صفحه نخست > دیدگاه > فاجعۀ هفتم جوزای سال 1386 شهرشبرغان را چگونه می توان فراموش کرد؟

فاجعۀ هفتم جوزای سال 1386 شهرشبرغان را چگونه می توان فراموش کرد؟

توردیقل میمنگی
يكشنبه 2 جون 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

آیا ما وفرزندان ما حق داریم که، آن روز خونین را به فراموشی بسپاریم، ومردم عدالتخواهی راکه، با قلوب لبریزازعشق به آزادی وعدالت، در سنگردادخواهی جان باختند، وبا نثار جان وهدیۀ خون، خواهان ماندگاری وتداوم مبارزات حق طلبانۀ مردم خود، تا محو آخرین بیدادگر درین سرزمین بودند، از یاد بریم؟
چگونه میتوان باورداشت که مردم ستمدیده وخلق های دربند کشور، دارند بمرزهای آزادی وعدالت نزدیک ترمیشوند، وبذر آگاهی در قلوب وعقول ایشان درحال روئیدن وبه ثمر رسیدن است!!!!
درصورتیکه ازجانبازی شهدا، چیزی را نیاموزند، وخاطرات ایشان را به درس های همیشه جاری درزندگی نسل ها مبدل نسازند!
چگونه میتوان وجدان هارا تسلی داد، وبا خواندن لالایی های تحمیق وسکوت، خونهای سرخ آرزومندان رهیابی به حق وعدالت را، پامال سکوت های سنگین وسیاه دوران نمود!
مگراینکه ما انسانیت را از یاد برده باشیم، وبا شعار: من زنده جهان زنده!! آنانی راکه جان های شیرین خودرا در پای درخت آزادی وعدالت نثار نمودند، بایستۀ فراموشی گردانیم، وجواب آخرین فریاد های ایشان راهم با تسلیم وسکوت در زندگی روزمرۀ خویش همراه سازیم!!!
اگروضع چنین گردد ! باید است پذیرا شد که آرزوهای ستمگران ببار نشسته ومحکومین باید است درقید محکومیت واسارت ابدی باقی بمانند. زیرا دیگر فریاد گری که صدای آخرین آن جانبازان راه رهایی انسان راتکرار نماید، وجود نخواهد داشت، وهمه باهم تسلیم دیو استبداد واهریمن بیداد خواهیم گشت!
آرزومندم که هرگز چنین مباد! وخشم نجیبانۀ مردم توفنده باد! تا بساط ظلم ونابرابری برای همیش ازین سرزمین برچیده شود!
بازهم سالی به تقویم خون ریزی ها، بیعدالتیها، چپاولگری ها، تجاوز بحق انسان، فساد سازمان یافته، واژگون سازی ارزشها وبازی با مقدسات انسانی درافغانستان افزوده شد، ومردم مظلوم این مرزوبوم، هنوزهم بی هیچ امیدی بفردا، در پنجه های شوم غارتگران داخلی وخارجی گرفتار، واز دست یابی بیک زندگی انسانی بکلی محروم اند.
فاشیسم قبایلی که، طی دوصد سال اخیرجان، مال، ناموس ودریک کلام همه هستی باشندگان این سرزمین را به گروگان خود دارد، امروز نیزبا کمال قساوت، وبی هیچ واهمه ای از فردا، همچنان مصروف بذرجنایت ورزالت در عرصۀ این خاک است، وهیچ حد ومرزاخلاقی وانسانی را در رابطه با اعمال وکردارروزمرۀ خود پذیرا نیست.
دولت کنونی متعهد ترین نمایندۀ فاشیسم قبیله درافغانستان است، که به تعصبات قومی، قبیلوی، نژادی، منطقوی، مذهبی وغیره، بی محابادامن میزند، وبطورسیستماتیک وپلان شده فساد وجنایت را رایج میسازد.
بزرگترین امتیاز درین دولت تعلق داشتن به قبایل حاکم وهمدست بودن با جنایتکاران است، وهرآنکسی که این دو صفت را باهم ویا یکی از آن دورا در خود نداشت، مجرم بی محاکمه ومطرود دایمی خواهد شد.
جهت اثبات این موضوع کافی است که شما لست کارمندان ممتاز این دولت رامرور نمایید، تا دریابید وقبول نمایید که، ممتازترین ایشان، جنایت کارترین همۀ آنها است!!! واختیارات جامعۀ ما، دردست جنایتکارترین افراد وگروه های فاشیستی تاریخ دراین سرزمین قرار دارد که، بقول معروف درین مزرع سیه روزی، دزدان پاسبان اند، وجنایتکاران هم تماماً قاضی!!!!!
جمعه خان همدرد والی برحال پکتیا ومشاوروزیر حامد کرزی یکی از آن جمله جنایتکاران مشهوری است که، اورامردم افغانستان وکافۀ جهانیان به تمامی معنی وبا کلیه خصوصیاتش میشناسند ، وهرگز آن روز جمعۀ سیاهی را که، این جلاد امر قتل عام مظاهره چیان عدالتخواه شهرشبرغان را صادر نمود، وبا خون های پاک جوانان معترض، کوی وبرزن شهر را رنگین ساخت، در کنار صد ها جنایت دیگری که درولایات بغلان وپکتیا از او سرزده است، از یاد نمیبرند!
ولی حامد کرزی واطرافیان فاشیست پروراوکه، کوچکترین اعتنایی به امر تأمین عدالت وجلوگیری ازخباثت ورزالت درقلمرو افغانستان ندارند، در فردای آن روز، این قصاب تاریخ را، نه تنها مورد باز پرس قرارندادند، بلکه باتقدیر همه جانبه، برساحۀ قدرت وصلاحییت اش افزوده، زخم های خونچکان مردم شبرغان وتمامی مظلومین کشوررانمک پاشی، وماتم مظلومین را به سخریه گرفتند.
ما می بینیم که، جنایتکاران هیچگاهی نادم از اعمال وکردار رزیلانۀ خود نخواهند شد، ومظالمی را که بر علیه مردم بی دفاع ما مرتکب میشوند، در زمرۀ افتخارات خود محاسبه ونسل های بعدی راهم تشویق به انجام آن خواهند کرد، چانچه عملکرد کرزی دربرابر جمعه خان جلاد، این ادعای مارا ثابت میسازد!!!
ونشان میدهد که بساط ظلم واستبداد بر چیده نمیشود، وستمگاران از بیداد گری ها باز نمی ایستند، مگر اینکه مظلومین تا رسیدن به منزلگۀ عدالت از پا نه نشینند وبا هر وسیلۀ که در اختیار خود دارند، بمبارزات دادخواهانۀ خود ادامه داده ونگذارند که چهره های جنایت پیشگان در جامعه وتاریخ فراموش گردد.

تابنده باد خاطرات شهدای مظلوم هفتم جوزا در شهر شبرغان
نابود باد بیداد واستبداد در سرزمین ما
فاشیسم وقبیله سالاری دشمن مشترک تمامی مردم افغانستان است
نابود باد فاشیسم وگردانندگان دستگاه فاشیستی دولت افغانستان

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس