صفحه نخست > دیدگاه > خائن ملی کیست؟

خائن ملی کیست؟

محمد اکرام اندیشمند
يكشنبه 1 دسامبر 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

صرف نظر از اینکه هنوز دیدگاه و تحلیل افراد و حلقه های مختلف روشنفکری و سیاسی در افغانستان بر سر ملت بودن و ملت شدن متفاوت و حتی متناقض است، خائن ملی را میتوان در هر تعریفی از ملت و یا از مردم و جامعه ی متعلق به یک کشور، شناسایی کرد. اگر ملت را در افغانستان مجموع اقوام و قبایل ساکن در این سرزمین و یا متعلق به این جغرافیا بدانیم و یا ملت را مجموع اتباع و شهروندان یک کشور و از جمله افغانستان تلقی کنیم، چگونه می توانیم در این تلقی و در میان این مجموعه، خائن ملی را تشخیص دهیم؟

ملت در هر تعریف و دیدگاه مختلف و حتی متعارض، چه در مرحله ی تکوین و چه در مرحله ی شکل یابی و حتی در دوران قوام و استواری، نیازمند مؤلفه ها و ظرفیت های مشخص در رسیدن به این مراحل است. نکته ی مشترک در تمام تعاریف ملت، چه آنهاییکه ملت را در افغانستان پدیده ی تکوین نایافته تلقی می کنند، چه آنهاییکه شالوده های ملت شدن را محقق می یابند و چه آنهاییکه شکل گیری ملت را یک امر انجام شده می پندارند، به همین مؤلفه ها بر میگردد. این مؤلفه ها در جهت تکوین و شکل گیری ملت، چیست؟

ممکن است پاسخ های مختلفی به پرسش مذکور ارائه شود. اندیشه ها و راه های متعدد و متفاوتی در این امر ارائه گردد. ابزار ها، ظرفیت ها و ویژگیهای مختلف، مستلزم این مؤلفه ها معرفی شود؛ اما در تمام این پاسخ ها و تفسیرها، این نکات و مؤلفه ها مشترک و مضمر است:
توسعه و ثبات سیاسی، رشد و رفاه اقتصادی، تحول و پیشرفت فرهنگی و انکشاف اجتماعی توام با عدالت اجتماعی و استحکام استقلال و حاکمیت ملی.
این عوامل در شکل گیری و قوام ملت نقش اصلی و تعین کننده دارد. حتی اگر دیدگاه وجود ملت در افغانستان مورد عنایت و پذیرش قرار گیرد، بدون مؤلفه های مذکور، استقلال و اقتدار ملی سراب و توهمی بیش نخواهد بود. به عبارت دیگر، در نبودِ توسعه ی سیاسی و اقتصادی و تحول بالنده ی فرهنگی و اجتماعی نمیتوان به استقلال و حاکمیت ملی پایدار دست یافت و به اقتدار ملی رسید. وقتی ملت و یا ملت شدن و ملت بودن و مهم تر از آن، استقلال، حاکمیت و اقتدار ملی در افغانستان به توسعه و ثبات سیاسی، رشد و رفاه اقتصادی، تحول فرهنگی، انکشاف و عدالت اجتماعی بستگی داشته باشد، تعریف و شناخت خائن ملی یک امر دشوار و نامحتمل نخواهد بود.
خائن ملی در افغانستان و در هرکشور و میان هر جامعه و ملت دیگر، فرد، افراد، گروه و یا گروه های است که مانع توسعه و پیشرفت در عرصه های مختلف حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سایر زمینه ها و الزامات مشروع حیات افراد و جامعه شود.

توسعه در عرصه های مختلف حیات به معنی رسیدن به تعالی و پیشرفت هایی است که یک ملت، وجود و اقتدار خود را بصورت مستقل به نمایش می گذارد. در راستای این تعالی، استقلال، حاکمیت ملی، عدالت اجتماعی و وحدت ملی محقق می شود.

توسعه سیاسی با مفهوم مدرن و امروزین آن در یک جامعه و میان ملت و مردم یک کشور به ثبات سیاسی و عدالت اجتماعی می انجامد. اسبتداد و انحصار طلبی جایش را به عدالت، قانونیت و کثرت گرایی میدهد. تبعیض و نابرابری اجتماعی به نفع وحدت ملی کنار میرود. در فرآیند توسعه ی سیاسی، نظام سیاسی برخاسته از آرای آزاد مردم در انتخابات آزاد و شفاف شکل می گیرد، زمینه در جهت مشارکت برابر اعضای جامعه، در تعین سرنوشت سیاسی هموار می گردد. دولت ملی ایجاد می شود، مردم از اتباع و رعیت به شهروند تبدیل می شوند، نهاد های مدنی مستقل از حاکمیت به وجود می آید. میزان مشارکت مردم در فعالیت سیاسی افزایش می یابد و در نتیجه ی این روند، دولت ملی، عدالت محور و پاسخگو با نظارت مردم توسط نهاد های منتخب نظارتی چون پارلمان در کشور بوجود می آید. حالا هر فرد و گروه سیاسی و غیر سیاسی که در افغانستان مانع توسعه ی سیاسی شود و بستر این توسعه را برای جامعه نامساعد و ناسازگار سازد و به ویژه اگر با خشونت و ستیزه جویی راه را بروی توسعه ی سیاسی ببندد، خائن ملی محسوب می شود.

توسعه ی اقتصادی که بدون توسعه سیاسی به خصوص در کشور فقیری چون افغانستان به ندرت محقق خواهد شد، محک دیگری در شناخت خائن ملی است. افغانستان یکی از معدود کشورهای فقیر و نیازمند سیاره ی زمین است که به شدت محتاج سرمایه گزاری داخلی و خارجی و ارائه ی کمک های دنیا در جهت بقا و رشد حیات اقتصادی و سایر عرصه های زندگی میباشد. توسعه و رشد اقتصادی در تأثیر متقابل با توسعه سیاسی قرار دارد. توسعه اقتصادی در واقع به پایداری توسعه سیاسی می انجامد، موجب تحکیم استقلال و حاکمیت ملی می شود و زمینه های ثبات سیاسی و قوام دولت ملی را فراهم می کند. معهذا، کسانیکه مانع توسعه و رشد اقتصادی افغانستان می شوند، خائن ملی هستند.
مخالفان تحول و توسعه فرهنگی و اجتماعی افغانستان نیز در زمره ی خائنان ملی شمرده می شوند. در حالی که توسعه سیاسی و اقتصادی متضمن استقلال، اقتدار و حاکمیت ملی افغانستان می باشد، توسعه و تحول فرهنگی و اجتماعی از الزامات هر دو توسعه سیاسی و اقتصادی است. بدون تحول و توسعه ی فرهنگی و اجتماعی در افغانستان و یا در هر کشور دیگر نمی توان به توسعه سیاسی و اقتصادی پایدار دست یافت. توسعه ی سیاسی و اقتصادی پایدار و عادلانه زمانی محقق می شود که تحولات گسترده و پیوسته ی فرهنگی و اجتماعی در افغانستان ادامه یابد. رشد و تعمیم معارف عصری و مدرن یکی از ابزار ها و مؤلفه های اساسی توسعه و تحول فرهنگی و اجتماعی در افغانستان است. تنها در سایه گسترش کمی و کیفی تعلیم و تربیه و تحصیلات عالی میتوان به تحول فرهنگی و اجتماعی دست یافت. تبعات توسعه و تحول فرهنگی و اجتماعی در پی گسترش و تعمیم تعلیمات و تحصیلات مدرن برای تمام اعضا و اتباع کشور، شکل گیری جامعه ی با سواد، آگاه و ایجاد نیروی متخصص بشری است که چرخ توسعه سیاسی و اقتصادی را به حرکت در می آورد. کسانیکه از تعمیم و رشد معارف عصری جلوگیری می کنند، افراد و گروه های که مکتب ها را می سوزانند، با تعلیم و تحصیل زنان به عنوان نیم پیکر جامعه مخالفت می کنند و این مخالفت را در کشتار زنان با سواد و سوزاندن مکتب ها منعکس می سازند، خائن ملی هستند. و در یک کلام، خائن ملی در افغانستان، فرد، افراد و گروه های هستند که مانع توسعه و رشد حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می شوند. اخلال گری و ممانعت آنها در این عرصه ها توام با خشونت، خون ریزی و ویرانگری و در پیوند با حلقه ها و نهادی سیاسی، نظامی و استخباراتی کشورهای خارجی حکایت از زشتی مضاعف این خیانت دارد.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • به بینید٬ شما خاین ملی را از دیدگاه یک جامعه سکولار پیشرفته مثل سویدن یا جاپان، تفیر و تبیین نکنید. در افغانستان ، همه درس خواندگانی که میتوانند نان حلال بخورند، اما نمی خورند، همه باسوادان، درس خواندگانی که به شغل شریف«!» جاسوسی، منهمک و معتاد شده اند، نمونه های مجسم خیانت ملی هستند.
  آنان که جنایتکارن جنگی( سرکرده گان جنگ های تنظیمی یا رهبران خلق و پرچم ) را ، بی محابا و بی آزرم، مدح میکنند، یا اعمال اشخاصی مثل گلب الدین و سیاف و خلیلی را توجیه میکنند ، یا بخاطر لقمه نانی یا گرفتن جواز قامتی،به آدمکشانی مثل خمینی و خامنه ای ، مرثیه و ستایشنامه میسازند، خاین ملی اند!
  در افغانستان که ۸۵ درصد بیسواد اند، البته استفاده از ابزار دین و قومیت ، رواج دارد، دولت ها ، این دم الاغ « مذهب و قومیت» را دودستی چسپیده اند، مافیای قدرت و دولت متکی بر اشغال اجنبی، البته تعریف و تشخیص خودش را از خاین ملی دارد، گاه این تعریف محافل جنگ سالار و تریاک سالار، از مقوله« خاین ملی» متضاد با باور و منش مردم است. ملت و دولت هرتصاویر ایده آلی خود را از خیانت و تقوا، از ستم و دادخواهی، ارائه میدارند!
  مشکل شما آقای اندیشمند این است که منتسب به «جمعیت» میباشید، جمعیت در جنگ های کابل و کشتار بی امان مردم، نقش عمده داشت . بهر حال گاه نشته های تان، خواندنی است.احترام. فرید راهی

 • خاین ملی آقای حامد کرزی رییس جمهورافغانستان و رهبر گروه طالبان است ، اکثریت ملت افغانستان را به عذاب ساخته
  ناآرام ساخته به تشویش ساخته است .

 • محترم اندیشمند صاحب سلام حضور شما!
  نوشتید که « مخالفان تحول و توسعه فرهنگی و اجتماعی افغانستان نیز در زمره ی خائنان ملی شمرده می شوند.» لسان، پدیدۀ فرهنگی می باشد هر آنکه مانع رشد لسانی گردد در حقیقت از تحول و توسعۀ فرهنگی جلوگیری کرده است پس در جمله خائنین ملی شمرده شود. حکومات فاشیستی، سال هاست که لسان مادری ما ( یعنی تورکی ازبکی ) را در دهان ما بسته اند و هنوز هستند بسیاری در راه رشد و توسعۀ این لسان مخالفت می کنند و پیشرفت لسان خودرا به قیمت نابودی لسان ما می خواهند پس همۀ این مخالفین، خائنان ملی اند، درست است؟

 • در افغانستان چطور دنبال خائن ملی میگردید؟ آیا دولت کرزی که با مشورت اشغالگران و همسایه گان ، ایجاد شده، خاین ملی نیست؟
  اعضای اداری پارلمان که وابسته به تنظیم ها اند مثل ایزد یار و مسلمیار و فاسدیارچه؟ مسلمیار گویا « بادی گارد» یک قوماندان جهادی بوده!
  جمعه خا ن همدرد و سایر والیان چه؟ اکثریت خاین ملی نیستند؟
  بسیاری از کارکنان دولت، حتا نیرو های پولیس ، روزانه در خدمت دولت کرزی اند و شبانه در خدمت طالبان !
  در کشوری که « جاسوسی» یک امتیاز یا افتخار، شمرده میشود، بحث خاین ملی، ضیاع وقت است. فردوس شبخیز

 • اول اینکه :من چیزی را در افغانستان بنام منافع ملی برسمیت نمی شناسم؛ زیرا افغانستان کنونی به مفهوم مدرن آن یعنی ملت واحد ارتقا ننموده است. زمانیکه شما یک ملت نباشید پس منافع ملی هم ندارید زمانیکه منافع ملی نداشته باشید پس کاربرد خیانت ملی هم از دیدگاه هرکسی فرق میکند.
  مثال:
  مثلا ازنظر بنده محمد گلخان مومند یک جنایت کار ویک فاشیست تمام عیار بود که تمام ریشه های همزیستی مسالمت آمیز را میان ملیتهای ساکن این کشور ازبین برد من اورا یک خاین ویک جنایت کار میدانم ولی ازنظر اسمعیل یون وآقای لیوال وگلبدین ح‍کمتیار ودیگر خلقی ها وافغان ملتی ها وگلبدینی ها محمدگلخان مومند یک قهرمان ملی است. او ناجی زبان وفرهنگ پشتو وبنیانگذار ایدیالوژی برتری طلبی پشتون در افغانستان می باشد بهمین ترتیب عبدالعلی مزاری؛ با تمام حماقت وسفاهت اش برای تعدادی از قومگرایان هزاره نماد یک قهرمان ملی است ولی برای یک پشتون وحتی برای تعدادی از تاجیکها نماد وحشت وبربریت.
  بهمین ترتیب در عصر حاضر؛ زنده یاد احمدشاه مسعود؛ برای تاجیکها نماد یک رهبر آزاده وافسانوی که توانست سر دهد ولی سنگر ندهد بعنوان یک قهرمان ملی تجلیل میشود وسالانه از افغانستان تا اروپا وامریکا وکانادا همه در روز هجدهم سنبله بخاطر روز شهادتش جمع شده واز او بحیث یک قهرمان تجلیل میکنند ولی همین شخص برای قومگرایان پشتون نماد جنایت و وطنفروشی وخیانت می باشد که دربرابر هژمونیزم وتوسعه طلبی قوم پشتون بعداز حبیب الله خان کلکانی قرار گرفت.
  بناء من با آقای فراهی دریک قسمت همنظر هستم که معیارها برای شناخت خاین ملی وصادق ملی درهرکشور فرق میکند. افغانستان کشوریست که ازنامش گرفته تا جغرافیایش غیر طبیعی ومصنوعی است. اینجا هیچ چیز حالت طبیعی ندارد. اینجا همه چیز حتی دیانت با یک سلسله برتری طلبی های قبیلوی خلط ومزج شده است. اینجا منافع قومی وملیتی مطرح است نه منافع ملی. بناء امیدوارم که جناب محمد اکرام اندیشمند درین زمینه اگر من اشتباهی کرده باشم مرا رهنمایی نمایند.

 • انديشمند دنبال خائين ملي ميگردي؟؟؟

  من بتوآدرس ميدهم:

  مارشال فهيم معاون اول ريس جمهور
  بسم الله محمدي وزيردفاع ملي
  يونس قانوني ريس ولسي جرگه قبلي
  عبدالله عبدالله ( بقه ) وزيرخارجه سابق
  امرالله صالح کلينرريس عمومي امنيت ملي گذشته
  سياف کانديد رياست جمهوري
  عتيق الله بريالي سابق معاون زارت دفاع
  قره بيگ سابق ريس سره مياشت
  ضيا وولي مسعود برادران حائين بزرگ احمد شاه مسعود
  عطامحمد بي ري... ووالي بلخ
  اسماعيل کنجاره وزيرقبلي آب وبرق
  انوري سابق ووالي هرات
  سيد منصوروکيل ولسي جرگه وسيد جعفرپسرش
  ظابط ظاهراغبرقبلا ريس المپيک
  اگربازهم ضرورت داشتي مرادرجريان بگذاردرخدمتم وبه انسانهاي کوروکودن کمک راوظيفه انساني خويش ميدانم . ياهو

 • جناب رحیم ، خاین بزرگ را قلم اندخته اید جناب کرزی را . درود بر شما خیلی خوشم امد به سلسله مراتب بیان داشه اید.

 • چناب رحیم
  از خاینین سابقه تان هم بنویسید
  از شاه شچاع ها - از عبدالرحمن چوچه انکلیس - که بعضآ او را قهرمان بخاطر کشتار هزاره ها یاد نموده اند-
  از نادر غدار نواسه انگلیس و فرزندش ظاهر کل بابه اوغانا و کواسه انگلیس و اولاد پاکستان و امریکا.

 • جناب محمد اکرام اندیشخند

  خاین ملی شما و امثال شما اند که از یکطرف دعوای روشنفکر بودن دارند ولی از طرف دیگر از کثیف ترین قاتلین و خاینان ملی چون مسعودوف فقط بخاطر هم قومی ، هم سمتی یا هم نژادی دفاع کرده او را در این قرن بیست و یک که هیچ خوب و بد افراد و اشخاص پنهان نمیماند پرستش کرده و با بیشرمی تمام به چشم مردم خاک میمالند.

  این موضوع را به خاطر عرض میکنم که در این روز ها باز هم شورای نظاری های دزد و رهزن به خاطر صحبت های یک جنرال بیسواد و احمق به نام عبدالواحد طاقت سرو صدا به راه انداخته تمام قوم پشتون را به باد بدترین دشنام ها و توهین ها گرفته اند ولی فراموش کرده اند که قهرمانان خودشان چه گلهای را به آب داده اند.

  من سخنان یک هموطن را که در فیسبوک نوشته کلمه به کلمه در ذیل نقل میکنم که بیشرمان شورای نظاری حداقل بدانند که مردم کور و کر و جاهل نیستند و این سر و صدا های نکبت بار شان فقط چهره های کثیف شانرا بیشتر نمایان میسازد.

  Gen. Taqat apologized to all Afghan nation

  «در این روز ها یکعده قوم پرست که بر اساس سلیقه ایرانی ها و پنجابی ها خود را « افغانستانی میخوانند بر جنرال طاقت تاخته و او و تمام پشتونها را به باد انتقاد گرفته اند ولی سوال اینجا است که وقتی احمق شاه مسعودوف قهرمان مولی افغانستان ازبکها و پشتونها را توهین کرد کدام یک از هواخواهان او صدای اعتراض بلند کرد ؟ جنرال طاقت که همینقدر مردی داشت که معذرت خواست حالا میپرسم که :

  به خاطر اینکه خاین و جنایتکار ملی مسعودوف اقوام پشتون و ازبک را وحشی ، بی فرهنگ ، بی همه چیز خطاب کرده و گفته بود که فقط تاجیکها باشندگان اصلی افغانستان اند کی باید معذرت بخواهد ؟ به خاطر اینکه مسعودوف احمق شاه مزاری و دوستم را مربوط به ایران و ازبکستان و غیر مستقیم هزاره ها و ازبکها را وابسته گفته کی معذرت بخواهد ؟

  سخنان احمق شاه مسعود را که عقل اش برابر به نخود نبود ولی به خود اجازه میداد که نه تنها در مورد اوضاع کشور ، جهان و منطقه بلکه تاریخ افغانستان ابراز نظر کرده و اقوام پشتون وازبک را بی همه چیز ، وحشی و بی فرهنگ
  دانسته و فقط تاجیکها را باشندگان اصلی افغانستان بداند.

  اگر دیگر قسمت های سخنان این جنایتکار خبیث و قوم پرست رانمیشنوید اخیر این ویدیو را بشنوید او حتی عربها را هم بر اساس همان حرف های که از دیگران بخصوص ادبیات ایرانی های سست عنصر شنیده هم توهین میکند

  بشنوید و این جنایتکار خبیث را که اول خود را به پنجابی ها و بعدا به روسها فروخت بشانسید. کسی را که زیر نام اسلام چهره کثیف خود را میخواست پنهان کند و ببینید که چگونه خاصیت بچگانه و قوم پرستانه خود را افشا میکند »

  http://www.youtube.com/watch?v...

 • « خاین ملی » یعنی دروازه بازکنان استعمار ، اجیران فرخته شده به بیگانه ، ( سران تنظیم های جهادی ، دکانداران دین ، دولتمداران کنونی به شمول وزرای کابینه ووالیان و اکثریت نماینده گان شوراها . ) جاسوسان آشکار و نهان و خارج از شمار در مطبوعات و رسانه ها نظیر وحید مژده ها و امثالهم .
  غیرالمغضوب علیهم والضآلین .

 • I am agree Witherspoon Andishmand

 • بسم الله الرحمن الرحيم
  أين جانب پرويز بهمن به مخالفان جناب انديشمند صاحب بزرگوار كه به او توهين نموده اند خطاب ميكنم كه خائن شما وخائن پدر وپدر كلانهايتان مي بأشد، شما بي ناموس هاي مادر زنا كه آبا وأجداد تان در فر وختن بليست بليست أين سر زمين به أجانب وبيگانه ها نقش دارند هرگز نميتوانيد با توهين وتحقير به ديگران تاريخ غلامي ونوكري خود وپدران خائن تان را از اذهان پاك نماييد

 • آقاي بابر ويا تنوير ويا هر مرداري كه نام داري!
  اگر با توهين كردن به مقام والاي شهيد قهرمان مسعود بزرگ وبي بديل وإيجاد اختلاف ميان ملييتهاي غير أوغان ، اوغان سليمانكوهي خرزاد ميتو أنست به حاكميت نامشروع وغير ملي خويش دوام بدهد ، بايد اينكار سالها قبل محقق مشيد كه نشد، مسعود قهرمان وبزرگ درين ويديو كليپ به شكل خيلي عاميانه از جريان تاريخ وسير حوادث بالاي اقوام وملل مختلف سخن رانده است به هيچ قومي اهانت نكرده هيچ كسي را حرامزاده خطاب نكرده، هيچ. قومي را واكداران اصلي اين سرزمين نخوانده است، بلكه حقايق زنده تاريخ را بيان كرده است، اگر جناب عالي اين
  سخنان علمي را خصوصا موضوع اعراب را در اين سخنراني توهين به اعراب ميداني، بفرما خلاف آنرا بما ثابت كن كه إعراب بدوي، به جز اسلام ديگر چه چيزي در تاريخ جز وحشت وبربريت دارند؟
  اين موضوع را حتي اطفال دبستاني اعراب امروز قبول دارند، تو كدام آتم بيك استي كه جهالت تاريخي اعراب را ميخواهي ماستمالي كني؟
  سوال اين است كه جنرال طاقت شما از چه معذرت خواست؟ آيا بعد از گوز زدن چارزانو نشستن كدام فايده دارند؟
  جنرال صاحب كه ازيك طرف دعوا دارد كه افغان يعني پشتون وپشتون يعني واكداران اصيل اين خاك ، وديگران همه مهاجران تازه وارد كه اينجا پناه آورده اند، ولي دو روز نگذشت كه از گفتهء خود پشيمان شده وداماد هاي پنجشيري اش را به رخ مردم كشيد وگفت كه دو دخترش را بلفعل زير پاي پنجشيريها انداخته است، واو هرگر قصد توهين به اقوام وملييت هاي غير اوغان را نداشته وازين بابت از غير اوغانهاي متمدن معذرت ميخواهد، آيا اين چنين رسوايي با بيانات گهربار وعلمي زنده ياد مسعود قهرمان قابل مقاييسه است ؟

 • به اين چهره هاي مزدور نگاه كنيد

 • أقوام غير اوغان ديگر نميخواهند شهروندان دست دو ودست چند باشند، در راه دفاع ازين سرزمين خون بدهد ولي قدرت وحاكميت از اوغان خر باشد

 • ديگر حوصلهء غير اوغانها به سر رسبده است

 • نسل امروز غير اوغان بعد ازين درين سرزمين هرگز بخاطر شعارهاي كاذبانهء وحدت ملي هرگز از هويت هاي با افتخار قومي شان نميگذرند، سخنان جنرال طاقت بر بيداري أقوام غير اوغان مؤثر واقع شد

 • در برابر سخنان جنرال طاقت حتي علماي ديني نيز واكنش نشان ميدهند، برخلاف ادعاي فاشيست هاي پشتون كه هميشه اسلاميت واوغانيت را معادل هم ميدانند، درحاليكه قرآن خدا نيز بر اوغان خر لعنت فرستاده است

 • تظاهرات امروز نقطهء عطفي درتاريخ بيداري نسل امروز پمداشته ميشود

 • هزاران تن از باشندگان کابل تظاهرات گسترده ای علیه تبعیض و نفاق افگنی در این شهر به راه انداختند و بر وحدت و یکپارچگی تمام اقوام ساکن در افغانستان تأکید کردند. آنان بر ضد تلویزیون ژوندون شعار دادند و خواهان مسدود شدن این شبکه شدند. ژوندون متهم به ایجاد تفرقه مذهبی و قومی در کشور است..

 • بخش اخیر مصاحبه مسعووف بزک را شنیدم . وقتی به قمست رسیدم که او گرجستان را هم در بین کشور های ترک زبان و ترک نژاد لست کرده فهمیدم که این جنایتکار دون صفت و نامرد چرا به اقوام افغانستان توهین کرده است.

  فکر میکنم همینقدر بس است.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس