در همین بخش

صفحه نخست > فرهنگ، ادبیات و هنر > درستی ها و نادرستی ها در هنگام نگارش خبر و گزارش

درستی ها و نادرستی ها در هنگام نگارش خبر و گزارش

روش های درست نویسی و درست گویی در زبان
جاويد فرهاد
سه شنبه 31 آگوست 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

بخش اول | بخش دوم | بخش سوم | بخش چهارم |بخش پنجم | بخش ششم| بخش هفتم | بخش هشتم | بخش نهم | بخش دهم | بخش یازدهم |بخش دوازدهم

نادرستی های نگارشی - وبیشتر هم کاربرد واژه ها، اصطلاحات وجمله های نادرست؛ اما رایج (غلط های رایج)- سبب می شود که پیام خبر، گزارش ، گفتگو، تحلیل، تفسیرو... به گونه ی درست برای گیرنده انتقال نیابد.

برای پرهیزازاین "نباید"های نگارشی، اکنون (افزون برنشان دادن نباید ها) "باید" ها را نیز در این بخش یادآوری می کنم تامرز مشخصی میان درستی ها ونادرستی های نگارشی روشن شود:

 ننویسیم: / 
 بنویسیم: 

   

شرایط اجتماعی کشور / 
 اوضاع اجتماعی کشور

 

همکاری میان کشورها / 
 همکاری کشورها

 

امکانات موجود میان کشورها  / امکان
های موجود میان کشور ها

 

در رابطه باحل مناقشه  / به
منظور/ برای حل مناقشه

 

در رابطه با این مسأله  / در
باره ی این مسأله

 

زیان های ناشی از انجام این آزمایش  / زیان
های این آزمایش

 

مورد شناسایی قرار گرفت / شناسایی
شد

 

نشانگر این واقعیت است / 
 نشانه/ نمایانگر این واقعیت است

 

برای مهارآتش / 
 برای مهار کردن آتش

 

با هدف بررسی / 
 برای / به منظوربررسی

 

گزارش را ارائه خواهند داد / 
 گزارش خواهند داد

 

درفرایند تصمیم گیری مؤثراست / 
 درتصمیم گیری مؤثراست

 

راه حل دیپلماتیک / 
 راه حل سیاسی

 

از راه های دیپلماتیک / 
 از راه های سیاسی

 

گفتگوهای دیپلماتیک / 
 گفتگوی های سیاسی

 

به رغم
مشکلات 
/  باوجود مشکلات

 

شورشیان
طلبان 
/  شورشیان طالب

 

نوآوری در
زمینه ی تجارت 
/  نوآوری درتجارت

 

برای توقف
تجاوز 
/  برای متوقف کردن تجاوز

 

تداوم
مبارزه 
/  ادامه ی مبارزه

 

براساس بررسی
های انجام شده 
/  براساس (بنیاد) بررسی ها

 

حملات علیه
غیرنظامیان 
/ حمله ها بر غیر نظامیان

 

از طریق
مراجعه  
/ بامراجعه

 

به دنبال این
تهاجم 
/ در پی این تهاجم

 

در جهت
ارتقای ظرفیت 
/ برای / به منظورارتقای ظرفیت

 

مشکلات روند
صدور کالا 
/ مشکلات صدور کالا

 

در خلال چند
هفته ی آینده 
/ در چند هفته ی آینده

 

بادیکته کردن
شرایط 
/ باتحمیل شرایط

 

غیرقابل
درمان 
/ درمان ناپذیر

 

غیرقابل
خدشه 
/ خدشه ناپذیر

 

موج خشونت
وناآرامی ها 
/ موج خشونت ونا آرامی

 

تحولات را
دنبال می کند  
/ تحولات را پی می گیرد

بخش اول | بخش دوم | بخش سوم | بخش چهارم |بخش پنجم | بخش ششم| بخش هفتم | بخش هشتم | بخش نهم | بخش دهم | بخش یازدهم |بخش دوازدهم

آنلاين بنگريد :

کابل پرس

جستجو در کابل پرس