صفحه نخست > دیدگاه > تريبون آزاد > قانونیت قانونی در" دموکراسی قوماندانان "

قانونیت قانونی در" دموکراسی قوماندانان "

نويسنده: ایرج دریان
يكشنبه 27 می 2007

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

دموکراسی چه درنمونه اتحادیه اروپا جستجوگردد چه درنمونه هندوستان ویا هرجای دیگررژیم پذیرفته شده پس از قرن نزدهم است که برتری های آن درمقایسه با تمامی رژیم های قبلی کشورما مشهود ومبرهن است مشروط برانکه پایه ها وساختارآن هم شالوده آراء نظریات واراده مردم باشد.

آنچه دراین روزهادرجریان است همان دموکراسی قوماندانان است دربرابرانانیکه مستقلانه عمل میکنند، لوا ولشکرندارند سروکله شان ازمافیای مواد مخدر،سلاح وفساد اداری نمیبراید ودرکشورمصیبت دیده ما که ازدیرگاهی فرماندهان وروسا،مرئوسان ، اعضا یا افراد شان رااز طریق تخویف وتطمیع مهارمیکنندوحتی به بندمیکشند، این حالت هنوزهم ادامه دارد و"جبهه ملی" ازخانه ملت به حیث "پوسته" استفاده میکند.

زبانشناسان وواژه شناسان حوزه فرهنگی ماواژه قانون رابرابرباآیین دانسته اند،بر همین بنیاداگر گزینش نام خانوادگی یاتخلص را که درکشورما کاملا آزاد است مبین کرکتر اشخاص بدانیم اقای قانونی راکه هم نامش قانونی است وهم رئیس قوای قانون گذاری افغانستان است اصولی ترین همه شمرد، درحالیکه درآیین آقای قانونی شاید ریاو تزویراصول اساسی زندگی شان باشد.

شهید احمد شاه مسعود که درجهاد برضد اشغالگران روس ومقاومت دربرابرطالبان الگوی منطقه وبرهه تاریخ شداگرزنده می بود امروزنمی گذاشت که تاجران و بازرگانان نام وجایگاه به این سادگی نام اورا درمعرض تجارت قراردهند ،,چه درزمان حیات خودبه اشخاصی چون قانونی هرگزاعتمادنکردوگفته میشودکه حتی وی را ازکنارش دور کردودرجبهه مقاومت علیه طالبان اوراازنزدش راند، درسال های پس ازحکومت های موقت ، انتقالی وانتخابی هم اقای قانونی کارهای انجام داده که خامه راخجل میسازد.

برای شناخت قانونی به کتاب بوش درجنگ بایدمراجعه کرد،که آمده است "قانونی درپهلوی دیگران ملیونها دالرنصیب شد،که ازان جمله برای وی 700 هزاردالررسید."

 • مگرآقای قانونی یکی ازاشخاصی نبودکه پس از11سپتمبربرمبنای کتاب"جنگ بؤش" به آنها اجازه دادکه مطابق میل شان هرچه میخواهندعمل کنند.که درنتیجه کم ازکم هزاربی گناه دربمباردهای هوائی کشته شد!
 • مگرآقای قانونی درسال 2004 میلادی با امریکائیان درافغانستان زندان مخفی نداشت ؟ که درنتیجه امریکائیان به زندان رفتنداما آقای قانونی موقتا ازکابینه کناررفت ، وبعدا رئیس پارلمان افغانستان گردید.
 • مگراقای قانونی بخاطرخودخواهی هایش دربرابرنهضت ملی که وارث شورای نظار بودایستادگی نکردودرمقابل بخاطراقناع غربی ها با دامن زدن به نفاق درونی به ایجاد گروه افغانستان نوین نپرداخت وبازدرانتخابات پارلمانی بخاطرکسب قدرت پیش استادربانی زانونزد!
 • مگرآقای قانونی درانتخابات با تزویرفوتوهای آمرصاحب شهید را تمثال مبارزات انتخاباتی خود نساخت،که رسما ازجانب آقای احمدولی مسعود مورد انتقا دو امتناع قرارگرفت. وبازهم درهمان انتخابات ریاست جمهوری تالحظه یی قبل ازاعلام نتایج آنرمشروع ودموکراتیک خواند وپس ازآن ادعاکردکه درآن دستبردزده شده است .
 • آیا این همان آقای قانونی نبود که کارمندان وزارت معارف پس ازانتخابات تشت رسوایی های جنسی اش را درداخل وزارت ازبام انداختند، هنوزسرنوشت کچکول معارف که کچکول قانونی خوانده میشود،نامعلوم است . چراپارلمان ازوی نمیپرسدکه آن پول ها چه شد؟
 • آیا برای رهبری پارلمان یک حقوقدان وسیاستمدارکه احداقل سندلیسانس داشته باشد بکارنیست، بازهم سوال اساسی اینجاست که اقای قانونی چگونه صدای "مافیای ارگ" راازحنجره اش بیرون میریزد آیا آقای قانونی میداندکه بدیل داکترسپنتاکی خواهد بود.وانچه آغازکرده بکجا خواهدانجامیدوآب به آسیاب کی ریخته خواهد شد ، بدیل تکثر گرا یی موجودچه خواهدبود، آیا خون اطرافیان دیروزه آقای قانونی(اگربه آن وفادارباشد) توسط حزب اسلامی ریخته نشده که امروزفاروق وردک انرا ازدرون رهبری می کندویا توسط دوکتورسپنتا ومردم هم ازیکدیگر میپرسنداین تبائی از کجاناشی میشود؟
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • آقای ایرج دریان

  نوشته شما اصلا ً هیچ اعتباری ندارد. زیرا شما قانونی و ربانی راکه تاهمین حالا هم در صدد اند تا از هر امکان پیش آمده به نفع شخصی و گروهی شان استفاد کنند، انتقاد و بدگویی کرده ولی استاد قانونی یعنی مسعود جنایتکار را تمجید کرده اید. در حالیکه نه قانونی و نه ربانی میتوانستند بدون مسعود جنایتکار مردم کشور را آماج اهداف شوم شان بسازند.

  • Man if massowd was not around you ware now under commond of Panjab or under cammond of Russian he was the one who rescue afghans and afghanisatan so for the person who did all i dont think it will be fair to tell him JINAYATKAR or ciminal.

  • فرهاد جان

   ما در زیر فرمان پنجابی ها پاکستان از 1992 تا 2001 بودیم. شما نباید تنها طالبان را مربوط به میجر های پاکستانی بدانید/ مسعود قبل از ملا عمر به درگاه بابر رفته و غلامی پنجابی ها را قبول کرده بود. ویرانی کابل و قتل 60 هزار کابلی به دستور پنجابی های پاکستانی صورت گرفت که مسعود مهره اصلی آن بود.

   اگر امریکا منافع خود را در افغانستان به خطر نمیدید و حملات بر علیه طالبان را شروع نمیکرد ما تا کنون از برکت جنایات مسعود و ربانی تحت یوغ طالبان میبودیم.

  • سیاف، ربانی، قانونی، خلیلی، کاظمی، دوستم، چکری، مسعود ضیا، محقق، انوری، عطا، داکتر عبداله، اسماعیل، دانش و سایر جنایت پیشگان «ائتلاف شمال» مورد حمایت امریکا و کرزی نه اینکه به محاکمه کشانده نشدند بلکه هارتر و جری‌تر از پیش با صدور «منشور» خاینانه‌ی «مصالحه ملی» به زعم خود راه را برای محاکمه خود بستند و بعد کلیه همزادان میهنفروش خلقی و پرچمی، گلبدینی ها، عناصری از طالبان و کثیف ترین تفاله های ظاهرشاهی را در «جبهه ملی» گرد آوردند تا در برابر رقبای احتمالی و انتخابات قلابی آینده به صورت یک تشکل واحد اظهار وجود کنند. این حرکت به مردم ثابت نمود که میهنفروشان گلابزوی، علومی، رنجبر وغیره با میهنفروشان جنایتکار از نوع ربانی، قانونی، کاظمی وغیره وقتی کابوس خیزش مردم ما خواب شانرا آشفته سازد چگونه به آسانی با هم متحد میشوند در حالیکه تا دیروز با پراندن کلمات «کمونیست» و «ملحد» و «ارتجاع سیاه» علیه یکدیگر می‌جنگیدند. آنچه در این بازی نفرین شده جالب است حضور مصطفی ظاهر است که در واقع آخرین میخ را بر تابوت «بابای ملت» و تمامی شاه پرستان کوبید. این برای عقب مانده ترین و نا آگاهترین بخش های مردم عیان نمود که شاه و شاه پرستان هم منافع خود را نهایتا در پیوستن به بدنامترین جبهه جنایت پیشگان میبینند تا جبهه مردم. مصطفی ظاهرعلیرغم پشم و ریش ماندن و تسبیح گرداندن، فکر نکند که برای گرگان «ائتلاف شمال» ارزش استعمال بیش از یک کندوم را خواهد داشت. او را رهبرش ملاربانی و دیگران مدتی به مثابه آلت اجرای مقاصد جبهه مورد استفاده قرار داده و بعد دور خواهند انداخت. خیانت مصطفی ظاهر در همدست شدن با ربانی و سایر جنایتکاران، بیانگر حقانیت و کاربرد این جمله شلی شاعر بزرگ انگلیسی در افغانستان تیره‌بخت است: «جهان جای بهتری خواهد بود وقتی آخرین شاه با امعای آخرین کشیش خفه شود.»

   • امریکا اول تروریست های «ائتلاف شمال» را به قدرت نشاند و اکنون برای رهانیدن خود از باتلاق افغانستان، سگان رانده شده‌ی گلبدینی و طالبی‌اش را نیز میکوشد با دلالی پدر خوانده قدیمی و ریاکارآنان – صبغت اله مجددی- در دولت سهیم سازد. این برای هزار و یکمین بار دست نشاندگی دولت و نیات واقعی امریکا از «جنگ علیه تروریزم» و اشغال افغانستان را به نمایش میگذارد. ملل متحد و امریکا کوچکترین بهایی به آزادی و دموکراسی و بهروزی برای مردم ما قایل نبوده و فقط و فقط برای منافع خودش در افغانستان می‌جنگد. اداره بوش و ملل متحد سعی دارند امروز تبهکارترین گروه های بنیادگرا و میهنفروشان پرچمی و خلقی را روی یک دسترخوان بنشاند و فردا که خاینان مذکور دور دریدن یکدیگر را آغاز کردند، امریکا دوباره با حمایت این و آن جناح خاین، از آب گل آلود ماهی گرفته و نخواهد گذاشت جای پایش در افغانستان را رژیم ایران از طریق فعالیت های فرهنگی، قبضه کردن تقریباً کلیه رسانه ها، و نویسندگان و شاعران شرفباخته‌ی افغانی‌اش، سست سازد.
  • u r rong , u must to say the truth, if u r realy afghan

 • نویسنده محترم به دفاع از مسعود می پردازد و قانونی را به شلاق انتقاد می بندد. عجیب است. مسعود، استاد قانونی و خاینان دیگر شورای نظار و ائتلاف شمال است. چگونه می توان اینان را از هم جدا کرد. هر دو، دو روی یک سکه اند. وقتی مسعود در زمان داودخان به پاکستان گریخت و در دامن آی اس آی کلان شد و شیر وطنفروشی خورد، قانونی را کسی نمی شناخت. و باز هم وقتی کابل به خاک و خون کشیده شد و هزاران انسان در خون غلتیدند، "آمرصاحب" در رأس همه کار ها قرار داشت و به فرمان او افشار به ویرانه ای مبدل شد. قانونی کسی نیست، جز ادامه دهنده سیاست های خاین ملی (مسعود بُز رگ). آیا همین مسعود قهرمان شما نبود که به پیشواز طالبان به میدان وردک رفت و وقتی معامله شان سُر نگرفت و وزارت دفاع به او داده نشد، دو پا داشت و دو پای دیگر قرض کرد و به خواجه بهاءالدین رفت و از آنجا علیه طالبان، نیروهایش را مارش نمود. اصلاً از لحاظ ماهوی فرقی بین طالبان و مسعود وجود ندارد که بپذیریم که او ممثل دموکراسی است. کسی که به دموکراسی معتقد است، تمام دوستان و همکاران و رهروانش را دزد، آدمکش، جانی، وطنفروش، دسیسه ساز، توطئه باز و مادرنشناس تربیه نمی کند. به چند نام ذیل توجه کنید: قانونی، عبدالله، فهیم، ربانی، سیاف، خلیلی، دوستم، مزاری، محقق، عطا، حاجی قدیر، حاجی الماس، چکری، بابه جان، امان الله گذر، علم سیاه و ده ها و صدها نام ازین قبیل.
  کدام یک از افراد فوق الذکر به دموکراسی و انسانیت باور دارند که قبول کنیم، مسعود به آن باور داشت. مسعود بخاطر خودخواهی و همان افکار بنیادگرایی اش بود که کابل را ویران نمود و بر هزاران دختر و پسر معصوم تجاوز نمود. همین مسعود بود که تروریستان تاجک را در آغوشش گرفت و به آنان پایگاه داد و به تمویل شان پرداخت. اگر او با افکار بنیادگرایی و اخوانی وداع نموده بود، چرا اینقدر به دوستان فوق الذکرش چسبیده بود؟ هیچ کارنامه ای از زندگی چهل و چند ساله ی او را نمی توان یافت که وقف دموکراسی و انسانیت شده باشد. او جز به فکر تاراج لاجورد و زمرد و زد و بند با این و آن کشور خارجی برای ادامه سلطه اش نبود. او حتی حاضر به گفتگو با طالبان شد، تا حاکمیت ننگینش را ادامه دهد. بنابرین تلاش برای جدا کردن و یا ایجاد نمودن مرز بین قانونی و مسعود، کار عبث و بیهوده است و به کوبیدن آب در هاون می ماند.
  روزهای چسباندن عکس های مسعود در هر چهارراه و هر موتر گذشتنی است. همانطوری که مردم عراق بعد از سقوط صدام عکس هایش را پاره کرده و به آن شاشیدند، فردا مردم زجردیده ما همین کار را با عکس های مسعود و مسعودیان خواهند کرد. مطمئن باشید. هرگاه سایه تفنگ و وحشت ائتلاف شمال از سر مردم ما سایه اش را کم کند، خواهی دید که با عکس مسعود و مدافعان او چه برخوردی صورت می گیرد.

  • LOTFAN SADAM RA BA MASOOD MOQAISA NAKONED.SADAM TA AKHEREEN WAQT AZ IRAQ DEFA KARD DAR MOABEL AMRICA,DAR HALIKE MASOOD 4 PAI DASHT WA 4 QARZ KARD BA TARAFE TAJIKISTAN GREKHT.

  • wa dega da dilet chi manda bogo ke ghamet kam shawa , dar ghayre aan tabdel ba maraz mesha

  • به این دوستان چنین میگویم ! افغانستان که کشور ما است . تمام اقوام به نوبه خود به این کشور خیانت کرده است . اگر روزی تاجیکها " ازبکها "هزاره ها در خدمت پکستان و ایران بودن که تاریخ این غلام به 30 یا 40 سال طول میکشد در صورتی که برادر های پشتون مان قرن ها را در غلامی شرق وغرب سپری کرده است . در کجای از تاریخ تاجیکها ازبکها و هزاره ها یک گوشه از وطن را به کشور های همسایه داده ؟ ایا (دیورند) را این اقوام به هندی بریتانیای تسلیم کردی . که تا حال در رنج اش میسوزیم . از خلق وپرچم و طالبان که حرف میزنیم ایا رهبران شان پشتون نبودن . همین طالبان نبودن که مردم صفحات شمال را بی گناه به قتل عام رسانید . همین طالبان نیستن که با دولت پشتونی خودشان در جنگ است و مردم بی دفاع را مورد عملات قرار میدهند . بیاید ازین متهم کردن یک دیگربگذاریم ازین حرفها چی حاصل گرفتیم که بعد ازین بگیرم بیاید دست به دست هم داده زنده گی نمایم . تا چی وقت دست سوی امریکاه " اروپا دراز میکنیم پس چی شد غیرت افغانی ما ؟
   میرویس از فیض آباد

  • برادر جان به فکر من بخشی از عمر خود را در رکاب کور عمر و اسامه سوسمار خور تیر نموده ای.

 • Mr Mir Hazar,
  you say you don’t publish articles which had published before. however this article has been published in many places, isn’t double standard or it is a smart technique of censorship

 • او مردم احمق بی شعور
  اگر می گویید که من به شما توهین می کنم بیایید به من نشان بدهید که شما عاقل هستید. چرا شما شهامت ندارید که بگویید ما با هم جنگ کردیم ولی اشتباه کردیم. چرا شما اگر شعور دارید به خاطر نجات خود و فرهنگ و زبان و زندگی خود همدیگر را تحمل نمی کنید. او تاجیک احمق او هزاره احمق او ازبک احمق شما از بس بار برده اید عادت کرده اید که بارکش و پادو دیگران باشید.

  او هزاره احمق در کجای تاریخ تاجیک سرزمین شما گرفته و شما را به قصد نابودی قتل عام کرده

  او تاجیک احمق در کجای تاریخ هزاره به قصد نابودی شما را قتل عام کرده

  او ازبک احمق همی گپه به تو هم میگم

  شما را در کابل فریب دادند چون می فهمیدند که اگر با هم باشید دیگر حکومت یک قبیله و قوم در افغانستان ناممکن می شود دیگر ستم ملی ریشه کن می شه

  این بود که شما سه قوم احمق بارکش را مثل سگ به جان هم انداختند که یکدیگر را تکه و پاره کنید و بعد لاشخوران بیایند و جنازه های تان را بخورند.

  او تاجیک های احمق اگر شما مسعود را خوش دارید او را که کشت
  او هزاره های احمق اگر شما مزاری را خوش دارید او را که کشت

  مسعود بامیان را گرفت مگر مثل طالبان از کشته های تان پشته ساختند مگر حتی هزاره های خود تان با شما نمی جنگیدند
  هزاره ها مگر شمالی را مثل طالبان سوختاندند مگر حتی قوماندانهای خود تان هم گاهی با هم جنگ نکرده اند

  خو پس چرا همدیگر را نمی بخشید

  مگر مسعود سیاف را دوست نداشت کجا شد
  مگر محقق به او رای نداد کجا شد

  شما بار بردن را خوش دارید شما به بار کشیدن عادت کرده اید

  چرا یک کلمه از زبان شما در سرود ملی نیست چرا یک کلمه از زبان شما روی بانکنوتها جدید نیست

  هی می گویید که افغانستان را ازاد کردید ازاد کردید از این ازاد کردن چه چیز نصیب تان شده است شلغم یا کدو

  باش بخیر می بینیم حال و روزتان را پس از صلح و مذاکره موفقانه با طالبان . هنوز روزش نرسیده. روزش که رسید ملاعمر و گلبدین می آیند با بابا و بابازاده های نکتایی پوش جنایتکاران تان را محاکمه کرده به دار می آویزند. آن وقت شما ثابت کنید که در جنگ کابل تاجیک ملامت بود یا هزاره یا ازبک. آن وقت سر حساب با مردم گرسنه ای تان در مرکز شمال و شمالشرق و غرب فرا می رسد. آن وقت دیگر بی 52 هم نخواهد بود چون نکتایی داران از پهلوی کارخانه آن آمده اند. به سر عقل بیایید

  به حال خود و مردم تان رحم کنید. به سر عقل بیایید که باز دیر می شود. لعنت به شما احمق ها بس است بارکشی بس است

  • سخنراني رهبر شهيد ، عبدالعلی مزاری 8 / 2 / 1372
   بسم الله الّرحمن الّرحيم
   با تشكر از برادران عزيز كه زحمت كشيده اند اين جا تشريف آورده اند براي روز تاريخي كه هم در جهان تاريخي است هم براي مردم افغانستان كه بايد از اين روز تجليل بكنند. در اين شرايط سخت كه برادران فرهنگي حزب وحدت زحمت كشيده اند اين جلسه را فراهم نموده اند و از برادران كه سرود و مقاله خوانده اند و ما استفاده كرديم از همة اين عزيزان تشكر مي كنم.
   مسأله اي كه امروز روز تاريخي است چه از نگاه جهان و چه از نگاه مردم افغانستان فرق مي كند. از نگاه جهان كه امروز مسلماً روز پيروزي مردم افغانستان به شمار مي آيد. ولي از نگاه مردم افغانستان فكر مي كنم امروز روز پيروزي ظاهري است. روز پيروزي واقعي مردم افغانستان امروز نيست. لهذا براي شما مردم چند دقيقه اي كه زحمت مي دهم و وقت عزيز شما را مي گيرم مي خواهم در بارة چند موضوع خدمت شما صحبت كنم. يكي دربارة اين روز تاريخي و يكي هم چرا امروز روز پيروزي واقعي مردم افغانستان نيست. اينكه در رابطه با يك سال كه بنام به پيروزي رسيدن انقلاب مي گذرد براي شما چه چيز به وجود آمده است، مسأله ديگر فاجعه افشار است و مسأله يا كه اين فاجعه با اينكه چقدر دردناك است اما براي ما و شما درس كه از اين فاجعه گرفتيم. و سه باور را كه ملت ما داشت و آن سه باور عوض شد فكر مي كنم يك پيروزيست. و مسأله اخيريكه خدمت شما بايد به عرض برسانم مسأله وضعيت فعلي كشور و توافقات اسلام آباد است كه اين مطالب را اگر وقت برايم ياري كرد خدمت شما عزيزان و پدران و برادران و ريش سفيدان به عرض مي رسانم.
   دلم هيچ نمي خواست كه بعد از فاجعة افشار صحبت كنم. مگر در آن وقتي كه مي شد مردم ما اين انتقام را بگيرند از دشمنان. ولي چرا امروز حاضر شدم كه با شما مردم صحبت كنم، علت اصلي اش اين است كه عاملين و خائنين اين فاجعه دستگير شده بود و خواستم اين را براي شما توضيح بدهم و در اين جا در محضر شما آنها را به جزاب اعمالشان برسانيم. فقط اين چيز باعث شد بيايم براي شما صبحت بكنم.
   موضوع ديگر اينكه ما مدت 250 سال باوري را كه داشتيم، قضية افشار و چنداول روشن مي كند كه اين باورها هم اشتباه است. آن باور اين است كه ما در طول 250 سال باور داشتيم كه ظلم را كه فقط يك خاندان جاه طلب بالاي مردم ما مي كرد، تعميم مي داديم و فكر مي كرديم همه پشتون ها بالاي ما ظلم كرده و ظلم مي كنند و ما در آينده آن وقت به حق و حقوق خود مي رسيم كه در كنار فارسي زبان ها باشيم و از فارسي زبان ها دفاع كنيم با اين ها همسنگر و هم موضع باشيم در حق و حقوق خود مي رسيم. قضيه افشار و چنداول اين باور را هم باطل كرد. خط بطلان كشيد. ما اگر در صد سال پيش شاهد مسأله اي بوديم كه پسران ما را مي گرفتند مي فروختند و مردم ما را سر مي بريدند و مي كشتند و برده درست كرده بودند و كنيز. ولي بعد از صد سال و چهارده سال مبارزه و هم سنگري عين مسأله تكرار شد و بدتر از آن. اينجا كه اطفال هشت ساله ما را كشتند و آنها را فروختند و زن ها را كشتند و صورتشان را پوست كردند. اما از دست كي؟ از دست كسي كه چهارده سال مبارزه كرده و شعار مي دهد كه حكومت اسلامي را برقرار كرده ام. از كساني كه استاد علوم الهي و سياسي و اسلامي است اين عمل انجام مي شود. ولي اين باور را براي ما اثبات مي كند كه اين باور، باور اشتباه بوده است. قدرت طلبي و انحصارطلبي، يك تعدادي كه خلاف مسير اسلامي و انساني رفتار مي كنند اين متعلق به اين نژاد و آن نژاد نيست و ما امروز بايد تجديد نظر كنيم. درست است كه عبدالرحمان 62٪ مردم ما را از بين برده است ولي عبدالرحمان و خاندان عبدالرحمان از بين برده است نه همه پشتون ها. و ما امروز بايد اين مسأله را باور كنيم كه اين جنايت كه در چنداول و افشار به وجود آورده نه همه تاجيك ها. و اينجاست كه در باورهاي گذشته خود تجديد نظر بكنيم. بايد با واقعيت ها و حقيقتهاي جامعه برخورد كنيم و از اين درس بگيريم.
   من معتقدم در اينجا در طول تاريخ گذشته افغانستان حكومت ملي و اسلامي بوجود نيامده. اما يك خاندان و تعداد قدرت طلب بالاي مردم ظلم كرده است. اكر ما در اينجا بياييم يك حكومت اسلامي كه مردم ما مي خواهند به وجود آوريم كه در آن حق همه مليتها تعيين شده باشد، اين باور، باور درستي مي باشد. ولي سلسله تاريخ وقتيكه آورده بود بالاي ما هم قبولاند. اينجا براي شما واضح مي گويم در افغانستان دشمني مليتها فاجعه بزرگي است. در افغانستان برادري مليتها مطرح است. حقوق مليتها يعني برادري مليتها. دو برادري كه در يك خانه زندگي مي كنند چطور برايشان حق قائل اند كه در اين خانه من هم حق دارم آنهم حق دارد. اين برادري است نه دشمني. بلي اين عناصر قدرت طلب و جاه طلب است كه در اين مسأله به عنوان نژاد و غيره استفاده مي كنند براي سيادت شان.
   اما اين مسأله تاريخي است كه خدمت شما بگويم چرا با شما دشمني دارند و جاي تأسف است كه كسيكه خود را استاد الهيات مي گويد و به اين گونه مقابل مردم ما برخورد مي كنند. آقاي رباني بعد از جنگ افشار وقتيكه به پاكستان مي رود، با قاضي احمدحسين اين مسأله را مطرح مي كند. ببينيد اين باورهاي غير اسلامي سر از كجا درمي آورد. به قاضي احمدحسين مي گويد كه اين مردم بسيار مردم جاني است. شما را مي گويند، چرا جاني است؟ در حاليكه از روزيكه اينها به نام اسلام به كابل حاكم شده اند، هشت جنگ بر عليه شما انجام داده است. مي گويد اين ها از اولادهاي چنگيزخان هستند كه در باميان جنگ كرده اند 700 سال پيش. اين را جناب آقاي رباني براي قاضي احمدحسين در پاكستان مي گويد. بعد از قضيه افشار زمانيكه اشتباه شان در دنيا بالا مي شود و جنايت شان در دنيا منعكس مي شود كه چقدر اينها بر سر ما جنايت كرده اند. آنگاه آقاي رباني مَثَل تاريخي مي زند كه شما مستحق اين جنايت و مستحق اين ظلم هستيد، چون اولاده چنگيزيد.
   اين آقاي رباني كه در مصر تحصيل كرده و در دانشگاه كابل الهيات درس مي داد، اول اين آدم بيسواد از تاريخ خبر ندارد كه شما بومي ترين مردم افغانستان هستيد، قبل از اينكه چنگيز در افغانستان حمله كند شما اينجا بوده ايد و شما عليه چنگيز در باميان مقاومت كرديد. اين آدم بيسواد اول كه از تاريخ بي خبر است و باز هم آنوقت ما از آقاي رباني باخواست مي كنيم، بر فرض اين باور تو راست بود، اينها اولاد چنگيز بود و چنگيز هم در باميان جنايت كرده. تو با كدام منطق اسلامي و الهي حق داري كه 700 سال بعد انتقام آن را از افشار و چنداول مي گيري و اين با كدام منطق اسلامي و انساني سازگار است!؟ اينجاست كه چرا با شما دشمني دارند و چرا تمام فكرش اينست كه شما را از بين ببرد، چون اين باور تاريخي را دارند. روي اين باور تاريخي شما را مي كُشند. لهذا ما در اين جا اشتباه كرده بوده ايم. عمل يك دسته اي را به نام يك قوم مي كشانديم و از اينها حمايت مي كرديم. اما اين اشتباه را مرتكب شديم. اين مسأله بود كه در اينجا در رابطه با افشار اين باورها را روشن كرد كه در آينده گول اين باورها را نخوريم.
   اما مسأله امروز كه من حاضر شدم كه وقت شما را بگيرم كه در محضر شما جرأت كردم كه بيايم صحبت كنم و آن يك باور تاريخي ديگر هم بود كه اينجا فرق كرد.
   صد سال پيش از مردم ما خائني پيدا شد و عليه مردم ما دست به خيانت زد و مردم ما را به شكست مواجه كرد. بعد از 100 باز اين تاريخ فاجعه تكرار شد ولي اينجا اين بار يك پيروزي نصيب شما شد. و آن اينست كه اين خائنين شناسايي شدنند و اين خائنين را بحمدلله اكثريت ايشان را گرفتيم. من براي شما مردم تعهد سپرده ام كه از شما دفاع كنم و به شما خيانت نكنم. و دست خيانت كاران را بگيرم. الحمدلله دراينجا حزب وحدت اسلامي موفق شد كه اين خائنين را شناسايي بكنند و اكثريت شان را دستگير بكنيم و چند تن از اين ها پرونده شان تكميل شده و بعد از اثبات جرم و اعتراف و طي مراحل شرعي حكم صادر شده امروز شما شاهد جزا دادن شان هستيد. اين قضيه در تاريخ گذشته نشده بود و آن كسانيكه براي ملت ما خيانت كرده آنها به دربار مزدور بود، جا داشت، روي رياست داشت و مردم ما را از بين برده بود، ولي بحمدلله اين خائنين موفق به اين كار نشدند كه بعد بالاي خون مردم ما و ناموس مردم ما معامله كند و مردم ما باز هم زير ظلم بماند. اينجا است كه همين براي شما اطمينان مي دهد كه هم اينها را امروز در محضر شما حكم شان را صادر كرده به اين جا اعدام انقلابي مي كنيم. والسلام.

  • جان برادر!

   من پیام مؤدبانه واحترامانه ای شما را مطالعه نمودم!! حرف های شما واقعاً علمی، منطقی و بجا معلوم میشودو میدانم هرافغان واقعی ایکه این پیام شما را بخواند، میتواند درک نماید که این طورحرف های سرکوچه از کجا برمیخزد و اینکه آیا به نفع وحدت ملی است یا آی، اس، ای و رژیم فاشیست ایران!

   میتوان فهمید که شما وظیفه داده شده اید تا این حرف های گندوپوسیده را در سایت های انترنتی نوشته و مردم افغانستان را بیش از پیش متفرق سازید ولی من از تمام دوستان وهموطنان خویش تقاضا می نمایم تا ماهیت واهداف این طورپیام ها را به طور عمیق تحلیل و تجریه نمایند.

   اگر هموطن استی یا غیر آن!

   نظری نوشتن وفحاشی کردن و لهولهب گفتن باهم متفاوت است! وشاید که شما این را نیز درک کرده بتوانید!!! باوجودآن، میتوانم درک نمایم که تواین همه را قصداً می گویی تا زهنیت افغان ها خراب نموده و آنها را به اصطلاح به هم اندازی، ولی باید خوب به یاد داشته باشی که امروز همه افغانها واقعیت ها را درک می نمایند!

   دوستان هموطن!

   من از شما تقاضا می نمایم تا به این طور صحبت های که از طرف بعضی از اشخاص به خاطربه هم اندازی و تفرقه اندازی قصداً ارائه می شود، گوش نداده وبفکر منافع ملی و آینده درخشان این کشور باشید.

   دراخیر، باز هم از همه دوستان تقاضامندم تا عفت کلام را مراعات نموده تا باشد ما دیموکراسی زا به هرزه نگاری و فحاشی سوء تعبیر ننمائیم!

   برای وحدت ملی همه اقوام مبارزه نموده و منافع ملی را بیشتر از ذهنیت قوم گرائی ترجیح می دهیم - این باید شعار ما وراه کرد همه ما افغان ها باشد!

   با تشکر ازوقت تان برای مطالعه این پیام!

  • مزاری در واقع خواهان یک افغانستان متحد و شگوفان بود. و چهره های خاینان ملی را شناخته بود.

  • ما هزاره های ازبک ها تاجک ها و پشتون ها هیچگاه با هم جنگ نکرده ایم. جنگ را یک عده خائین و وطنفروش براه انداخت که از طرف بیگانه ها تمویل میشدند. شما مسعود، و گلب الدین را بی شعور و خائین بگویید نه مردم بیدفاع و بیگناه را.

 • او مردم احمق بی شعور اگر می گویید که من به شما توهین می کنم بیایید به من نشان بدهید که شما عاقل هستید. چرا شما شهامت ندارید که بگویید ما با هم جنگ کردیم ولی اشتباه کردیم. چرا شما اگر شعور دارید به خاطر نجات خود و فرهنگ و زبان و زندگی خود همدیگر را تحمل نمی کنید. او تاجیک احمق او هزاره احمق او ازبک احمق شما از بس بار برده اید عادت کرده اید که بارکش و پادو دیگران باشید.

  او هزاره احمق در کجای تاریخ تاجیک سرزمین شما گرفته و شما را به قصد نابودی قتل عام کرده

  او تاجیک احمق در کجای تاریخ هزاره به قصد نابودی شما را قتل عام کرده

  او ازبک احمق همی گپه به تو هم میگم

  شما را در کابل فریب دادند چون می فهمیدند که اگر با هم باشید دیگر حکومت یک قبیله و قوم در افغانستان ناممکن می شود دیگر ستم ملی ریشه کن می شه

  این بود که شما سه قوم احمق بارکش را مثل سگ به جان هم انداختند که یکدیگر را تکه و پاره کنید و بعد لاشخوران بیایند و جنازه های تان را بخورند.

  او تاجیک های احمق اگر شما مسعود را خوش دارید او را که کشت او هزاره های احمق اگر شما مزاری را خوش دارید او را که کشت

  مسعود بامیان را گرفت مگر مثل طالبان از کشته های تان پشته ساختند مگر حتی هزاره های خود تان با شما نمی جنگیدند هزاره ها مگر شمالی را مثل طالبان سوختاندند مگر حتی قوماندانهای خود تان هم گاهی با هم جنگ نکرده اند

  خو پس چرا همدیگر را نمی بخشید

  مگر مسعود سیاف را دوست نداشت کجا شد مگر محقق به او رای نداد کجا شد

  شما بار بردن را خوش دارید شما به بار کشیدن عادت کرده اید

  چرا یک کلمه از زبان شما در سرود ملی نیست چرا یک کلمه از زبان شما روی بانکنوتها جدید نیست

  هی می گویید که افغانستان را ازاد کردید ازاد کردید از این ازاد کردن چه چیز نصیب تان شده است شلغم یا کدو

  باش بخیر می بینیم حال و روزتان را پس از صلح و مذاکره موفقانه با طالبان . هنوز روزش نرسیده. روزش که رسید ملاعمر و گلبدین می آیند با بابا و بابازاده های نکتایی پوش جنایتکاران تان را محاکمه کرده به دار می آویزند. آن وقت شما ثابت کنید که در جنگ کابل تاجیک ملامت بود یا هزاره یا ازبک. آن وقت سر حساب با مردم گرسنه ای تان در مرکز شمال و شمالشرق و غرب فرا می رسد. آن وقت دیگر بی 52 هم نخواهد بود چون نکتایی داران از پهلوی کارخانه آن آمده اند. به سر عقل بیایید

  به حال خود و مردم تان رحم کنید. به سر عقل بیایید که باز دیر می شود. لعنت به شما احمق ها بس است بارکشی بس است

  • سلام بخوانندگان عزيز. اقايnomen همين لحظه که چتيات تو را خواندم ميشرمم ازاينکه باتو همزبانم الفاظ رکيک تو فقط دامن زدن بپرابلمهای قومي ديگر هچ دردی را دوا نميکند.افغنستان بيک مليت مشخصی تعلق نداارد .هزاره تاجيک ازبک پشتون وغيره همه اقوام برادرند وهمه درسازندگی ان تلاش دارند.نميدانم نان نمک بهرامی را در پاکستان يا ايران خوردی که در مقابل هموطننات ووطنت دشمنی ميکني. بسم الا پوپل

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس