صفحه نخست > عکس > کارگران معدن زغال سنگ در هرات

کارگران معدن زغال سنگ در هرات

بتازگی انتشار آمارها درباره ی ارزش هزاران میلیارد دالری معادن افغانستان، چشم مافیای حامد کرزی را خیره کرده است. مافیای حامد کرزی به همراه شرکای داخلی و بین المللی که در چند سال گذشته در ترور و کشتار، چور و چپاول دارایی های همگانی و تجارت مواد مخدر نقش فعال داشته، عامل اصلی بربادی زندگی مردم در افغانستان می باشد.
يكشنبه 27 جون 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

عکس از گتی ایمیج

تا برپایی دولتی مردمی و ملی، معادن افغانستان نباید استخراج شود

با انتشار اخبار مربوط به معادن افغانستان و ارزش هزاران ميلیارد دالری آن، مافیای حامد کرزی اگر بتواند، مانع از رسیدن حتا يک دالر از هزاران ميليارد دالر به اقوام غیر افغان خواهد شد. مافیای حامد کرزی به روند حمله وحشیانه به اقوام غیر افغان ساکن در کشوری که امروز افغانستان نامش نهاده اند، شتاب می دهد.

جمعه 25 ژوئن 2010, نويسنده: کابل پرس

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • تکاپو برای قبایل گمشده
  آروزها وامید های انسان کران نا پذیر است واین کران ناپذیری آرزوها یکی ازبزرگترین تیره روزی های دوران ماست، چه آدمی می تواند به تلخکامی و تیره بختی خویش به ستیزه برخیزدو تکاپوی زندگی درژرفای روح آدمی جان گیرد، در چنین تکاپوی که میخواستم ریشه های خشونت رادر آیین قبایل دریابم که چرا بافت بدوی قبیله طی هزاران سال تغییر نمیکند؟ چه بیدریغ درکتابخانه دانشگاه استنفورد با فلم مستندی برخوردم بنام �"تکاپو برای قبایل گم شده" که بنیان فکری مرا متزلزل کرد وخواستم چون سرو ایستاده بمیرم، این فلم چون آذرخشی برپیکر نژادپرستان فرومی غلتد و تند باد توفنده ی بر پامیدارد که تاریخ ستم برمردمان اصلی این سرزمین رادرابعاد گسترده ی آن درگونه میکند، فلم مستند " تکاپو برای قبایل گم شده " سیلی محکمی است بر چهره زردهویت باختگان ایلی، که باهویت یهودی درمرداب اندیشهء نژادپرستانه ی صهیونیستی خویش فرومیروند وآنچه روی مرداب باقی میماند همانا صلیب شکسته هتلر است با ماسک آریایی!

 • اصولا"برای من نه آریایی بودن مایه افتخاراست ونه یهودی بودن مایه شرمساری، ولی آنچه واقعا"مایه شرمساری است که انسان با اندیشه نژاد پرستانه"صهیونیستی" یا "آریایی" وارد تاریخ شود، باشندگان اصلی این سرزمین ها را بیگانه پنداشته به آتش وخون کشد وبا سیاست نسل زدایی به شیوه تبار اسراییلی خود فلسطین دیگری بیآفریند. من به یهودی بودن چند قبیله پشتون کاری ندارم، تنها می خواهم با نگاهی به معتبر ترین اسناد تاریخی وتحقیقی فیلسوف هاودانشمندان ارکیالوژی و فلولوژی یهودی، بر گوشه تاریخ " افغانه " نگاهی داشته باشم، از آن روکه بخشی از باور های امروز ما وروزگار که درآن به سرمی بریم، برخاسته ازهمین رویداد است. رویدادی دهشتناکی که ریشه ی فرهنگ واندیشه رادراین سرزمین سوزانید. تخم ریاوترس را در برهوت سوخته ای که به جا نهاده بود پاشید. همه دست آوردهای چند هزار ساله ی یک فرهنگ سترگ را با تیغ و تازیانه، درشعله های سرکش دشمنی، نفرت، انتقام ونادانی سوزانید. زبان وفرهنگ واخلاق ودین وآیین این مردمان را به نابودی کشانید که امروز، زخم آن تیغ وتازیانه برچهره وشانه های ما پیداست .

  تازش اسرائیلی تبارهای مابا شبیخون به تاریخ آغازمی شود، شبیخون وتاراج بخشی از فرهنگ قبیله است. زندگی باشتروکاروان وبیابان وخیمه وچاه برای شبخون وغارت است، فرهنگ قبیله پراست ازخنجروکمین ونیرنگ وفریب وخشونت و خون وانتقام .
  یهود تباران قبایلی با فریبی بزرگ درآستین وارد تاریخ سرزمین مامی شدند وامروز شبیخون بزرگتری را درکمین نشسته اند، گام بگام کمین درکمین اهریمنانی ازمیان دوزخ برخاستند تا زیبایی، عشق وانسانیت را به مسلخ کشند وبرای خدایان قبیله قربانی کنند.

 • قبل ازاینکه پاسداران راستین آیین های قبایل گم شده اسرائیلی برمن خشم گیرند وخونم را در بشکه های سوزنی بریزند، بایست مردم ما ومردم دنیا فلم مستند وباعظمت "تکاپو یا جستجو برای قبایل گم شده " را که با آخرین دست آوردها ومیتودهای آرکیالوژی وفلولوژی مرکز تحقیقات تاریخی یهودیان تهیه شده است تماشا نمایند، من آنچه رامختصر ونقد گونه درمورد این فلم می نویسم قطره ای کوچکی خواهد بود ازبحر بیکران این اثر جاویدان، که تاباشد هویت های ریشه دار قبایل گمشده اسرائیل را درپنج قبیله پشتون باز یابیم، تا باشد بدانیم که پاسداران قبیله نیز به

 • دنبال رگ وریشه شان میگردند واین خصلت طبعیی انسان است وتا باشد بدانیم که افغانه و افغانستان نام اسرائیلی است که افغانه پسر ساوول پادشاه اسرائیل بود، ساوول که بنام طالوت نیز یاد شده است دوپسر داشت یکی جالوت و دیگر آن افغانه نام داشت، وباید بدانیم که قصبه ی درگردیز بنام ساوول است وباید بدانیم که هزاران باید بدانیم دگرهست که...

  �هرکسی کو ماند از اصل خویش باز جوید روزگار وصل خویش

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس