صفحه نخست > خبر و گزارش > مهاجرت، بهداشت، اعدام ها، ماين پاکی و امنيت!

مهاجرت، بهداشت، اعدام ها، ماين پاکی و امنيت!

متن کامل نشست خبری ادريان ادواردز، رئيس دفتر ارتباطات و آگاهی عامه معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان
سه شنبه 11 نوامبر 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

کنفرانس مطبوعاتی (ترجمه کلمه به کلمه)

ادريان ادواردز، رئيس دفتر ارتباطات و آگاهی عامه هيت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان

داکتر نيلاب مبارز ، دفتر سخنگوی يوناما

يوناما: سلام عليکم. صبح همه بخير. به کنفرانس مطبوعاتی يوناما خوش آمديد. من نيلاب مبارز از دفتر
سخنگوی يوناما هستم. اجازه می خواهم ابتدا معلومات جديدی درباره فعاليت های ملل متحد ارائه کنم. بعد از
آن آماده هستم تا به سوالات شما پاسخ دهم.

دسترسی يوناما به ولايت بغلان با گشايش دفتر جديد

هيئت معاونيت ملل متحد برای افغانستان هژدهمين دفتر ساحوی خويش را امروز در شهر پلخمری مرکز
ولايت بغلان افتتاح نمود. دفتر جديد يک نقش مهم را در هماهنگی تلاش های انکشافی، نظارت بر موضوعات
حقوق بشر، تقويت حکومتداری خوب و حاکميت قانون، کمک به نهاد های محلی در مبارزه با فساد و تسهيل
ارايه کمک های بشری ايفاء می کند.

کای آيده نماينده خاص سرمنشی عمومی ملل متحد برای افغانستان در جريان صحبت امروز در پلخمری اين
دفتر جديد را افتتاح کرد. برای معلومات بيشتر روی اين موضوع از ميز پهلو اعلاميه مطبوعاتی را بدست
آورده ميتوانيد.

توزيع مواد خوراکه

فعاليت های زمستانی پروگرام غذايی جهان در سرتاسر کشور با پيش ذخيره و توزيع 36،000 تن مواد
خوراکه در حال حاضر ادامه دارد.

در 3 نوامبر، پروگرام غذايی جهان زير برنامه غذا درمقابل کار بيش از 15 تن قلم مواد خوراکه شامل گندم،
روغن، نخود و نمک را به 250 کارگر ولسوالی گورزيوان ولايت فارياب که در اعمار ديوار محافظتی در
مقابل سيلاب کار نموده اند توزيع نموده است.

کميته بين المللی صليب سرخ نيز توزيع بسته های مواد کمکی را به بيش از 10،000 افراد در ولسوالی های
دولت آباد و شرين تگاب آغاز نموده است.

برعلاوه آن، کميته بين المللی صليب سرخ 10 تانک های تيل را برای ارسال آب آشاميدنی ر ابه دره آستانه و
ولسوالی شرين تگاب فراهم نموده است.

در 4 نومبر، شورای ولايتی دايکندی برای يوناما اطلاع داد که پروگرام غذايی جهان برای 15،000 متعلم
ولسوالی کيتی مواد خوراکه توزيع نموده است.

سازمان مهاجرت بين المللی و دفتر مهاجرين ملل متحد اقلام غير خوراکه و تيل را به فاميل های بيجا شده و
خانواده های آسيب پذير کمک نموده است.

300000 فرد بزرگسال در نه ولايت از آموزش های سواد آموزی بهره مند خواهند شد

300000 فرد بزرگسال که 60 درصد از آنها زن می باشند، در طول سه سال آينده فرصت خواهند داشت تا
از آموزش های سواد آموزی و افزايش مهارت ها و فرصت های درآمد زا در بدخشان، بلخ، باميان،
دايکوندی، غر، ننگرهار، پکتيکا، سمنگان و وردک بهره مند شوند.

پروگرام ارتقا سواد در افغانستان در حال حاضر در مراحل ابتدايی قرار دارد و از سال 2009 در نه ولايت
به صورت گسترده اجرا خواهد شد.

قرار است تا فردا اين پروگرام در سطح کوچک به صورت آزمايشی در ولايت باميان انجام شود تا روشهای
عملياتی اين برنامه امتحان شود.

مرحله دوم برنامه ارتقا سواد قرار است از سال 2010 آغاز شود و 300000 فرد بزرگسال ديگر در نه
ولايت ديگر افغانستان را تحت پوشش قرار خواهد داد.

برای کسب معلومات بيشتر در اين باره، می توانيد به اعلاميه مطبوعاتی روی ميز مراجعه کنيد.
سازمان بين المللی مهاجرت آب تميز و امکانات بهداشتی را در اختيار عودت کنندگان قرار می دهد
هفته گذشته يک طرح ملی آب و بهداشت که برای حمايت از محلهايی که ميزبان عودت کنندگان از ايران و
پاکستان می باشند از سوی سازمان بين المللی مهاجرت و دولت افغانستان آغاز شد.

سازمان بين المللی مهاجرت با کمک مالی جاپان به مقامات محلی کمک خواهد کرد تا حدود 114 محل تقسيم
آب و 342 مستراح را برای حدود 20000 نفر در هرات، فراه، نيمروز، کندوز، باميان، کابل و ننگرهار
فراهم کنند.

اين برنامه می خواهد ثبات جمعيت را از طريق فعاليت های محلی به عنوان بخشی از برنامه اجتماعی
اقتصادی ادغام مجدد افغانهايی که از ايران و پاکستان عودت می کنند ترويج کند.

آغاز اين برنامه به دنبال توافق نامه سه جانبه که هفته گذشته بين سازمان بين المللی مهاجرت، وزارت احيا و
انکشاف دهات و وزارت ماليه منعقد شد تا برای مناطقی که ميزبان تعداد زيادی از عودت کنندگان هستند آب
و امکانات بهداشتی فراهم شود، صورت می گيرد.

دفتر ماين پاکی ملل متحد: راه اندازی پروژه های ماين پاکی محلی در ولايات کنر و هلمند
دو پروژه محلی ماين پاکی اخيراً در ولايات شرقی و جنوبی راه اندازی گرديده است. دفاتر ساحوی در اين
ساحات ايجاد گرديده اند و ماين پاکان آن از مجتمعات متاثر از ماين استخدام ميگردند.

آموزش ماين پاکان محلی آغاز گرديده است و بعد از آموزش با تجهيزات لازمی به آن مجتمعات متاثر اعزام
خواهند گرديد. اين نوع برنامه ها بخاطر حايز اهميت اند که ماين پاکان از محل ميباشند و روی اين اصل تاکيد
ميکند که برای موفقيت سهمگيری و مشموليت مردم محل مهم ميباشد.

بخش سوالات و جوابات

افغانستان تايمز: سوال من در مورد اختطاف ها و کشتار های اخير اتباع خارجی در کابل است. آيا فکر
نميکنيد که اينها همه بخاطر انگيزه های سياسی انجام شوند؟ آيا يکنوع تکتيک جديد و تهديد به اتباع خارجی
در کابل نيست؟

يوناما: در اکثريت موارد چنين به نظر ميرسد که اين اختطاف ها بصورت خاص از ماهيت جنايی برخوردار
اند و با مسئله شورشيان ربط ندارد. بصورت عمومی به استثنای جنوب کشور، ما شاهد کاهش واقعات امنيتی
در سراسر کشور طی هفته گذشته بوده ايم. حملات نا متناظر ادامه يافته و همانطوريکه ميدانيد تعداد واقعات
اختطاف در بعضی ساحات نسبت به سابق افزايش يافته و نهاد های کمک رسانی را نيز متاثر ساخته است.
ماهمه از رهائی دوتن از خبرنگاران طبقه اناث خرسنديم.

و درمورد بخش ديگرسوال تان که اين واقعات چی تاثيراتی را بالای نهاد های کمک رسانی بجا ميگذارد بايد
گفت که اين واقعات به هيچ وجه بالای تعهدات ما نسبت به مردم افغانستان تاثيری بجا نخواهد گذاشت و ما
متعهد باقی مانده و با مردم افغانستان خواهيم بود.

راديو آزادی: شنيديم که اخيرآ حکم اعدام بالای يک تعداد از زندانيان محبس پلچرخی در کابل صادر گرديد.
آيا فکر ميکنيد که نهاد های قضائی افغانستان توانائی محکوم کردن يک جنايتکار به اعدام را داشته باشد؟
همچنان اين اعدام ها تا چه حد در کاهش جرايم موثر تمام خواهد شد؟

يوناما: امروز آقای کای آيده نماينده خاص سرمنشی ملل متحد با رئيس جمهور ملاقاتی خواهند داشت و
اميدوارهستيم که اين موضوع شامل اجندای شان باشد. همانطوريکه شما شايد در جريان باشيد، در ماه
ديسمبر سال 2007 مجمع عمومی ملل متحد در مورد قطعنامه تعليق تطبيق حکم اعدام در همه کشور ها رأی
گيری نمود و افغانستان از جمله کشورهائی بود که به اين قطعنامه رأی مخالف داد.

در مورد سيستم عدلی و قضائی در افغانستان بايد گفت که کار بنيادی جهت ايجاد و تقويت اين نهاد ها جريان
دارد و اميدوارهستيم که ما شاهد کارائی اين سيستم باشيم تا هيچ کسی در مورد آن نگرانی نداشته باشند.
پژواک: آيا يوناما نگران اعدام های اخير است؟ دوم اينکه لطفأ در مورد موتر ملل متحد که اخيرأ مفقود شده،
توضيح دهيد؟

يوناما: در مورد سوال اول شما قبلاً توضيحات ارائه نمودم و در پاسخ به سوال دوم شما بايد گفت که ما تائيد
می کنيم که يک عراده موتر ملل متحد دزدی شده و اقدامات امنيتی در محل برای کشف موتر گم شده جريان
دارد. اينکه يک موتر ملل متحد است و يا نه اين گونه حوادث در سراسر جهان معمول است و تنها مخصوص
افغانستان نمی باشد.

آل انديا راديو: می خواهم در مورد پيشرفت پروگرام غذائی جهان در افغانستان بدانم. خزان رسيده و چند هفته
بعد اکثر مناطق غير قابل دسترس می باشند. آيا به نظر شما تمام مناطق ذخيره مواد غذايی کافی برای زمستان
پيش رو دارند؟

يوناما: در رابطه به فعاليت های زمستانی مواد خوراکی به اضافه اطلاعات تازه در مورد دايکندی و فارياب
که امروز در اختيار شما گذاشتيم هفته گذشته در مورد بدخشان اطلاعات تازه در اختيار شما گذاشتيم و
طوريکه می دانيد اين ولايات از جمله دشوار ترين ولايات می باشند. در ضمن بعضی از ولسوالی ها در اين
ولايات وجود دارند که دسترسی به آنها در زمان زمستان غير ممکن يا دشوار می باشد. کار برای از قبل جابه جا کردن مواد خوراکی برای پروگرام زمستانی در سراسر افغانستان جريان دارد. به ميزان 36 هزار تن مواد
خوراکی از سوی پروگرام غذايی جهان قبلأ اختصاص يافته و با هدف جابجايی و توزيع اين مواد در سراسر
کشور، از جمله 36 هزار تن، 38 درصد آن قبلأ به مناطق انتقال يافته است. من اطلاعات تازه در اين مورد
ندارم، ولی شايد بعد تر اطلاعات تازه بدست بياوريم. برای جمع بندی بايد گفت، که نه تنها پروگرام غذائی
جهان بلکه دولت و کميته صليب سرخ افغانی و کميته صليب سرخ جهانی و سايرين نيز در اين فعاليت سهيم
می باشند و ما اميدوار هستيم تا بتوانيم به همه مناطق دسترسی پيدا کنيم و به نياز های غذايی مردم در زمستان
پاسخ دهيم.

تلويزيون آريانا: شما گفتيد که ملل متحد از اعدام حمايت می کند، زيرا مردم افغانستان آن را بر اساس
قطعنامه انجام می دهند. آيا شما می توانيد در مورد مهلت های قانونی بيشتر توضيح دهيد و آيا بخاطر
جلوگيری از جنايات با اعدام اختطاف کنندگان موافق هستيد؟

يوناما، آقای ادواردز رئيس ارتباطات: اجازه بدهيد که برای تصحيح موضوع عرض بدارم که مجمع عمومی
سازمان ملل به تاريخ 18 دسمبر 2007 توسط 187 کشور از ميان 192 کشور عضو فيصله نامه را تصويب
نمود و خواهان تعليق و يا موعد قانونی درمقابل حکم مرگ در سراسر جهان شدند. 104 کشور عضو به نفع
اين قطعنامه و 54 کشور ديگر بر ضد آن رأی دادند. افغانستان يکی از کشور های مخالف اين قطعنامه بود.
هر چند يک کاپی از اين قطعنامه اکنون در دسترس نيست، اما می توانيم بعد از کنفرانس در اختيار شما
بگذاريم.

روزنامه هشت صبح: حوادث امنيتی فقط در کابل کاهش يافته يا در ديگر جا ها نيز؟

يوناما: بر اساس ميزان در سراسر افغانستان کاهش يافته و فکر ميکنم بخاطر تلاش های مسئولين امنيتی بوده
است.

يوناما، آقای ادواردز: من هم ميخواهم اضافه نمايم که اگر به ده روز گذشته بنگريم شما اندکی متوجه دورنما
های مختلف می شويد. بنابرين، شايد در مناطق جنوبی حوادث افزايش يافته باشد اما در ديگر بخش های
کشور شما شاهد وضعيت نور مال خواهيد بود. در نتيجه طوريکه نيلاب گفت بصورت کلی طی ده روز اخير
حوادث کاهش نسبی يافته اند.


آی آر آی بی:
حرف هائی در مورد تغيرات در افغانستان و تغير استراتيژی در افغانستان جريان دارد. آيا ملل
متحد نيازی به تغير در افغانستان می بيند و اگر می بيند در کدام ساحات؟

يوناما، آقای ادواردز: شما کاملا حق به جانب هستيد اينکه حرفهای پيرامون ابتکارات تازه وجود داشته و
استراتيژی های جديد در چنين مقطع زمانی در حال بروز اند. بعنوان ملل متحد به هر کشوريکه بنگريم، منافع
مردم افغانستان در درجه نخست قرار دارد. برداشت ما اينست که مردم صلح و کار ميخواهند. چيزی را که ما
ميخواهيم به جامعه جهانی تفهيم نمائيم اينست که افغانستان بايد بعنوان يک کشور مطرح شود نه بعنوان يک
منازعه.

بی بی سی: شما در مورد وضيعت امنيتی نگرانی خود را اظهار داشتيد. مشکلات امنيتی اخير چی تاثير بالای
فعاليت های سازمان های بين المللی داشته است؟

يوناما، آقای ادواردز: اگر کمی وقت شما را بگيرم تا مفهوم به جواب شما ارائه نمايم شما 2004 و 2005
مسير را که افغانستان به پيش ميرفت يعنی مرحله که ثبات مستحکم ميگرديد و انکشافات به عمل ميآمد و
بازسازی ابتدائی بهتر را بياد خواهيد آورد.

طوريکه شما آگاهی داريد در اخير 2005 و در شروع 2006 ما شاهد يک تغير در وضيعت يعنی افزايش
شورش بوديم. بناعاً خلاف توقوع اينکه افغانستان انکشاف نمايد اين کشور بيک مرحله کشمکش که ما فعلاً در
آن قرار داريم قرار گرفت.

ميخواهم اضافه نمايم که اين کشمکش صرفاٌ بعضی ساحات کشور را متاثر ساخته است. نقطه را که من
ميخواهم اشاره نمايم اين است که چنين ماحول به معنی اين است که مردم آن اندازه انکشاف را که ميخواستند
آن را نميبينند. ادامه بی امنيتی برای کارمندان بشری و انکشافی اين را مشکل ساخته است تا وظيفه شانرا به
انجام برسانند. بطور مثال، اگر بخواهيد يک مکتب را ايجاد نمائيد با خطر اينکه آن سوخته و ويران ميگردد
مواجه هستيد، شما بايد کارگران را محافظت نمائيد، شما بايد مکتب را محافظت نمائيد و اگر آنرا سوزاندند
قيمت مکتب جديد که بايد بسازيد بلند تر خواهد بود و در اخير صرف يک مکتب را ساخته ايد. از اينکه جواب
سوال تان را بطور طولانی ارائه نمودم معذرت ميخواهم ولی اين مهم است تا مردم مفهوم آنرا را درک نمايند.
حتی در شرايط مشکل، در بسياری ساحات پيشرفت های بوجود آمده است. اين پيشرفت های شامل ساحات
تعليم و تربيه، صحت ، برگشت حدود 5 ميليون مهاجر که دوباره به افغانستان عودت نموده اند ميباشد. 5
ميليون مردم يک گروه عظيم از مردم است. شما شاهد پيشرفت های در عرصه تکنالوجی معلوماتی و رسانه
ها نيز بوده ايد. بنابر اين، باوجود اوضاع مشکل کار های مثبت در افغانستان صورت گرفته است و آن چيز
های است که ما سعی داريم تا آن را بالای آن اعمار نمائيم.

پرس تی وی: آقای اوباما رئيس جمهور منتخب امريکا طی مبارزات انتخاباتی خويش، افزايش نيرو های
امريکايی در افغانستان بخصوص در مناطق جنوبی کشور را ياد آور شد. موقف سازمان شما در مورد
افزايش شمار نيرو ها چگونه است و آيا به نظر شما اين بهترين رويکرد در جهت رشد بی ثباتی در افغانستان
نمی باشد؟

يوناما، آقای ادواردز رئيس ارتباطات: من با حفظ احتياط نمی خواهم در مورد پاليسی خارجی يکی از کشور
های عضو چيزی بگويم. فقط می گويم که اگر ضرورت افغانستان به امنيت بهتر ميباشد، پس بايد امنيت بيشتر
در افغانستان تأمين شود. اگر چند هفته قبل در اينجا می بوديد شايد سخنان نماينده خاص ملل متحد را که در
مورد نياز ها صحبت می کرد، می شنيديد. اين نياز ها، شامل چيزی می شود که ما آن را يک جريان سريع سياسی، فشار عمده بر رشد شتابان نهاد ها، تسريع رشد انکشاف که ميتواند به پروسه تأمين صلح در افغانستان
رهبری کند ميناميم. از سال 2002 بدينسو ما همواره گفته ايم راه حل نظامی يگانه راه حل برای افغانستان
نيست و تا هنوز هم نظر ما چنين است.

آی آر آی بی: شما در مورد پروسه صحبت کرديد که برای رسيدن به صلح بايد آن مراعات گردد و نياز
پيگيری دارد. هدف شما از اين پروسه چی است؟ آيا اين يک پروسه سياسی است که شامل گفتگو با طالبان و
مخالفين حکومت ميگردد يا پروسه اعمار و کدام پروسه خاص ديگری است؟

يوناما: اگر شما به پيچيدگی امور در افغانستان بنگريد ، مثلاً امنيت دارای ابعاد مختلف می باشد و مستلزم
راهکار های متفاوتی است. مثلا ازدياد جرايم حتما با تروريزم رابطه ندارد. از همين رو استراتيژی های
مختلف وجود دارد و ملل متحد هميشه گفته است که برای حل اين مشکلات، بدون دست کم گرفتن عمليات
نظامی راه های دسترسی بيشتر سياسی و اجتماعی در رسيدن به صلح در افغانستان بسيار مهم است. ما هميشه
خواسته ايم تا نزديک به مردم باشيم زيرا اين برای ثبات کمک خواهد کرد. از جانب ديگر فراهم نمودن کمک
های بشر دوستانه به مجتمعات اهميت دارد. لهذا شما ميبينيد که مساعی بسيار مختلف کمک مينمايند. در رابطه
به پروسه صلح و بر اساس ماموريت که داريم هرگاه دولت افغانستان از ما تقاضا کند برای يک چنين تقاضا
از خدمت دريغ نخواهيم کرد.

تشکر از شما

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس