IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

در همین بخش

صفحه نخست > کارتون > طنز روز > مجلــس نمــاینــدگان و گــوســفندان امــرخــیل

مجلــس نمــاینــدگان و گــوســفندان امــرخــیل

مجلــس نمــاینــدگان از محکمــه عــالــی کشــور خــواســتار فــرســتادن گوســفندان امــرخــیل در چــراگاه پلچــرخــی شــد !
شمس الحق حقانی
دوشنبه 10 نوامبر 2014

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

توجه خوانندگان گرامی را به مصاحبت دوستانه و خودمانی محترم اشرف غنی تقلبکار ، محترم نورستانی تقلبیار و محترم امرخیل رمه دار درباب این موضوع جلب می کنیم :

نورســــتانی تقلبــــیار :
قاق روده بی پدر!
گمان نمی بردم تا این حد نامرد و نمک حرام باشی.
خرکت که از گل برآمد بیکبارگی همه چیز را فراموش کرده ما را در زیر باران تنها ماندی.
برای تو نامرد سیاه را سفید و سفید را سیاه جلوه دادم، از شش ملیون رای در ظرف دو روز هشت ملیون رای درست کردم ولی تو نمک حرام با گذشت دو روز همه چیز را فراموش کردی و حالا که جیره خوران پارلمان قصد کشیدن تنبان ما را بر سر چار راه دارند تو در غند خیر نشسته و بی تفاوت تماشا می کنی.

امــرخـــیل رمــــه دار :
نورستانی صاحب دو ملیون رای چیست !
من برای این ناکس دو ملیون گوسفند را در تاریکی شب لاغر به کوه برده چاق پس آوردم چیزیکه در ذهن شیطان خطور نمی کرد من برایش انجام دادم و اگر جاسوس های دبل عبدالله صدای ما را ثبت نمیکردند گلم تیم حریف جمع بود و قاق روده یکه تاز میدان می شد.

نورســــتانی تقلبــــیار :
امرخیل صاحب خدا را شکر که این بی پدر یکه تاز میدان نشده ورنه اول حکم دستگری ما را و بعد از دزدان کابل بانک را صادر می کرد.
حالا هم بنظر من موضوع فساد مالی کابل بانک فقط یک بهانه بود و اصلا می خواست که بنام رسیدگی به فساد اداری کابل بانک برای فساد ادری انتخابات ریاست جمهوری ما را قربانی کرده و خود دستانش را به آب عصمت و پاکی بشوید.

اشــرف غنــی تقلبــکار :
بچه های خراین چه حرف های احمقانه است که از زبان شما می شنوم.
اول که تا من زنده باشم درین کشور احدی را جرات آن نخواهد بود که طرف شما چپ نگاه کند مشروط بر اینکه دیگر شما چنین افکار و نظریات احمقانه در مورد من نداشته و فقط همان کنید که من برایتان دستور میدهم.
اما اگر در اثر مزاحمت مردم ، نمایندگان مجلس و یا مطبوعات زندگی را درینجا برایتان غیر قابل تحمل می بینید با کمال میل می توانید اموال و دارایی های تان را به دوبی انتقال داده و به مصرف دولت افغانستان زندگی آسوده و بی درد سری را در آنجا آغاز کنید.

با تقـــــــــديم حـــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

http://haqani.funpic.de

واژه های کلیدی

جستجو در کابل پرس