صفحه نخست > فرهنگ، ادبیات و هنر > قصہ از مہ و دختری اَزرہ از کانادا

قصہ از مہ و دختری اَزرہ از کانادا

بخش دوم: آشنایی قد شمامہ ھزارہ
صلصال علی ھزارہ
چهار شنبه 6 آگوست 2014

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

بخش دوم: آشنایی قد شمامہ ھزارہ

ازرہ فرق نمونہ از کودم مذھب بشہ، شیعہ، سنی، اسماعیلی، مسیحی، کمونیسٹ یا ھر چیز کی بشہ، ازرہ استہ، ای رَ ما نموگوم دشمنای مو ، موگہ۔ امیتر ای دختر “ر” عرف شمامہ ام یگ دختر ی استہ کی آتے شی اسماعیلی بودہ البتہ کم گرایش خلقی ام دشتہ، آبے شی سنی مذھب استہ و آتہ محترم شی دَ دور طالبان شہید شدہ بودہ کی خدا تمام شہدا ء رَ رحمت کنہ کی تمام شی مظلوم بودن۔
آتے شمامہ یگ با سواد ، دانشگاہ (یونیورسٹی) خواندہ ، روشن فکر و سیاستدان انسان بودہ کی دَ دور طالبانی مُردار از خاطری ازرہ بودون خو دیستگیر موشہ و شہید ِ راہ وطن ھزارستان موشہ۔ از تمام کٹہ اولاد شی اینمی شمامہ بودہ کی ازو بعد چند دیگہ اولاد دشتہ کی 2 بچہ و 2 دختر دیگہ ام استہ۔ از شہادت آتے شی بعد دیگہ اوغانستان جای بلدے زندگی ازینا نبودہ، خانوادہ محترم شمامہ از اوغانستان کوج مونن و دَ راولپنڈی پاکستان امدہ زندگی مونن، کم کم دَ سازمان ملل مورن و برای پناھندگی عرض مونن۔ ازو بعد دَ کراچی ام زندگی مونن، خلاصہ ای دختر دَری، اردو، سندھی و انگلیسی رَ یاد درہ آلی کم یا زیاد شی خود شی داند۔۔۔۔قد از مہ خو پگ شی رَ موگوفت۔۔۔۔ازرگی شی ام شیرین بود کی ما کم موفامیدوم۔ ای دختر مجبور بودہ کم کم کار ام کنہ تا کی خرچ خانہ بور شَوَہ۔ بیرار شی ام کار موکدہ۔

خوب دَ یاد مہ نمندہ کی دَ کوجا ، کودم صفحہ، مگر دَ فیس بوک آشنا شودوم۔۔۔۔اول عکس شی دیدوم ، اوقز خوبشی نبود کی دل مہ بورہ، راس شی بوگوم چندانی خوش مہ نماد ، مگر بے کار بودوم بلدے گب زدو قد شی سلام دعا شروع کدوم۔ فامیدوم کی 4 سال از مہ کدہ کٹہ استہ و تا بالی طوی نکدہ، دَ کانادا زندگی مونہ قد تمام خانوادہ محترم۔قد شی مزاق کدوم گفتوم خالَی چطور استے، گفت مہ رَ خالی موگی ، گوفتوم کٹہ استے دیگہ۔

امیتر چند روز تیر شود، دَ دل مہ اماد کی اینمی دختر رَ قد شی گب دے، بوگی قد تو طوی کنہ برو کانادا، آیندہ خو جور کو۔ گوفتوم شیرہ کی انیتر۔ خندہ کد گفت تو ریزہ استے، و از خاطری کانادا قد خالَی طوی مونی، ما خندہ کدوم۔ دَ دل خو گوفتوم کی راست موگہ، مگر ما باید کی وفادار بشوم و قد شی بوگوم کی تو رَ ایلہ نمونوم تو رَ خوش دروم۔ امیتر گوفتوم۔ مگر او باز گفت کی دختر خوب بَلے انٹرنٹ طوی نمونہ۔ خو خلاصہ ما غَدر کوشش کدوم مگر او از مہ کدم ہوشیار بود۔

دمزی مینہ فیس بوک یگ برنامہ کارٹون جور کدو شروع کد کی دَ بارے پیغمبر اسلام بود کی ما غَدر قار شودوم۔ امزی خاطر فیس بوک رَ ایلہ کدوم ۔

ما فکر موکدوم کی شمامہ از ذھن مہ بور خواد شود۔ فیس بوک رَ خو ایلہ ددہ بودوم مگر شمامہ از یاد مہ نمورافت۔ کم کم فامیدوم کی نہ ، ای دختر دَ ذھن مہ استہ، ازی خاطر شاید کی ما قد دیگہ کس ایج گب شپ ندشتوم۔ امیتر دیگہ سایت ھا رَ جستجو کدوم کی شاید ای دختر رَ پیدا کنوم از جملہ ھزارہ نیٹورک از حبیب پیمان۔دَزی سایت زیاد مصروف شدوم از خاطری کی اینجی قد مذھب بد دشمنی رَ گرفتہ بودن وار چیز ِ بد رَ قد مذھب گڈ موکدن۔ مگر ما دمزی حالات ام او کسائی کی دَ آمریکا یا کانادا بودن رَ توغ موکدوم کی دوستی ازو بشہ یا کی خود شی بشہ، مگر ناکام مندوم و پیدا نکدوم۔ ار چند چندانی دَ فکر شی نبودوم مگر کم کم دَ ذھن مہ بود، آخر شی یگ سال تیر شود ، دو سال تیر شود تقریباً سہ سال تیر شود ما تا آلی ام دَ یاد شی بودوم ، دل رَ دَ دریا زدوم و دوبارہ فیس بوک رَ واز کدوم، مگر ای دختر نبود نہ کی اوتر پیغامای شیرہ پیدا کدوم کی دیگہ او حساب فیس بوک شی بند بود۔ ما خبر نبودوم کی او دو (۲) دانہ فیس بوک اکاؤنٹ دشتہ بودہ، مگر نا اُمید نبودوم، دَ دل خو موگوفتوم کی شاید دوبارہ پیدا کنوم ۔

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس