صفحه نخست > دیدگاه > بخش دیگری از جنایات سید منصور نادری

بخش دیگری از جنایات سید منصور نادری

سلحشور جهان
شنبه 15 آگوست 2015

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

درآغازکلام به نام خدا یکتا وآفریده گارهمه هستی!
ثانیا به همه مردم شریف اسماعیلیان افغانستان و بطور خاص به همه مردم مظلوم که بخاطر نجات ازهرنوع ظلم وبی عدالتی از دست ظالمان زمان که هرروز بیرحمانه شهید میشوند و خون میدهند و جانانه مقاومت میکنند ودر هیچ زمانی ازتاریخ عقب نه نشسته وبخاطر رهائی ونجات مردم خویش به سوی خوشبختی به پیش میروند.
افتخار به شما مقاومت گران ونجات دهنده گان مظلومان دربند!

 • همچنان هزاران آفرین به آن مادران وخواهران قهرمان که چنین فرزندان را پرورش میدهند وهر روز نزدیکترین جگر گوشه های شان را قربانی میدهند , صبر ومقاومت میکنند ومنتظریک روز رستاخیز میباشند.
 • درود بی پایان به ارواح شهدای راه آزادی وعدالت خواهی ازبنداسارت اهریمنان زمان بطور خاص به همه شهدای اسماعیلیان که در طول تاریخ واکنون هرروز به جرم تحصیل ,عدالت خواهی وحفظ آبرو وعزت مردم خویش جان به جانان داده اند وهیچگاهی اسارت را نپذیرفته وازمرگ نه هراسیده اند.
 • یک سلام خاص به همه بازمانده گان ورهروان شهدای آزادی وعدالت که هرآن بخاطر اکثریت مردم دربندخاموش میرزمند. تا مردم شان را ازبند مظالم ظالمان زمان رهائی دهند. وصاحب عزت وشرف انسانی ماننددیگر مردم شریف کشور خودگردیده و در فضای صلح وامنیت زندگی نمایند.
  جوانان ,دوستان وهمقطاران معزیز!
  به ادامه وقوع حوادث پی درپی ترور وشهادت های اخیرمردم ما وتعقیب اطلاعات جمعی , صحبت های موثرومفید با وارثین شهدا ,جوانان تحصیل کرده وبادرد مردم خویش دریافتم که ساکت بودن دربرابر این همه مظالم گناه است و بدون حرکت مثبت وتماس بامردم هیچگاهی به درک حقایق روشن نخواهیم رسید. ومردم مظلوم ما نیز تا دیر زمان بی خبر خواهند ماند.
  درحالیکه به شهادت رساندن یک نوجوان بی گناه, مظلوم,تحصیلکرده وخدمتگارمردم ما, داکتر شهید صفی الله (امانی) بدست این قاتلان حیوان صفت ودرنده خو مرا به آن حقایق گفته و نا گفته مردم خاموش ما که اینجا وآنجا میگفتند وحتی دربعضی حالات باور نمی کردم.
  اکنون به این نتیجه رسیدم که منحیث یک جوان تحصیلکرده اول با شما مبارزین عدالت خواه باشم, ودوم هرآنچه که از توانم چه مادی چه معنوی باشد درهمکاری با شما جوانان درهیچ زمان ومکانی دریغ نخواهم کرد.
  جوانان آگاه ! با تلاشهای زیاد وبا دریافتن جریانات حقایق موجود حوادث متواتر خواستم درجمعی از فعالیت هایم درحالیکه درارتباط ترورهاوقتل های پلان شده وعمدی قبل ازدولت حامدکرزی بدون ازگذارشات اطلاعات جمعی زیاد معلومات ندارم.
  اما خواستم به اصطلاح درعصر دموکراسی (قوماندان کراسی) ترورها وشهادت های بعداز دولت کرزی راکه ازطریق اطلاعات وبا تماس نزدیک وارثین شهدا ونظرمستقیم آسیب دیده هاجمع آوری نمودم , شماره گذاری نمایم ,که ازنظر من به ازدیاد معلومات ما مفیدخواهد بود.وقرارذیل ترتیب نموده ام!

- ترورشماره (1), شهید محب علی یک جوان جسور از قوم بابه,قریه کوشکک مربوط دره نیکپی ولسوالی دوشی ولایت بغلان درسال 1385 به علت عدالت طلبی,آزاد خواهی وعدم اطاعت به زور گوهی توسط یک گروپ تروریستی به نام های قواندان سید مستان تروریست حرفوی,سید یاقوت وچندنفر ازقوم گجروپشتون های دهنه غوری در یک حمله تروریستی درقریه بسرینگان دره کیان به شهادت رسانیده شد.

 • ترورشماره (2), شهید قربانعلی یک جوان جسور از قوم بابه,قریه کوشکک مربوط دره نیکپی ولسوالی دوشی ولایت بغلان درسال 1385 به علت عدالت طلبی,آزاد خواهی وعدم اطاعت به زور گوی توسط یک گروپ تروریستی به نام های قواندان سید مستان تروریست حرفوی,سید یاقوت وچندنفر ازقوم گجروپشتون های دهنه غوری در یک حمله تروریستی درقریه بسرینگان دره کیان به شهادت رسانیده شد.
 • ترورشماره (3), شهید آغامحمد یک جوان جسور از قوم بابه,قریه کوشکک مربوط دره نیکپی ولسوالی دوشی ولایت بغلان درسال 1385 به علت عدالت طلبی,آزاد خواهی وعدم اطاعت به زور گوهی توسط یک گروپ تروریستی به نام های قواندان سید مستان تروریست حرفوی,سید یاقوت وچندنفر ازقوم گجروپشتون های دهنه غوری در یک حمله تروریستی درقریه بسرینگان دره کیان به شهادت رسانیده شد.
 • ترورشماره (4) محترم حبیب ولد علی جمعه از قوم بهسود,ناحیه چهارم شهر کابل مربوط ولایت وردک درسال 1389 به علت عدالت خواهی,آزاد منشی و عدم اطاعت به زور گوهی توسط یک گروپ تروریستی توظیف شده عمدا درساحه تایمنی شهر کابل مورد حمله تروریستی قرارگرفت که از ناحیه گردن شدیدا زخمی شده وخوشبختانه جان به سلامت برد, موصوف بعداز تداوی در خارج از کشور فعلا مظلوم معیوب است.
 • ترورشماره (5) محترمه خانم نداکیانی منشی شورای ولایتی ولایت بغلان از قوم سادات,قریه دره کیان مربوط ولسوالی دوشی ولایت بغلان درسال 1389 به جرم آزاد منشی , روشنفکری وعضوی شورای ولایتی بودنش توسط یک گروپ تروریستی توظیف شده عمدا درداخل شهر پلخمری مورد حمله تروریستی قرارگرفت وشدیدا زخمی شده وخوشبختانه جان به سلامت برد, موصوف بعداز تداوی درداخل و خارج از کشور فعلا مظلوم معیوب است.
 • ترورشماره (6) شهید قوماندان پهلوان از قوم ذیشادی,قریه قریه ذغن دره نیکپی مربوط ولسوالی دوشی ولایت بغلان درسال 1389 به جرم حق خواهی درارتباط به امتیاز محافظت معدن طلا قریه قریه ذغن توسط خود مردم محل, معلومات قبلی از جنایات شان وگویا تمرد, توسط یک فرد به اسم فیض محمد وهمکاران شان از قوم دایمرک درساحه تایمنی شهر کابل به شهادت رسانیده شد.

- ترورشماره (7) شهید فقیرشاه کاندید شورای ولایتی ولایت بغلان از قوم بابه,قریه دره گگ مربوط دره نیکپی ولسوالی دوشی ولایت بغلان درسال 1393 به جرم عدالت خواهی,آزاد منشی وکاندیداتوری شان درشورای ولایتی توسط یک گروپ تروریستی به نام های وکیل از قریه خواجه زید ,سخی امین و بشیراز قریه زاروغه ....وغیره افراد تحت اداره سمیع الدین ناظر و رهبری سید داود و.........در یک حمله تروریستی دردهن مورو به شهادت رسانیده شد.
- ترورشماره (8) محترم دگروال بازعلی عضو امنیت دولتی ولایت بغلان از قوم ذینظر,قریه سه پسته مربوط دره نیکپی ولسوالی دوشی ولایت بغلان درسال 1394 به جرم روشنفکربودنش ودلایل نامعلوم بین دگروال بازعلی و سمیع الدین ناظر وسیدجعفر نادری توسط یک گروپ تروریستی به روز روشن دردهنه مورو ولسوالی دوشی افراد تحت اداره سمیع الدین ناظر و رهبری سید جعفر در یک حمله تروریستی شدیدا زخمی وبعدادرشفاخانه کابل تداوی شد فعلا صحتمند میباشد .

- ترورشماره (9) مرحوم شهید داکتر صفی الله (امانی)آمرکلینک دره کیان از قوم بابه,قریه علم علی مربوط دره نیکپی ولسوالی دوشی ولایت بغلان درسال 1394 به جرم آزاد منشی ,روشنفکر بودن وکار صادقانه وخدمت گذاری به مردم بیچاره ومظلوم توسط یک گروپ تروریستی دره کیان به نام های سید فواد,سید احمد,سید قمبر,سید غیاث پسران واقارب مامای سیدداودوکیل شورای ملی به نام کور سیداسماعیل از دره کیان ودیگر همکاران شان از قریه کیان تحت اداره سمیع الدین ناظروکیل شورای ولایتی بغلان و رهبری سید داود در یک حمله تروریستی دردرخانه اش دردره کیان بسیار ظالمانه درکنار خانم واطفال معصوم اش به شهادت رسانیده شد............

دوستان در آخر تقاضا مینمایم اگر درباره ترور ها ویا قتل های متذکره فوق معلومات اضافی و یا ترور های دیگری که از شروع حکومت حامد کرزی تا اکنون توسط خاندان سیدهای کیان و یا حامیان شان در افغانستان صورت گرفته باشد در زمینه برای ما معلومات خویش را ارسال نمایید.

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس