صفحه نخست > دیدگاه > وبلاگ نویس > چرا انتحاری نشد؟

چرا انتحاری نشد؟

mosafeer
دوشنبه 8 دسامبر 2014

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

چرا انتحاری نشد؟

امروزکدام جا انتحاری نشده اوبچه ؟ پیرمرد بود که ازکودکی درخیابان پرسید . کودک که تکه نانی می جوید خندیده گفت ؛ بابه جان پشت انتحاری دیق شدی ؟ پیرمرد با اخمی ناشی ازبد عنقی گفت؛ دیق که نه، ولی روزما هم بی ازو بیگاه نمیشه . صبح هرچی شیشتم که کی تلیوزون خبرعاجل میگه ، نگفت که نگفت ، برآمدم بیرون .

کودک رو به پیرمرد گفت ؛ خی تو ازتلویزون فقط خبرعاجل شه خوش داری .

پیرمرد جواب داد ؛ ها دیگه ، غیرازاو چیزبه درد بخوری نداره بچیم. چی داره غیرازخبرعاجل ؟ کودک گفت ؛ من ازقیوس موترهای پولیس د خبرعاجل بدم میایه، هیچ خوش ندارم بشنوم .

پیرمرد گفت؛ من اما خوش دارم بچیم . وقتی قیوس کده تیروبرمیشن بخی سرشوق میایم.هاهاهاه

کودک گفت ؛ مه بازدردلم میگم ؛ کاش نزدیک انتحاری می بودم .

پیرمرد پرسید ؛ که چی می کدی ؟ کودک جواب داد ؛ که یگان چیزپیدا میکدیم ، ندیدی د انتحاری خیلی ها یگان چیزای خوب پیدا می کنند؟ یک همصنفی ما ازانتحاری کارته سه موبایل پیدا کده بود .

 پیرمرد گفت ؛ مال مرده اس بچیم . مال مرده ها خوب نیست آدم برداره .

 کودک گفت ؛ اوووووه بابه جان تو هم یک چیزایی میگی . مردم جیبایشه می پالن .

پیرمرد گفت ؛ مه فقط خبرشه خوش دارم بشنوم بچیم ، عادته دیگه ، آدمی به چیزی که عادت کنه بی ازو روزش بیگاه نمیشه . ترک عادت موجب مرضه .

کودک پرسید ؛ ازلاشای افتاده روی سرگ بدت نمیایه ؟

پیرمرد گفت ؛ نه بدم میایه نه خوشم ، فقط همیقه میفامم که هرچه کشته بیشترباشه خبرعاجل برایم جاذبه پیدامی کنه ، خدایا توپه چقه ما مردم سنگدل شدیم . خدایا توپه . صبح تا شام چشم به راهیم کی خبرعاجل میشه ، توپه خدایا.... 

پیرمرد گشته گشته ازکودک دورشد . کودک درحالیکه آخرین تکه های نانشه می جوید ، صدا کرد ؛ بابه جان بابه جان اونه دودش بلندشد، می بینی ؟ کودک جلوخنده اش را گرفت وادامه داد ؛ می گفتی انتحاری نمیشه اونه ببین که شد . قاه قاه خندید وگفت ؛ مزاق کدم بابه جان برو خانه شاید خبرعاجل داشته باشی .

پیرمرد قهرش گرفت وبا خود زمزمه کرد ؛ آخرالزمان شده آخرالزمان ، به ریش بابا می خنده . 


آنلاين بنگريد : http://mosafeer.blogfa.com/post-806.aspx

واژه های کلیدی
آنلاين بنگريد :
loading...
loading...

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس