IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

در همین بخش

loading...

صفحه نخست > دیدگاه > به جواب چرنديات تورديقلخان ميمنگي

به جواب چرنديات تورديقلخان ميمنگي

" اتل افغان "
دوشنبه 28 سپتامبر 2015

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

گاهى شرارتها به آنجا مى رسد كه شيطان را نيز به حيرت مى اندازد و گاهى حماقتها از آن جا سر مى كشد كه طفلكى خردسال را نيز مى خنداند. موضعگيرى ها در باره ذكر هويت ملى افغانى در تذكره هاى الكترونى هم از آن نوع است و هم از اين نوع!! برخى بنابر شرارتهاى شيطانى با ذكر كلمه افغان در تذكره ها مخالفت مى كنند، و برخى بنابر حماقتها!! آيا عجيب نيست كه كسى با نام افغانستان موافق باشد و خود را افغان نخواند؟!! افغانستان يعنى كشور افغانها، سرزمين افغانها، همانگونه كه تاجكستان سر زمين تاجكها، اوزبكستان سر زمين اوزبكها، قزاقستان سر زمين قزاقها، تركمنستان سر زمين تركمنها، هندوستان سر زمين هندوها مى باشد. افغان نام مشترك تمامى اقوام سرزمين افغانستان است، نه نام قومى خاص، ادعاء آنانى كاملاً پوچ و واهى است كه بنابر شرارتهاى شيطانى شان مى گويند افغان نام ديگر قوم پشتون است و سفاهت آنانى نيز تأسف آور است كه به دام اين شرارتها مى افتند و اين ادعاء را باور مى كنند. اگر اين ادعاء پوچ را بپذيريم، مدعيان آن تنها اين حق را دارند كه بگويند: در برابر نام ما نام قوم خاص ما را بنويسيد نه نام مشترك تمامى افغانها (افغان). آيا مى دانيد پيآمد اين كار چه خواهد بود؟! جز پنجشير هيچ ولايتى را نخواهيد يافت كه تمامى اهالى آن تاجك باشند، هيچ ولايتى را نخواهيد يافت كه تمامى اهالى آن اوزبك و هزاره باشند، چيزى حول و حوش پانزده در صد تاجك و هفت و هشت در صد اوزبك و هزاره ثبت خواهند شد، پانزده ولايت (از كنر تا بادغيس) از هفتاد تا نود و هشت در صد آن پشتون، نه ولايت (از كاپيسا تا فارياب به شمول بغلان، كندز، تخار) در حدود ثلث نفوس آن پشتون و بقيه تاجك، اوزبك، تركمن و بقيه اقوام، حلقه هاى شريرى كه با عنوان كردن عصبيتهاى قومى در پى كسب امتيازات اند نه تنها از اين طريق دست آوردى نخواهند داشت بلكه بساط شرارتهاى شان نيز برچيده خواهد شد و اين امكان را از دست خواهد داد كه بگويند: كرسى دوم بايد به فلان قوم و سوم و چهارم به فلان فلان قوم اختصاص يابد. چيزى كه نه با معيارهاى وحدت ملى سازگار است و نه دين ما اسلام آن را جائز مى خواند، نه باداران ديروزى شان روسيه و ايران به آن باور دارند و نه بادار امروزى شان امريكا، در امريكا يك سياه پوست رئيس جمهور است. در ايران نه هيچ وزير، والى، رئيس ، جنرال و افسر عالى رتبه غير شيعه و سنى را خواهيد يافت؛ نه از هيچ قومى ديگر جز فارس را، در سى سال گذشته يك وزير بلوچ، آذرى، ارمنى، عرب، كرد و سائر اقوام ساكن ايران را در تمامى كابينه هاى ايران سراغ نداريم. اين گروههاى شرير غرض رسيدن به اين هدف شيطانى با ذكر هويت ملى افغانها در تذكره ها مخالفت مى ورزند كه منتج به افشاء ماهيت ادعاء هاى شان مى شود و مجال تظاهر به دفاع از حقوق قوم خاص و كسب امتيازات از اين طريق را از دست مى دهند. ما كاملاً با اين موافقيم كه يا افغان نام مشترك تمامى احاد ملت پذيرفته شود و اگر عدا اى از ناافغانها با اين رأى موافق نيستند نام قوم خاص شان ذكر شود. نبايد به ملت فروشان اين موقع را داد كه به اهداف شوم شان برسند و مانع ذكر هويت ملى افغانى در تذكره ها شوند. يكي از كسانيكه بيشتر به اين مسايل دامن ميزند؛ تورديقلخان ميمنگي وديگري هم شخص بنام همت فاريابي استند . من درينجا عجالتا همت فاريابي را به حال خودش رها ميكنم و تنها درين نوشته آقاي تورديقلخان ميمنگي را مخاطب ميسازم

جناب تورديقلخان ! چرا اينقدر سفسطه وفلسفه مينويسي؟ خودت كه به أجداد خونريز و بيرحم خود؛ چون تيمور لنگ
افتخار ميكني و او را در بعضي نوشته هايت امير قرآن و چه وچه صفت ميكني ، از پادشاهان خون ريز مغل در هندوستان توصيف وتعريف ميكني، از يك جنايتكار مشهور مانند دوستم نائب پيامبر درست ميكني وبا اين همه ديده درايي ها؛ خودت را غمخوار ملت پشتون وا نمود ميكني و چنان أشك تمساح ميريزي كه گويا از تو كرده آدم دلسوز به پشتونها هيچ پيدا نميشه.
من از خودت ميپرسم كه هويت ملي تو چي است؟ تو كه به خون ريزيهاي تيمور لنگ افتخار ميكني و به بزرگان و مشران ملت پشتون مثل مومند بابا از قول تاريخ نويس هاي متعصب؛ نقل قولهاي غلط وصحيح را توأم با مبالغه هاي آشكار روايت ميكني؛ چطور ميتانيم به صداقت نوشته هاي تو باور كنيم؟ چطور ميتانيم كه شما را با اين افكار تعصب آلود تان دربرابر كلمهء افغان وپشتون ؛ دايهء مهربان تر از مادر بدانيم؟
امروز چه روز بد بالاي ملت بيچاره ومظلوم وهردم شهيد افغان آماده كه هر جت وجولا كه در افغانستان؛ يك خرلنگ براي سوار شدن نداشت، حالا از سر خيرات كشورهاي غربي؛ صاحب كامپيوتر وانترنت شده و هر روز به عوض اينكه در غم اتحاد واتفاق مردم باشد، هر روز تفرقه افگني وتعصب قومي را دامن ميزند
جناب تورديقلخان !
خودت درين سن وسال كه قرار داري؛ پاهايت لب گور رسيده است، بايد درغم اين باشي كه اگر فردا بميري، مردم درباره ات چگونه قضاوت خواهند كرد؟ آيا مردم خواهند گفت كه خدا تورديقلخان را ببخشد؟ آيا مردم خواهد گفت كه تورديقلخان آدم خوب بود؟
چرا از سرگذشت رهبران ديروزي ات چون كارمل وتره كي عبرت نميگيري؟ آيا خبر نداري كه مردم قبر تره كي رهبر خلاق ترا با گوه سگ در دادند؟ آيا تو خبر نداري كه مردم جسد ببرك كارمل اين چهرهء منفور تاريخ افغانستان را بدرياي آمو انداختند؟
چرا از سرگذشت آنها درس عبرت نميگيري؟ تو بايد به جوانان ازبك نصيحت كني كه تعصب قومي بدرد شان نميخورد، تو بايد درغم اتحاد واتفاق مردم باشي، اما برعكس؛ هر سال تو چرنديات مينويسي، به بزرگان قوم پشتون تهمت مي بندي، هزار ويك دشنام كه از نوك قلمهايت مي آيد به ملت شريف وبا عزت پشتون مي نويسي.
از تو جوانان چي را ياد بگيرند؟ هر روز درغم هويت ماندي كه نام مرا افغان ننويسيد ، پس كه افغان نيستي برو بخير پيش اسلام كريموف بادارت كه برايت نشان بته كه ازبكيزم چي را ميگويند؟
يك ظالم خدا ناترس كه سي سال است قدرت را قبضه كرده و كشتن انسان نزدش به اندازهء يك مرغ هم اهميت ندارد؛ بفرما نزد او برو. تو كه همين حالا هم در افغانستان زنده گي نميكني، چه ضرورت داري كه از دور واز كشورهاي اروپاي زهر تفرقه ونفاق وتعصب قومي را ميان مردم پاش ميدهي؟
اين را بدان ويقين داشته باش كه اينكشور از افغانهاي اصيل و واقعي است. منظور من افغان تنها پشتون نيست؛ بلكه هر برادر ازبك، تاجيك وهزاره اي كه خودش را افغان ميداند؛ اين كشور متعلق به او است. شما هرگز با اين نفاق اندازي هاي تان مردم شريف ازبك را بازي داده نميتوانيد. بيغم باشيد. مردم شريف ازبك جنايات پهلوانان وجنگ سالاران شمال را به چشم خود ديده اند و خوب ميدانند كه با اين جنايتكاران چگونه برخورد كنند؟ جنايات رفقاي حزبي شما هرگز ياد مردم شمال نرفته است. بيناموسي ها و جنايات جنگ سالاران ثبت تاريخ گرديده است. كوشش كنيد از خواب غفلت بيدار شويد

آنلاين بنگريد :
loading...
loading...

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس