در همین بخش

صفحه نخست > دیدگاه > تعدد احزاب تخته خیز سیاسی است نه اجماع ملی

تعدد احزاب تخته خیز سیاسی است نه اجماع ملی

فرصت طلبی احزاب کوچک برای بدست آوردن یک مقام سیاسی
داکتر سخی اشرف زی سید کاغذ
سه شنبه 23 اكتبر 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

چند روز قبل کنفرانسی با شرکت حزب ائتلاف ملی چهل حزب کوچک .با حمایه ده ها جامعه مدنی بر گزار گردید در این گردهمآئی روی اصلاحات اساسی انتخابات بحث شد وبالاخره توسط اعلامیه مشترک " اصول رهبردی وپشنهادی برای اصلاحات انتخابات که عبارت از یک انتخابات آزاد, عادلانه است تصویب نمودند واعلامیه مشترک به تفصیل به رسانه های بیرون ودرون مرزی کشور به نشر رسیده است . تشکیل احزاب برای روند سیاسی کشور امریست ضروری وباید احزاب سیاسی در کشور تقویه گردد ولی چهل الی پنجاه حزب سیاسی دریک کشور نوپای دیموکراسی گنجایش آنرا ندارد این احزاب کوچک که تعداد اعضای آن شاید ازپنجاه الی صد نفر تجاوز نکند کشور را بیشتربه سوی یک هرج ومرج سیاسی تبدل خواهد ساخت. درسال 1384لست احزاب سیاسی که در وزرات عدلیه راجستر ومجوز فعالیت سیاسی گرفته اند به تعداد 82 حزب بود وحال فکر میشود که تعداد احزاب متجاوز از صد تشکیل باشد ولست مکمل این احزاب را در یکیپدیا ( 1 ) یافته میتوانید ولی اینجا صرف بطور نمونه یک تعداد از احزاب کوچک سیاسی را نام میبریم که توسط اشخاص به حیث رهبر حزب ثبت گردیده : حزب همبستگی ملی جوانان افغانستان , حزب سعادت مردم افغانستان , حزب ارمان مردم افغانستان , حزب حرکت مردم , حزب افغان ملت , حزب دیموکراتیک خلق افغانستان , حزب کمونست ( مائوئیست ) افغانستان , سازمان رهایی افغانستان , حزب زحمتکشان افغانستان , حزب افغان وطن اسلامی گوند , که یک تعداد از این احزاب صرف یک نام است وتعداد دیگر صبغه آیدیالوژی گذشته وپوسیده را دارد و تعداد دیگر هم بقایای همان رژیم خلق وپرچم است که سابقه فعالیت های مخرب سیاسی آن برای ملت افغانستان معلوم است .
صرف به چهار الی پینج حزب بزرگ درکشور اجازه داده شود که به حیث یک حزب ملی وسازمان یافته اهداف وبرنامه سیاسی روشن داشته ووسیله ارتباط میان دولت وملت را برقرار نماید ومهم ترین ابزارهای پیشرفت وتوسعه سیاسی که در راه توسعه مشارکت ملی وسیاسی بشمار بروند واین احزاب وظیفه دارند که در شکل دادن به خواست های سیاسی ملت سعی نمایند وبرای تامین هزینه خویش در مبارزات انتخابی ازهزینه دولت , وهمچنان موسسات ونهاد های اقتصادی مهض افغانی کمک مالی شوند وباید کمک های که احزاب برای رقابت های انتخاباتی حاصل میکنند باید شفاف وقابل فهم باشد " حزب سیاسی عبارت از بخش پیشرفته واجتماعی که برای تامین منافع طبقاتی ورسیدن به حکومت واجرای مرام خود با یک نظام معین مبارزه کرده وطبقه ویژه ای را که این حزب نماینده آن است در کشمکش های اجتماعی رهبری کند."(2) این گونه احزاب باید در دستگاه قضائی دولت راجستر شوند ولی احزاب کوچکی که بنام اشخاص راجستر شده نه چانس آنرا دارند که در انتخابات سرتاسری کشوربرنده شوند ونه از اعتماد سرتاسری کشور بر خوردار اند و گذشته از آن پروسه انتخابات را این احزاب کوچک پربلم بر انگیز ساخته وملت بیچاره ودرد کشیده مارا دچار تردید وبی باوری خواهد ساخت باید دستگاه قضائی کشور بائیست در شرایط راجستر احزاب تجدید نظرکند ومردم هم به این نظر اند که این احزاب کوچک نه تنها صبغه قومی وپیوند فرقه ائی دارند بلکه امکان آن میرود که تحت نفوذ وسئو استفاده کشور های خارجی قرار داشته باشند.
بطور عموم احزاب برنامه های کاری خودرا زیر عنوان منفعت عامه ابراز واین پروگرام ها را در راه تامین منافع عمومی می دانند مخاطبین احزاب ملی همه مردم اند ومیکوشند برنامه ها ی سیاسی واجتماعی رابرای همه طبقات جامعه در نظر گرفته به مرحله اجرا گزارند , برخلاف دسته های گروهی, منفعت طلب ویا گروهای قومی وقبیلوی بدنبال تحقق خاص ومقطعی میباشند منافع عمومی وملی درقاموسی سیاسی شان نیست .
نخست مهم است که حزب تعریف شود : احزاب سیاسی یکی از پدیده های است که تعریف واحدی از آن وجود ندارد شاید این امر ناشی از ابهام در کارکرد آن باشد از میان تعریف های مختلفی که به یک حزب سیاسی داده شده تعریف زیل را میتوان جامع دانست : "حزب عبارت از گروهی از افراد که بخاطر اهداف مشترک , اصول , برنامه ها , استراتیژی وخط مش های مشترک دردرون یک سازمان مشخص به منظور رسیدن به اهداف مشترک گردهم آمده اند یعنی حزب تشکلی از افراد اند که دارای باور های سیاسی مشترک به منظور شرکت در اداره امور کشور با هم تعامل وهمکاری میکنند. باید یک حزب دارای اهداف , برنامه های سیاسی , اجتماعی واقتصادی بطور سازمان یافته باشد ومهم ترین هدف تمامی احزاب عبارت از کسب قدرت سیاسی است "(3). اعضای این احزاب اگر واقعاٌعلاقه به یک جریان منسجم سیاسی داشته باشند بائیستی در چهاریا پینج حزب بزرگ که با ایدیالوژی شان نزدیکی دارد بپیوندند. این پینج حزب باید دارای یک ظرفیت فکری باشد ومنافع ملی کشور را توسط یک برنامه سیاسی تعریف کنند وخطوط اساسی سیاست خارجی این حزب بطور مشخص تعین شود . شخصیت پرستی و مصلحت گرائی در این احزاب مردود شود.
دراین اواخر ما در افغانستان شاهد ائتلاف های متعدد میان احزاب سیاسی میباشیم ائتلاف تغیر وامید با ده حزب سیاسی وچند نهاد اجتماعی واعضای شورای ملی یک جا شده به ائتلاف ملی تغیر نام داد و حزب دیگر حزب حق وعدالت است واین دوحزب پروگرام سیاسی واجتماعی مشخص داشته واز حمایه مردمی بر خورداراند واشخاص بادانش وتحصیل کرده عضویت این دوحزب را نیز بدست آورده اند و سخنگویان این دو حزب در دستگاه های نشراتی صوتی ودیداری مرتب ظاهر گردیده وخط مش سیاسی خویش را برای معلومات جامعه ما توضیح میکنند . مسئولین هردو حزب ادعا میکنند که اعضای فعال این احزاب از نهاد های سیاسی , شخصیت های ملی , عالمای دینی , سران قومی ,دانشمندان ونخبه گان علمی وفرهنگی با یک سازمان منظم وتشکیل یافته وبرنامه های کاری مشخص سیاسی وجدید وارد فعالیت سیاسی شده اند. امید است که کار گزاران اصلی این حزب با وجود عدم تجانس وسخنیت فکری اتحاد این احزاب از هم پاشیده نشوند . بائیست فعالان این حزب ماهیت های دینی , مذهبی وبافت سنتی خویش را کنار گزاشته حوصله وتحمل پزیریش جریان های مختلف را داشته باشند و مفهوم و اقعی یک حزب ملی را درک کرده باشند.

ا- لست احزاب سیاسی را میتوان درویکیپدیا در گوگل دریافت
2- ویکی چدیا دانشنامه آزاد
3- احزاب سیاسی مدرن, از قربان علی هادی

واژه های کلیدی

جستجو در کابل پرس