با نشر چنين مطالب که باعث تفرقه ميليت ها ميشود هيچ حاصل نخواهيد کرد چون شما مفعول بيش چيزی نيستيد٠
  نوکران و دستنشانده های استعمار تا چه اندازه درعوام فریبی باهم شباهت دارند.
  یگی لُنگی به سر میزند و دیگری چپن به تن میکند.
  پرویز جان بیشتر بنویس، از لجنزار خون و تعفن!
  بیشتر بنویس، از جنایات خدایانت، تا مردم چهره های واقعی این شیاطینِ را که تو میپرستی، خوبتر بشناسد.
  بیشتر بنویس، از خیانت و جنایتِ که خدایانت به حق جوانان ساده و فریب خورده این میهن روا داشتند.
  بیشتر بنویس، از تزویر، مَکر و هیله رهبرانت (ببخش، خدایانت).
  این بهترین خدمتِ ست،که ناخود آگاه (یا عمداّ ؟؟) انجام میدهی، به همه کسانیکه قربانی قدرت طلبی خدایان تو شده اند.
  به امید افشاگری بیشترِ از لنجزار خون و خیانت.
  سر خودرا زير ريك بت كردى ولى عقبت در ميدان است.
  از شما نباید گله کنید؛ زیرا اینها درهمان ایام کود کی کارشان خراب شده است. اگر خراب نمی بود دشنام نمیدادند. یک شخصی که خودش بزبان خودش درکابل پرس اعتراف کرده باشد که
  کابل پرس? را این اولادای سقو تریبون مورده گوی شورای نصوار جور کده و این بهمنک مفعول بچه هر چه دزد و قاتل آدم کش است را قهرمان میتراشد. از نظر این مفعولک هر که پنچرمین است قهرمان است.
  کمونستان دوآتشهء دیروز؛ فاشیستان قبیله گرای امروز
  پنچرمين،تلخان خور وتاجک فاشيست
  پرویز بهمن بهمن ، زرنگار ، نوين وعظيم بابک نادر, نادر نوین پنچرمين ، تلخان خور دیروز و نو یسنده فاشیست قبیله گرای امروز!!!!!!!!
  رفیق کارمل گرامی شما چنان شیفته قبیله بود که خود را پشتون قلمداد کرد و در برابر ان از هویت خود تیر شد. به یادت است یا نی؟
  پرویز بهمن مردیکه از گذشت روزگار و تجاوز جنسی هیچ نیاموخته است !!!!
  ازاینکه حالا خودت بحیث یک مفعولی که خودت بنام خودت اعتراف کرده که تجاوز جنسی بالای شما شده و قربانی جنایت شدی ((( پرویز بهمن: من اگر مورد تجاوز جنسی قرار هم گرفته باشم ازگفتن واظهار نمودن آن باکی نخواهم داشت زیرا من درآنصورت خدا نخواسته قربانی بوده ام))))) بالاخره معلوم شد که بهمن یک مفعول پست است !!!!!!!!
  مفعول را چه بر گذشت روزگار و نو یسنده گی !!!!!!!!
  درجوابت که مراگردپا!!!؟؟؟(نمیدانم درانوقت ایکه باتوکاری صورت گرفته چه چیزی رابه جای پا گرفته ای که گردهم بوده وهی نشخوارش میکنی ,خوب فکرکن شاید پانبوده و...,)
  اما خودت با این پیامت یکبار دیگر ثابت ساختی که انسان معقول نیستی، بلکه تبعیض قومی و نژادی چشمانت را کور کرده است و دنیا را در تونل تاریک قومپرستی فقط سیاه و سفید میبینی. به امید روزیکه رنگ های زیبای دیگر را نیز دیده بتوانی شما نباید گله کنید؛ زیرا اینها درهمان ایام کود کی کارشان خراب شده است. اگر خراب نمی بود دشنام نمیدادند. یک شخصی که خودش بزبان خودش درکابل پرس اعتراف کرده باشد که ((( پرویز بهمن: من اگر مورد تجاوز جنسی قرار هم گرفته باشم ازگفتن واظهار نمودن آن باکی نخواهم داشت زیرا من درآنصورت خدا نخواسته قربانی بوده ام)))
  کابل پرس را این اولادای سقو تریبون مورده گوی شورای نصوار جور کده و این بهمنک مفعول بچه هر چه دزد و قاتل آدم کش است را قهرمان میتراشد. از نظر این مفعولک هر که پنچرمین است قهرمان است.
  کمونستان دوآتشهء دیروز؛ فاشیستان قبیله گرای امروز
  پنچرمين،تلخان خور وتاجک فاشيست
  پرویز بهمن بهمن ، زرنگار ، نوين وعظيم بابک نادر, نادر نوین پنچرمين ، تلخان خور دیروز و نو یسنده فاشیست قبیله گرای امروز!!!!!!!!
  رفیق کارمل گرامی شما چنان شیفته قبیله بود که خود را پشتون قلمداد کرد و در برابر ان از هویت خود تیر شد. به یادت است یا نی؟
  پرویز بهمن مردیکه از گذشت روزگار و تجاوز جنسی هیچ نیاموخته است !!!!
  ازاینکه حالا خودت بحیث یک مفعولی که خودت بنام خودت اعتراف کرده که تجاوز جنسی بالای شما شده و قربانی جنایت شدی ((( پرویز بهمن: من اگر مورد تجاوز جنسی قرار هم گرفته باشم ازگفتن واظهار نمودن آن باکی نخواهم داشت زیرا من درآنصورت خدا نخواسته قربانی بوده ام))))) بالاخره معلوم شد که بهمن یک مفعول پست است !!!
  مفعول را چه بر گذشت روزگار و نو یسنده گی !!!!!!!!
  درجوابت که مراگرد پا!!!؟؟؟(نمیدانم درانوقت ایکه باتوکاری صورت گرفته چه چیزی رابه جای پا گرفته ای که گردهم بوده وهی نشخوارش میکنی ,خوب فکرکن شاید پانبوده و...,)
  اما خودت با این پیامت یکبار دیگر ثابت ساختی که انسان معقول نیستی، بلکه تبعیض قومی و نژادی چشمانت را کور کرده است و دنیا را در تونل تاریک قومپرستی فقط سیاه و سفید میبینی. به امید روزیکه رنگ های زیبای دیگر را نیز دیده بتوانی!!!)))
  دانشمند ان kabulpres

 • برهان الدین ربانی یک تاجیک بود شما خوب می فهمید که یک تاجیک هیجوقت صادقانه برای وطن ما افغانها کار نخواهد کرد بحران الدین هم حالا خطر جنگ سالاری اش کم شد اما بعد از مردنش بازهم مردم از دست نامش راحت نیستند. پوهنتون باید به نام کدام شخصیت افغان باشد نه یک تاجیک بنام بحران الدین ربانی

  • عبدالقدوس افغان خواه ، کورمتعصب جاهل اینقدرهم انسان متعصب میباشد ؟؟؟ اول اینکه خراسان ملک تورک ، تاجیک
   و هزاره بوده نه افغان ، افغان درین ملک خراسان که نام آن را تقلبی افغانستان گداشته اند اشغالگراست ، نه متوطن اصل

 • دوستان گرامی به معذرت چند نکات ذیل برایتان تقدیم میدارم:
  اول اینکه عین مطلب را دیروز نوشته بودم کدام لوده احمق از سایت کابل پرس? حذف کرده اینک دوباره می نویسم .
  من اهل پنجشیرم در شهر مالمو سویدن با فامیل ام مدت چندین سال زندگی میکنم خاطرات بدزمان کودکی ام مرا وادار میسازد که درمقابل فاشست های اوغان کلمات دشنام اور ودور از چوکات انسانیت بنویسم این دشنام زدن زمانی غلیظ میشود خصوصأ زمانیکه بنده احساس نارحتی درین سن و سال کند درحقیقت انقدر پست هم نیستم که یک هموطن عزیزم رابا دشنام های مکررم سرزنش کنم مگر افسوس چه کنم .....کوشش کنید که مرا درک کنید
  با حرمت بهمن

 • پرویز "بهمن"!!!!
  جلترا نگ بازی نه کنید !!!!*****
  به به به به به ! در عجب فکر و خیال هستین ؟!!!!
  اگر زن پرویز "بهمن" شب همرای شان همبستر نشدن، گناه از اوغان های سلیمان کوهی و طالب نکتایی پوش هاست****
  اكتبر 19:00, بوسيله‌ى فرشید (((اگر"قهرمان مُولی" مسعود جنایتکار و قاتل و وحشی باشد، عبدالعلی مزاری هزار بار بیشتر از او وحشی، بربر، جانی، قاتل و کثیف است. مزاری یکی از بربرهای وحشی قرن بیست و یک بود که در کابل میخ بر سر کوبیدن ، رقص مرده، و بریدن سینه های زنان را اختارع کرد. مزاری یک جانی بی فرهنگ بود. مزاری آدم بی عقل نیز بود که چگونه توسط طالبان پس از تخقیر و توهین زیاد کشته شد. اول در چهرا آسیاب بر سر شانه های سوار شدند. از ریشش گرفتند و در داخل طیاره بدهنش یک طالب هلمندی شاشید و بعد دست ها و پاهایش را شکستند و آنگاه کشتنش. سپس قبرش را طالبان شکافتند بدخل قبرش گو کردند و منفجر کردند )))********
  بی غیرت و بی ناموس تاجیک خر****
  اكتبر 19:00, بوسيله‌ى فرشید *************
  جالب است این همه اطلاعات و تصاویر خصوصی از گردهم آیی اوغان های سلیمان کوهی(به گفته فاشیست های فارسی پرست) را پرویز بهمن چگونه بدست می آورد؟ شاید کدام بوی فیریند کندهاری داشته باشد! و یا نکند زن پرویز بهمن در برمنگهام مشغول کار خیر با کرد و سیاه پوست است و بهمن مانند سگ ولگرد در سویدن چکر میزند؟*****
  جالب است این مفعولک چند مدت پیش زیر پیام های احمقانه خودش مینویشت، بهمن از شهر برمنگهام! حالا میگوید در شهر مالمو زندگی میکند! براستی که انسان مفعول هیچ آبرو و حثیت ندارد و دروغ گفتن نزد این انسان پست و رذیل مثل آب خوردن است. جالبتر اینکه حتی صاحب این تارنما را این پنچرمین شورای نصواری این بار احمق خطاب کرده است*****
  اكتبر 19:44, بوسيله‌ى پرویز "بهمن"
  دوستان گرامی به معذرت چند نکات ذیل برایتان تقدیم میدارم:************
  اول اینکه عین مطلب را دیروز نوشته بودم کدام لوده احمقاز سایت کابل پرس? حذف کرده اینک دوباره می نویسم .
  من اهل پنجشیرم در شهر مالمو سویدن با فامیل ام مدت چندین سال زندگی میکنم خاطرات بد زمان کودکی ام مرا وادار میسازد که درمقابل فاشست های اوغان کلمات دشنام اور ودور از چوکات انسانیت بنویسم این دشنام زدن زمانی غلیظ میشود خصوصأ زمانیکه بنده احساس نارحتی درین سن و سال کند درحقیقت انقدر پست هم نیستم که یک هموطن عزیزم رابا دشنام های مکررم سرزنش کنم مگر افسوس چه کنم ..مفعول...کوشش کنید که مرا درک کنید********
  سلام به دوستا ن عزیز*****
  از اشخاصی مانند پرویز بهمن , فرشید، زرنگار ، نوين وعظيم بابک نادر, شما نباید گله کنید؛ زیرا اینها درهمان ایام کود کی کارشان خراب شده است. اگر خراب نمی بود دشنام نمیدادند. یک شخصی که خودش بزبان خودش درکابل پرس اعتراف کرده باشد.*****
  ((( پرویز بهمن: من اگر مورد تجاوز جنسی قرار هم گرفته باشم ازگفتن واظهار نمودن آن باکی نخواهم داشت زیرا من درآنصورت خدا نخواسته قربانی بوده ام )))**********
  اگر چی با مریضانی مانند خودت جروبحث کار بیهوده است، و قناعت دادن بشما ناممکن است. چون مرغ شما یک لنگ دارد. وبی خلطه فیر کردن عادت به مرگ شما *******
  الان همه ميفهمند که گاو سياه است و شير سفيد *****
  (( شکرا له رحمانزی )) کابل پوهنتون د ژورناليزم محصل

 • شکرا له رحمانزی محصل ژورناليزم پوهنتون کابل !!!!
  شکرا له رحمانزی بی غیرت و بی ناموس این را خیال فاحشه خانه ننه شان کده!!!!!
  شکر الله خر زی سک زی شتر زی کوچی زی وطن فروش زی امریکا یها را بالای زنهای خود اوردید زی خدا کند فهمیده باشی مسعود تو را سمبه کرده زی ها !!!
  بی غیرت و بی ناموس اگر زن شکرا له رحمانزی شب همرای شان همبستر نشدن، گناه از احمد شاه مسعود و تاجيك ها ست !!!
  از شما کرده انسان بی حیا و بی منطق در روی کره خاکی پیدا نیست!!!
  برادران اين خر زوى يكى از عمال با كستان است لعنت بر این چوچه ها آی اس آی !!!
  از این وطن فروشی مرده گاوی کنید بهتر است چون در آن حالت تنها مادر و زن و خواهرت را میفروشی !!
  من چوب را ده کون شما می زنم !!!

 • لکۀ ننگی فساد اخلاقی , زنفروشی در فاحشه خانه فامیلی برجبین شکرا له رحمانزی در بگرام!!!!
  در کون یا مقعد بی ننگ , بی غیرت , بی ناموس و اولاد سگ و جاسوس I.S.I مثل شکرا له رحمانزی هر هفته یک درخت سبز می شود آما با کما ل میل و افتخار زیر سایه اش می نشیند........!!!!
  تو یک ادم چتل هستی محیط کابل را چتل ساختی من خو در روزنامه ها خواندم که عساکر امریکایی شب هشت هزار افغانی برای یک دختر باکره و شب چهار هزار برای یک خانم پرداخت می کنند در بگرام..............!!
  پید ا کردن همه دختر ها و خانم ها را فامیل و شکرا له رحمانزی و خانم مقبولتش كه مرتکب فساد اخلاقی شده به دوش دارند, تو خو یک دلال استی , فاحشه خانه دارید و چتل هستی.............!!!!!
  مطابق اتهاما ت مطرح شده دوسیه فساد اخلاقی , زنفروشی در فاحشه خانه فامیلی شما در لوی څارنوالی
  زیر مطالعه است.....................!!!!
  مطابق اتهاما ت مطرح شده دوسیه فساد اخلاقی فاحشه خانه فامیلی تانرا در لوی څارنوالی حذف کنید....!!!
  هر کسی که هستی بی غیرت , بی ناموس و اولاد سگ و جاسوس ای اس ای. ISI پاکستان هستی ...!!!
  رحمانزی حرامی این خیزک های آخری تان باشد , عنقریب چهره کثیف و پست تو جاسوس ای اس ای ISI پاکستان را به همه هموطنان عزیز رسوا می کنم ..................!!!!

 • سلا م شکر الله جان رحمانزی !!!
  اول اینکه زن گرفتی و نامزا د شدی تبریک باشد شیرنی را به اندازه مناسب تا جایی که ممکن است آماده کرده باخود به دفتر شما و دفتر ما بیاورید !!
  به این نکته ی مهم توجه داشته باشید که حالا خجل شده اید !!!!!
  همکار کابل شما

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس