در همین بخش

صفحه نخست > کارتون > طنز روز > دزد با واســـطه

دزد با واســـطه

ضـــیا امـــر خـــیل در ناحـــیه هـــوت خـــیل هـــنگام انتـــقال مـــواد به مـــولـــوی تره خـــیل توســـط پولـــیس دســـتگیر شـــد.
شمس الحق حقانی
دوشنبه 16 جون 2014

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

جـــنرال ظـــاهـــر:
امر خیل صایب بخیر کجا روان هستین ؟

ضیــا امــر خــیل :
بتو چی دلم بایسکلم هر جای که خواستم میرم.

جـــنرال ظـــاهـــر:
خودت می تانی هر جای بری اما برگه های رای دهی ره همرایت برده نمی تانی.

ضیــا امــر خــیل :
جنرال صایب کدام برگه های رای گیری ؟
ای صندوق ها خو خالی استن ، ده کنج گدام بیکار افتاده بودن ، مه یک چند تای شان ره بری کاکایم ده سروبی می برم که بیچاره دهقان است و غله جات خود ره ده بین شان بیاندازه.

جـــنرال ظـــاهـــر:
نی امر خیل صایب صندوق ها خالی نیستن بلکه مه مطمئن هستم که همه شان با برگه های رای دهی پر هستن.

ضیــا امــر خــیل :
تو از کجا ایقدر مطمئن هستی که صندوق ها پر هستن !؟

جـــنرال ظـــاهـــر:
بسیار آسان اس یکبار آنها ره باز میکنیم تا دیده شوه که پر هستن یا خالی.

ضیــا امــر خــیل :
تو که ایقدر به اطمیان ادعا می کنی که آنها پر هستند پس ازی فامیده می شه که نفر های خودت صندوق ها ره پر کدن تا مه بد نام شوم.
مه خو دیروز چند تا صندوق خالی ره ده یک گوشه گدام مانده بودم اما امروز هیچ ندیدم که آنها پر هستن یا خالی.
اما در بین راه یک کمی تعجب کدم که صندوق های خالی چرا ایقدر وزمین هستن اما مه چه خبر دارم که جنرال ظاهر سر مه کلاه مانده و قصد داره که مره بد نام کنه.

جـــنرال ظـــاهـــر:
امر خیل صایب فکر می کنی کس ایقدر احمق خاد شد که ای دروغ های شاخدار شما ره باور کنه ؟

ضیــا امــر خــیل :
صبر کو که مه به کرزی صایب زنگ بزنم و از توطئه ناجوانمردانه تو برش قصه کنم باز خاد دیدی که گپ کی ره قبول خاد کد.

با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

http://haqani.funpic.de

واژه های کلیدی

جستجو در کابل پرس