صفحه نخست > خبر و گزارش > با افكار تروريست چگونه برخورد کنیم؟

با افكار تروريست چگونه برخورد کنیم؟

سیما شیرین
پنج شنبه 21 فبروری 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

بعد از حادثه سپتامبر ٢٠٠١ حملات انتحاری در كشور های چون پاكستان و افغانستان افزايش چشم گيری داشته، كه بيشترين قربانی اين حملات غير انساني را مردم ملكي متحمل شده اند. در افغانستان (كشور اشغال شده) تروريست طالبانی عموما نيروهای خارجی و دولتي را هدف قرار می دهند. ولی در پاكستان جنبه ی فرقوی و مذهبی داشته و دارد، كه هدف قرار دادن اقليت هزاره های شيعه را نيز از نوع مذهبی آن مي توان ياد كرد.

هزاره های كويته بيش از يك قرن است، كه در كويته زيست دارند. اينكه چرا در اين اواخر حملات كشنده بالای جامعه ی بی دفاع آنها شدت گرفته، به عوامل ذيل می توان اشاره كرد:

١- رقابت های منطقوی ايران شيعه و عربستان وهابی: عربستان با ايران مشكل ديرينه ی تاريخی و مذهبي دارد، لذا عربستان از وجود مراكز دينی خويش در پاكستان عليه شيعه ها، كه عمدتا قرابت مذهبي با ايران دارد، استفاده مي كند. اينكه چرا هزاره های شيعه به صورت خاص مورد هدف قرار مي گيرد، تفكيك شكل ظاهری دليل عمده آن شده مي تواند.

٢- افراط گرايی شيعيان، كه از نگاه وهابی ها "شرك" شمرده مي شود. شيعيان پاكستان و خصوصا هزاره های شيعه حركات تحريك آميزی را در مراسم مذهبي شان انجام می دهند، كه خود باعث دعوت جهاد عليه خويش می گردد. مثلا در برگزاری مراسم عاشورا، شيعيان كويته اسپ را بنام ذوالجناح می سازد و بعد هم يك به يك او(اسپ) را زيارت می كنند. يا از شعار های مذهبی، كه از نگاه فقه حنفی "شرك" شمرده می شود...لذا به باور من تا در كفن هر قربانی "لبيك يا حسين" نوشته شود و مردم در تحصن خود، "نعره حيدری-ياعلی " شعار دهند منتظر حملات خونين تری بايد بود.

٣-دليلی ديگری، كه می تواند در قتل زنجبره ی هزاره ها وجود داشته باشد، دست داشتن عناصری كه می خواهند، هزاره ها را مجبور به ترك آشيانه و سرمايه شان كنند. چون مناطق هزاره نشين در كويته برخلاف ديگر ساحات كويته بهتر ساخته شد است.

پيامد حركات مدنی جامعه هزاره

هزاره ها در سال های اخير با حركات مدنی مكرر خود موفق به بهبود بخشيدن وضع نابسامان هزاره های كويته نشد، بلكه متاسفانه شدت حملات كشنده بالای هزاره ها حالت صعودی به خود گرفته است.

به عقيده ی من حركات مدنی هزاره های جهان در مقابل افكار قرون وسطايی تروريست در كشور چون پاكستان، كه خود لانه ی تروريست بين المللی است، به اختتام دادن كشتار هزاره های شيعه بعيد به نظر می خورد.

چاره (به عقيده من)

برای اينكه حملات گسترده تر تروريست را كاهش دهيم، برعلاوه فشاری كه از طريق جامعه بين المللی بالای حكومت پاكستان توسط حركات مدنی خود ايجاد می كنيم، به نكات زير توجه بيشتر صورت گيرد.

١- منع شعار های تند مذهبی توسط ملا های شيعه عليه اهل تسنن. كه از آن جمله از الله ياری، كه تلويزون اهل بيت را پيش می برد، به صورت قطعی خواسته شود، كه دشنام و فتنه انداختن بين شيعه و سنی را توقف دهد.

٢- ميانه روی شيعيان هزاره در مراسم مذهبی چون عاشورا- كه اين موضوع را نه تنها هزاره های كويته در نظر گيرد، بلكه متوجه هزاره های افغانستان نيز می شود (هزاره های افغانستان بايد از همين حالا تهديدی كه ، كه از طرف مرکز مذهبی که عربستان در کابل اعمار می كند و در تربیت و آموزش تروریستان نقش کلیدی خواهد داشت، درك كرده و هوشيارانه عمل كند)

٣- از صحنه برداشتن مزدوران بيگانه كه مذهب را آله قرار داده و برای اهداف شوم باداران شان كار می كند، بايد از طرف جامعه هزاره برخوردی جدی با آنها شده و اجازه فعاليت آنان را محدود سازد.

برای نايل آمدن به نكات ذكر شده ی بالا ما نياز به وركشاب های داريم، تا از آن طريق راهی را برای اصلاح كردن تندروان مذهبی خويش و راه بيرون رفت برای اين معضله پيدا كنيم.

واژه های کلیدی
آنلاين بنگريد :
loading...
loading...

پيام‌ها

 • ﺑﺨﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ. اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻳﻚ ﻳﻜﻲ اﺯﺷﻴﻌﺎﻥ ﻋﻠﻲ . ﻭﻓﺎﻃﻤﻪ ع ﻫﺴﺘﻢ. ﻭﺑﺼﻮﺭﺕ ﻗﻂﻊ ﻃﺮﻓﺪاﺭ ﺩﺷﻨﺎﻡ ﺑﻪ ﺯﻭﺟﺎﺕ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻛﺮﻡ. اﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻲ ﺑﻲ ﻋﺎﻳﺸﻪ ﺻﺪﻳﻘﻪﻭﺳﻪ ﺧﻠﻴﻔﻪ اﺳﻼﻡ ﻧﻴﺴﺘﻢ. ﻭﻟﻲ ﻣﻨﻜﺮ ﺣﻖ ﺗﻠﻓﻴﻠﻢ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻂﻬر ع ﻧﻴﺴﺘﻢ. ﻭاﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺩﺷﻨﺎﻡ اﻟﻠﻪ ﻳﺎﺭﻱ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻗﻂﻊ ﻫﺴﺘﻢ. اﮔﺮ اﻟﻠﻪ ﻳﺎﺭﻱ ﺩﺷﻨﺎﻡ ﺧﻮﺩﺭا ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻪ ﻳﺎﺭ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻛﺮﻡ ص .ﻭﺧﺎﻧﻢ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻋﺎﻳﻴﺸﻪ ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻛﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﺳﺎﺩاﺕ اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﺎﻣﻮﺱ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ ﺭا ﻗﻂﻊ ﻛﻨﺪ ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮ. ﻫﺴﺘﻢ ﻛﻪ اﻭﺭا ﻣﺴﺎﻋﺪﺕ اﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﻨﻢ. ﻭاﺯ ﺣﻖ ﻧﮕﺬﺭﻳﻢ. ﺯﺑﺎﻥ ﻧﺎﺳﺰاﻣﻮﺳﻴﻘﻲ اﺵ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻢ. ﻭاﻳﻦ ﺭا ﻧﻴﺰ ﻣﻨﻜﺮ ﻧﻴﺴﺘﻢ ﻛﻪ ﻛﺪاﻡ ﻃﺮﺡ ﻋﻠﻤﻲ اﺵ اﺳﺘﻨﺎﺩ. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪاﺭﺩ ﻭﻟﻲ اﺯ اﻳﻨﻜﻪ اﻟﻠﻪ ﻳﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺩﺷﻨﺎﻡ ﻋﺎﺩﺕ ﻛﺮﺩﻩ اﺳﺖ ﺣﺘﻲ اﻣﺎﻣﺎﻥ اﺳﻤﻌﻴﻠﻴﻪ ﺭا ﻛﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪاﻥ ﻓﺎﻃﻤﻪ ع ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻭﻳﻜﻲ اﺯ اﻓﺘﺨﺎﺭاﺕ ﺟﻬﺎﻥ ﺗﺸﻴﻊ ﻫﺴﺘﻧﺪ.ﻭﻓﺮﺯﻧﺪاﻥ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﻣﺎﻡ ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎﺩﻕ. ع اﺳﺖ اﻭ ﻧﻴﺰ. اﻥ ﺑﺰﺭﻛﻮاﺭاﻥ ﻭﺳﻼﻟﻪ ﭘﺎﻙ ﻓﺎﻃﻤﻪ ع ﺭا ﺩﺷﻨﺎﻡ ﻣﻴﺪﻫﺪ.ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﺵ ﺭا ﺧﺮاﺏ ﻭاﻳﻤﺎﻧﺶ ﺭا ﺗﺒﺎﻩ ﻣﻴﻜﻨﺪ. اﮔﺮ اﻭ اﻳﻦ ﺧﺼﻠﺖ ﺯﺷﺖ.ﮔﻮﻳﻲ ﺧﻮﺩﺭا. ﺗﺮﻙ ﻧﻜﻮﻳﺪ ﺳﻴﺎ ﺭﻭ ﺩﺭﮔﺎﻩ. ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺯﻫﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻭﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﻴﮕﻮﻳﻢ ﻭﻣﻂﺎﺑﻖ اﺻﻮﻝ. ﻭﻣﻮاﺯﻳﻦ ﺩﻳﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺑﺎ ﺩﻳﻦ ﻭاﻳﻤﺎﻥ ﻛﻪ اﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﻪ ﺣﻮﺹ ﻛﻮﺛﺮ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻲ ﺩاﺭﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﺧﺪا ﻛﻪ ﻗﺮاﻥ ﻋﻆﻴﻢ اﻟﻤﺸﺎﻥ اﻭ اﺳﺖ ﻭﻣﻮﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ اﺳﺖ ﻭﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﻫﻞ ﺗﺸﻴﻬﻊ اﻋﻢ اﺯ 12 اﻣﺎﻣﻲ ﭘﻬﻨﻪ ﺷﻴﻌﺎﻥ اﺳﻤﻌﻴﻠﻪ ﻭﺯﻳﺪﻳﻪ ﻭﺳﺎﻳﺮ
  ﺷﻴﻌﻪ ﺣﻖ ﻧﺪاﺭﺩ ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻳﻦ ﺩﺭﻭﺩ (اﻟﻠﻬﻢ ﺻﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻋﻠﻲ اﻫﻞ ا ﻣﺤﻤﺪ. ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﺎﺩاﺕ ﻏﻨﻲ ﻭﻏﺮﻳﺐ ﺭا ﻣﺸﻤﻮﻝ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻲ اﺣﺘﺮاﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺧﺪاﻳﺎ ﺩﺳﺖ اﻣﺘﺖ ﺭا اﺯ ﺩاﻣﻦ اﻫﻞ اﻟﺒﻴﺘﺖ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻧﻜﻨﻴﺪ. ﻓﺮﺯﻧﺪاﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻓﺎﻃﻤﻪ ع ﺳﺮﻭﺭاﻥ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ اﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻨﻜﺮﻳﻨﺶ ﻟﻌﻨﺖ. ﻳﻜﻲ اﺯ ﺷﻴﻋﺎﻥ.

  repondre message

  • اﻟﻠﻪ ﻳﺎﺭﻱ اﺯ ﺩﺷﻨﺎﻡ ﺯﻭﺟﺎﺕ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ. ص ﺩﻭﺩ ﺧﻠﻴﻔﻪ اﻭﻝ ﻭﺩﻭﻡ ﺑﮕﺬﺭ .ﻃﺮﺡ ﻓﺪاﺭ ﺟﺪﻱ اﻫﻞ اﻟﺑﻴﺖ ع ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻭاﺭﺩ ﺣﻮﺹ ﻛﻮﺛﺮ ﻣﻴﺸﻮﻳﺪ. ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻫﻞ ﺁﻟﺒﺮﺕ ﺩﻭﺯﺧﻲ اﻧﺪ ﭘﺪﺭ ﺟﻬﻨﻢ. ﻣﻴﺴﻮﺯﻧﺪ ﻭﺷﻤﺎ ﭘﺎﻱ ﺗﺎﻧﺮا اﺯ ﻛﻠﻢ ﺯﻳﺎﺩ ﺩﺭاﺯ ﻛﺮﺩﻳﺪ. .ﻭﺣﺸﺘﻲ اﻭﻻﺩﻩ اﻣﺎﻡ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎﺩﻕ ع ﺭا ﺯﺷﺖ. ﻛﻮﻳﻲ. ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ. ﺑﺨﺪا ﻗﺴﻢ اﺳﺖ ﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﺳﻴﺪ ﻏﺮﻳﺐ. ا ﺑﻲ اﺣﺘﺮاﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺩﺭﺟﻬﻨﻢ. ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺳﻮﺧﺖ. ﺧﺪاﻳﺎ ﺩﺳﺖ اﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪﺕ ﺭا اﺯ ﺩاﻣﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪاﻥ. ﻓﺎﻃﻤﻪ ع ﻛﻮﺗﺎﻩ. ﻣﻜﺮﺩاﻥ. ﺧﺪاﻳﺎ اﻟﻠﻪ ﻳﺎﺭﻱ ﺭا ﺑﺼﺮاﻟﻂﻤﺴﺘﻘﻴﻢ ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎ. ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺭا ﺳﻴﺎﻩ. ﻣﻜﺮﺩاﻥ. ﻛﺮﭼﻲ ﺩﻳﻮاﻧﻪ ﻋﺼﺒﻲ اﺳﺖ ﻭﻟﻲ ﺑﻠﺒﻞ ﻣﺪﺡ اﻭﻻﺩﻩ.ﺯﻫﺮا ع اﺳﺖ. ﺑﺎ اﺣﺘﺮاﻡ. ﺷﻴﻌﻪﭘﺎﻙ

 • کشتن هزاره ها عکس العمل در برابر جنایات حکیم شجاعی در ارزگان است . تا این جنایتکار توقیف نشده است احتمال حوادث دیگر در برابر مردم بیگناه ادامه خواهد داشت . با تآسف

  repondre message

  • ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻋﺰﻳﺰ اﻳﻦ ﺗﻠﻔﺎﺕ. ﻣﺮﺩﻡ ﻫﺰاﺭﻩ اﺯ ﺧﻮﺩﺧﻮاﻫﻲ ﻫﺎ ﻭﺩﺷﻨﺎﻡ ﻫﻤﻴﻦ ﭘﺴﺮاﻥ ﻫﺰاﺭﻩ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﻫﻤﻪ اﺳﺖ. اﻟﻠﻪ ﻳﺎﺭﻱ ﻧﺎﺩاﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﺧﻠﻖ ﺭا ﺑﻪ ﺷﻤﻮﻝ ﻫﻤﻪ ﺭا ﻣﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻭﭘﺴﺮاﻥ ﻫﺰاﺭﻩ ﻣﺎ اﻧﻘﺪﺭ ﻓﺼﻮﻝ ﻭﺣﻖ ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻲ ﻣﺮﺗﻀﻲ. ﻭﺯﻫﺮاﻱ اﺷﺘﺮاﻙ ﻭﺗﻤﺎﻡ اﻳﻤﻴﻞ ﻭﺳﺎﺩاﺕ ﺭا ﺩﺷﻨﺎﻡ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻛﻪ اﺯﻳﻦ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻲ ﻣﻴﺒﻴﻨﻴﻢ اﺯ ﺯﺑﺎﻥ. ﻭاﻋﻤﺎﻝ ﺧﻮﺩ ﻣﻴﺪاﻧﻴﻢ ..اﺣﻤﺪ ﺧﺎﻙ ﺩﺭﻛﺎﺭ ﻋﻠﻲ ع

  • ﻳﻘﻴﻨﺎ ﻣﻦ. ﺩﺭﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ اﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﻱ ﻫﺰاﺭﻩ ﻓﺤﺶ ﻭﻧﺎﺳﺰا ﺭا ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﺪا, ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ص ﻋﻠﻲ ع ,ﻓﺎﻃﻤﻪ. ﺯﻫﺮا, ﺣﺴﻦ ﻭﺣﺴﻴﻦ ﻭﺗﻤﺎﻡ ﺳﺎﺩاﺕ ﺧﻮاﻧﺪﻡ. اﮔﺮ اﻳﻦ ﭘﺎﻛﺎﻥ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺎﻥ. ﻛﺮﺩﻩ اﻳﻨﻘﺪﺭ ﻛﺮاﻣﺎﺕ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻧﺪ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ اﻧﺴﺎﻥ ﭼﺮا اﻟﻬﻢ ﺻﻠﻲ اﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻭاﻻ اﻝ ﻣﺤﻤﺪ. ص ﮔﻮﻳﻨﺪ? ﻣﻼ اﺣﻤﺪﺭﺿﺎ

 • کشتن هزاره ها نتیجه مستقیم اختلا فات سیاسی مذهبی ایران با وهابیون افراطی و طرفداری ودر بند کشیدن مردم کویته توسط ملا ها وسید های وا بسته به ایران و طرفداری از سیاست ایران و دوری و جدایی و بی مهری نظامیان پاکستانی از هزاره های کویته میباشد. و در ضمن عو عو سگی بی زنجیر بنام الله یاری و تلویزون اهلبیت اش که خودش در غار موشی پنهان و تمام برادران کلمه گوی اهل سنت را کافر و واجبالقتل میداند ولی قیمت غوغو الله یاری و رویاروی اخند های ایران مردم صلحجو ارام و غریب کار کویته میپردازد.

  repondre message

 • کشتن هزاره ها نتیجه مستقیم اختلا فات سیاسی مذهبی ایران با وهابیون افراطی و طرفداری ودر بند کشیدن مردم کویته توسط ملا ها وسید های وا بسته به ایران و طرفداری از سیاست ایران و دوری و جدایی و بی مهری نظامیان پاکستانی از هزاره های کویته میباشد. و در ضمن عو عو سگی بی زنجیر بنام الله یاری و تلویزون اهلبیت اش که خودش در غار موشی پنهان و تمام برادران کلمه گوی اهل سنت را کافر و واجبالقتل میداند ولی قیمت غوغو الله یاری و رویاروی اخند های ایران با وهابیون سعودیرا مردم صلحجو ارام و غریب کار کویته میپردازد.

  repondre message

 • بلی بعد از قتل تباهی مردم هزاره چند سید وابسته و مزدور ایران فقط تحفه اخند های ایران که مارک یا حسین لبیک ماراازین بیشتر قتل عام کن غرض تحریک بیشتر تروریست های جنگوی بر سر مقتولین هموار میکند وبس و حتی خم به ابرو نیاوره این سید های مزدور فقط نظاره گر استند

  repondre message

 • ملا وسید مزدور ایران از بین هزاره ها طرد و رانده شود.همکاری و هماهنگی با فوج و نظامیان حافظ پاکستان و اداره چی و صاحب اصلی پاکستان یعنی فوج براه انداخته وپیش برده شود.۲۰۰ ملییون ویک ملییارد مسلمان جهان حتی روز قدس را که یک بر نامه ایرانی است حتی از روز قدس خبر ندارد ولی توسط سید های وابسته به ایران در کویته راه اندازی میشود.ازین بر نامه های ایران و مزدورانش جلو گیری شود. میانه روی در هر چیز خوب این افراط گرایی وتبلیغ الله یاری و سید های وابسته به ایران فقط زمینه قتل عام مردم هزاره کویته را فراهم کرده وبس.

  repondre message

  • ﺑﺠﻮاﺏ اﻗﺎﻱ اﺣﻤﺪ.
   ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻼ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺰﺩﻭﺭ اﻳﺮاﻥ و ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ﻭﺳﻌﻮﺩﻱ ﺑﺎﺷﺪ. ﻭﻟﻲ ﺳﻴﺪ اﺯاﻧﺠﺎﺑﻜﻪ ا.ﻭﻻﺩﻩ ﻋﺼﻤﺖ ﻭﻃﻬﺎﺭﺕ اﺳﺖ. ﻟﻬﺬا اﻗﺎ اﺳﺖ ﻭﺑﺎﺩاﺭ. ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ ﻣﺰﺩﻭﺭﻱ ﺭا ﻧﻤﻲ ﭘﺬﻳﺮﻳﺮﺩ. ﻭاﻧﻜﻪ ﺣﻘﻴﻘﺘﺎ ﺳﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩاﺭاﻱ ﻧﻴﺖ ﺧﻴﺮ اﻧﺪ ﻭﺩاﺭاﻱ اﺧﻼﻕ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻭاﻫﻞ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻭﺑﺎﺷﺪ. ﻭﻟﻲ ﻛﺴﺎﻧﻴﻜﻪ ﺑﻤﻠﺖ ﻭﻣﺮﺩﻣﺶ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻴﺪ ي اﺵ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﺪاﺭﻡ. ﺷﺎﻳﺪ ﺧﻮاﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺳﻴﺪ. ﻭاﻳﻦ ﺣﺮﻑ اﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﻨﻂﻖ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲ ﺁﻓﺮﻳﻨد ﻛﻪ ﻫﻢ ﺳﻴﺪﺵ. ﺧﻂﺎﺏ ﻛﻨﻴﺪ ﻭﺑه اﻥ ﺑﺮﭼﺴﭗ ﻣﺰﺩﻭﺭﻱ ﻧﻴﺰ ﺯﻧﻴﺪ. ﻭﻧﻤﻴﺸﻮﺩ ﺩﻭﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ. ﺭا ﺑﺎﻫﻢ ﺟﻤﻊ. ﻛﺮﺩ ﺩﺭﻓﺎﺭﻣﻮﻝ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺠﺪ. ﺑﺪﻳﻦ اﺳﺎﺱ ﺳﻴﺪ ﺭا ﻣﺠﺰا اﺯﻳﻦ ﻋﻴﺐ ﻭﻧﻘﺺ ﺑﺎﻳﺪ ﺩاﻧﺴﺖ .اﺣﻤﺪ ﺑﻴﺮﻳﺎ.

 • در سایت افغانستان آزاد- آزاد افغانستان بخوانید. جالب است.
  afgazad.com
  اسلامگراهای فاشیست
  به کشتار خلق شریف هزاره پایان دهید!
  از: میرویس ودان محمودی

  repondre message

 • بیریا تو خودت از همان خر سید استی سید یعنی کلان از نگاه جسمی یا ریس یک قوم مثلا در عربی به ریس جمهور بوش میگوید سید بوش یا به یک خر جسامت کلان میگوید هذا السیدالحمار یعنی این خر کلان یا در فارسی خر سید .سید مساوی به خر کلان یا گاو کلان یا سگ کلان وخلاصه کلمه سید هیچ بزرگی و عصمت وطهارت نمیرساند. ودر بین هزاره ها کسی که نام خود را سید مانده اکثریت شان مفت خور فریبکار و خود بزرگ بین و جاسوس دشمن و ستون پنجم دشمن هزاره در بین هزاره است.و بهتر است هزاره ها این خر سید ها را به مانند خر با ایشان رفتار نماید. این خر سید ها انگل های فریبکار خود بزرگ بین و دشمنان وخاینین به سر نوشت سیاسی و اجتماعی در بین هزاره ها و باقیمانده لشکر معاویه در خراسان قدیم است که در بین دیگر ملیت ها تاجک و پشتون از لحاظ قیافه فرق نداشتند خود را تاجک وپشتون میگوید ولی در بین هزاره این باز مانده های لشکر معاویه خود را عصمت و طهارت گفته به مفت خوری و رزالت وشیطنت وخیانت مشغول ومصروف اند.

  repondre message

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس