صفحه نخست > دیدگاه > اسارت فرهنگی

اسارت فرهنگی

داکتر سخی اشرف زی سید کاغذ
دوشنبه 20 آپریل 2015

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

نوشته داکتر صاحب حمید هادی را تحت عنوان ٌ بورسهای تحصیل وضبط احوالات نقش دولت در انحطاط معارف ٌ که در شماره 813هفته نامه وزین امید به نشر رسید مطالعه نمودم وهم چنان مقاله ژورنالیست شهیروباتجربه وطن ما آقای سید فقیر علوی را از نظرگذشتاندم که واقعا پیشآمد تاثر کنند ه است و انسان را بیاد دور اختناق وبی عداللتی های رژیم بر سر اقتدار آنوقت میانادزدر افغانستان نه تنها یک اسارت فرهنگی بل یک اسارت سیاسی واجتماعی نیز وجودداشت .

بعض از کردار ویا پنداری است که در جریان زندگی انسان اتفاق میافتد, بخصوص اگریک واقعه ویا یک پیشآمد ناراحت کننده باشد و احساس یک شخص را جریحه داربسازد باوجود گذشت سالهای متمادی خاطره تلخ با تمام جزئیات آن در حافظه انسان چنان نقش میبندد که فکر میشود این خاطره به تازگی ها بوقوع پیوسته.
.به تائید از نوشته محترم داکتر صاحب حمید هادی ودانشمند محترم آقای علوی من هم خاطره تلخی دارم که میخواهم بدین وسیله با خوانند گان هفته نامه وزین امید در میان بگزارم .

عموی این جانب سید ابراهیم سید کاغذ دراثریک دسیسه حکومت وقت به اسارت گرفته شد ( درمورد این توطعه و اسارت گرفتن سیدابراهیم سید کاغذ چندین مقاله توسط این جانب در هفته نامه امید به نشر رسید) و مزید برآن اسامی سائیراعضای فامیل درنزد ریاست ضبط احوالات در یک لست سیاه درج و همه تحت نظارت حکومت آن وقت بودیم واعضای فامیل که در خارج از کشور بودند از ترس آنکه مبادا در بند کشیده شوند بداخل مملکت آمده نمی توانستند ودرداخل افغانستان هم اعضای فامیل ممنوع الخروج بود .

من که هنوز به مکتب نجات متعلمی بودم سعی داشتم که جهت تحصیل به کشورآ لمان که قبلاخواهر وبرادرم در آلمان زمینه تحصیل را درآن کشور آماده نموده بودند درس خودرا ادامه دهم وبرای اخذ پاسپورت ازولایت کابل امر اخذ نموده و فورمه ها را به اصطلاح خانه پوری و وبه چهارده ناحیه کابل وشعبات تحصیلی وجنائی تکمیل وبالاخره به مدیریت پاسپورت تسلیم نمودم و بعد ازمدت تقریبا سه ماه مکمل انتظار بالاخره روزی مدیر پاسپورت بمن گفت که درخواست پاسپورت شما از جانب ریاست ضبط احوالات رد شده وقرار معلوماتی که ریاست ضبط احوالات به اختیار ما گذاشته اند اعضای فامیل شما از افغانستان ممنوع الخروج گردیده.چاره دیگر نبود به جزاینکه ازاین تصمیم خود صرف نظر نموده وبدرس خود در مکتب نجات ادامه بدهم .

بعد از فراعت تحصیل از مکتب نجات روی یک تصادف در تقسیمات جبری محصلین به فاکولته ها ی مختلف بدون درنظرداشت استعداد وعلاقه محصل که توسط وزارت معارف صورت میگرفت به فاکولته حقوق وعلم سیاسی معرفی شدم . سال اول رادر فاکولته حقوق تکمیل ودر ابتدای سال دوم بائیست شق تعین میگردید وفاکولته حقوق درآنوقت سه شعبه داشت , شق اداری , شعبه دیپلوماسی وشعبه اقتصادی و در شروع سال دوم تدریسی فورمه ها جهت تعین شقوق توذیع و اینجانب درفورمه خویش شق دیپلوماسی را انتخاب نمودم وبعد از گذشت دوماه روزی یکی از کارکنان فاکولته به صنف داخل و نام مرا بطور بلند صدا زد و گفت که معاون فاکولته میخواهد باشما صحبت کند .
معاون فاکولته حقوق وعلوم سیاسی آقای حمید اله خان پسر علی محمد خان معاون صدرات وقت بود, گرچه فاکولته حقوق رئیس داشت ولی حمید اله خان با قدرت تر از رئیس و تصامیم نهائی درفاکولته توسط وی گرفته میشد .(حمید اله خان دراین تازگی در ویرجینیا درگذشته , روح روان وی شاد باشد.)

اندکی بعد در دفتر معاون فاکولته حقوق حاضر شده وخودرا معرفی نمودم , حمید اله خان عقب میز کار خویش نشسته وسر را بالا نمود واظهار داشت که آقای محترم شما درنوشتن فورمه خویش مرتکب یک اشتباه شده اید که باید تصحیح شود , فورمه را که روی میز وی قرار داشت در یک سطر آن با نوک قلم خویش اشاره کرد که دراین سطر شما شق خودرا دیپلوماسی تعین نموده اید ومن در جواب گفتم که معاون صاحب محترم اشتباه نیست ومن علاقه به شق دیپلوماسی دارم ومیخواهم که دراین رشته تحصیل کنم , لبخند کنایه آمیز بر لبان اش نقش بست ودر جواب گفت که شق دیپلوماسی برای کسانی است که مورد اعتماد دولت باشند ! من که این کلمات را شنیدم با تاثر عمیق در جواب گفتم که معاون صاحب محترم من ویا فامیل من کدام حرکت ویا جنایتی رامرتکب نشده ایم که اعتماد دولت را ازدست داده باشیم من هم افغان هستم و افغانستان زادگاه من است ومیخواهم که به کشور خود ازاینطریق خدمت کنم ولی او حرف مرا قطع نموده و با لحن آمرانه بمن گفت که دراین مورد من نمی خواهم با شما بحث کنم واگر کدام شکایتی دارید لطفا به وزیر معارف ویا رئیس پوهنتون مراجعه کنید و بعد خودش به قلم خویش کلمه دیپلماسی را خط کشید ودر بالای آن اداری نوشت .
از دفتر معاون خارج شدم واین پیشآمد چنان برروح من تاثیر ناگوارکرد که فکرکردم که به اصطلاح از آسمان ها دارم برزمین افتادم .

تقریبا سه ماه بعد از این واقعه رشته اقتصادی از فاکولته حقوق جدا وبشکل یک فاکولته مستقل تاسیس شد وروزی در محوطه فاکولته حقوق با آقای داکتر سرابی برخوردم وی که تازه از اطریش برگشته وبه حیث رئیس نو تاسیس فاکولته اقتصاد تعین گردیده بود به من گفت که چون ما با دو یونیورستی بن وکلن آلمان قرار داد توامیت را امضا کردیم ویک تعداد از استادان آلمانی برای تدریس عنقریب بفاکولته اقتصاد می آیند و داکتر سرابی بمن پشنهاد نمود که چون خودت فارغ التحصیل مکتب نجات وبه لسان آلمانی بلد هستی میتوانی که شق خودرا تبدیل کرده بفاکولته اقتصاد راجستر شوی واگر نتیجه نمرات ات تحصیلی ات خوب بود چانس آن موجود است که در کدر فاکولته اقتصاد نیز انتخاب شده و بعد ازیک الی دوسال دیگر برای تحصیلات عالی به آلمان بروی .پشنهاد داکتر صاحب سرابی خوشم آمد وروز دیگر نزد معاون فاکولته حقوق مراجعه نموده ودر خواست تبدیلی خویش را از فاکولته حقوق به اقتصادتقدیم نمودم که وی بلادرنگ وبخوشی در پای درخواست من امر تبدیلی مرا نوشت .
درهمان سال دوم تعلیمی چانس دیگری برایم میسر شد که باز هم تقاضای اخذ پاسپورت من از جانب ریاست ضبط احوالات رد شد.

ماجرای رد شدن اخذ پاسپورت را از جانب ریاست ضبط احوالات برای یکی از دوستان نزدیک من , شادروان آقای سید حبیب اله بهجت که شخص مطبوعاتی کشورنیزبود ودر فاکولته اقتصاد در یک صنف مصروف تحصیل بودیم تعریف نمودم و اومرد ظریف ومعقولی بودو در جواب گفت که اگر میخواهی که اجازه پاسپورت از جانب ضبط احوالات برایت صادر شود بهتراست که درانتخاب اسم فامیلی ات تجدید نظر کنی ودرآن وقت اسم فامیلی من کاغذی بود , من به شوخی گفتم که کدام تخلص بخصوص که مطابق به ذوق ریاست ضبط احوالات باشد برایم داری ؟ درجواب گفت که نام بخصوص ندارم ولی یک پشنهاد دارم : گفتم بفرما ! او با لبخند گفت که همه میدانند که نام پدر کلان تو سید کاغذ است ولی نام پدرجد تو چه است ؟ گفتم سید اشرف ! در جواب گفت عنوان " سید " را بیانداز ودر اخیر نام اشرف کلمه " زی " رااضافه کن که اشرف زی شود واو به شوخی اضافه نمود که بااین نام جدید ضبط احوالات حتمی گول خواهد خورد ودیگر درخواست پاسپورت تو رد نخواهد شد پشنهاد وی خوشم آمد واسم فامیلی ام را طوری که آقای مرحوم بهجت گفته بود تغیر دادم و تغیر اسم فامیلی به اصطلاح هم خرما بود هم صواب , سال دیگر ازفاکولته اقتصاد بدرجه عالی فارغ التحصیل وبه کدر تدریسی فاکولته اقتصاد انتخاب شدم و بعد از دوسال تدریس درفاکولته اقتصاد بسوب کشور آلمان به منظور تحصیلات عالی از جانب تیم توامیت آلمان انتخاب گردیدم و تغیر اسم فامیلی دراخذ پاسپورت برایم کمک نمود .

با تاسف عمیق که تعصبات قومی ,زبانی , مذهبی درافغانستان نتنها در بخش فرهنگی بل در بخش اجتماعی وسیاسی با شدت هرچه تمامتر ازجانب اولیای امور تطبیق میشد واین بی عدالتی ها ونارسائی های رهبران قدرت طلب بود که عقده های تبعیضی وحس بدبینی را دربین ملت ما تزریق نمودو نتیجه این پالیسسی های ضد مردمی وضد انسانی گروپ بر سر اقتدار بود که کشوربا به سوی بدبختی وبیچارگی سوق داده شد .

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس