Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

در همین بخش

صفحه نخست > کارتون > طنز روز > حــملات انتحــاری فــرهنــگی

حــملات انتحــاری فــرهنــگی

عبــدالبــاری جهــانی حمــلات انتحــاری فــرهنــگی را بالای زبان فــارســی و مطــبوعــات آزاد آغــاز کــرد.
شمس الحق حقانی
شنبه 9 می 2015

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

عبدالباری جهانی که یکی از نزدیکان فرهنگی اسمعیل یون و جنرال طاقت و از جمله ارداتمندان خاص ملا اشرف غنی می باشد درست مانند متفکر دوم جهان یک شخصیت آزاد اندیش و دور از هر نوع تعصب زبانی و قومی است.
شخصیت ادبی و فرهنگی ایشان در مرز های قومی و حتی ملی نگنجیده و فقط با معیار های انسانی و جهانی قابل ارزیابی است که از همین رو ایشان بحق تخلص جهانی را برایشان برگزیده اند.

در شرایط پر تشنج و فضای مسموم فرهنگی و سیاسی کنونی که نابخردان غیر مسول به معضلات قومی و زبانی دامن زده و بجای درمان درد های واقعی جامعه خود را سالها با واژه پوهنتون و دانشگاه مصرو ف می سازند گویی که این کشور دیگر هیچ دردی و غمی ندارد و یا فارسی و پشتو نمی توانند در صلح و صفا در کنار هم قرار داشته باشند.

فارسی و پشتو مانند دو برادر همیش در کنار هم قرار داشته و بنا بر عوامل و شرایط مختلف محیطی یکی در کلبه غریبانه و گلین بی در و پنجره و دیگری در قصر مجلل و مرمرین شاهانه امرار حیات کرده ولی مناسبات همیش دوستانه و دور از هر نوع خصومت و دشمنی بوده که برادر فقیر همیش کوشش به خرچ داده تا با رقابت سالم و سعی و تلاش شبانه روزی سطح زندگیش را به سطح زندگی برادر غنی نزدیکتر سازد.

اکنون جناب جهانی اگر یک انسان معمولی می بود که قومی و منطقوی می اندیشید پس او منحیث یک شاعر و ادیب پشتو زبان باید در قدم نخست به فکر مرمت و احیای زبان پشتو شده و کوشش به خرچ میداد تا به غنای فرهنگی زبان پشتو افزوده و فاصله اش را با زبان فارسی کمتر میکرد اما از آنجایکه جناب جهانی جهانی می اندیشد و نه قومی و قبیلوی درینجا هم پیشتر ازینکه به فکر ترقی و تعالی زبان پشتو باشد روح بزرگش را چیزی دیگری رنج میدهد که اولتر می خواهد به آن مشکل رسیدگی کند و آن پاک سازی زبان فارسی از لوث فرهنگ متعفن ایرانی است.

ازین رو جناب جهانی در اولین اقدام شان هدایت دادند که تمام کتب و آثار زبان فارسی از شهنامه فردوسی گرفته تا نوشته های معاصر از زبان فارسی به زبان دری ترجمه گردند.
ایشان قبل ازینکه اقدام بدین کار نمایند جمعی از نویسندگان و مدیر مسول چند روزنامعه مشهور کابل را غرض مشوره دهی نزد شان فرا خواندند که این موضوع از طرف مخالفین ایشان تعبیر غلط شده و شایعاتی مبنی بر احضار آن نویسندگان توسط جناب جهانی با انگیزه دیگری عنوان گردید.
همچنین شایعات نادرست و بی بنیادی از ممنوع الخروج قرار دادن یک تعداد کتب و آثار نویسندگان معاصر در نمایش کتاب تهران در رسانه ها پخش گردید در حالیکه کتب مذکور ممنوع الخروج نه بلکه فقط منتظر ترجمه شدن از فارسی به دری اند تا خدای ناخواسته ایرانی ها گمان نبرند که ما از خود زبان مستقل نداریم و به دانشگاه ایران ما هم دانشگاه میگویم.

با تقــــــــــــديم حــــــــــــــــرمت
حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی

https://www.facebook.com/zahrkhand

واژه های کلیدی

پيام‌ها

 • سرود فارسى زبانان گيتى گل نیست ماه نیست دل ماست پارسی قهار عاصی

  با برگردان انگليسى وآلمانى

  a canticle for Parsi, from Qahar Asi

  Parsi is not the beauty of the flower and Aphrodite
  It is our deepest and ancient love

  Parsi is the roaring of the sea and the echo form the summit of the mountain
  It carries the Miracle of the Sun upon the top of his head

  Parsi promises hope and confidence for the future
  It holds the mirror for one of the advanced cultures of the world

  History proclaims a prospering legacy everywhere
  from Sham to Kashgar, from Sindh to Khujand

  Its shine is my life’s blood, its word my treasure
  Parsi is the great power of creative reasoning and

  the song of the noble residents form the country of the sun.
  Parsi is the protector of dignity, it is the light of the Messiah

  Behold the effigy, hark thy hymns and the songs of Parsi
  It is the symbolization of our spiritual geography

  Strong in epic poetry and gentle in lyric
  This just shows this – how euphoriant the euphony of Parsi is

  Die informelle Hymne des Persischen von Qahar Asi

  Parsi (1) ist nicht die Schönheit der Blume und der Aphrodite

  es ist unsere innigste und alte Liebe

  Parsi ist das Meeres Rauschen und das Echo des Berges Gipfel

  Es trägt die Sonnenwunder (2) auf seines Hauptes Zipfel

  Parsi verheißt Hoffnung und Zuversicht für die Zukunft

  Es ist der Spiegelhalter einer Hochkultur in der Welt

  Die Geschichte verkündet allenthalben von Sham (3) bis Kashgar (4)

  von Sindh (5) bis Khujand (6), für ein prosperierendes Vermächtnis

  Sein Glanz ist mein Lebenssaft, sein Wort mein Schatz
  Parsi ist die große Kraft der schöpferischen Vernunft und

  der Gesang der noblen Bewohner des Landes der Sonne (7)
  Parsi ist Schutz der Würde, es ist das Licht des Messias (8)

  Schau das Bildnis, höre die Hymnen und die Lieder des Parsi
  Es ist die Versinnbildlichung unserer geistigen Geographie (9)

  Stark in der Epik und sanft in der Lyrik
  Dies zeigt nur das- wie euphonisch ist der Wohlklang des Parsi

 • شاهان پشتون تبار چه در هند و چه در ايران زمين زبان در بار و و درگاه , زبان دفتر و ديوان شان فارسى بود.

  احمد خان ابدالى متولد هرات پسر زمان خان ملتانى و پسر احمد خان ابدالى تيمورشاه متولد مشهد پیش داوری, غرض ورزی, خسارت و ضرر, تعصب و تبعیض زبانى نداشتند, چون فارسى زبان دربار بود.

  بانوان تيمورشاه يکى اش دخت عالمگير دوم مغلهاى تورانى بود و خانم ديگر اش نواسه نادر خان افشار بود. نادر خان افشار شهنشاه, آموزگار و پدرسياسى ونظامى احمد خان ابدالى بود.

  انگاره (طرح و پلان) زبانستيزى پیش داوری, غرض ورزی, خسارت و ضرر, تعصب و تبعیض زبانى در زمان ظاهر خان اجرا شد!

  پيگار با طاقت و يون و فاشيستهاى "دانش" سراى قوم افغان بدون رد نظريه روشنفکران تاريکدل وتاريک قلب ناممکن است از همان سر پدافند و پيغار و پيگار! به پشتو پيغور!

  "زبان افغانی" کدام زبان است????

  "ملت افغان" کدام ملت است????

جستجو در کابل پرس