در همین بخش

صفحه نخست > کارتون > طنز روز > شــایســته ســالاری در پارلمــان

شــایســته ســالاری در پارلمــان

نزد نمــاینــدگــان بیــدار و با وجــدان ملت شــایســته ســالاری فقــط یگــانه معیــار ارزیابی کــاندید وزیران اســت !
شمس الحق حقانی
دوشنبه 2 فبروری 2015

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

اگر منصفانه قضاوت کنيم دليل اين همه تعلل در تعین وزرای جدید نه عدم کارآيی تيم عین وغین و یا سهل انگاری وکلای محترم بلکه سيستم حکومتی دولت افغانستان است.
درساير کشور های جهان که نظام حکومتی شان بر اساس ديموکراسی غربی استوار است اين پروسه آنقدرمغلق و پر جنجال نيست ، اعضای کابينه مستقيما از طرف رئيس جمهور يا صدر اعظم کشور با معيارهای شايستگی و لياقت انتخاب شده به پارلمان کشور معرفی می شوند و با آوردن رای اعتماد پارلمان کابينه به کارش آغاز ميکند.

ولی در افغانستان نظر به پيچيدگی قانون اساسی کشور موضوع به اين سادگی نيست ، درينجا اعضای کابينه نه مستقيما از طرف شخص رئيس جمهور یا رئیس اجرائیه بلکه توسط کميسيون تیکه داران قومی تعين شده و بعد از تائيد از طرف انجمن علمای کرام پيشنهاد فوق از طريق شوری وزيران مشاور دربار به معاون دوم رئيس اجرائیه و از طريق او به معاون اول رئيس اجرائیه و بالاخره به شخص رئيس اجرائیه و بعد از تائید رئیس اجرائیه به معاون دوم رئيس جمهور و از طريق او به معاون اول رئيس جمهور و بالاخره به شخص رئيس جمهور تقديم ميگردد که ايشان هم در تعينات وزرا مانند کشورهای غربی نه تنها معيار شايستگی و لياقت بلکه خيلی موارد ديگر منجمله تعهدات دوران انتخابات به تیکه داران قومی و علمای دینی ، تقسيم عادلانه وزارتخانه های کليدی به تیکه داران قومی ، تعهدات دوران انتخابات به حاميان خارجی وزرایپيشنهادی ، وانمود کردن مراعات تناسب قومی و سمتی و در صورت لزوم قرار دادن ملی و شلغم بجای وزير را بايد مراعات کند.

رعايت اينهمه قيد و شرط و اگر و مگر چون معادله شش مجهوله درجه شش است که حل آن از توان يک انسان عادی بيرون است اين است که بيچاره ملا اشرف غنی دست به دامان پير طريقت حضرت صبغت الله مجددی شده و کوشش میکند که مشکل را از طريق فال و استخاره حل کند اما اين ديموکراسی لعنتی تنها به خوشنودی خدا و مردم اکتفا نکرده و رضايت پارلمان را نيز شرط دانسته که حالا بايد وکلا از شايستگی و لياقت وزرای پيشنهادی اطمينان شانرا حاصل کنند که اين خود معضله ای ديگريست و بدان ماند که نا بينا را وظيفه رانندگی دهی یا در جاده پر ازدحام سر چوک او را ترافیک مقرر کنی .

وکيل بيچاره که از سواد خواندن و نوشتن محروم است و فقط کتاب های عکس دار را می تواند بخواند و تنها دليل وکيل شدنش مقدار زمين ها و تعداد گوسفندانش بوده حالا او چطور بتواند لياقت کاری و تخصص وزيری را که در رشته های تحصيل کرده که وکيل صاحب اسم آنها را هم نشنيده ارزيابی نمايد !؟

اين است که برای او فقط دو گزینه باقی می ماند یا استفاده از شیر و خط که اینهم چون قمار است و حرام پس فقط گزینه آخری می ماند که استفاده از عینک قومیست که خیلی ساده و بی جنجال وکیل پشتون به وزیر پشتون ، وکیل تاجک به وزیر تاجک ، وکیل هزاره به وزیر هزاره و وکیل اوزبک به وکیل اوزبک رای داده و ادی مسولیت وجدانی ، اسلامی و افغانی می کند که هم رضایت خدا و هم ازخلق خدا حاصل می گردد.

با تقــــــــــــديم حــــــــــــــــرمت
حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی

https://www.facebook.com/zahrkhand

واژه های کلیدی

پيام‌ها

 • مرد م افغانستان چنین میدانند ، تقریبآ 120 نفر از وکیل های پارلمان که اولوسی جرگه هم میگویند از جمله نوکرو چاکر حا مد کرزی هستند که د ر زمان
  ا و به سیویچ حامد کرزی بود ند حا لا به سیویچ اشرف غنی قرار دارند این 120 نفر وکیل تربیت د ید ه و تربیت یا فته و انتخاب حا مد کرزی هستند هروقت ضرورت شود با سیویچ رییس جمهور به جلسه شورا
  حاظر میشوند دیگروقت به کار شخصی تجارت شخصی به گورو گرد ن خود شا ن ا ست به چه کارها مصروف میباشند به جلسات عا دی شورای ملی اشتراک نمیکنند ، رییس جمهور به واسطه آنها هر اجرا آ ت تبعیضی و تعصبی قومی که د ا ر د پروگرام تبعیضی خود را پیش میبرد هما ن بود که وزرای
  پیشنها دی ا ز ا اقوا م تورک و هزاره د ر شورای ملی به ا شاره ا شرف غنی رییس جمهور رآی نیآورد ند که ا شرف غنی چه میخواهد ازاین پلان خود
  خود ش مید ا ند ، چنا نچه ا ز رای ند ا د ن به وزرای تورک هزاره ، ا شرف غنی ا ز وکلای اولوسی جرگه ا ظها ر رضاییت و خوشنود ی خود را اظهار
  نمود همه شا هد هستند اشرف غنی متعصب و قوم و قبیله گر ا است به ما نند حا مد کرزی ، ما به حق المبینی خد ا وند ایما ن و عقید ه د ا ریم والسلام

جستجو در کابل پرس