صفحه نخست > کارتون > طنز روز > افغــانســتان در جهــان اول شــد !

افغــانســتان در جهــان اول شــد !

از فیـــــض کـــــرامات حـــــامد کـــــرزی افغـــــانســـــتان در جهـــــان حـــــایز مقـــــام اول شـــــد امـــــا در فســـــاد اداری و چـــــور و چـــــپاول داریی هـــــای عـــــامـــــه !
شمس الحق حقانی
شنبه 8 دسامبر 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

از فیـــــض کـــــرامات حـــــامد کـــــرزی افغـــــانســـــتان در جهـــــان حـــــایز مقـــــام اول شـــــد امـــــا در فســـــاد اداری و چـــــور و چـــــپاول داریی هـــــای عـــــامـــــه !

توفيق درينکار برعلاوه ياری خداوند ومساعدت باد و باران به خيلی هنرمندی ، چالاکی ، چشم بندی ، شعبده بازی و مارگيری نياز دارد که به فضل خداوند رئيس جمهورما درين رشته ها در مدارس نامدارو مشهور سند و پنجاب پاکستان تحصيلات شان را به پايان رسانيده و به اخذ مدارک عالی علمی و هنری درين فنون توفيق يافته و به دعای پير طريقت حضرت صبغت الله مجددی و شیخ آصف محسنی هميش درکارهايش موفق بوده و هرگاه که خواسته شير را به قير و قير را به شير تبديل کرده ، کلاه احمد را به سر محمود مانده و ده سر تر کرده ويکی هم کل نکرده ، آب و آتش را يکجا کرده دران نان مراد پخته و دود و خاکسترش را به چشم دشمنان زده !

چنــــين جــوکـــر کـــه باشـــد رهـــبر ما
مـــبادا ســـــايه اش کـــم از ســـر مـــــا

تحریف و جعل تاریخ را هم که از نیاکان به میراث برده پس خیلی از امکان بدور نخواهد بود که به فرزند دلبندش میرویس جان آهوباز توصیه کند تا او در دوران حکمرویی اش به مورخین دربار دستور دهد که در عنوان بالا فقط دو کلمه علاوه کرده و آن را چنین تغیر دهند :

از فیـض کرامات حامد کـرزی افغـانسـتان در جهـان حایز مقـام اول شــد امـا در مبارزه با فسـاد اداری و چـور و چـپاول داریی هــای عـامـه !

طبیعیست که مورخ در ادامه آن چنین خواهد نوشت که :

هنگامیکه جلالتماب کرزی بر تخت سلطنت کابل جلوس فرمودند پیکر جامعه افغانی را موریانه فساد اداری ، مافیای اقتصادی ، سرطان خبیثه تعصبات مذهبی و قومگرایی چنان فرسوده بود که از فرو ریختن و نابودی کامل آن چیزی باقی نمانده بود.
جلالتماب ایشان با درک مسؤلیت انسانی ، افغانی و اسلامی شان و اتکا به این شعر علامه اقبال :

مذهب زنده دلان خــواب پریشــانی نیست
از همین خاک جهان دیگری ساختن است

دست به کار شده و با همکاری دو معاون خردمندش در مدت کمتر از ده سال چنان تغیرات محیرالعقول در ساختار جامعه افغانی پدید آورد که دیگر از فساد اداری ، مافیای اقتصادی و تعصبات مذهبی و قومگرایی اثری بجا نمانده و وحدت ملی و عدالت اجتماعی جاگزین آن پدیده های شوم گردید.
دیگر در جامعه افغانی چیزی بنام رشوت با دوبین و ذره بین هم قابل دیدن نیست و نسل جوان افغان اصطلاحات چون رشوت خوری ، اختلاس و فساد مالی را اصلاً نشنیده اند و نمی شناسد.

میگویند روزی کرزی با معاونینش در باره رشوت خوری مامورین دولت در نظام های قبلی صحبت میکردند که میرویس جان اصطلاح رشوت خوری را برای اولین بار شنیده و به عجله بسوی مادرش دویده به او میگوید :

مادر جان تو که میگویی آدم هر خوردنی را باید یکبار امتحان کند پس حالا بعد از خوردن گوشت آهو و کبک زرین میخواهم که تو برایم یکروز رشوت پخته کنی که آن را هم امتحان کنم !

با تقـــــــــديم حــــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

http://www.facebook.com/profil...

واژه های کلیدی
loading...
loading...

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس