صفحه نخست > عکس > یادی از کله منارهای هزاره جات توسط عبدالرحمان جابر

یادی از کله منارهای هزاره جات توسط عبدالرحمان جابر

کاری از جعفر رضایی
جعفر رضایی
جمعه 19 دسامبر 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • نویسنده:ملابابا علوی دره گی
  گرگ اهلی نمی شود
  کلمه ی ستمی یادگارنظامهای خودکامه وقبیله سالاری ویابه زبان ساده داغ ننگ بر پیشانی حامیان حکومت قبایلی است
  برادرجمال ! پشتون برادرتاجیک است درطول تاریخ 261 ساله ی افعانی وقبل ازآن ما کشمکشی رانمی توانیم پیداکنیم که میان تاجیکان وپشتون ها واقع شده باشدمساله ی برخوردمیان شاه امان الله وامیرحبیب الله خادم دین رسولالله برسر تاجیکی بودن وپشتون شدن نبودعیارخراسانی ازناجوانمردی های شاه به ستوه آمد،بودو، دولت امیر امان الله شاهِ مترقی افغانستان تاآنزمان ازطرف علمای دیوبندباربارابلاغنامه ی تکفیر رابدست آورده بودمردم شنواری ازشاه خواستندکه بانویش ثریا را طلاق کندومرحوم طرزی را نیزبه چنگال آنهابسپاردپس ازسقوط شاه، بزرگانی چون شهید چرخی به شمول برادر شاه امان الله عضو کابینه ی امیر حبیب الله خادم دین رسوال لله،بودند تخم قوم پرستی ونفاق راافغان تبار هندوستانی الاصل نادرخانی که توسط عبدالخالق قهرمان به قبرستان فرستاده شدکاشت این موضوعی مخفی نیست،دشمنی اخیر راهم که جناب شماازآن متاثر هستید،اداره ی استخبارات همسایه ی ما، که حامی حکومت قومی شمااست پاشید،سرخوش نگردید که همسایه ی ما قوم برتر را پشتیبانی می نماید چنین عواطف بچه گانه ی قومی شما سبب می گردد که نیروی شما مورداستفاده ی سوء قراربگیرد بدون تحریک چنین احساسات آتش افروختن درهزار جناح کابل به آی اس آی بدون دردسروزحمت امکان پذیرنبود( تلک خرس را مطالعه کنید) اما چیزی که جناب شمابایدبدانیدعبارت ازادب ورعایت حق شهروندی است این دعواهاوهیاهوی پدیده های پایانیستند،من نمی خواهم ادبی که شمادرخانه ی پدرنیاموختید ازمن ویا ازسایرین بیاموزید،ضرب المثلی که شما ازشکمکت تان دفع کردید،ارزشی بالاترازافرازات همه روزه ی تان ندارد،نبشتن کارمشکلی نیست اماادب وعفت قلم پایه ی نخستین آنست،اخلاق شما اخلاق لودی های شوربازاراست،کسانی دیگری هم مانند شمادوکلمه ی حقیرومزخرف رامی توانندبنویسند،آنچه که مانع آن است ادب ومسؤلیت قلم است،درتاجیکی تاجکستان می گویندعالم شدن آسان است،آدم شدن مشکل،لابد چنین برداشت تاجیکان راازآدم شدن، تاییدسخنان پربهای خانم فرهیخته ودانشمندفرشته بدانیم، درینجاه جناب شما بطورناآگاهانه توانستید ازفرهنگ بدویت نماینده گی کنیددربدویت وخیمه نشینی چنین حرف ها خیلی عادی اند،یاوه سرایی شما ناشی ازعصبیت است،عصبیت ویژه ی بادیه نشینی وبدویت است(نگاه.مقدمه ی ابن خلدون فصل7ص239) دوستان قندهاری که جملات دمور ...وغیره هرزه یی گویی درحضوروالدین شان می کنند،به پندار خودشان عیبی نیست،آنانی که ازوالدین شان حیا نکنند،درواقع چیزی بنام ادب درقاموس خانواده ی شان ندارند، القصه آن دستهای زیبایی که شماازآن نام گرفته ایددرخانه ی حضرت شما هم بایدوجودداشته باشد،شما به سایرین حق می دهیدکه به همسر ویا خواهر شماچنین یاوه سرایی کنند؟ اگرشمادست کم یکبارقرآنکریم رادردست میگرفتید،ویک دقیقه یی اخلاق دینی می آموختیدمی دانستیدکه یهودی هم باچنین بی ادبی وبی شخصیتی بادشمنش سخن نمی گوید،آخرین کلمه ی لودی شما قندول است فکر می شود دوره ی قندولی راگذرانده اید اگردول تانرا کسی قندپرنمی کرد شمابه خانم بیگانه یی که عظمت بالاترازاشخاصی مانند من وشما دارد چنین خطاب نمی کردید،آفرین برخانمی که ضمن هزارمشکل باسخن وبرهان برنده توانسته به سرینگاهایی مرچ بپاشد،ثانیاً خانم فرشته مظهرعالی وحدت وهمبسته گی مردم تاجیک وهزاره است،وبه برادران پشتون مانیز بی حرمتی روانداشته اندشما،تارهای عنکبوتی هستیدبرسرراهِ پژوهش ، مشکلات تحقیق وتدقیق تنها دریافتن ماخذ ومنابع نیست بلکه مقاومت وپایه داری عناصرطرفداروحامی جعلیات وتقلبات نیزازپیچیده ترین معضلات فرآیند تحقیق است ،شمابادعواهای تان شرایط وفضای سالم را ناسالم می سازیدکوشش کودکانه دربرانداختن تاجیک وهزاره کارنهایت احمقانه وبی بهره است ،تاجیک وهزاره باشهادت مسعودومزاری نمردند،وبادرافتادن آن دوبه جان هم نمی افتندآن دوشهیدازدست آنانی هستی راترک کردند که حتی ازکمترین پایداری قول وقرارمحروم بودندبه بی حیایی شما هم آفرین می گویم،من دروقت خواندن مکتوب ابلیسی شما که وارث تفرقه بینداز وحکومت کن هستید درحیرت شدم به فرموده ی شماکه درعصرمتمدن ! انگلیس کهنه کارباید ازدموکراسی کاربگیرد،بلی، نواسه هایش هنوز به پالیسی پدربزرگشان درست واردنشده اند،می خواهم پاسخ سوالات تانرابخوانیدشماکه نتوانستید بامهارت انگلیسی طرح کنیدفرموده اید که تاجیک ها هزاره هارا موش خور می گویند اگر طعنی وجود داشته باشداین بایداز اطفالی باشد که هنوز به سن تنبان پوشی نرسیده اند شایدشما درکدام پس کوچه یی شنیده باشید عقل سلیم وبالغ می داندکه این حرف شما یک مزخرف و یاوه گویی بیش نیست ،تغایی گفتن چه عیبی دارد؟ این کلمه ترکی است درلهجات تاجیکی اوزبیکی وهزاره گی درمناطقی تغه ودربعضی جاه های دیگرتغا می گویندمتوجه شوید که همه ی این اشکال ازیک مخرج آغاز می شوندوبهً واحد ستعمال می گردد درمورد چنگیزی بودن هزاره ها باید گفت همان طوریکه نسب را دین اسلام برابر به یک دهن نصوار شما ارزش نداده عملاً هیچ کسی ازروی نسب دارای شخصیت نمی گردد نسب هزاره ها ازدوران. ق. م . بدینطرف روشن است وتاهنوز باهمان نام ونشان می زیند وآنکه دربین نسب ها گم است خودت هستی ،تنها حیات افغانی ده نظریه راپیرامون نسب برادران پشتون جمعبندی نموده ازعرب واسرائیل تاهندوستان آنرا طول داده ودرآخر نظریه ی الفنستن رااینطورنقل نموده (الفنستن په خپل کتاب کی لیکی دی چی دافغانانو دقوم نسبت د

 • وقتیکه انسان صفحات تاریخ را ورق میزند وگذشته ها را مرور میکند به وقایع وحوادث مختلف جامعه بشری مواجه میگردد،جنگ ها ویرانی ها ،قتل وقتال وجنایات تن انسان را به لرزه در میاورد.
  یکی از این حوادث درد ناک ،دهشت وبربریت وجنایت علیه بشریت جنایات بیشمار عبدالرحمان خان جابر ،فاشیست علیهه هزاره ها بود که فرمان داد هر هزاره ای را بیابند گردن زنند ، مال واموال آنان را به غنیمت ویغما ببرند و زن ودختران ایشان را به کنیزی بگیرند. بر اساس این حکم وفرمان جابرانه عبدالرحمان بیش از 70%هزاره ها را به قتل رسانیدند واز سر های آنان که کشته شده بودند کله منار ها درست کردند ، زنان ودختران هزاره را که اسیر گرفته بودندبه حیث کنیز در هند به فروش رسانیدند تا نسل هزاره را کاملاء محو ونابود کنند. که این ظلم وتعدی از عهد آن ادم کش تا امروز بر علیه هزاره های مظلوم روا داشته شده وتداوم پیدا کرده است.راهروان عبدالرحمان تا امروز به شیوه های مختلف ظلم را در حق این ملیت روا داشته است.آقای رضائی ! من از شما صمیمانه تشکر مینمائم که با این کار هنری زیبا جنایات آدم کشان وقاتلان ملت مظلوم هزاره رابه تصویر کشیده واعمال ضد بشری این خفاشان خون آشام را به جهانیان افشاء می سازید. اینها دم از انسانیت واسلامیت میزنند در کجای اعمال این فاشیست ها انسانیت واسلامیت وجود دارد.

 • برادر کامران میرهزار!
  نامه یمن مضمون مستقل است امید آنراتکمیل ومستقل نشر کنید نه به شکل نیمه درزیر کله منارها

  • عبالرحمان ابن محمد اعظم ابن دوست محمد ابن وزیر فتیح را می توان مؤدبانه انگلو فیل وصف کرد.مع الاسف همین ماه ثور جاری مردی که طرف پرسش تلویزیون ملی بود وموضوع ربطی به عبدالرحمان نداشت ازان انگلوفیل به تعبیر امیر عبالرحمان کبیر یاد کرد.حال انکه او کسی است که به دعوت ماموران انگلیس به هند رفت و شمشیری را که باو دادند در هوا تکان داد و گفت من با همین شمشیر دشمنان انگلیس رانابود می کنم.هم او کسی است که امضا کننده قراردادی است که مادر خط دیورند است و رسما تحت الحمایه کمپانی هند انگلیس بود و با سلاح وعطایاو پشتیبانی صاحب انگلیسی و اطمینان خاطر از ان سو بجان مردم افتاد.این تحت الحمایه انگلیس خود را غازی خطاب کرد و به نورستان که کافرستان می نامید تاخت.او پدر طالبان است .هزاره را کافر قلمدادو هزارستان را محاصره کرد ولشکر و حشر کشید وکاری کرد که چنگیز نکرده بود.باقی ماندگان را به غلامی و کنیزی برد ویکی از انان که غلام بچه وبنام عبدالخالق بود بعدهابه خونخواهی خلف همان سپهسالاری که چرخی نامیده می شد ولشکر به ارزگان و هزارستان سوق داده بودنادر پدر محمد ظاهر را ترور کردکه مانند چرخی که او غلام بچه اش بود خاک بخورد و هوا نخورد.شاعره ای مازندرانی بنام شهربانو باوند(از خاندان شهریار باوند که مطابق چهار مقاله نظامی عروضی فردوسی در گریز از محمود ابن سبکتکین شاهنامه را باوسپرد)دررابطه با مظلومیت کردان در مقابل صدام حسین عبدالرحمان زمان ابیاتی سروده است که وصف الحال هزارگان هم هست:


   پیامی است با خون نوشته به خاک=سوی اسمان روان های پاک=بسی سال از خون تو مرغزار=شده سرخ والاله گون کوهسار=بران سوخته دشت خاکستری=بران جویباران نیلوفری=بسی سال خورشید غمگین گذشت=چه شب ها که مهتاب خونین گذشت-شب اختر زچشم پر اندوه ریخت=غباری زمهتاب برکوه ریخت=کجا این نشیب است سوی فراز=به پایان رسد این شبان دراز=دگرباره کشتی زرین مهر=خرامد به دریای سبز سپهر=دگرباره دامان ابرسپید=زمین را شور سایبان امید=دگر باره پران شود اذرخش= بدرد دل تیرگی زان درخش=دگرباره تندر برارد خروش=رسد زاسمان ها پیام سروش = ------------ در خاتمه عرض میشود که گذشته عبرت اینده است .تیره ها و خاندان های سرزمین مجموعا دانه زنجیری هستند که ملت نام داردامروز روز دوستی وهمدلی و جبران است.

 • شما درجیریان هستید که درطول سالها درافغانستان خون های ناحق زیادی ریخته شده است ولی کسی نبوده که این حقیقن را بزتاب دهند بناأشما یگانه کسی هستید که این موضوعات را بدون کدام غرایضی پخش میکنید .من میخواهم موضوعاتی درموردخیانت های مسئولین فعلی به شما فرستم لطفا به من رهنمای کنیدکه چطوربه شما بفرستم.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس