صفحه نخست > دیدگاه > محکمه صحرایی

محکمه صحرایی

خان
جمعه 1 می 2015

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

ملا زلمی خان که در خانه ملت است, بجای دقت به حرکت دخترهزاره ,اقدام او رامثل پرویز مشرف مربوط به " شمالی اتلوال و هزارهگان ,ضد اسلامی وتحریک بر انگیز "و قابل مجازات تشخیص داده و ارزو داشته است که ایشان هم بسان فرخنده باید مجازات میشد!!

باکشتن وحشیانه و بی احترامی به زنده و مرده فرخنده ارکان دولت , پارلمان, مساجد و عوام الناس عکس العمل های گوناگون بیرون دادند :

  • ملا ایاز نیازی شاگرد دیوبند و اخوانی های مصر که دین را به دنیا فروخته و در خدمت حکام قراردارد , حتا با اشغالگران هشتادو کشور کافرکنار می اید واز کاندید انان پشتیبانی میکنند ,جنابشان بایست در این شرایط دشوار وطن منحیث عالم باعمل دین در پی نوع دوستی, برادری و بر علیه برتری جوی, انتحار , انفجار, تریاک , تجاوز مجاهدین بر پسران و دختران ,رشوت وغارت باشند و در پرتو ایات و احادیث مردم را با موعظه های اسلام حقیقی تنویر و راه شانرا مشخص کنند ,شور بختانه که بجای اینها برای محکم کاری موقف دنیایی اش با اوغانملتی های منفور همصدا واز منبر رسول اکرام ص برای قوم گرایان لامذهب , برای برتری جویان تبلیغات براه می اندازد ,و بابزبان اوردن یکی دوجمله اوغانی نادرست قسمی وانمود میکند که به گله نیازی قبیله منسوب است, یک زمانی هم برای فریب و قناعت خاطر مجاهدین شمال خود را از خانواده "نیازی اخوانی" همرزم ربانی , مسعود و گلبدین معرفی و انجا نیز برایش جای پای باز میکند , این است که فرزند ربانی اورا به دفترو ایوانش دعوت, مورد نوازش قرار داده و امپراتور مزار عطا نورنیز از جبهه گیری احمقانه او دفاع میکنند .
    اومنحیث عالم تحصیل کرده دین باید مالامال از دانش اسلام ناب محمدی باشد ولی با تائید و تصدیق سبکسرانه
    عمل وحشیانه و غیر اسلامی قتل فرخنده , ثابت ساخت که دانش دینی او هم پله , هم قماشی های ملا عمری , داعشی و وهابی اش میباشد, جالب اینکه چندی قبل عین قضیه از جانب برادران داعش و دولت اسلامی,ملا نیازی در سوریه بوقوع به پیوست, یک داعشی ایرانی تبار را حلال کردند بعد که دانستند یک فرمانده تروریست خودشانرا بقتل رسانیده اند علما وهابی سعودی عاجل فتوا صادرنمودند "کسانیکه به نافهمی از جانب خودیها حلال شوند شهید و به جنت میروند وبر قاتلین ارج ی نیست" ایاز خاص و سایر وهابی وطن ما با الهام از ان, موضعگیری همسان اختیار کرده اند از یک سو خواهر دعوتگر شانرا شهید و از سوی هم اوباشان شهر را غازی معرفی و خواهان ازادی مجرمین اند , منی حقیر که از دین قطره ی درکجکول ندارم با دها دلیل و برهان قوی ثابت ساخته میتوانم که قتل ظالمانه اوغانگونه فرخنده از جانب بی دینان و موقف گیری و فتوا ایاز خاص وهمقماشی هایش غیر اسلامی بوده است , شفیع عیار او رااز مدت ها قبل از اینکه بار بار در تضاد با اسلام و دساتیرش حرف زده است , شناخته و خوب معرفی کرده است.
    دراینجا اگر که از ایاز کله خام بپرسیم , در شهر وکشور که نود وهشت فیصد مسلمان وهفتاد فیصد بیسواد استند , دختری اگر که دل شیر را هم میداشت ایا قران رادر محضرعام در قلب شهر اتش زده می توانست؟ گیریم که فرد هوشیار,مست, صغیر, کبیر ,مجنون ویا کافر ,اگر که قران را اتش زده باشد , ایا کسی این حق را داشت تا قانون را بدست بگیرد ومحکمه صحرایی دایر کند ,ایا حکم دین اسلام همین بوده است؟ اخر اسلام شاهد, دلیل ,ثبوت و اهل خبره را در چنین مسایل توصیه کرده است, دولت اسلامی دادخوا , دادگر,دفترو دیوان دارد, با این همه تا همین حالا از قاتلان دفاع و خواهان ازادی مجرمینیکه باید محکمه شوند بنام "بیسواد و عاشقان قران و اسلام "میشود درحالیکه در قضایا جرمی بی خبری و بیسوادی عذر پنداشته نمیشودو عمل انان با هیچ قانونی مطابقت نداشته است وباید کیفر دین و دنیا را ببینند.
    این ملا بی عمل اگاهی ندارد که مجاهد ,طالب و القاعده بار بار عمدی مساجد را با قران های ان حریق کرده اند, در جنگ های داخلی هزاران جلد قران به اتش کشیده شده است ,بزرگان اسلام شیوه های مختلف را در رابطه به قران های سوخته و کهنه گوش زد نموده است , این چنین قران ها باید به جایکه کاغذ درست میشود و از کاغذ ان دوباره قران کریم چاپ میگردد برده و از نو خمیر ومورد استفاده مجدد قرارگیرد , یا بدریا های که اب روان و عمیق دارد انداخته شود, بعضی ها به درز دیوار قلعه های قدیمی نیز میگذارند . اما مردم بادیانت کابل قران های حریق شده وکهنه که کیفیت کاغذ ان تغیرکرده وخوانا نیست رابا احترام به مساجدو امکان مقدسه اسلامی از جمله زیارتگاها انتقال و جابجا میکنند و تاهمین امروزدر مکان های ذکر شده ازجمله زیارت شاه دوشمشیره فراوان این چنین قران ها وجود دارد .

بد نخواهد بود یاوه گوی ضد اسلامی این وهابی زن ستیز را حینکه قانون منع خشونت علیه زنان نافذ میگردید را بیاد بیاوریم که گفته بود" اگر مردی زنشرا سلی کش کرد "و سه ماه راهی زندان شد ایا بعد رهایی فرهنگ و غیرت مرد اوغان این را قبول خواهند کرد که زن را زنده بگذارد !!! او که ادعا میکند بر مسند عالم دین قرار دارد نباید از فرهنگ وغیرت نابکارو شرم اور قبیله حرف بزند , او باید راهگشا مشکلات و نفهمی های مردم جامعه با استناد بردساتیر اسلام حقیقی باشد.
در صورتیکه ملا های احمقی چون نیازی وهابی امام پیشوا مردم باشد , چگونه یک تعداد بیخبران از خشونت وانتحار دست بردارند, خدارا شکر که بیسواد چون ایاز نیازی صاحب صلاحیت بیشتر و قاضی و حاکم شهر نیست ! امروزه حکم اجرا اعدام مجاهدین و مجرمین سیاف که جرم وحشیانه غیر اسلامی تجاوز جنسی شان به ناموس مردم ثابت و پروسه از ابتدا تا انتها از زیر نظر باز رس , قاضی ,محکمه و ریس دولت گذشته بودرا ازاین که پیر جوان ما از چند دهه بدینسو انواع کشتن ودریدن وحشیانه را به چشم سر مشاهده میکنند , در محضر عام اجرا نکردند.
باید مردم درد دیده وطن ما ازجمله کابلیان مظلوم بیدار شوند و ازمیان خود ملاهای با عمل پیرو حنفی را امام و پیشوا شان انتخاب , تا راه حل مشکلات و شیوه مرحم گذاشتن بر زخم های انانرا بدانند , وهر کس و ناکس را بخصوص وهابی مرتد چون نیازی,ظاهر داعی .... را از اماکن اسلامی خود پاک , تا راهی وطن خودشان شده و همجنس بازی های مجاهدین و تجاوز هم مسلکان شانرا درحجره مساجد شمال محو نمایند که دارند روی قندهار را سفید میکنند , کابل از رحانیون باعمل فارغ از تعصب و مسلح با دانش حقیقی اسلام محمدی تهی نیست ,ای مردم بی تعصب, شریف و خواب برده که سرنوشتان !حق تان! خانه تانرا به دیگران واگذار کرده اید بیدار شوید, شما باید ازخود نماینده ,وکیل و وصی در پارلمان حکومت ودولت و مساجد داشته باشید شکریه بارکزی ,زابلی, خواصی , نیازی , سیاف, ,کوچیها و چند تا هزاره و پنجشیری ... نماینده های شما بوده نمی توانند اینهادر پی منافع خود استند و تعدادی کثیری از انان برای خود و شهر تان مشکلات ایجاد میکنند.
این فرخنده اگر چه وهابی بود وظالمانه جانش را گرفتند امکان داشت بجای او زن ودختر بی گناه ترا میکشتند!!
ظاهر داعی وهابی دوست ایاز نیازی با دیده داریی قاتل تان اسامه ادمکش وهابی را مجاهد وشهید سرور جنت انهم ازمنبر مسجد خودتان عنوان نداد؟
طالب قاتل حتا جاسوس سیا متوکل را تائید , توصیف و شیخ الحدیث معرفی نکرد؟
خیر وخیرات فاتحه داری, رفتن بر قبر پدر و مادر تانرا غیر اسلامی نخواند؟
نوروز خجسته تانرا بدعت معرفی نکرد؟
او از قبل در حالیکه نه خارجی و نه هم داخلی قران را اتش نزده بودند ,گفته بود , دست ایکه قران را اتش بزند باید از بیخ (شانه ) قطع شود, این بود که سامعین اش , نصایح او را در گوش داشته و خوبتر از دساتیر امام شان عمل و بند بند اعضاء بدن فرخنده رااز هم جدا کردند!
ملا زلمی راکتی زابلی قبیلوی که هیچ گاه ملی , قانونی واسلامی جبهه گیری نداشته و بناحق خودررا هم وطن رستم دستان زابلی معرفی میدارد در حالیکه ناقل و غاصب بیش نیست در صحبت هایش نفاق و شقاق , جبهه گیری ضد ائیلاف شمال بخصوص علیه ازبک , هزاه , پنجشیری و اقلیت های دیگر فراوان دیده میشود,او که عاشق خشونت قبیلویش است , در پارلمان و در مصاحبه های زنده تلویزیونی این عرف اوغانی اشرا بار ها بنمایش گذاشته و با بوتل بر همقطارانش از جمله رمضان دیوانه حمله کرد ه است .
باری هفتاد هزار شهید کابلی را از اینکه مجرمین رده اول این کشتار ظالمانه همتباری هایش گلبدین وسیاف است را مسخره ودورغ پنداشته وخواهان ارائه اسناد و ثبوت گردیده بود, داکتر نادان! ثبوت چشم بینا وضمیر انسانی میخواهد !! خرابه های کابل,بی جا شدهگان داخل شهر کابل ,شفاخانه های ملکی و نظامی, دکتوران بی سرحد, شفاخانه های ملل متحد و موسسات خیریه, بیوه ها, یتیم ها, قبر های دسته جمعی ....همه ثبوت کشتارگاه اسلامی مجاهدین در کابل است!!
اوبا تائید قتل وحشیانه فرخنده واضع و روشن گفته است ایتلاف شمال و هزاره گان اینگونه کار را زیاد انجام داده اند, پنجشیری ها یکنفر مرتد عیسوی شانرا بجای مجازات محترمانه به طیاره سوار روانه غرب کردند اگر ان عیسوی اعدام و ان دختر زرهدار( اواقدام دختر هزاره با سینه بند و سرین بند اهنی را نیزبی دینی, بی خدایی, ارتداد و تحریک" مجاهد او مسلمان ولس"و او را قابل کشتن تشخیص داده است) جزا می دید امروز این کافر دیگرشان!! قران را اتش نمی زد, پس با این ملا ,وکیل و وا لی بیگانه نمیشود کنار امد "بگفته خود اوغان , دا وړی به نه شړی کیږی (از این پشم شال درست شدنی نیست) .

همین بودکه افراد بی دین قبیلوی اش را تحریک و فرصت طلبان ادعا مرتد و پناهده شدن فرخنده را مطرح حتا تماس اش با سفارت خانه ها راعنوان کردند, بی خبر از اینکه فرخنده مظلوم نیز از قماش خودشان ویا یک "دعوتگریا تبلیغی " بوده است.
او که گویا داکتر است شاید داکتر طب, باید یکی دو سمتر درس حقوق خوانده و از حق وحقوق ابتدایی بخصوص شهروندی اگاه باشند!ولی در قضیه فرخنده و دو موضوع پنجشیری عیسوی و دختردهزاره زرهپوش قضاوت اوغانی میفرمایند , در حالیکه بر خلاف هذیان گویی های این ادم قبیله عکس مطلب ثابت شده و پدر با دیانت ان پنجشیری اولین کسی بوده است که فرزند را بنام مرتد به حاکمیت معرفی واز دادن عروس و نوه هایش به او امتناع ورزیده است و این کرزی, غنی , احدی ,خلیل زاد... است که او را از زندان رها و احترامانه روانه غرب میکنند نه مردم متدین پنجشیر.
هم چنان دختر هزاره که احمقانه پیش قدم شده و نام و نشان اجباری و نا خوشایند دیگری به قوم مظلوم اش کمایی کرده است در حقیقت چهره حکومت مجاهدین راه خدا را ,حاکمان را, قضا را, پولیس را از جمله سیاف را به مردم معرفی وافشا کرده است که چه سان همه روزه در شهر کابل کدام عضو وجود دختران و زنان بیشتر در خطر اذیت وازار قرار میگیرند .
ملا زلمی خان که در خانه ملت است, بجای دقت به حرکت دخترهزاره ,اقدام او رامثل پرویز مشرف مربوط به " شمالی اتلوال و هزارهگان ,ضد اسلامی وتحریک بر انگیز "و قابل مجازات تشخیص داده و ارزو داشته است که ایشان هم بسان فرخنده باید مجازات میشد!!
در دوره های ظاهر, داوود و حاکمیت خلق و پرچم زنان در شهر های بزرگ به سویه اروپا گشت وگزار میکردند اما کمترمورد مورد اذیت وازار خیابانی ! قرارمیگرفتند, اینهم رو سیا یی دیگری برای مجاهدین راه خداو حکومت قانون و ست.B52دیمکراسی
بگذریم از اینکه پولیس حافظ قانون , اگاه ومسلکی و سر و کارش با قانون و قضا ست , مطابق قوانین نافذه کشور حتا مجرم را نباید ضرب و شتم نمود و تا فیصله نهایی محکمه فرد بیگناه شناخته میشود چه رسد به کشتن بی رحمانه کسی درروی کوچه وبازار ودر حضورمردم و مامورین مسلح پولیس , درد اور اینکه سخنگوی اوغانی پولیس تائید کننده محکمه ظالمانه صحرایی باشد!! این است که پولیس راباید پولیس ساخت ! یا "بفرمایش کارل مارکس !
اگر محیط زاده سجایای انسانیست پس محیط را باید انسانی ساخت.
از همه درد اور تر که زنی از تبار مظلومان تاریخ "هزاره ها" , که شایدهیچ گروه قومی در کشوربیشتراز انان انواع زجر,شکنجه و بی قانونی حتا تهمت و افترا را تجربه نکرده است و محتاج عدالت و قانون اند ! سبکسرانه در حالیکه شاعرو نویسنده و در وزارت فرهنگ لمیده است, اعمال داعش گونه , جنایت پیشه گان را مهر تائید میزنند , کسیکه بار بار مظلوم واقع شده باشد نباید از ظالم پشتبانی کند ,عقیده این حقیر سرا پا تقصیر ست که هزاره و سیاست تا قیامت تامل کردنی نیستندو بد بختی و دربدری این قشر مظلوم از همین عدم امیزش ناشی شده است .
بگفته ان شاعر مبارز , در نظام طبیعت ضعیف پا مال است ,میتوان این کاندید تنظیمی نکتایی پوشرامخاطب ساخت:
حال نتیجه فیصله نابخردانه ات را بچش و به روح بابه مزاری ات دردو بفرست که مثل اواحساساتی فیصله صادر کرده اید !!
به امید اینکه ملا نیازی "فیصله میکردگی"و رمه چران پیرو ملا راکتی "زابلی" نیز مانند خانم حسنزاده و استانکزی از وظایف
شان سبکدوش و انسانهای خبیر بجای انان گماریده شوند!!وروی سیاه ربانی و عطا نور نیز سیاه ترگردد.....
گر که ملای بمیرد از قبر او گلی روید - گر که جمع ان بمیرد وطن گلستان میشود .
انشاالله

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس