صفحه نخست > کارتون > تفـرقـه بیـانداز و حکـومـت کـن !

تفـرقـه بیـانداز و حکـومـت کـن !

پدر اسـتعمار کـهن انگلـیس از تجـارب گـرانبهـایش چـه زیبـا گفـت : تفـرقـه بیـنداز و حکـومـت کـن !
شمس الحق حقانی
يكشنبه 30 جولای 2017

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

توجـه شـما را به مصـاحبـت دوسـتانه میـان جـلالتمـاب اشـرف غنـی و محـترم حنیـف اتمـر درین باب جلـب میکـنم :

اشـرف غنـی :
چرا سه چار توته نمی کنی که بکلی از شرشان بی غم شویم ؟

حنیـف اتمـر :
هیچ لازم نیس ، همی دو توته که کنیم باز خودشان یک دیگه ره توته توته کده از بین می برن.

اشـرف غنـی :
اما تا از بین رفتن کامل شان خیلی دیر دوام خاد کد.

حنیـف اتمـر :
بلی اما نشنیدی که گفتن صبر تلخ اس ولی بر شیرین داره.

اشـرف غنـی :
ها بچه خر تو بمه ای نصیحته میکنی ، مه چقدر خون دل خوردم تا موفق شدم که استاد عطا از دستم دانه بخوره اما تو با یک عمل نا سنجیده و عجله بیجای او ره تور دادی که از چنگم فرار کد.

حنیـف اتمـر :
مه هیچوقت عجله بیجای نکدم بلکه همیشه سنجیده قدم ماندیم چرا تهمت میکنی ؟

اشـرف غنـی :
بچه خر پلان ترور دوستم مگر عمل سنجیده بود ؟

حنیـف اتمـر :
به نظر تو مه باید دست به الاشه تماشا میکدم که گلم جمع چطو نیرو های ما ره در صفحات شمال قلع و قمع میکد ؟

اشـرف غنـی :
نی مه نمیگم دست به الاشه تماشا میکدی اما ترور همیشه راه حل بهتر نیس.
بیبی لالایت با پلان ایشچی چیزی به سرش آورد که از مردن صد بار بد تر و ثمره دیگش دو توته کدن قوم اوزبک اس.

حنیـف اتمـر :
ده ای قسمت تو حق به جانب هستی واقعا پلان تو بهتر بود اما فراموش نکو که مه آدم خاد هستم و چیزیکه ده جوانی ده مغر آدم تزریق شوه دیگه تا پای مرگ اثراتش باقی می مانه ، شعار ما ایطو بود که :

حـــرف مــا دایم حـــق اسـت و حـــق دایم حــرف مــا
هـرکـه با مـا اسـت مخـالـف چـاره جـز کشـتار نیسـت

اما خاطر جمع باش اگه زنده بودیم ده بین تاجک و هزاره هم ایشچی پیدا کده و پلان خود ره بالای شان عملی میکنیم.

اشـرف غنـی :
بچه خر از خواب غفلت بیدار شو ، ایشچی تاجک و هزاره خو داریم ، مگر حاجی الماس و استاد خلیلی ملی و شلغم هستن که تو دنبال ایشچی تاجک و هزاره میگردی ؟
فکر قتل و ترور ره از سرت دور کو اما از طریق همی ایشچی های تاجک و هزاره هر دو قوم ره توته توته کو که قدر ما ره بفامن ای نمک حرام ها.
به سر نواسه خدا قسم اگه تا تعادل قومی ره ده زندان بگرام برقرار نکنم ماندنی والایشان نیستم.
مره میگن مغز متفکر میفامی یا نی !؟

حنیـف اتمـر :
بلی فامیدم اما دردته به قراری بخو زیاد چیغ نزن که روده های پلاستیکیت پاره نشه.

با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

https://www.facebook.com/zahrkhand

گالری عکس

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس