کابل پرس: خبری، تحلیلی و انتقادیپذيرش > دیدگاه > فکر ناکام تو از جای دگر می بینم !

فکر ناکام تو از جای دگر می بینم !

به توجه اقای ب فرهاد و فرهادیان دیگر!/ نویسنده: واگویی

يكشنبه 8 جون 2008

در پنجم ماه ژوئن 2008 از نام ب فرهاد در تارگاه ( کابل پریس ) اِبهام نامه یی نوشته و به چاپ رسانده اند که، به رویداد ها، تحولات، مدیریت و اداره بدخشان ربط دارد. متن مرده و بی هدف فرهاد عنوان منظوم داشت و این تترو سربرگ باعث شد که، یاداشت حاضر برای تصحیح و تردید آن فراهم شود.

بقول ایشان:

”همه آفاق پرازفتنه و شرمیبینم ! “

کاش ب فرهاد، خامۀ خام نویس بی هدف و مرده متن خود و یا آن دیگران را، بانیم بیت و مصرعی ازمنشورلسان الغیب، سرنوشت نمی داد. پس با تمکین به حضرت حافظ، چند بیتی از مولانا شمس الدین شاهین را درنسبت ایشان و موضوعات بدخشان، مردم و وکلا ی آن دیارمصداق می آوریم. مولانا شاهین در سرزنش افراد اهل غرض و مرض که خبرچین دستگاه ویا بیهوده گویان در بخارابوده اند، ظاهراً نکوهش نامه ی منظوم داده است که چند بیت آنراکه برای ( ب فرهاد ) سزاواراست، بیاوریم:

" درتو اندیشه نمی بینم و شر می بینیم

ذره مغز نمی بینیم و سر می بینم

نان و گرداو فقیران به تفاخر بخوری

حجره درحجره ترا پیش نظر میبینم

نوکر جان خودت باش که از جور فلک

چون تو بیهوده بهرگوشه نفرمیبینم

تو نصیحت مکن آنرا که خودش میداند

اندرین کوچه ترا رفت گذر می بنم

سحرو شام به دنبال کسان میگردی

فکر ناکام تو از جای دگر می بینم!"

این چند بیت ازشعرهجویه ی مولانا شمس الدین برای داملا اعلم که در نزدعامه جاسوس امیرمظفرالدین بوده است، پاسخ اصلی شما ست !

جناب فرهاد !

غرض ورزی و تهمت زدن به دیگران، نه اینکه شنعیت دارد، که عین بیماری و بیمایگی درآن فرد را برملا میکند، نامه و یا یادداشت شما درمورد بدخشان، مردم، خدمات خانم کوفی، استاد ربانی ونماینده گانی دیگر، مفهوم غیرواقعی دارد واندک حقیقت وراستی یی اگردرآن باشد، وارونه و نادرست بیان شده است.

شما که ریشه جنگ و اختلافات را فرعی برتاٌثیرات آن خوانده اید، صلاحیت ودرک شما از نخست عیب دارد، چگونه منطقی باشد که، جنگ و بحران، اختلافات و قومگرایی، ستمگری و بیعدالتی، استبداد ونارواداری رادریک جامعه، تابع ظواهراندکی چون بیرو کراسی، زر پرستی و ... خوانده اید. نخستین بخش یاد داشت شما چندان نادرست وغیرعلمی است که بقیه ی آنرا نیزمسخ و فسخ میکند.

غلط نویسی وعیب فهم ساختارزبان فارسی درکلمه و جمله ی شما داد میزند، توجه کنید ما ناگزیر برای رعایت املا وانشاٌ وتصحیح درمتن شما ازرنگ سرخ استفاده کردیم تا به زبان شرین پارسی لطمه نزنید.
یاد داشت پراگنده و پرازنارسایی وابهامات معنایی شما را درچهار بخش تقسیم میکنیم تا بررسی آن ساده شود و منظورنهفته ی دیگران درشما واز زبان شما را روشن کنیم:

1- مقدمه یا واگویی بیهد ف درمتن.

2- دشمن خویی، بی صلاحیتی و نا روا داری شما نسبت به دیگران.

3- آلت فعل شدن نویسنده درخویش خدمتی به برخی افراد دیگر...!

4- پیامد پریشان نویسی و بیهدفی ( ب فرهاد) !

جناب ( فرهاد ) !

خوب توجه کن که چه میگویی. اگرنمیدانی و زحمت خواندن و تجربه را به خودت نداده ای چرا مینویسی ؟ اگرمی نویسی چراغلط ووارو نه می نویسی؟ وسرانجام چه شد که با عصبیت دردفاع ازکسانی برای تخریب شخصیت نیکنامی دست به قلم میبری! مگرمرض داری!؟

انگیزه اصلی فرهاد درنوشتن این یاد داشت به اعتراف خودش، راه پیمایی واعتراض شماری از بدخشانی ها دربرابرساختمان پارلمان افغانستان بوده است. این نارضایتی نسبت به مسؤلان اداری – حکومتی بدخشان ( والی و قوماندان امنیه ) و نیزبرعلیه امان الله پیمان نماینده راغ در پارلمان ابراز شده است.

تودرمیان اعتراض کننده گان نبودی، ازحقیقت وواقعیت خواست آنان خبری را روشن نمیکنی، اراذل و اوباش ( فرومایگان و ناکسان ) ، فاسدان و ماجراسازان را معرفی نکرده ای و درپای تخت مملکت نیزافراد وابسته به گروه قدرت، تیم حکومت و روش گزنیش مدیران وادراره گران را دسته بندی و تشخیص نداده ای، پس ازچه میگویی وچرا ناگهان تیرتهمت و فرمایش بد خواهان وحسودان همکار خود را با کج خلقی وروده درازی بسوی کارنامه و شخصیت خانم فوزیه کوفی که آبروی بدخشان وفراترازآن درجنبش اصلاحات افغانستان است، توجیه میکنی؟

چراضعف کارآیی دولت را که به اندیشه های ایشان هیچ پیوندی ندارد، بمیان میکشی و سامان ناپزیری و بی برنامگه های نظام را پشتوانه حرفهای اساسا غیرمنطقی خود میسازی؟

بلی مردم آمده اند وازنا بسامانی ادارات دولت دربدخشان اعتراض کرده اند، حال شما آمده اید تا داستان خواست مردم را به یک مساٌله دیگری پیوند بزنید که مردم به آن نمی پردازند. بدخشانیها ازوکیل راغ و معاون پارلمان ( امان الله پیمان ) انتقاد کرده اند، ازوالی وهمدستان ایشان شکایت دارند، ازبی توجهی برخی نمایند گان با اسم و رسم اعتراض دارند. آنها درحالیکه ازخانم کوفی با تایید واحترام یادکرده اند، شما با بی مـسولیتی و دیده درایی، با وقا حت تمام و بی رابطگی کلام نام خانم کوفی را به میان میکشید وازماجرا ذهن بیمارخویشراطوردیگری آشفته میکنید.

همچنان با بیرا بطگی مطلق بیشرمانه میگویید: "... یکی ازنماینده گان بدخشان درپارلمان خانم فوزیه کوفی این خانم خوش سلیقه، به آدرس مردم چه مؤعظ ودرفشانی میکند..."!

اگرنقد برنامه ی کارخانم کوفی هدف تو میبود زبان نقد دیگراست، تندیس قهرمانی، لقب وافتخارو سربلندی برای ایشان وجود دارد،خانم کوفی ازشمارسرشناسانی است که یکتنه بانظام وابسته ی آقای کرزی رو در رو ایستاده است. این تو وهمگنان توهستیدکه درپشت دیوارهای دسیسه، خشونت خصمانه دیگران را نامردانه یادداشت میکنید وبا پررویی به آدرس شخصیت های نیکنام حوالت مینمایید.

تومکنونات وزهرذهن مرده خویش را تراوش داده ای، همین کا فیست، چقدرکوچک وبیظرفیت باشد کسی که چون توعیب کاردیگران را به حسن عمل دیگری عوض کند ورنج محرومیت خویش را درپوشش تحلیل، تحویل دیگران نماید!

واقعا... فکرننگین خصم چرکین است که تراآزارمیدهد.

اگرمنشی مجید بغلانی والی بدخشان و اگرکین توزفرمانده آنجاست، این چه نسبتی به خانم کوفی دارد. کارادارات انجام نمیشود، دولت به بدخشان و برخی ولایات دیگرنمی پردازد، درآباد سازی آن سامان نمیکوشد ودهها مشکل اجتماعی برسرراه مردم است، کوتاهی کیست ؟
مقصراول توهستی که فکروهوش خویش را درترورشخصیت ها و تهمت زنی علیه فعالان و مردم باوران بکاربرده ای!

ایستادگی دربرابرپروژه و برنامه های قومی دولت، افشای جنایات ننگین بخشهایی ازدولت دربرابرزنان زندانی، اشتراک درکنفرانس های بین المللی برای ثبوت ناتوانی و مدیریت ضعیف تیم حکومت ریاستی برهبری آقای کرزی، استدلال در برا برلابی ها و حمایتگران بین المللی دولت به دلیل فقدان استراتژی مناسب برای افغانستان، جلب همکاری های مفید برخی ادارات غیردولتی و نمایندگی دولت های خارجی برای سامان بخشی به آباد سازی بدخشان و واحدهای حکومتی آن و تلاش برای بیرون کردن درواز بشمول خواهان، کوف، شکی ( شاه کی ) و درواز ) ازانزوای مطلق به تاٌمین راهها و پیوند یافتن به نقاط دیگر گوشه یی ازکارو فعالیت آگاهانه و صادقانه ی خانم فوزیه کوفی نماینده بدخشان میباشد.

آوازه ونام اوازخوش لباسی نیست ( هرچندکه سرشتگی و رسیدگی به وضع لباس ازمحسنات فردیت یکزن است )! منطق، دانش، جسارت، شجاعت، آگاهی و مهارت اوست که درمیان همه نماینده گان مردم افغانستان و درکل جامعه شاخص است. اودرجنبش مدنی کشورنیز جایگاه بسیاربلندی دارد. اگربرای توسخت تمام نمیشود، بگزار بگوئیم که، خانم فوزیه کوفی برجسته ترین نام درمیان زنان و پردرخشش ترین چهره درجامعه ی روشنفکرزن افغانستان است.

آقای ب فرهاد !

حا لا به اصل سخن آمدیم، بیش ازین اشارات کوتاهی بود از پراکنده گویی و مشکلات متن نویسی شما . هم در زمینه ساختار زبان و هم در بخش مفاهیم و بیان منظورتان. دراولین جملات پس ازمقدمه، انگزۀ نوشتن یاد داشت را به اعتراض بدخشانی ها از نظام اداری و نسبت امان الله پیمان به آن معطوف کرده اید، اما با کمی پریشان گویی در متن، نا گهان ازکینه خود نسبت به خانم کوفی زبان گشوده اید که همین تناقض درنزد منطقیون اصطلاحاً ( نقض غرض ) است. شما درمتن یادداشت خویش بصورت روشن نقض غرض کرده اید .

اگراین نمایندگان را مردم رای داده اند، چه بوده است که شما را بر نگزیده اند و آن جماعت گویا نا خوب، نماینده مردم شده اند؟ لابد مردم نمیدانند ویا شما دچارتوهم وخشونت باورشده اید. مشکلات کشور داری واداره وابسته به مصلحت تبعات فراوان دارد، اما دانستن عوامل ودلایل بهران، فساد و بیروکراسی، بی ثباتی وناامنی وفقرفراگیردر جامعه، روشنفکرانی را میطلبد که آب درجوی جاری جریان ها نریزند و ازسکوی مردم باوری به حقایق تلخ ودشوارسرزمین خود نگاه کنند.
اعتراض شما درپی تبصرها و بد اندیشی برخی نارواداران فاقد اندیشه پس ازگمانزنی و بد خواهی بسیار، ترتیب شده است، لذا ازمزیت تحلیل وسنجش دلایل محروم است. تا هنوزهیچگونه پیش برنامه وطرح عمل ازنام کسانی چون تو و آن دیگران به نمایندگان بدخشان داده نشده است، تا درتطبیق آن کوتاهی شده باشد. شما نیزمانند عوام فقط شکایت میکنید، رسم منتقدان وناظران عمل دربرابرنهاد های مدنی از جمله: ما درنهاد کشورکه همان پارلمان و قانون اساسی باشند، این نیست که عقده های ناشی ازحقارت و نا برخورداری خویش را بروی کاغذ بریزی و بنا برآن داد خواهی و صلاحیت منبعث ازفعالیت عدالت محوردیگران را با سرافکند گی نادیده بگیری!

تناقض گویی شماعریان است!

میگویید: " خانم کوفی با نوی مطرح شده درسایت های انترنیتی و دارای دهها سخنگو و بلند گویان پیام نویس است، که از برکت دنیای انترنیت، حا لا صاحب یک سایت هم شده است...! این سخن بسیار سخیف و تعجب برانگیزاست...!

باید ازتو پرسیدکه، آیا خود به ناتوانی و نادانی، نارسایی و نابیداری، دشمن خویی وسبک سخنی، گرفتاربودن درتب حسادت ونفرت و بی کمالی محض خود، باورداری؟ که داری!

بازهم ازتومیپرسیم که، اگرصداقت ووجدانی برای سنجش نیک وبد و نیزتوانی بمنظورداوری را میداشتی که نداری؛ آیا میان شخصیت های رسانه یی حاکم برکشورو سرکارخانم کوفی چندین منزل فاصله نیست؟
تومیدانی که خانم کوفی برادرانش را به حکومتی کوف وخواهان بالا نه کشیده است، حتی اگراواین عمل راانجام میداد، بازهم بمقام و منزلت روشنفکری ایشان خللی وارد نمی شد. چه کسی باید حاکم می بود تا رونق کارآن گونه که شما می پندارید بوجود می آمد ؟

والی ودرجه داران بدخشان و ولایات همسایه را خانم کوفی به کرسی قدرت نرسانده است، اما آنها فرد شاخص و مدیران عامل برای سامان دهی امورمهیمه و امروزه ی مردم نیستند، پس دریافت شما از بنیادغلط و نابخردانه است.

بازمیگوئید:

خانم کوفی ازدامن انجوها واستشاره یونما برپارلمان راه پیده نمود و برادرخود قوماندان نادرشاه را ازاداره دروغین اصلاحات اداری، ولسوال کوف تعین نمود، تا درانتقال مواد مخدردست وبازوی بیشتر داشته باشد. چنین بیانی واقعا`مسخره است!

ما ازخوانش این متن رنج می بریم. به دلیل آنکه شاید توهم همدیاری بدی نباشی، اما گرفتاربداندیشی وفرمان حسادت وعقده ی حقارت شده ای. نادرشاه حاکم کوف مردم درواز را به اسارت گرفته و اجازه نمی دهد که راه ماشین گزربه درواز برود! خیلی وحشتناک است.

موجودیت یک خانم جوان، آگاه به مسایُل سیاسی افغانستان. مسلط بزبان سیاست های بزرگ کشورهای جهان؛ ناگهان ازمیان مردم برمی خیزد وهمه موجبات وشرایط عمل را برای خود مهیا میکند. اما آنهمه مردان و مبارزان کارکشته که 30 سال تجربه سیاسی واهداف مردمی پشتوانه راه آنها بوده است، درهیچیک ازموارد به ساختارقدرت ونهاد های مدنی راه نمی گشایند. اینست ویژگیهای فردیت و شصیت خانم فوزیه کوفی درمقام مقایسه با دیگران...

خرده گیری، بهانه سازی، تهمت زنی، پخش افواهات، افتراُ وپخش اکاذب ودروغ باوری ازنهایت نا توانی وشدت عصبیت جانکاه خشونت روانی سرچشمه میبرد.

اکنون نگران میشویم. که آقای ب فرهاد، دچاربیماریهای مانیاک و آشفتگیهای روانی شده است. لذا مسایٌل گوناگون را بهم آمیخته وبا نوعی پا سیمسیم جانسوز، بهرکسی وعلیه هرشخصیتی دهن اندازی میکند.

اما آقای فرهاد!

پایان نامه شما مسخره ترازآغازآن است، افتضاح است واقعاً. بسیار غیرمنطقی، غیرواقعی وفاقد حقیقت است. درآغازگفتید که نادرشاه از سوی خانم کوفی حاکم کوف آب مقررشد واداره اصلاحات اداری آنرا مقررنمود. درمتن خود نشان دادی که او با خانم کوفی میانه خوبی ندارد. پس ازسوی دیگران مقررشده است.

تمام حکایت وشکایت شما درچهارماده با بیربطی مطلق نهایی میشود وتمام ادعاها را دراین چهارماده خود خط بطلان کشیده اید. ازاین جهت می فهمیم که، رنج عقب ماندگی چه آفاتی دارپی داراد.

گفته اید نادرشاه به چهاردلیل اجازه نمی دهد راه موتربه دروازوصل شود؛ دلایل شما شاید منبعث ازکدام فلم جنایی و یا خیالات باطل خود شما ست. انصافاً پایان یاد داشت درچهارماده؛ دود تناقض گویی شمارا کشیده است.

1- باید رهگذرها (دروازیان) در هتل و کافی های نادرشاه بمانند و مخارج اورا از این طریق بپردازند.

2- اگرراه ماشین به درواز برسد تردد مسافران، داد و ستد مواد مخدرافرارنادرشاه قابل هویت میشوند.

3- خانم کوفی برادر دیگرش زلمی شاه را حاکم خواهان ساخته است، تامناطق قاچاق مواد مخدربه دست آنها باشد.

4- سفراخیرخانم کوفی به زادگاهش ( نشرکوف ) مورد خشم مردم قرارگرفته وایشان به داملا فخرالدین پناه برده اند. برادرش نادرشاه ازاوحمایت نکرده است واین دلایل دیگری دارد!

به بین آقای فرهاد!

چهارمورد بالا هیچ ربطی بهم ندارند اولاً پروژه ی راه سازی درواز ادامه دارد ونادرشاه مانع آن نیست. ثانیاً کسی به آنجا ها سفرنمیکند که عاملان قاچاق و بقول شما افراد نادرشاه را هویت کنند.

ثالثاً زلمی شاه نیزازسوی خانم کوفی توظیف نشده و تقرراو در خواهان کارایشان نیست. ازهمه مهمترسفراخیرخانم کوفی به درواز و کوف یکجا با برخی هیأت های رسمی دیپلومات های خارجی انجام شده است. آنچه شما ادعا کرده اید فاقد حقیقت و توطیۀ محض است. چه شد که برادرش را مقررکرد ولی اوازخواهرخود حمایت نمیکند. همچنان چه پیش آمد که سفرایشان به درواز وکوف پیامد های نیک و دست آورد های بسیارارزشمند دارد.

پس مردم خشمگین شما و تظاهرات ذهنی جنابعالی به کجا انجامید؟

آخرین سخن اینکه، تهدید شما برای اظهار گویا سخنان سخیف و ضعیف در مورد خانم فوزیه کوفی مساله دیگری است که به قوانین برمیگردد.

همه آفاق پر از فتنه و شرمیبینم!

بدخشان، مردم، خدمات فوزيه کوفی، ساير وکلا، برهان الدين ربانی و ...

پنج شنبه 5 ژوئن 2008, نويسنده: ب - فرهاد

IP Plans: Best Cloud Web Hosting

Professional web services including fully managed VPS and dedicated servers for businesses and individuals.

Domain Registration - Search and register your domains with IP Plans
Fresh Cloud Shared Hosting with IP Plans
Fully Managed Cloud and SSD VPS with IP Plans
Fully managed Dedicated Servers with IP Plans


51 تن همین اکنون این صفحه کابل پرس را باز کرده اند

پذيرش > دیدگاه > فکر ناکام تو از جای دگر می بینم !

آگهی در کابل پرس

loading...

Kabul Press is the most read news and discussion website from Afghanistan. Our sources provide breaking news stories and images focusing on human rights, freedom of speech and good government issues. We aspire to honest, factual coverage that promotes criticism and informed discourse from our readers, without censorship.