صفحه نخست > دیدگاه > آزادی بیان عهده دار مصالح همگانی کشور

آزادی بیان عهده دار مصالح همگانی کشور

آزادی رسانه های دیداری وچاپی آئینه کردار, پندار , بصیرت وبینش جامعه است
داکتر سخی اشرف زی سید کاغذ
سه شنبه 13 نوامبر 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

"بتاریخ 14 عقرب سال روان رئیس جمهور آقای کرزی به تعداد زیاده از صد ژورنالست , خبر نگاران وگردانندگان رسانه های دیداری وچاپی تحلیل گران مسایل اجتماعی, اقتصادی وسیاسی را درا رگ ریاست جمهوری دعوت و نگرانی خودرا از طرز پوشش خبری وتحلیل مسایل سیاسی که باعث پریشانی مردم کشورمی شود به ژورنالیستان اظهارنمود وتاکید داشت که رسانه ها متوجه مسئولیت خویش بوده واخباری را نشرنکنند که باعث آشفتگی مردم شده وفضای ترس را در جامعه ایجاد کنند هوشداررئیس جمهوربا حضور کریم خرم رئیس دفتر رئیس جمهورو وزیر اطلاعات وفرهنگ که دراین نشست اشتراک داشتندبه اعضای مطبوعاتی کشور گوش زد شد , ژورنالیستان کشور این عمل رئیس جمهوررا شروع محدود ساختن آزادی بیان تلقی کرده وبه تعقیب این دیدار اتحادیه ملی ژورنالستان اعلامیه ائی را نشر کردند که در آن ذکر شد که ممکن درارگ ریاست جمهوری و وزارت اطلاعات وفرهنگ حلقاتی وجود داشته باشند که ازاین اظهارات رئیس جمهورسئواستفاده کرده ودر صدد محدود ساختن آزادی بیان وفعالیت های مطبوعاتی کشوربرآ یند. اعلامیه اتحادیه ملی ژورنالیستان تاکید میکند که هرگونه تلاشی که به منظور محدود ساختن آزادی بیان وفعالیت رسانه ئی باشد قابل قبول جامعه ژورنالیستان کشور نبود ودربرابرآن شدیداٌ ایستادگی خواهند نمود."
آزادی مطبوعات اعم از رسانه های دیداری وچاپی در کشور آئینه افکار ونظریات مردم است که توسط نویسندگان وژونالیستان کشور انعکاس داده میشود وبائیست نظریات وانتقاداتی که متوجه کدررهبری اداری وسیاسی کشوراست آزادانه وبدون تشویش توسط دستگاه نشراتی به سمع مردم رسانیده شده وهر حرکت سیاسی وروش های اداری ,اهداف وپالیسی های را که کدررهبری در پیش میگیرند توسط دستگاه نشراتی تحلیل وتوسط راپورها, مصاحبه ها وتبصره ها هر روز وهر هفته جهت آگاهی مرد م رسانیده وهرپالیسی که توسط کدررهبری وضع میشود که به خیر وصلاح ملت ومملکت نباشد ویا اینکه یک روش اداری وسیاسی کدررهبری اثرات منفی در جا معه بجا ه میگزارد با ئیست ازجانب ژورنالیستان تبصره انتقاد وارزیابی شود.
در کشورهای دیموکراتیک سیستم سیاسی آن طوری است که در کدررهبری سیاسی واداری که مشتمل از رئیس جمهور ووزرای کابینه ویا اشخاص بلند پایه اداری اندکه دارای تجارب طولانی دررشته های تخصصی داشته و یا با خدمات طویل المدت درپست های مهم اداری نزد جامعه معروف اند و وظایف محوله را موفقانه از پیش برده یک پختگی سیاسی واداری در جامعه ازخود بجاه گذاشته اند واین اشخاص که سرنوشت اداری وسیاسی ملت به آنها سپرده شده خودرا خدمت گارملت شمرده ودیگر به یک فامیل خاص , قوم وقبیله تعلق نداشته بلکه به ملت تعلق دارند روش های اداری وسیاسی کدر رهبری وحتی زندگی فامیلی آنها ولو اگرانتخابی ویا انتصابی باشند درطول ماموریت وی توسط مطبوعات کشورهر روز ویا هفته وارتوسط مصاحبه ها , تبصره های مطبوعات جهت آگاهی مردم رسانیده میشود.
مطبوعات آزاد در جامعه رول مهم وغیرقابل انکار رادارد با ید اظهار داشت که به تعداد زیاد نویسندگان , دانشمندان ,محققین ومتفکرین را جع به پروبلم های گوناگون سیا سی , اقتصادی واجتماعی که کشور به آن روبرو است نوشته های با ارزش علمی وتحلیلی توسط همین رسانه های مطبوعاتی کشوربه نشر میرسانند که در خورتمجید است . متا سفانه درروش های اداری کشورما نواقص ونا رسائی های زیاد وجود دارد وکدر رهبری اداری وسیاسی ما با ذهنیت فرد گرائی , کج اندیشی ومطلق باوری فعالیت دارند واکثر این اداره چیان نام نهاد روش عقبگرائی وشوئنیزم قومی را در صدر فعالیت های خویش قرارداده سعی بلیغ دارند که آزادی مطبوعات را محدود بسازند وبا نبود آزادی بیان وعدم مطبوعات آزاد میخواهند سیستم مطلق باروی را با همان روش های اسبتدادی وسئو استفاه های غیر مجاذ شخصی وقومی در پیش بگیرند.
مطبوعات آزاد است که به حیث یک مرجع پرسشگر با نظرداشت مصالح همگانی وگسترده اندیشی استمرارسلطه جوئی وتوسل به فرد گرائی این اشخاص را به هررسم وعنوانی که باشد بررخ آن کشیده درداخل وخارج از کشور توسط تلویزیون , تارنما وتارنگارها در روشنی اذهان عامه خدمات باارزش را انجام و رول مثبت در راه آوردن رفرم اداری , سیاسی کشور بازی وبرای بر قراری عدالت اجتماعی فعالیت میکنند .
حکومت آقای کزی نظر به ارتباطات گروهی ,قومی ویا هر چیزی که اسمش را میگزارید این قدرت باد آورده سیاسی را به آسانی از دست نخواهد داد وهر گز به طبقه چیز فهم کشور چانس آن میسر نخواهد شد که در رشته های که سالها تخصص وتجربه دارند خدمتی انجام دهند پس یگانه وسیله مطبوعات آزاد است که نوشته ها انتقادات ونظریات طبقه روشنفکر کشوراز طریق همین رسانه ها وطنداران ما را با پروبلم های کشورشان پیوند میدهد و مهاجرین دوراز وطن راکه در کنج وکنار جهان پراگنده ودر باره وقایع سیاسی واداری معلومات کافی بدسترس شان نیست بصورت متواتر از اوضاع نا به سامان اجتماعی وانکشاف احتمالی سیاسی آینده کشور مطلع میسازد .

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس