صفحه نخست > دیدگاه > پرویز کامبخش و اسدالله سروری دو معاملهء یکسان درمنظومهء علایق سیاسی آقای کرزی!

پرویز کامبخش و اسدالله سروری دو معاملهء یکسان درمنظومهء علایق سیاسی آقای کرزی!

هادی ميران
سه شنبه 28 اكتبر 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

دراین روزها شاهد برش دوحکم مشابه برای دو جرم کاملن ازهم متفاوت درنظام قضایی دولت آقای کرزی بودیم. پرویزکامبخش دانشجوی رشته روزنامه نگاری دانشگاه بلخ به جرم استفاده ازیک متن توهین آمیز به مقدسات اسلامی که یک بار به مرگ محکوم گردیده بود، این بار به بیست سال حبس محکوم گردید. اما اسدالله سروری ریس سازمان جاسوسی در دولت حفیظ الله امین که به قتل وشکنجهء هزاران انسان بی گناه متهم می باشد، به نوزده سال حبس محکوم گردید. برش این دوحکم مشابه که به دستور مستقیم ریس جمهور صورت گرفته است، دریک نگرش دقیقتر، اخلاق سیاسی ریس جمهور و ناکارآمدی نظام قضایی افغانستان را درمعرض قضاوت میگذارد. همانگونه که دولت موجود افغانستان به دلیل فسادزدگی وضعف مدیریت، یکی از ناکارآمدترین دولت های جهان می باشد، نظام قضایی آن نیز به دلیل عدم استقلال و قانونمندی یکی از آلوده ترین وناساختارمندترین نظامهایی قضایی در دنیای معاصر می باشد. باتوجه به اینکه در سالهای اخیر، برای قانونمند وساختارمند ساختن این نظام مطابق با حد اقل ارزشهای انسانی، هزینهء هنگفتی به مصرف رسیده است اما تغیر وتحولی که بتوان آن را نشانهء گذر این نظام ازسازه ها وگزاره های آلوده ی سنتی به سوی معیارهای ارزشی دانست، به نظرنمی رسد.

صدور دو حکم مشابه برای پرویز کامبخش و اسدالله سروری یکی ازعجایبات ماندگار درتاریخ نظام قضایی افغانستان میباشد که دراولین چشم انداز بی تفاوتی دولت را دربرابر جنایات ضدبشری و خصومت ومخالفت آن را دربرابرارزشهای انسانی بازتاب می بخشد. هرچند که درقانون اساسی افغانستان منظومهء کاری دولت ونظام قضایی تعریف گردیده است اما رفتار دولت دربرابرخیلی ازپدیده ها نشان داده است که قانون اساسی فراتر ازدایرهء منافع تیم آقای کرزی، بیشتر ازافسانهء دیو وپری نبوده است. صرف نظر ازرفتارقانونگریز دولت درتعامل باخیلی ازپدیده های مهم سیاسی اجتماعی، رفتار اخیر دولت دربرابر کامبخش و سروری، دست کم این واقعیت را روشن میکند که درمنظومهء اخلاق سیاسی آقای کرزی چیزی به نام تعهد وتقید به ارزشهای انسانی وجودندارد.

نام اسدالله سروری درپرده های ذهن میلیونها انسان باقتل وشکنجه و کشتار دستجمعی گره خورده است. هزاران انسان این سرزمین به دستوراو گرفتار گردیده است و بعد از عذاب وشکنجه درپلی گونهای پلچرخی به اعدام دستجمعی محکوم گردیده است. کمتر خانواده ی را میتوان یافت که آقای سروری مرگ ومصیبت را دردل آنها داغ نگذاشته باشد.
تجلی قدوقیافهء آقای سروری درپردهء تلویزونها، مرگ پدر، برادر، فرزند وشوهر را درذهن میلیونها انسان زنده میکند وبرجراحت های قلب آنها نمک می پاشد. اما درمنظومهء علایق سیاسی ریس جهمور قاتل هزاران انسان این سرزمین مورد الطاف ومعامله قرار میگیرد. خبرموثق این است که تخفیف جرم اسدالله سروری به 19 سال حبس براساس یک معاملهء سیاسی با آقای گلابزوی صورت گرفته است. براساس این خبر، ریس جمهور کرزی از آقای سیدمحمد گلاب زوی دعوت به همکاری کرده است واو پیشرط این همکاری را رهای ویا حداقل تخفیف جرم اسدالله سروری عنوان کرده است. قرارگرفتن گلابزوی درخدمت علایق کرزی میتواند تاثیر دوسویه داشته باشد. این تاثیر ازیک طرف زمینه رابرای ازهم پاشیدن جبههء متحد فراهم میکند وازطرف دیگر گلابزوی میتواند درکمپاین انتخاباتی آقای کرزی عنصر مفید باشد که درهردوحالت علایق آقای کرزی تامین میگردد. هرچند که این تعامل به عنوان یک راهبرد استرتیژیک تعبیر میگردد اما درحقیقیت آقای کرزی بااینگونه رفتارسیاسی برجراحت میلیونها انسان این سرزمین نمک میریزد.

اماسرنوشت پرویزکامبخش درمنظومهء علایق آقای کرزی به گونهء دیگر با دادوستد سیاسی گره خورده است. علیرغم اینکه تاهنوز صدها تن از روشنفکران، فرهنگنیگان ونویسندگان هموطن برعلاوهء چندین موسسات معتبر بین المللی از ریس جمهورکرزی تتقاضای رهای پرویزکامبخش را نموده اند، اما به دلیل اینکه پاسخ مثبت به این تقاضا می توانددرتعاملات منافع سیاسی آقای کرزی اختلال ایجادنماید، ازکنارآن بی تفاوت گذشته است. بنابراین برش حکم بیست سال زندان برای پرویزکامخبش شکل دیگری ازرفتار سیاسی آقای کرزی میباشد که با نیت برجسته ترساختن جایگاه وپایگاه ایشان در قضاوت دینمداران سنتی وارسال امواج قابل دریافت برای طالبان صورت گرفته است. اخلاق سیاسی آقای کرزی فقط باحسن گفتار آراسته میباشد که متاسفانه از حسن رفتار اثر وخبری نیست. رفتار سیاسی بااتهامات اسدالله سروری و کامبخش یک تعامل ارزش ستیز میباشد که برای تحقق یک هدف سیاسی صورت میگیرد.

تعبیر وتفسیری که برای این طرز رفتارمی توان جستجو کرد این است که درمنظومهء علایق سیاسی آقای کرزی چیزی به نام ارزشهای ثابت انسانی وجود ندارد. این نوع رفتار سیاسی که بانگرش ماکیاولی توجیه پذیر می باشد، قبل ازهمه چیز ارزشها وکرامت انسانی را دستبردمیزند. تصویری که آقای کرزی با این شکل از مدیریت و رفتارسیاسی، ازخود درمعرض قضاوت گذاشته است چیزی جز تکرار واستمرار مصیبت های مردم افغانستان نمی باشد. واقعیت این است که مردم افغانستان درحال حاضر گروگان علایق سیاسی آقای کرزی میباشد.

همانگونه که درآغاز اشاره رفت، نظام قضایی افغانستان یکی ازفسادزده ترین وناکارآمدترین نظام قضایی درجهان معاصر میباشد. دانش قضایی که دراین دستگاه به مصرف میرسد، کهنه، فرسوده و آمیخته بامجوعه ای ازقراردادهای سنتی وانگاره های قبایلی میباشد که نه سنخیتی با قضاوت مدرن دارد ونه هم قرابتی با آموزه های اسلامی. رفتار سیاسی با اسدالله سروری و پرویز کامبخش که ظاهرن توسط نظام قضایی صورت گرفت، درواقع سفارشات ریس جمهور کرزی میباشد که از آدرس نظام قضایی مشروعیت میگیرد.اما بدون تردید پرویز کامبخش و اسدالله سروری آخرین معاملهء سیاسی آقای کرزی نخواهندبود.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

  • آقايو ن عزيز و با وجدان !
    از رئيس جمهور مانند جناب كرزي بيش ازين نميشود توقع داشت از كجا معلوم كه چندماه ديگر سروري به عنوان وزير اطلاعات وكلتور تعين نشود .......
    مولوي حقگو

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس