صفحه نخست > حقوق بشر > کمک های اندک بعد از سروی به ولسوالی گیزاب

کمک های اندک بعد از سروی به ولسوالی گیزاب

محرومیت و مظلومیت مردم کاملاً نادیده گرفته می شود!
محمد محسن ایوبی
پنج شنبه 25 سپتامبر 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

در سال روان ولسوالی دور افتاده و دور دست گیزاب تحت سروی یک تیم کاری قرار گرفت که بعد از 22 روز مسافرت با پای پیاده مشکلات و مرارت های که مردم با آن مواجه بود به شکل مشرح تهیه و به مقامات ذیصلاح دولتی وغیر دولتی تسلیم داده شد که مقاله تحت عنوان گیزاب سرزمین فراموش شده نیز در سایت کابل پریس نشر گردید که همانا وضعیت ناهنجار آن ولسوالی را بیان می کند که ساکنین آن ساحه دور افتاده با چه مشکلات دست و پنجه نرم می نمایند اما هیچ کسی نیست که به فریاد آنان برسد و شاید هم فراموش شده باشند.


این ولسوالی تاکنون هم بی سرنوشت است و ساکنین آن را پشتون ها وهزاره ها تشکیل میدهد و 80 فیصد ساحات این ولسوالی از امنیت کاملاً مطمیئن برخور دار می باشد و مرکز ولسوالی هنوز تحت تصرف مخالفین دولت می باشد، با وجود که گزارشات از وضعیت نامطلوب اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی، تعلیمی وغیره ولسوالی گیزاب به اکثر نهاد های ملی و بین المللی ارسال گردیده است اما تاکنون کدام توجه جدی که بتواند پاسخگوی نیازمندی های بسیار ابتدایی و اولیه مردم باشد، صورت نگرفته است. مردم آن ساحه جهت تهیه مواد اولیه خویش بیش از حد دچار مشکل است باید احتیاجات اولیه خویش را به نسبت نبود سرک چندین روز منزل نماید تا اینکه بتواند با استفاده از حیوانات اهلی مانند شتر، قاطر، مرکب وغیره مرفوع نمایند. نه تنها این مشکلات به قوت خود باقی است که چالش های دیگری مانند نبود داکتر، نرس و کمک کننده صحی هر لحظه مردم آندیار را آزار میدهد در حالکیه ساحات وجود دارد که هم شفاخانه است وهم کلنیک و نیز بیش از ده ها پسته صحی وغیره وجود دارد بازهم مؤسسات ملی و بین المللی پروژه های دیگری را بنام بهداشت و صحت برای آن ساحه ایجاد مینماید وچنین وانمود می نمایند که ولسوالی گیزاب تحت تصرف طالبان است.

این حقیقت را نادیده میگیرند که 80 فیصد مناطق ولسوالی گیزاب آزاد و توسط شوراهای محلی اداره و کنترول میگردد در حالیکه در ساحات دیگر هیچ نیازمندی احساس نمیگردد زیرا باموجودیت شفاخانه، کلنیک و پسته های صحی نباید هم احساس شود اما بازهم بخاطر بعضی روابط که متأسفانه بیش از حد دامن گسترده است که محرومیت و مظلومیت مردم کاملاً نادیده گرفته می شود و حق مردم ولسوالی گیزاب و سایر ساحات دور دست ضایع میگردد که این کار واقعاً دور از عدالت و انسانیت است.

با وجود اینکه بیش از یک صد هزار نفر بدون درمانگاه و داکتر و حتی کمک کننده صحی زندگی میکنند بدون اینکه مورد توجه قرار بگیرند مناطق دیگر که نیاز به این نوع پروژه ها ندارند مستفید میگردند. " گویند روزی به یک شخص مقداری هنگفت پول را دادند تا به مستمندان و بیچارگان به شکل عادلانه توزیع نماید، اما آن شخص نه تنها پول تأدیه شده را به مستمندان توزیع ننمود بلکه برعکس به سرمایه داران و دولتمندان توزیع نمود زمانیکه از او پرسیدند چرا این کار را کردید گفت غریب غریب است با این پول ها سیر نمی شود برای دولتمندان دادم تا به سرمایه های شان افزوده گردد." امروز در افغانستان نیز این مقوله کاملاً عملی میگردد هر ساحه ایکه بیشتر کار صورت گرفته باید بازهم صورت بگیرد و یا هر فردیکه بیشتر ثروت اندوخته دارد باید از حقوق دیگران نیز استفاده نا معقول نماید.

به هر صورت بعد از تلاش های زیاد که هم زمان بر بود و هم هزینه بردار مقدار کتب درسی از صنف اول الی صنف ششم به تعداد 11946 جلد برای بیش از 5000 شاگرد ولسوالی گیزاب وزارت محترم معارف مساعدت نمود که تقریباً 10 فیصد مشکل شاگردان آن ساحه از نظر کتب مرفوع گردید، که این کتب درسی به شکل درست در تمامی مکاتب توزیع گردید که گزارش آن به شکل فلم، عکس و سایراسناد که ضرورت بود به وزارت محترم معارف ارائه گردیده است و نیز وزارت معارف وعده شده بود که کمبودات کتب درسی را در اسرع وقت پوره نموده و مقدار بیشتر کتب در اختیار ساحات دوردست مانند ولسوالی گیزاب قرار خواهد داد امید است چنین شود. و درکنار این مقدار کتب درسی مؤسسات حمایه اطفال انگلستان، سویدن وناروی نیز مقدار قرطاسیه باب را همکاری ومساعد نمودند که در اسرع وقت به دسترس شاگردان قرار گرفت که این قرطاسیه باب شامل کتابچه، قلم ، پنسل، قلم تراش، پنسل پاک، خط کش،پرکار (وسایل هندسی)،کاغذ سفید و تباشیر بود که به شکل عادلانه با حضور شورای محل، شورای والدین، مردم، سرمعلمین ومعلمین مکاتب وهمچنان نماینده شورای ولایتی دایکندی توزیع گردید که اسناد مکمل آن به شکل فلم، عکس وغیره موجود است که بیانگر توزیع و انتقال به موقع قرطاسیه برای شاگردان محروم ولسوالی گیزاب میباشد.

این اولین بار است که بعد از سقوط رژیم طالبان و تشکیل اداره مؤقت، انتقالی و منتخب برای شاگردان دوردست ولسوالی گیزاب کتب درسی از جانب وزارت محترم معارف و مقدار قرطاسیه از طرف مؤسسات خیریه حمایه اطفال مساعدت وهمکاری گردید. و نیز قابل یاد آوری است که درین اواخر وزارت معارف نیز 11 باب اعمار مکتب را در ولسوالی گیزاب از طریق ریاست معارف دایکندی براه انداخته است که این فرایند را نیز به فال نیک گرفته تا مسؤلین و دست اندرکاران امور متوجه ساحات دور دست ومظلوم نیز گردند و بیشتر ازین شلاق فقر و تنگدسی و غربت را مردم احساس نکنند و آنچه حق شان است بدون کم وکاست باید تأدیه و در اختیار شان قرار بگیرد.

هدفت اساسی این فرایند خدمت صادقانه و دوستانه برای مردم افغانستان علی الخصوص زنان، اطفال و مردان آسیب پذیر، ترویج و ایجاد اشتغال سالم ازطریق آموزش های حرفوی ومسلکی ، حقوقی، فرهنگی و حمایتی بدون تبعیض لسانی، قومی، سمتی، مذهبی، نژادی بوده و با همکاری و مساعدت جامعه جهانی، دولت افغانستان، نهاد های خیریه ملی وبین المللی و همچنان بازنگری روی راهکار های محو خشونت و پیدا نمودن راهبرد جدید به منظور نهادینه نمودن ذهنیت همدیگر پذیری و تحمل گرایی وهمچنان شیوه های زدودن فقر و فراهم نمودن زمینه های درست کاری برای زنان ومردان کشور در تمامی عرصه ها باشد.

ما تعهد می نماییم که تمامی کمک ها و مساعدت های که از طرف وزارت معارف و یا سایر ارگان ها چه کتب درسی باشد و چه هم قرطاسیه و سایر امکانات درسی را برای مناطق دوردست نه تنها ولسوالی گیزاب بلکه به سایر ساحات نیز انتقال و در اختیار شاگردان محروم ومستحق آن ساحات دور افتاده قرار بدهیم.


ماجهت رفع این نقیصه بزرگ با وزارت محترم معارف و سایر نهاد های خیریه همیشه همکار بوده و می باشیم تا فرزندان کشور علی الخصوص مناطق دوردست نیز به تحصیلات خویش به شکل نورمال ادامه دهند و کدام سکتگی در امورات درسی شان رو نما نگردد و لازم به یادآوری مجدد است که ما می توانیم کتب درسی و سایر مواد درسی را در اسرع وقت بدست شاگردان آن دیار قرار داده و سند تسلیمی کتب و سایر امکانات درسی وغیره را به شاگردان به شکل فلم ، عکس وسایراسناد که ضرورت باشد به وزارت محترم و سایر منابع تقدیم نماییم. و هرگاه هیئـت محترم از وزارت معارف یا سایر نهاد ها وارگان ها به ساحه سفر نمایند ما می توانیم با ضمانت کامل همراهی نموده گرچه حادثات طبیعی را هیچ کس نمی تواند ضمانت نماید اما از طرف مردم آن ساحه و مسیر راه ها که کدام آسیب از طرف کسی یا گروهی برای شان نرسد ما ضمانت می نماییم.

گیزاب سرزمین فراموش شده!

سیمای فقر و غربت در چهره ی مردمان

سه شنبه 23 سپتامبر 2008, بوسيله ى محمد محسن ایوبی


نگاهی به ولسوالی دور افتاده خاص ارزگان

شنبه 16 اوت 2008, بوسيله ى محسن ایوبی


چرا بدخشان دانشگاه ندارد؟

در کشوری که 12 پاس وزیر، رییس و والی ست

شنبه 23 اوت 2008, بوسيله ى shahin


در دايکندی چه می گذرد؟


اين کشور وزير معارف ندارد!

يک مکتب ابتدایی در منطقه کشم ولايت بدخشان

پنج شنبه 31 ژوئيه 2008


آدمکشان بازگشتند، اين بار جدی تر از پيش!

د خلکو قاتلان (طالبان) د ډیر جدی په ټوګه بیرته راغل

شنبه 17 مه 2008


منبع : نیوزویک :تاريخ نشر: دوازده جولای 2007

والی کاپیسا: "افغانستان رهبر ندارد"

برگردان دری :میرویس جلالزی

دو شنبه 16 ژوئيه 2007


در ولایت سمنگان ولسوالی رویی دوآب چی می گذرد!

سه شنبه 26 اوت 2008, بوسيله ى احمدی


ادامه کشتار و کوچ اجباری در بهسود!

مقامات بلندپایه همچنان از جنایات حمایت می کنند!

شنبه 2 اوت 2008

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس