صفحه نخست > دیدگاه > هزاران دسته گل فرش قدمهای فرشته

هزاران دسته گل فرش قدمهای فرشته

زبیده تیمور
سه شنبه 13 جنوری 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

افغانستانی که همه از افتخارات تاریخی آن سخن میگویند و شناسنامه امروزش با ترور وتریاک گره خورده است یکی ازسیاه بخت ترین کشورهای جهان میباشد و درفهرست فقیرترین کشورهای جهان قرار دارد. یادم می آید وقتیکه درافغانستان متعلم مکتب بودم، معلم تاریخ ما درساعات درس تاریخ از پادشاهان افغانستان به عنوان قهرمانان این مرز وبوم نام می برد وجنگ ولشکرکشیهای آنان را ازافتخارات تاریخ افغانستان تعریف میکرد. یکی از روزها ازمعلم تاریخ پرسیدم که پادشاهان ما اگر این همه قهرمان وشکست ناپذیر بوده اند، چرا یک کشور فقیر ومصیبت خیز را ازخود به ارث گذاشته اند و چرا ما این همه فقیر ومحتاج هستیم؟ معلم چشمهایش را بالا وپایین انداخت و پس ازمکث کوتاهی گفت که تقصیر پادشاهان نیست بلکه تقصیر ازفرهنگی است که پادشاه تولید میکند.

اکنون که این سطور را می نویسم، سالهای طولانی از آن روزگار میگذرد ولی پاسخ معلم تاریخ، مثل یک خط روی پرده های ذهنم حک شده است که این همه مصیبت وبدبختی ما حاصل فرهنگی است که نظامهای سیاسی را تولید وتفریف کرده است. اما وقتیکه من به اعماق لایه های این فرهنگ وسنت ها فرو می روم، آرزومیکنم که ای کاش به جای این همه افتخارات تاریخی و غنای فرهنگی که کشتن هموطنان خودرا جهاد تصورمیکنیم و غارت مال و ناموس آنها را غنایم جنگی میدانیم، ازفقر وبیچارگی ما کمتر میشد، تاماهم می توانستیم مثل مردم دنیای مدرن وپیشرفته، باحفظ احترام متقابل درصمیمیت وآسایش نفس میکشیدیم.

حالا که درآغاز قرن 21 نفس می کشیم، علیرغم پیشرفت صنعت ارتباطات که جهان آشفته ی مارا شبیه یک دهکده بهم متصل کرده است، اما انگار که افغانستان هنوزهم شامل این دهکده نشده است و نظریه پردازانی بی شمار که حتی شمردن شان کار آسان نیست، باچشم بسته از افتخارات تاریخی واز برگهای زراندود وافتخار آفرین تاریخ افغانستان می نویسند و کمبود قهرمانهای تاریخی را باساختن اسطوره های جدید جبران میکنند؛ شبیه آقای داکتر سیاه سنگ که دراین روزها سرگرم پیکرتراشی داودخان میباشد. اما کسی نیست که ازاین نویسندگان و روشنفکران کیلویی ما بپرسد که اگر تاریخ وفرهنگ ما این همه غنامند و قهرمان آفرین بوده است پس چرا تاحالا در ردیف فقیرترین کشورهای جهان قرار داریم؟ چرا درپیشانی ما باخط درشت ترور وتریاک نوشته شده است؟ وهزاران چراهای دیگر!

اما دراین اواخر ازحسن تصادف، با نوشته های خانم فرشته حضرتی برخوردم که مرا سخت تکان داد و باخواندن آن بیدرنگ همان پاسخ معلم تاریخ ما، درذهنم نقش بست که گفت تقصیر ازفرهنگی است پادشاه تولید میکند. شاید فرشته حضرتی اولین کسی باشد که شهامت به خرچ داده واین بحث علمی را به میدان کشیده است که مصیبت و سرنوشت تلخ مردم افغانستان حاصل فرهنگ وسنت های حاکم برسرنوشت سیاسی آنها میباشد. من تاحالا بامواردی برنخورده ام که این بحث را بصورت جدی درمطبوعات کشانیده و این ریسک قشنگ را به جان خریده باشد. اما فرشته حضرتی بدون تردید به کسی میماند که درکعبه ء واقعیت ها، اولین سنگ را به شیطان زده ورجم شیاطین میکند.

میدانم که فرشته حضرتی متعلق به قوم تاجیک است وبامنی که هزاره هستم پیوندخونی ندارد؛ پدیده ی که درافغانستان همیشه بازارگرم وپر رونق داشته است. اما او ازاین مرزهای مصیب ساز، عبورکرده است و باقلم زیبا واندیشه های ماندگارش داستان پرداز رنج و اندوه بیکران من و میلیونها هموطن وهمتبارمن گردیده است. او قلم پرداز درد و مصیبت کسانی است که تمام زندگی وآرزوهای انسانی شان درشعله های آتش استبداد به خاکستر سیاه تبدیل شده است وخودشان توسط تیغ وتفنگ سربازان استبداد تکه تکه شده اند ویاهم درسیاه چالهای مخوف دهمزنگ پوسیده اند واعضای خانواده شان دربازار بردگی به فروش رفته اند. بلی! خانم فرشته حضرتی، فریاد درخون خفته ی دختران جوان ارزگان است که ازوحشت سپاهیان امیر عبدالرحمن، خودها را دسته د سته از بلندای کوه برزمین می افگندند تا تکه تکه شوند اما شاهد تجاوز سپاهیان امیر عبدالرحمن نباشند. فرشته حضرتی فریاد درگلو خفته ی هزاران آواره ء همتبارمن است که توسط آموخته های فرهنگ قبایلی زندگی شان به آتش کشیده شده اند وخود دربیابانهای آوارگی جان داده و سرانجام طعمه ء گرگ وکرکس شده اند. فرشته حضرتی وجدان صادق، قلب آکنده از عشق به انسانیت و گل سرخ شکفته در سرزمین من است که زنجیر تعلقات قومی را ازپنداره های ذهن وخیالش شکسته است وازدرد ورنج فقیرترین وستم دیده ترین انسان این سرزمین می نویسد.

فرشته حضرتی قبل ازاینکه ازپنجشیر باشد، ازارزگان است، ازبامیان است،ازغرنی وترکستان است. فرشته درقلب میلیونها انسان این مناطق خانه دارد ودعای نیک ونیت سبز مردمان این دیار بدرقه ی راه فرشته است. آنگاه که درعمق کلمات و باورهای فرشته حضرتی می پیچم، احساس میکنم که او با ذره ذره وجودش حجم درد و مصیبت مرا نیز لمس کرده است و به قول فرانتز فانون باتمام مغضوبین این سرزمین سفر کرده است وکوه های رنج و دشت های بی کران اندوه را در نوردیده است و باچشمان ژرف نگر و وجدان انسانی اش مصیبت های تلخ من ومیلیونها همتبار مرا نیز گریسته است که اکنون ازمصیبت های تاریخی ما سخن میگوید.

آنگاه که فرشته ازفرهنگ و سنت های انسان ستیز قبایل مینویسد، ابرهای تیره وتاریک ازهم دریده میشود وانگار که ستاره ای درشام سیاه سرنوشت ما پرتو می فشاند. آری! آنگاه که فرشته حضرتی از فرشته گان درخون شناور ارزگان می نویسد که از بیم و وحشت سپاهیان امیر خود ها را از ارتفاع کوه برزمین اندختند وقلبهای عاشق وآرزومند شان شبیه گلهای سرخ بهاری دربستر خاک پرپر شدند، نام فرشته حضرتی ومحبت او درپرده های قلب من و میلیونها هموطن هزاره اش نقش میشود و خود مثل فرشته های آسمانی درهاله ای ازتقدس وتکریم می پیچد. فرشته درقلب میلیونها هموطنش خانه دارد وبه کوری چشم دشمنانش، هر روز هزاران دسته گل فرش قدمهای او میگردد.

حکومت کرزی تبلور فرهنگ فقیر قبیله

لابیهای قبیله چه درساختار حکومت کرزی وچه دربیرون ازاین ساختار به شدت تلاش ورزیده اند که توجه جامعه جهانی را ازواقعیت های اصلی افغانستان منحرف نموده وبرای آنها تصویر وارونه ارائه نمایند

دو شنبه 12 ژانويه 2009, نويسنده: فرشته حضرتی


فرشته حضرتی و برداشت ارتجاعی از تاریخ

پلشتی ها حاصل نظام، تفکر و فلسفه ی خاص است که نامش را می توان نظام و تفکر جهادی-طالبی نامید

پنج شنبه 25 دسامبر 2008, نويسنده: عمر

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • سلام خانم یا دوشیزه تیمور. نوشتۀ شمام مصداق بر همان گفتۀ " آب نادیده و پا را از موزه کشیدن" است. نویسندۀ توانا خانم حضرتی فقط بر محور "تبارگرایی" خاص تاجکی با وام گیری اعتبار از گسترده گی تاریخی ، جغرافیایی و عمق معنوی زبان پارسی "ما" خود را شکل میدهد. چون هیچ "ما" یی بدون "آن" یی درک شده نمی تواند پس به "آن" دیگر یا "آن" دیگرانی هم ضرور است که هستی داشته باشند تا با برابر هم نهادن شان با "ما" حضرتی و حضرتی خیل ها، ذات "ما" شان شکل بگیرد. هر آنچه بیرون از "ما" حضرتی است یا کلاً مردود است یا سخیف است و پوسیده و اهریمنی وش. هستی ذات تبارگرایانه بر فشردگی و درهم تنیده گی درونی ویژه گی ها استوار است. این فشرده گی و در هم تنیده گی ویژه گیها یا ازفشار بیرونی، یا از فاصله گیری ها و یا از هردو به وجود می آیند. تبارگرایی ، به هر شکل و مربوط به هر تبار، مجبور به فشرده شدن و پیوند به محدودۀ خاص زیستی-کم از کم در آغاز- به نشانۀ شناسایی تبار مشخص است.
  نکته چین تفکر فاشیستی از "خود-تبار" محوری شروع می شود و با رنگ آمیزی سیاسی به طرف اشکال امروزی فاشیزنم (نازیسزم، صهیونیزم، پان ترکیزم –در پیوند با کردها-؛ آریاگرای ایرانی، سلاوگرای صرب و روس و پشتون گرایی تجربه شده، مغل پیوندی هزاره و بلاخره تاجک تبارگرای محلی حضرتی خیل ها -خیل گفتم ، نمی دانم درست یا نادرست است اما می بینم که این تبارگرای هم دارد به خیل تبدیل می شود و یا شاید به "گله"؟؟- ) روی دارند.
  خانم عزیز: خانم حضرتی بر بنیاد طبعیت تبارگرایی تاجکی خود و اعوان و انصار شان هزاره ها را هم با چوب "بی فرهنگی" زده اند مثل که پشتون ها زدند و میزنند. نمی دانم که حضور شما چسان و از کجا دریافتید که درد حضرتی که همانا درد "خود-تبار" گرایی ایشان است ، درد "تبار" شما هم است؟ فشرده تبار گرایی، بدون استثنا ایجاب می کند تا حضرتی و خیل شان بیرون از "ما" خود شان را، حتی اگر پشتون هم نباشند، در فاصله نگاه داشته و با مقایسه آن ذات تباری خود را شکل بدهند. ای کاش حضرتی داشنمند قوم شناس، تبار شناس و نژاد شناس می بودند. ایشان سیاست می بافند و در تبارگرای، سیاست دم به فاشیزم شور میدهد ، هرنوع که باشد. ایشان به مشکل حتی از پنجشیر هستند چی رسد به چین و ماچین و ترکستان.
  یک نکتۀ دیگر: ما- مردم افغانستان، همین سرزمین- دیگر از دوره شاه نیشنی تباری در عمل گذشته ایم. زمان گاو خورده یی تبار شاهی فقط همین چند سال پیش رفت و درس هایش ماند. گفتم درس هایش ماند بلی. میدانم که از افغانستان دوری. هر گاه با تمسک بر دهکده شدن جهان خود را به این سرزمین نزدیک احساس می کنی به خطا رفته یی عزیز. حضرتی و هم پایه گان تاجک وپشتون و هزاره و مسلمان و کافرش، همه شان با تکیه برناز بالش ها پر قو از دیار دور و نزدیک بیرون بجای "مهر" که ضرورت ما است، بجای نان، بجای روشنی و بجای لبخند، "فاشیزم" شان را به ما میفرستند. آیا نمی دانی که شاه و گدای هر تبار مثل هم اند؟ فرق بین سلطان محمود و احمد شاه در چی است. یکی ترک ودیگر پشتون. فرق بین ربانی و کرزی در چی است؟ بین نادر و حبیب الله؟ بین مزاری و سیاف؟ بین گلبدین و دوستم؟ به طرف دیگر رخت را میگردانم: افسوس که در کابل نیستی ورنه میدیدی که از شیار درد و رنچ در رخسار انسان های سوخته از سرما و گرسنه از مهر ومحروم از نان این دیار دیگر نه هزاره یی شناخته می شود و نه پشتون و نه تاجکی و نه ازبکی و حتی هندویی. وهم وکیل و وزیرو رئیس و مدیر و تاجر دلال و قوماندان و والی وغیره این تبارهای ساکن ، از پشت شیشه های سیاه موتر های شان نه دیده می شوند و نه می تواندد ببینند. فقط می ماند حضرتی خیل های تاجک یا پشتون یا ازبک یا هزاره که با قلم خود دربار نشینی هم تباران شان را می خواهند دائیمی سازند و سنگ بر فرق هرچی آرزوی زندگی انسانی است می زنند تا سر بلند نکنند. مردم سر بلند نکنند و قلم بدست ها سربلند نکنند تا باشد آب همان قسم جاری بر آسیاب قدرت تفاله های تاریخ باشد.
  دنیای مروز دنیای انبساط و وسعت است. اگر نیست در جای پس باید باشد. ما مردم افغانستان از این امر استثنا نیستیم. ما حق داریم که چون انسان زندگی داشته باشیم اما انسانیت، به تجربه، از فاشیزم تباری و دینی بیرون نشده است و رنه دنیا از وقت گل و گلزار می بود.
  سلام

 • سلام به کابل پرس? وهمه خواننده گان محترم !!!
  زبیده جان از نوشته شما معلوم میشودکه سنآ خانم هستی بزرگ سال ولی عقل کوچکتر وان زمان که شمادر افغنستان مکتب میخواندید چنین معلم تاریخ وطن فروش وجود نداشت واین اسطور ساخته وبافته خود شمااست این فرهنگ وطن فروشی وتفرقه اندازی از زمانها ی زیاد از طرف پاکستان وایران وبعضی کشورهایمغرض وجودداشت اما خوشبختانه در افغانستان انقدر کارا نبود ولی با ا مدن رژیم اخوندها در ایران تجددشد وزمانیکه مهاجرتها اغاز شد به واج خود رسید ایران بخاطر ترویج فرهنگ خود یکعده وطن فروشان را استخدام کرده وموظف شدند تا نظریا ت چون تشکیل غرجستان وترویج واژه ای های ایرانی رادر بین افغانها پخش کنند وگویا مبارزه را بخاطر اهداف بلند تر ازاینکه شما تحت فرهنگ قبیله قرار دارید زبان شما تحت ستم است اغاز کنند .مثلآ واژه افغنستانی وامثال ان که شما بکار برده اید درست است که زبان یک پدیده اجتماعی است وباگذشت زمان درتحول وتطوراست بااین مشکل وجود ندارد ولی وقتی از طرف کشورکه همین اکنون شخصیت های ادبی مارا دوذی کرده وبخاطر ترویج فرهنگ خود ومقاصد شوم خود ایجاد تفرقه میکند .قابل دقت وغور است وباید جلوان گرفته شود وشما زبیده جان خواسته ویا ناخواسته در خدمت چنین دشمنان وطن قرار گرفته اید.هیچ کس قوم فرشته جان حضرتی را بد نگفته فرشته جان هم افغان است ونورچشم انهای است که به زعم فرشته جان قبیله گرا اند ولی دشمنان وطن از احساس وقلم وی استفاده غلط میکنند و فرشته جان را تحت تأثیر مدح سرائی های مغرضانه خود قرار داده اند لازم است فرشته جان حضرتی واقعیت را برای یک لحظه بدون تعصب ببیند.شخصیت شدن در وطن دوستی و وطن پرستی وحدت ویکپارچگی افغنستان بزرگ امرایست جاودانی نه در نفاق وشقاق. زبیده جان گفته اند چرا وطن عقب مانده است نتیجه همین بی اتفاقی از یک طرف واز طرف دیگر نظریاتیکه نزد زمامداران وقت بود وانها داوم حکومت خودرا درفقروبیسوادی مردم میدیدند وعوامل خارجی ولی خوشبختانه پیشرفت تکنالوژی این تلسم را شکستاند. بیاید که بخاطر شایسته سالاری مبارزه کنیم تاروزی باشد که یک هندوی افغان ویا ایماق که اقلیتترین هستند به اساس لیاقت وشایستگی به مسند قدرت برسند.وسلام

 • نوشته خانم زبیده تیمور راخواندم. واقعآ که فرشته حضرتی سزاوار این همه تحسین وتقدیری میباشد که هر روز از جانب هموطنا نش نثار وی می گردد. حرف ها ونوشته های فرشته حضرتی حرف و درد، دل مردم است. حرف ودرد، دل مردم که سال ها در زیر ساتور استبداد قبیله، انواع مظالم و جنایات غیر انسانی، نا باور کردنی را متحمل گردیده اند . اما در اثر اختناق وایجاد فضای ترس ورعب را که حکام مستبد وجبار قبیله در ماتمکده به نام افغانستان حاکم نموده بودند کسی را یارای وجرات این نه بود که لا اقل فریاد مظلومانه کسانی را که به بی رحمانه ترین شکل در خانه وکاشانهء خود شان مورد قساوت، تجاوز وکشتار ددمنشانهءاین جباران قسی ا لقلب رو سیاه تاریخ قرار می گرفتند به گوش همنوعان شان برساند. اینک که زمینهء آن مساعد شده، تا نویسنده گان با شهامت ودلیری مانند فرشته حضرتی توانسته اند که حد اقل درد دل مردم را که قربانی این همه مصیبت ها گردیده اند، بر روی صفحات انترنیت به تصویر بکشند. به مزاق یک عدهءکسانیکه از اعمال این همه جنایات به عوض اینکه پند واندرز گرفته ودر آینده خویش را سزاوار نفرین مردم خودوتاریخ نه سازند. برعکس اقدام به تلاش مذبوحانهء دفاع،از عاملین این عملکرد ها وجنایات می پردازند. شما که تحمل شنیدن این مصیبت ها را ندارید،آفرین به کسانیکه با گوشت وپوست واستخوان خود این مظالم را متحمل گردیده اندو شما اجازه باز گویی این همه جنایات را به مردم هم نه می خواهید که بدهید وفرشته حضرتی را به نام خانم متعصب وغیره می نامید. فرشته حضرتی صرف به روشنی انداختن گوشهء ناچیزی ازین نوع مظالم پرداخته است که این خاینین بالای مردم روا داشته اند. ظلم ها وناروایی های را که حاکمان غیر مردمی قبیله در حق مردم خود نموده اند برابر با مظالم وناروایی هایست که چنگز خان انجام می داد. با این فرق که چنگیز خان با اسیران ممالک مفتوحهء خویش چنین بر خوردی را روا میداشت در حالیکه شاهان وامیران مستبد قبیله با مردم خود، چنین جنایات نا بخشودنی ودور از تصور را که درج تاریخ است روا میداشته اند، که از شنیدن آن مو در بدن انسان راست میشود و هر انسان آزاده و دارای وجدان بیدار را متآثر میسازد. حقیقتآ که درد دل زبیده قابل درک بوده است. مظالم ونامردمی های را که حاکمان غیر مردمی قبیله در حق مردم خویش وبه خصوص ملیت مظلوم هزاره نموده اند مانند لکه سیاهیست بر پیشانی امیران مستبد و هم کسانی که ازین جانیان تاریخ به دفاع و پشتیبانی می پردازند. از هزاران جنایات که این امیران مستبد وعمال شان درحق مردمان این سر زمین روا داشته اند به طور نمونه، دومثال از دومرجع بسیار معتبر و موثق کتاب تاریخ ازین نوع مظالم را که انجام داده اند می آورم زمانیکه عبد ا لرحمن خان مستبد در هزاره جات قتل عامی را در مدت تقریبآ دوسال به راه انداخته بود وبعد از ختم این قتل عام بی رحمانهء امیر مستبد، اضافه تر از شصت و دو فیصد نفوس مردم مظلوم هزاره را به هلاکت رسانیده بود.مورخ کتاب سراج ا لتواریخ می نویسد (( 350 مرد وزن وپسر ودختریکه فر هاد خان کر نیل از مردم طغایی بوغا، وغیره مردم جا غوری اسیر ودستگیر کرده در غزنین فرستاده بود حکمران آن جا به کابل فرستاد. مردان شان همه به قتل رسیدند وزنان وپسران ودختران شان از 20 تا 21 روپیه به نام کنیزی وغلامی به امر امیر عبد ا لرحمن خان فروخته شدند پول حاصله از فروش آن هاو اسرای بعدی به مصرف دولت رسید.)) میر غلام محمد غبار در کتاب افغانستان در مسیر تاریخ می نویسد: ((وقتیکه جنگ خانمانسوز هزاره جات در گرفت وبقیه مردم هزاره بعد از ختم جنگ های دو ساله به مساکن خود بر گشتند آن قدر کم بودند که از 20 هزار خانواده مردم بهسود فقط 6 هزار خانوادباقی مانده بود. طبق امر امیر عبد ا لرحمن دختر وپسر بیگناهء هزاره در داخل افغانستان وهم در مأوارای سر حدات شرقی افغانستان فروخته شدند.)) شاه وامیر مملکت رعیت خودرا اسیر گرفته زنان ،کودکان ودختران مظلوم شانرا برده وکنیز ساخته وحتی در مآواری سرحدات شرقی به فروش می رساند. کسانیکه به مانند حنیف رستم با چشمان بسته قبیله به مسایل نگاه می کنند. ازین شاهان مستبد وجبار تاریخ به دفاع وحمایت میپردازند آیا ذرهء وجدان بیدار درخود سراغ دارند، تا لحظهء خودرا در موقف یک هموطن هزارهء خود قرار بدهند تا این درد استخوان سوزی را که امیر مستبددر استخوان برادر هزاره اش وارد نموده است برایش قابل درک گردد واز چنین امیر ومستبدی به دفاع نه پردازند.کمی خودرا زحمت بدهید وتاریخ وطن خودرا که با خون مردمان مظلوم این سرزمین نوشته شده است مرور نموده تا کمی از آلام ومصیبت های جانکاه که این شاهان مستبد بالای مردم خود نموده اند آگاه شوید و به نا حق به دفاع نا روا، از هر ظالم ومستبد رو سیاهء تاریخ نه پردازید.آیا جنایات را که این شاهان وامیران مستبدی مانند عبد ا لرحمان خان ویا نادر غدار درحق مردم خود نموده اند به شما کدام ارتباطی دارد که بی جا وبه ناحق به دفاع ازین گونه جانیان تاریخ می بپردازید.؟

  • سلام به همه. نوشته های خانم حضرتی درد دل همه هموطنان این کشور است. به نظر من زیادتر باید برادران وخواهران پشتون ما به این حقیقت پی ببرند که انها سالها در زیر سیطره یک یا دو خاندان وطنفروش قربانی داده اند وامروز که عصر اتوم است انها هنوزهم رفتن به مکتب را کفر تلقی میکنند. چرا؟

   این حق تمام باشنده این کشور است که خود صاحب اراده خود باشند، به زبان خود صحبت بکنند، هویت خود را حفظ بکنند، و مناسک مذهبی خود را ازادانه انجام بدهند.

   حکومت کرزی وباند فاشیستی افغان ملت مذبوحانه کوشش میکنند که فرهنگ قبیله سالاری خود را که سالها از مرگ ان میگزرد یکبار دیگر احیا بکنند که تا امروز ناکام بوده ودر اینده هم ناکام خواهند شد.

  • خانم فرشته ويا زبيده حضرتی!

   وقتيکه متوجه شدم که خودتان حال بنام ديګر توصيف خودرا ميکنيد، يک ضرب المثل افغانی بيادم امد ( خود کوزه ګرو ،خود کوزه خرو ،خود ګل کوزه ) !

   من درمورد همين نوشته ات در سايت افغان پيپر تبصرۀ نوشته بودم که در يک قسمت ان امده است (خانم فرشته حضرتی!
   من در نوشتۀ قبلی ات يک بيت از شعری رانوشتم ودرينجا دوباره درشروع کلام من انرا مينويسم والحال صد فيصد مطمئن هستم که اين شعر برای شما واری انسانهای متعصب وسکتريست ستمی که بدون شک پرورنده ها واګنتهای ايران ،روسيه ،فرانسه وانګلستان هستيد صدق مينمايد:
   دربساط نکته دانان خودفروشی شرط نيست -ياسخن دانسته ګو ای زن داناياخموش
   اګر يک انسان عادی مضامين فرمايشی خودت راکه بدون شک ازطرف ديګران ،انهائيګه اګنتهای کشورهائيکه قبلا از ان نام بردم برايت ديکته شده ومتاسفانه خودت را بيدون اينکه به پايان اين معامله متوجه شوی استعمال وقربانی نموده اند، و
   مسايلی راکه در موضوعات تاريخی ،خصوصا درمورد فرهنګ يک اکثريت بزرګ کشور خود وديګر مسايل تاريخی مينويسی وهمچنان ادعاداری که ازين طريق تغير مثبتی در فرهنګ ديګران بوجود مياوری مطالعه نمايد به خامی مضامينت بدرستی پی ميبرند،،کسانيکه به نوشتن چنين موضو عات ميپردازد بايد تاريخ کشور خودرا خوب مطالعه نمايند ،باکلتور وعنعنات تمام اقوام اين سرزمين بلديت واشنائی داشته باشند ، مهم تر اينکه تعصب درمقابل اقوام ديګر کشورنداشته باشند، به لسانهای رسمی کشور از لحاذ تحرير ،بيان وتکلم تسلط کامل داشته باشند ،عضويت احزاب نشنلستی ،سکتريستی وستمی مانندا فغان ملت ،شاخه های از حزب ستم ملی وکنګرۀ ملی را نداشته باشند،تحت تاثير ويا نفوذ کشورهای خارجی واستخبارات انها قرار نداشته باشند ،وهم مطالعۀ لازم از سير تاريخ جهان ، عملکرد کشور های بزرګ استعماری واستثماری درمنطقه وخصوصا کشور خويش داشته باشند ،اينکه از نظر خودت فرهنګ وزبان پشتونها رشد ننموده، حاکمان پشتون اين کشور بالای اقوام ديګر ظلم نموده ،چرادرمناطق جنوب ناامنی است ودرانجا بيشتر مردم بطالبان ميپوندند واينکه چرا طالبان که اکثريت انها دسيسه تن از اقوام پشتون ساخته شده اند به ترور وغيره ميپردازند،وغيره ،درين مسايل فرهنګ پشتونها هيچ کدام رول رابازی نمينمايد ،درين مسايل اګر فرهنګ يک قوم رول ميداشت پس چرا اغای ربانی ،احمدشاه مسعود، رشيددوستم،عبدالعلی مزاری وغيره ،وغيره که مربوط کلتور پشتونها نيستند به قتل وقتال مردم، دزدی،چپاول ،ناموس ستيزی ، وغيره درزمان تسلط خويش مبادرت ورزيدند؟ ايااز نظرشما دورۀ تسلط حبيب الله کلکانی دوره تمدن ،ترقی وشګوفائی کلتور وفرهنګ بود؟ وصدها چرا ها وسوالات ديګر.
   برای اينکه چراتمام داشته های اقوام مختلف درافغانستان دروجود بعضي اشخاص جاسوس،جنايتکار خاين وغيره بدنام شده وميشوند ؟داز يک سو علل خارجی داردکه دشمنان وطن مادرراس ان انګليس ميخواهند اين ملت هميشه درسوی تفاهمات ،عدم اعتماد،درنفاق ودشمنی بايکديګر قرارداشته باشند واز سوی ديګر عقب مانده ګی خود افغانها در تمام عرصه های زنده ګی است ومن قبلا درين مورد مضمونی تحت عنوان (په افغانستان کې د قومونو ترمنځ نفاق اچونه
   د دښمنانو دسيسه ده ) به رشته تحرير دراورده ودراکثريت سايت های انترنيتی نشرګريده است اميد مطالعه ګردد وترجۀ دری ان درين اواخر نزديک درهمين سايت بنشر خواهد رسيد .
   بااحترام
   ذکريا يوسفزی
   ) ،وهم ازدست اندرکا ران سايت کابل پرس? خواهشمندم که درمورد انتشار مضامينيکه در سايت ديګر نشر شده باشند مطابق لايحۀ خود ازان جلوګير ی نمايند طوريکه قبلا درمورد مضمون من (په افغانستان کې د قومونو ترمنځ نفاق اچونه
   د دښمنانو دسيسه ده ) بهمين دليل اجراات نموده وانرابنابرهمين دليل شان که درسايت ديګر منتشر شده درينجا بطور نيمه نشر شده بود،مضامين فرشته حضرتی هم در سايت شما تکراری اند،وهم يک نصيحت برادرانه بخانم حضرتی دارم وان اينکه اګر شوق مشهور شدن رادرسرداشته باشيد بايد انرا درشيوه های معقول ان جستجو کنيد نه مانند ماکياولستها ازهر شيوۀ ممکن ولوکه غير انسانی وغير اخلاقی هم باشد .

   باعرض حرمت

   ذکريا يسفزی

 • خانم زبیده تیموری:

  اگر به تمام نوشته پرداخته شود طولانی تر از ریش سیاف می شود که فکر میکنم ارزش آنرا ندارد فقط به فسمت کوتاهی از نوشته بسنده میکنم.که مینویسید:

  «میدانم که فرشته حضرتی متعلق به قوم تاجیک است وبامنی که هزاره هستم پیوندخونی ندارد؛ پدیده ی که درافغانستان همیشه بازارگرم وپر رونق داشته است. اما او ازاین مرزهای مصیب ساز، عبورکرده است و باقلم زیبا واندیشه های ماندگارش داستان پرداز رنج و اندوه بیکران من و میلیونها هموطن وهمتبارمن گردیده است. او قلم پرداز درد و مصیبت کسانی است که تمام زندگی وآرزوهای انسانی شان درشعله های آتش استبداد به خاکستر سیاه تبدیل شده است وخودشان توسط تیغ وتفنگ سربازان استبداد تکه تکه شده اند ویاهم درسیاه چالهای مخوف دهمزنگ پوسیده اند واعضای خانواده شان دربازار بردگی به فروش رفته اند. بلی! خانم فرشته حضرتی، فریاد درخون خفته ی دختران جوان ارزگان است که ازوحشت سپاهیان امیر عبدالرحمن، خودها را دسته د سته از بلندای کوه برزمین می افگندند....»

  زبیده خانم:فکر میکنم شما یک بار در زمان امیر عبدالرحمن زندگی میکردید و مانند اصحاب کهف سر در خواب گذاشته و بعد از دو قرن به همین تازگی ها سر از خواب برداشتید.و ندیدید که پیامبر فرشته جان تان یعنی مسعود چه بر سر کابلیان به صورت عام و جه بر سر هزاره ها به صورت خاص آورد .شما و فرشتۀ تان ندیدید که چگونه دختر با عفتی بنام ناهید به خاطر حفظ عفت خود از جانیان شورای نظار از بالکن خانه اش خودرا پرتاب کرد.شما و فرشتۀ تان اجساد دختران معصوم اهل هنود کشور را که شورای نظاری ها بعد از تجاوز آنهارا به چاها پرتاب کرده بودند ندیدید.شما دو اشک های خانم نابینای مرستون را که از جشمانش فوران داشت ندیدیید که از تجاوز گله ای شورای نظاری ها در مرستون کابل حامله شده بود.شما دو زنان هردم شهید هزاره و در مجموع باشندگان افشار را ندیدید که چگونه طفل معصوم شان با برچه از شکم شان کشیده و به خاطر «غنیمت »گرفتن انگشتر از دست خانم های هزاره کلک های شان را میبریدند.....

  سوزش فرشته جان هم به خاطر فرار شرم سارانۀ پیامبرش یا به گفتۀ دستگیر پنجشیری «عقب نشینی ظفر مندانۀ آمر مسعود» از کابل است نه تحلیل فرهنگ قبیله. وفرشته جان تان هم با دفاع از قاتلین هزاره ها در حقیقت از خون هزاره ها به رویش سرخی میزند.

  • درود به زبیده تیمور:
   اوعابد ولی زویه!!گیریم که تو راست میگوی1 اما این پاسخ نوشته حضرتی یا زبیده خانم نیست.با یاد اوری از جنگهای کابل نمیتوانی جنیات فاشیزم اوغانی را توجیه کنی.گوی عبدالرحمان گرگ به این دلیل دست به نسل کشی هزاره زد که 70سال بعد فلان گروه جهادی چنین وچنان خواهد کرد!نگاه کنید فاشیزم ادم را چگونه بیچاره میسازد.روان ادمخوار عبدالرحمان در وجود فرزندان ناپاک طالبش حلول کرد تاباز چون او دست به کشتار هزاره وتاجک واوزبک به گونه برنامه ریزی شده بزنند.انسانهای این وطن را فاشیستهای اوغان به خاطر زبان وقومیت میکشند اما اینگونه باسودان شوونیست نمیتوانند از پوست قبیله بیرون شوندو انسانوار به برتری جوی وفاشیزم نه بگویند.هر نوع بحث تاریخی ورشنگرانه را با یاد اوری از افشار وجنایت این وان میخواهند پاسخ گویند!. هنوز از سرو روی فاشیستهای اوغان خونمیبارد اما هیچ اوغانی انرا نمیبیند!!حضرتی هرزمان که دیدگاهی متفاوت در تاریخ وسیاست کشور مطرح میکند لوی او کوچنی فاشیستان یا به مسایل خصوصی او میپردازند یا عمکردهای این وان تنظیم را به رخ او میکشند.ما تا اکنون هیچ پاسخ خرد پسندی از اوغانیستها در رد نوشته های او نداریم!
   این اوغانیستها میخواهند تا فرزندان هزاره وتاجک نتوانند طرح یک زندگی انسانیتر وعاودلانتر را بریزند ودر کنار هم وبا پیوستگی بیشتر زندگی کنند.اینست که همیشه از جنگها کابل یاد میکنند.اقایان فاشیست ما نمیخواهیم به گذشته برگردیم وانچه را که غیر انسانی وغیر اخلاق است تکرارکنیم.این تنها فاشیستها اند که مانع ایجاد یک زندگی عادلانه وحقوقمدار میشوند وبا اوغانیزه کردن این ملک همه را بیچاره نا امید ساخته اند.
   زیانبار ترین اشغال اشغال اوغانهاست که در خراسان اتفاق افتاد.این اوغانها با غیر اوغانها چه مشترکاتی دارند؟انها باید هرچه زودتز باا فغانهای پاکستان یکی شوند وریشه بحران در این منطفه از جهان کنده هشود .بسیاریها از سر نادانی خودرا افغان میخوانند.اما نمی بینند که اقوام پشتون پاکستان واوغانستان خودرا افغان میگویند.حکومت کرزی را نگاه کنید تمام عملکردهایش ضعیف وناکام است اما در بخش نابودی هویت دیگران وزبان انها بسیار فعال عمل میکند.
   یک پرسش دوستانه از اوغانها وغیر اوغانها-ایا یک اوغان یا پشتون حق دارد که در باره چگونگی استفاده از کلمات فارسی به فارسی زبانان دستور دهد؟اگر پاسخ نه باشد پس چرا ما فارسیزبانان به فیصله وامر انها تن میدهیم؟انها چرا تلاش میکنندتا زبان مارا به فارسی ودری جداکنند؟چه سودی به انها دارد؟

  • آقای عابد ولی نمیدانم شما وامثال شما چرا اینمه احساساتی وبرافروخته میشوید وقتیکه ازحوادث تلخ تاریخی افغانستان سخن میرود؟ عزیزم، قندولکم، نازنینم، صدفه ات شوم، وضعیت امروز ما محصول اعمال دیروز ما است. چرا به این واقعیت تن درنمیدهید؟ فرضا اگر قبول کنید که نظام قبیولوی عامل بدبختی و مصبیت های مردم افغانستان بوده است، چه ضرر میکنید و چه چیزی ازشخصیت تان کم میشود؟ عزیزم من نمی گویم، فرشته حضرتی هم نمیگوید، زبیده تیمور هم نمیگوید، تاریخ افغانستان میگوید، سنگ سنگ وجب وجب خاک این سرزمین میگوید که نظام قبایلی قاتل مردم افغانستان بود است وباعثت سیاه بختی مردم افغانستان بوده است. مگر همین نادرخان هر روزش راتیر باران 50 نفر شمالی وار آغاز نمیکرد؟ اگر قبول نداری جلد دوم افغانستان درمسیر تاریخ را بخوان. عزیزم بیا شهامت کن و به گناهان پادشاهان افغانستان اعتراف کن. بیا قبول کن که عبدالرحمن خان شصت ودو درصد جمعیت آن روز هزاره هارا قتل عام کرد. بیا اعتراف کن که آن امیر زمینهای هزاره ها به افغانهای جنوب تسلیم کرد. بیا اعتراف کن که هزاره ها را دربازار برده فروشی به فروش رسانید. این اعتراف ها سبب میشود که راه رستگاری هموار گردد.
   این واقعیت خیلی تلخ است ولی با یک شهامت قبول کن که همین امروز مردم جنوب وفرهنگ جنوب درابرابر صلح وتامین امنیت درافغانستان موانع ایجادمیکند. عزیزم من از ارزگان هستم. سرزمین پدری ما در السوالی اجرستان است. فعلا بردران پشتون دربالای زمینهای ما زندگی میکند. به دستور امیر عبد الرحمن درآن جا ساکن شده اند. ازخانواده 15 نفری پدر پدرکلانم فقط یک پدرکلانم زنده مانده است که آن هم به دلیل این که طفل بوده است وتوسط یک سوداگر کشمیری خریداری شده بوده و باخود درکابل آورده بوده وکلانش کرده وبعد تااینکه صاحب خانه وروزگار شده است. بقیه مردهای خانواده کشته شده وزنهای خانواده بصورت برده به فروش رفته اند. خوب تو حالا میتوانی که برای 5 دقیقه درجای من بنشینی یعنی که خودت را به جای من قرار بدهی وبعد قضاوت کنی؟ هروقتی که این استعداد واین شهامت را درخود احساس کردی، تمام مشکل افغانستان حل میشود.

   توصیه میکنم که یک کمی تاریخ بخوان.

  • خواهر گل خانم زبیده جان !
   نوشتهء شما را خواندم از اینکه نوشتهء خانم حضر تی به دل تان نشسته است خوب است شاید به خاطر اینک او یک زن است ؟.شاید تصادفا انرا خوانده اید ؟. ای کاش میدانستین که درعقب نوشته های او کی است ؟ و او چرا این قدر انرژی خود را در ضدیت بیک قوم دیگر ضایع می سازد. اگر خانم حضرتی واقیعا شهامت نوشتن را دارد چرا از کربلای ثانی افشار قلعهء شاده چندول نمی نویسند؟. چرا از شرارت عساکر مسعود نمی نویسند که خواهر هموطنان شجاع غیور وبا دیانت هزارهء ما را جلو چشم شوهران و برادران شان بی عزت نمودند؟. اگر به نوشتهء من باور ندارید به اسناد مختلف مراجعه کنید و شاید همین چند روز پیش انرا در تلویزیون اریانای امریکا پروگرام سجیه مشاهده کرده باشید.
   خانم فرشته بدیوسیله می خواهد زخم های تازهء مردم هزاره را به زخم های کهنه تسکین نماید. در وطن ما هزاره ها پشتون ها تاجک ها وسایر قوم های با هم برادر افغانستان درشرایت بدی زندگی می کنند و محتاج یک لقمه نان اند که از طرف جابران همین قوم ها به انان تحمل می شود. ببینین ! چقد هزاره ها تاجک ها پشتون ها خود را برای رهبران شان قربانی کردند . همین رهبران اکنون بنام جبههء ملی باهم یک جاشده اندو به ریش مردم می خندند. تو خواهر باور می کردی که روزی گلابزوی ربانی فهیم خلیلی کاظمی برادران احمدشاه مسعود دور یک میز بنشینند؟ . انعده مردم که جان های شرین شان را به خاطر انها قربانی کردند.اکنون خانم ها و اولاد های شان یا گدایی می کنند ویا به کار های شاقه مصروف هستند ولی رهبران شان شب وروز صرف گوشت ماهیچه می خورند (مصاحبهء محقق)
   چرا خانم حضرتی درین مورد نمی نویسند؟ پس در عقب این همه یک چیز نهفته است ان اینکه او مصروف تفرقه ادازی بین هم وطنان ما می باشد. واز یک سازمان بدنام مردم کش بنام شورای نظار (شورای نظار یک تعداد محدود اشخاص را در بر می گیرد که هموطنان متدین و شریف پنجشیر شامل ان نمی باشد)حمایت میکند. اگر او صادق است میتواند با قلم خود خط فاصل بین ظالم ومظلوم بکشد به ظالم هر قوم لعنت بفرستدواز مظلوم هر قوم حمایت کند در ان صورت است که نوشته هایش بر دل می نشیند.
   با احترام پروانی

 • و هزاران دسته گل هم فرش راه زبيده تيمور که نوشتۀ زيبای در مورد نوشته های فرشته حضرتي نموده اند.

 • salam kamrane merhazar gerami ! dostan dar yak kalam , KARZAI wa saran pashtun , ba nomayendagi pashtunha dar peshe jame jahani az tamame aqwame ghaire pashtun mazerat bekhahad , wa bad azin az tarafe pashtonha ki khodra ham watan ma medanad hech eshtebah sorat nagerad , badan kam kam islah khad shod,

  آنلاین : http://wwwqais123.@ com

 • سرکار خانم زبیده تیمور و یا (فرشته جان حضرتی)

  وقتی مقاله شما را در بارۀ فرشته جان خواندم برای شما صد آفرین گفتم. کافی بود با همان نام اصلی خود فرشته جان به توصیف خود میپرداختید و ضرورت نبود که فرشته را زبیده بسازید و خاصتا آن آقای که برای شما مینویسد هم باید حد اقل متوجه میشد که استعمال کلماتی قرار دادی شما و جملات معترضه و خیالبافی های شما را عوض میکرد که کسی متوجه نشود زبیده همان فرشته است که این روز ها برای مشهور شدن اش معیاری نمیشناسد.به هر کاری دست میزند وبه خانه های کلان دست درازی میکند. از جمله به سیاه سنگ که مثل فرشته ها هزاران را درس تاریخ جامعه شناسی و ادبیات میدهند انتقاد مینویسد و به اصطلاح سنگچل خود را به پرۀ کوه برابر میکند.
  خوب ازینکه شاید هردوی شما خواهران همخانه در سویدن تشریف داشته باشید میخواستم بپرسم. شما که به تاریخ خود افتخار نمیکنید پس به چه چیزی افتخار میکنید؟ اگرافتخار شما به مسعود و یا شوهر خواهر شما برادر مسعود است که آنها هم کاری نکرده اند. بزرگترین قهرمانی شان کشتار مردم و ویرانی افغانستان عزیز بوده است و بر علاوه همین حالا در شبکه های فروش سنگ و چوب و قاچاق مواد مخدره غرق اند. مگر معلم تاریخی برای شما از پریان پنجشیر بیاورند که بگویند داود خان این همه وطن را ویران کرد و هزاران مردم بیچاره را به خون . خاک کشید. با روس ها سازش کرد و آرزوی سلطنت را بر سر میپرورانید.
  خانم فرشته حضرتی شما را بخدا خجالت بکشید. حرف خود برابر دهان غنچۀ خود بزنید. تاریخ را شما چه که ربانی سیاف و حکمتیار هم نمیتواند بر عکس بنویسد. دست های شما که بخون آغشته نیست و کسی شما را نمیخواهد به دادگاه عدالت بکشاند. بروید راجع به مشکل های خود فکر کنید و یا حد اقل رادیوی خود را سرپرستی کنید.

  • فریدون جان ساره یا همان اعظم جان سیستانی که ما شاالله نصف نامت مذکر ونصف نامت مونث شده است توجه شمارا به چند نکته جلب می نمایم.
   اولا که درود برکامران میر هزار که فضای یک تفاهم را فراهم کرده است ونظرات مخالف وموافق را نشر میکند. دوما درود بر خانم زیبده که و حد اقل اعصاب ترا هم خراب کرده است. سوما زنده باد فرشته که از دردما ما می نویسد و خواب شمارا آشفته میکند. چهارما شما چرا این همه با منطق واستدلال فاصله دارید؟ ده درکجا ودرختها درکجا؟ خاندان آل یحی مظهر جنایت درافغانستان است. مگر همین خاندان زمینه سقوط امان الله را فراهم نکرد؟ مگر به دستور محمد گل مومند هفت صد نفر بدون محاکمه در درقندوز به رگبار بسته نشد؟ درزمان نادرخان درتمام افغانستان 27 مکتب ابتدایه وجود داشت. مگر به دستورهمین نادرخان زرو زیور زنهای مردم شمالی را ازگوشهای شان بیرون نیاورد؟ مگرهمین داود دستور نداده بود که هزاره ها از آموزش عالی واز تقرر درپست های عالی دولتی جلوگیری شود؟ وهزاران مورد دیگر که تاریخ افغانستان انباشته ازاین جنایات است.

   شما چرا این همه چشم تان بسته است؟ چرا هرانتقاد را دشمنی با پشتون تصور میکنید؟ اصولا چرا از انتقاد میترسید؟ چرا نمیخواهید که این وطن آباد شود؟ به قول شما مسعود وربانی درکابل جنایت کرد ولی این جنایت به معنی این نیست که متباقی تاریخ را فراموش کنیم وبرای خاندان آل یحی شعر بنویسیم.

   گذشته از این، سیاه سنگ کدام شمثیر را در اندام فیل زده است؟ کدام ادبیات شناس؟ بگو نه؟ دلیل بگو ب منطق حرف بزن؟ ازمنطق قبیله بیرون بیا؟ همین که سیاه سنگ داود خان جنایت کار قهرمان درست میکند همین ادبیات شناسی است؟ مگر همین داود درزمان نادرخان قوماندان قوای جلال آباد نبود؟ پس شریک جرم نادر است وشریک در جنایت تمام کسانی که این وطن را برسرما جمهنم درست کرده است.

   شما چه بخواهید وچه نخواهید فرشته حضرتی حرف دل میلیونها انسان را میزند و به همین دلیل درنزد همه عزیز و محترم است. زیبده خانم هم فقط خواسته که حق اندیشه های انسانی فرشته را ادا کند. همانگونه که تاحالا کسانی دیگری هم برای تقدیر از شهامت و باورهای فرشته جان نوشته است.

   چرا شما این همه تعصب دارید؟ چرا با دلیل وبا منطق مثل آدم وارد بحث نمیشوید؟ خوب فرض می گیریم که فرشته نظراتش مطابق میل شما نیست پس چرا با منطق آدم نمی نویسید که هم زمینه یک گفتگوی انسانی فراهم شود وهم ما که این جا می آییم چیزی یاد بگیریم.

   ازاین که بگذریم حالا کسی که برای فرشته جان ابراز احساسات میکند خوب چرا شمارا زور میدهد؟ خوب توهم بیا حرف دل مردم را بگو از جنایات خاندان آل یحیی بنویس و از فرهنگ طالب پرور بنویس و ازجنایات عبد الرحمن بنویس مطمین باش که مردم برای شما هم گل تقدیم میکند. این مردم خر نیست اعظم خان که توهنوز فکرمیکنی. سیاه سنگ تادیروز که برای قهرمان ساختن داودخان نمینوشت مردم دوستش داشت هرچند که ازدرد مردم چیزی نمیگفت. ولی حالا که برای قهرمان ساختن داودخان می نویسد، فکر کن که یک اعظم سیستانی دیگر اظافه شده است.

   دراخیر عرض میکنم که زنده باد زیبده تیمور که قدرشناسی کرده است و شمار را هم خوب زور داده است به حدی کن قطی نصوارت را گم کرده ای.
   اما فراموش نکن که نوشته های فرشته کارخود را میکند وتاثیر خودرا میگذارد حالا تو تا که نفس داری بگو ازخودش نیست. صدای که از رادیو اش پخش میشود هم بگو که ازخودش نیست.

  • فرشته جان فرشته جان فرشته / اينا ره کی برای تو نوشته/ برای خود مديحه ميگی ! زشته ! / درون تو ، يک ديو بد سرشته / اگرچه نام ظاهرت فرشته س ! / فرشته جان دنبال يک نام هزارگی می گشتی که « زبيده » را پيدا کردی ! اما « تيمور » را که به دنبال آن چسپاندی ، اشتباه کردی ؛ تيمور کمتر به القاب و تخلص هزاره ها می خواند ! اين را بگو ؛ از کجا دفعتا يک خانم هزاره پيدا ميشود ؛ که سايت های انترنتی را با دقت بخواند و با يک تاجک تبار ، ابراز همدلی و همبسته گی کند ؛ آن هم به اين نحو مبالغه آميز ! تا اکنون وقتی مرد های نويسنده از قوم هزاره ؛ مثل عوض نبی زاده ، اسدالله جعفری ، مير حسين موسوی ، ابو طالب مظفری و ... در ستايش زن ها ؛ در برابری حقوق مليت ها ؛ در نکو داشت زحمت کشان هزاره و محروميت های تاريخی اين ها ؛ صد ها مقاله نگاشتند ؛ يک زن هزاره برای آنهمه ادعا ها و نگارش ها ، يک « تا يید يه » و « دست تان درد نکند » نفرستاد ؛ اما ناگهان برای فرشته جان حضرتی فرستاد ؟ ! خانم عزيز ؛ از جعل کاری ها و اغواگری های انترنتی ؛ چيزی بد ستت نمی آيد و سرت بی روسری می ماند! می ترسم کم کم خودت به نام « زبيده تيمور » معروف شوی ! با احترام . اکبر احمد يار

  • سلام
   در تمام این اوغانستان(شعاع حضور فرهنگی وفزیکی اوغانها)ادمی نیست که معنای پاسخ گفتن واستدلال را بداند!شما ای اقای ساره را ببینید!گیریم که زبیده فرشته است.با محتوای این نوشته چه میکنید؟شما به پاسخ های اوغانها نگاه کنید.از درماندگی وبیچارگی به چه چیزهای چنگ میزنند!

  • اکبرجان احمد یار، من اصغر علی یار هستم. به اجازشما هزاره هم هستم. هزاره بودن فقط یک آدرس میدانم که نه برای من ننگ تولید میکند وهم افتخار. برای من قبل ازهمه همه چیز انسانیت وارزشهای انسانی محترم است ومعیارقضاوت من دربرابر دیگران همان ارزشهای انسانی، کرامت انسانی درجه پابندی آنها به ارزشهای ا نسانی است.
   اما تعجب میکنم که توجرا ازهزاره ها وکالت میکنی؟ عزیز دل برادر هیچ ضرورت به زحمت شما نست تا حقیر فقیر زنده باشد. من هم به نوبه خود به فرشته حضرتی درود می فرستم و هرچه گلهای عالم است فرش قدمهایش میکنم. بخاطراینکه از دردمن نوشته است. از مصیبت های که سلسله استبداد برمن روا داشته است، نوشته است. هرکسی که از مصیبت های من بنویسد با دسته های گل استقبال میکنم. توهم اگر این شهامت را داشته باشی مطمینا که بادسته های گل استقبال میشوی. اما سوال اینجا است که تو چرا ناراحت شده ای وقتیکه فرشته حضرتی از درد ومصیبت های تاریخ مردم هزاره نوشته میکند؟ اصلا به شما ربط ندارد عزیزم. برو به کار وروزگارت برس گپ های مفت مفت نزن. اگر نبی زاده و ارزگانی از مصیبت هزاره ها می نویسد وطیفه شان است باید هم بنویسد. اما وقتیکه فرشته حضرتی می نویسد، به معنی شکستاندن مرزهای قومی است و به مفهوم صعود در قله های رفیع انسانیت است. هروقتیکه یک پشتون شهامت کرد از مصیبت های هزاره ها نوشت، آنوقت است که زمینه های یک زندگی انسانی درافغانستان کم کم فراهم میشود. اما مطمین باش وخاطرت جمع باشد که هر زن ومرد روشنفکر و آگاه هزاره درپای فرشته حضرتی گل می ریزد. تو برو به سرخود بزن و روز تا شب اعصابت را خراب کن وچتیات بنویس. وقتی که منطق نبود جایش را چتیات میگیرد.

   زبیده هم درمیان هزاره ها فراوان نام دارد وتیمور هم زیاد است. اما تو به زبیده وتیمور کار نداشته باش، ببین که چه نوشته است وچه گفته است. من نه تنها درقدمهای فرشته حضرتی گل می ریزم بلکه درقدمهای، رازق مامون، نصیر مهرین، بشیر احمد انصاری و رحیل دولت شاهی و خیلی کسانی دیگر نیز گل می ریزم. حالا تو اعصابت را خراب کن واز اعصاب خرابی دلدرد شو.
   با احترام

  • احمد جان مثلی که ازلندن نوشته میکنی. درصد زنهای باسواد هزاره بیشتر از زنهای باسواد پشتون است درحالیکه تمام اقتدار و امکانات افغانستان هم به دست وطن داران پشتون بوده است. تو باین حرفت به زنهای هزاره اهانت میکنی. یعنی که درتمام هزاره ها یک زن پیدا نمیشود که به انترنت بیاید و سواد خواندان و نوشته داشته باشد. همین امروز نوسینده های جوان افغانستان همین هزاره ها هستند بیشترین وبلاگ نویس از افغانستان همین هزاره ها هستند. ازهمین معلوم میشود که هزارها دربازارنوسیندگی افغانستان حضور برجسته دارد ولی این که تو نمی فهمی تقصیر خودت است که درلندن ودرکانادا هستی. امید وارم که دیگر ازاین اهانت ها نکنی.

  • سلام برهمه خوانندگان عزیزی که این جا تشریف می آورند واین پیام مرا نیز می خوانند. ازراهی دور وباقلب نزدیک دست همه شمارا می فشارم. اماازشما یک خواهش میکنم که لطفا نامردی وناجوانی نکنید وماهیت اوغانی تان را به نمایش نمانید. شما چه بخواهید وچه نخواهید فرشته حضرتی دردل میلیونها انسان جا دارد. برفرض این که خانم زبیده هزاره نباشد، خوب این آقای میر احمد لومانی که چند وقت پیش با عکس و نشانی خود برای تقدیر ازفرشته درسایت خاوران نوشته بود حتمن هندو است ! آقای عملدار کورگانی چه که برای تقدیر از فرشته نوشته بود؟ آن هم به نظر شما باید ازپنجشیر باشد؟ خوشتان می آید که یک چیزی بنوسید اما نمی فامید کن با این چرندیا نوشت ماهیت بی سوادی تان را مالوم میکنید.عزیزان من بیاید کمی ازتعصب تان را کم کنید بخدا ضرر نمیکنید. شما چه بخواهید و چه نخواهید فرشته حضرتی یک قهرمان است. یک انسان واراسته ازقید تعلق های کور نژادی و قومی است. واقعیت های تلخ افغانستان را می نویسد. همین برادر احمدیار که به خود زحمت داده است و چن سطر چرندیات را تحویل ما داده است، به نظرم که سیم کارتش کریدت ندارد. یا به تعبیر قدیمی تر دوهزاری اش جا نیافتاده است. باید کمی مالیات بدهد تا دوهزاری اش جا بیافتد. من به عنوان یک هزاره افتخار میکنم به اندیشه های فرشته حضرتی.
   وسلام

  • اکبرجان احمدیار/ درکجایی وطن دار/ کار وبارت چطور است؟/ مثلی که هستی خمار/ هروقتی دلت کفت کرد/ تو بزن یک کش نصوار/ بروپشت گپ نگرد/ میشوی ازغم بیمار. این وطن جهنم است/ از دست پشتونتبار.
   اگر باورنداری/ یک چکر برو قندار. اگه به هلمند روی/ میشوی از زار نزار.

   سلام ودرود برکامران عزیز.
   امیدوارم که این نظریه ارادتمندت را سانسور نفرماید و بنده را ممنون سازید. هرچند میدانم که شمااهل سانسور نستید ولی بازهم گفته نمیشه.

 • به فریدون ساره! شما فرموده اید که چرا فرشته حضرتی وزبیده تیمور که البته شما هردو را زمانیکه که با چشمان قبیله به آن ها نگاه کرده اید یک نفر شمرده اید به تاریخ خود افتخار نه میکنند؟
  به کدام تاریخ افتخار کنند؟ به همان تاریخ افتخار کنند که امیر وپادشاهء مملکت مردان مظلوم رعیت خودرا قتل عام میکند زنان و کودکان ،دختران وپسران شان رااسیر گرفته،برده وکنیز ساخته وحتی در بازارهای داخل و بازار های ممالک بیگانه هندوستان وکشمیر وغیره به فروش می رساند.
  املاک ودارایی شان را برای افراد قبیلهء خود که عاملین این کشتار ها وتاراج ها بودند توزیع می نماید.آیا می توان به همین گونه تاریخ ها افتخار نمود؟ شاید به نظر شماو فرهنگ قبیله کشتار مردم وطن خود نیز افتخار تلقی شود!
  آیا می توان به فجایع وجنایات که نادر غدار بعد ازتسلیمی حبیب ا لله کلکانی بالای مردم شمال تحت سر پرستی محمد گل مهمندی وقوای حشری منگل، جدران وغیره افراد قبایلی روا داشته است که تاریخ از بیان آن عار دارد افتخار ورزید؟ در زمان فرمان روایی نادر غدار محمد گل خان مومندی به دستور وی و هاشم جلادبه تاریخ 14 اکتوبر 1929 م وهم چنان در اگوست سال 1933م بر مردمان شمالی که پس از سر کوب وشکست حبیب ا لله کلکانی تسلیم شده بودند با قوای مجهز نظامی لشکر کشی وحمله کرد، قتل عام را توسط لشکریان جنوبی اعم، از جاجی، منگل، جدران ،وزیری واحمدزایی بی رحمانه به راه انداخت او درین یورش بر مردمان بی گناه شمالی تحت شعار سرش چت ، مال وناموسش تاراج دست به کشتار مردان پیر،جوان،زنان، کودکان وغارت مال ودارایی مردم زدند.این جلادان خلاف موازین وارزش های انسانی وغیرت وناموس پشتون والی مرتکب تجاوز جنسی بر زنان ودختران نا با لغ گردیدندوتعداد از آن هارا اسیر ساختند وبه حیث غنیمت ، برده وکنیز با خود بردند. زنان که تن به تسلیم نه میدادند، یغما گران با شکنجه های گونا گون از زجر های شان لذت می بردند. مرحوم غبار می نویسد شاه محمود برادر نادر غدار تمام فعالیت های تخریی درین ولایت را بدست قوای وحشی پشتو زبانان ولایت پکتیا بنام(افغان وغیر افغان) انجام داد واین خطر ناک ترین هستهء نفاق وتجزیهء ملت بود که در صفحات شمال کشور توسط او کاشته شد وبعد بدست محمد گل مهمندآبیاری شد. مرحوم میر نجم ا لدین انصاری می نگارد محمد گل مهمند در سال های سلطنت محمد ظاهر خان گفته ( من باید به مجرد سقوط سقوی در کابل وغلبهء سمت جنوبی امر می دادم که چنداول کابل سوخته مردم آن را تار و مار ومال ایشان تاراج شود اما این کار را نه کردم وحال پشیمان وخود را ملامت می کنم وبر ریش خود تف می کنم.)کشتار ها وقتل عام های بی رحمانهء ناشی از قصاوت وتعصب شدید محمد گل مومند حتی(( جریدهء رسمی دولتی اصلاح ، که در حمایت از دولت مستبد نادر خان نشرات وفعالیت داشت نیز نتوانسته پنهان نماید وبا وجود سانسور از جانب مقامات دولتی روز نامهء اصلاح درشمارهء 1 جدی سال 1308هجری شمسی وشمارهء 11 جدی وشمارهء 29 حوت سال 1308 با رعایت جانب احتیاط ومحافظه کاری می نویسد 192 نفر شمالی محبوس و 72 نفر کوهستانی اسیر وسر هفت نفر کوهستانی به کابل آورده شد 3 نفر اسیر وعدهء مقتول وعدهء فرار 5 نفر در یک روز اعدام گردیدند)) . قرار نوشتهء مرحوم غبار(( در حا لیکه شاه هر روز 1 الی 5 نفر مردم شمالی را به عنوان اشرار بدون محکمه گلوله باران می کرد .مردم دیدند که نادر غدار ومحمد گل مومندبه انتقام مرگ کیوناری خون مردم شمالی را تا اخرین نفر به خاک می ریزد.دست به یک سلسله اقدامات وقیام های زدند واین قیام ها سندی شد تا بیشتر از پیش به ریختن خون این مردم اقدام نمایند)) مرحوم غبار مینگارد محمد گل مهمند درین ولایت قیافت فاتح را به خود گرفته ،ودر کمال تکبر وبیگانه گی با مردم پیش آمد دشمنانه ووحشیانه بنمود، او قوای حشری ونظامی را در تاراج خانه ها ،انهدام دیوار ها،باغ ها ومحراق قلعه ها بگماشت وخود مشغول شکنجه ، اهانت لت وکوب مردم بود واز قیام کننده گان جان می خواست . آن های که پول، طلا وسلاح نداشتند چوب میزد ، دشنام های رکیک ودور از شرف انسانی میداد، وحتی به تاءید سایر تاریخ نویسان تهدید به احضار زنش به محضر عام می نمود. اگر در خانه های تلاشی شده زیورات بدست شان نه می آمد زنان خانواده را تهدید به فرو بردن سوزن در پستان های شان می نمودند .به گزارش شمارهء 58 ماه دلو روز نامهء اصلاح (محمد گل مومندی از مردم شمالی 39834 دانه طلا و14906 سکهء نقره از خانه ها دزدی وبه نادر غدار تقدیم کرد.البته این حساب روز نامه شامل زیورات وپول نقد واثاثیهء خانه مثل قالین وظروف نه می باشد که لشکریان وحشی صفت با خود بردند.آیا می شود که به این نوع تاریخ ها افتخار ورزید. اگر برای شما این همه جنایات نا بخشودنی قابل افتخار باشد، شما با چشمان کور قبیله به پدیده های تاریخی می نگرید وبه این های که تاریخ جنایات خود را با خون مردمان بیگناه و مظلوم وطن خود نوشته اند افتخار می ورزید. این ها نه تنها که قابل افتخار نه می باشند بلکه سزاوار نفرین نیز می باشند.
  آیا میشود به فرهنگ وحشت، ترور ، انفجار، تیزآب پاشی، مکتب سوزی وغیره ... که از جانب طالبان که با مفکوره های متحجر قرون وسطایی دارند بالای مردم خود روا می دارند افتخار ورزید.
  دوست وهموطن عزیز با مسایل تاریخی از دریچه تنگ قبیله نگاه مکن . تاریخ های که در مکاتب ومدارس خوانده ایم نه تنها که تاریخ های واقعی نه بودند، بلکه جعل از تاریخ بودند که امیران مستبد از قهرمانی ها وشاهکار های دروغین خود توسط مورخین درباری قلم فرسایی نموده بودند، که اکثر آن ها دور از واقعیت می باشد. اما این ها هیچگاهی از جنایات ومظالم نا بخشودنی را که برای ادامه وبقای تسلط نا روای خود بالای مردم خود روا داشته اند چیزی نه نوشته اند. بنآء لازم است برای آگاهی از عمق جنایات که این ها انجام داده اند به تاریخ های که از جانب مورخین واشخاص وافراد آزادهء کشور که دور از سلطهء دربار امیر وشاهء تحریر گردیده است مراجعه نمایم تا بتوانیم فرق بین تاریخ های راستین ودروغین را دریابیم. به امید روزی که همهء ما به حقیقت تسلیم شویم خوب را خوب وبد را بد بگویم. به کردار نیک گذشته گان خود افتخار نمایم واز مظالم وکرده های زشت واعمال غیر انسانی شان جانبداری نه نمایم.با احترام محمد.

 • خانم شهناز یا بهتر است شمارا بنام اصلی خود ت یعنی(خانم فرشته حضرتی) خطاب کنم این بهتز است !

  چقدرجالب نوشته کردی«عزیزم من نمی گویم، فرشته حضرتی هم نمیگوید، زبیده تیمور هم نمیگوید، تاریخ افغانستان میگوید، سنگ سنگ وجب وجب خاک این سرزمین میگوید» چقدرجالب است که این تاریخ چند سال پیش را میگوید این تاریخ وسنگ وچوب جنا یات شورای نظار ومسعود رابرعلیه مردم کابل وهم قوم هزاره در افشار و چنداول کابل را نمیگوید این تاریخ واین سنگ وچوب نمی گوید که علی مزار از دست کی به طالبان رفت وانها هم به اشاره پاکستان وی را به شهادت رسانداند ولی چندصد سال پیش را میگوید عجب تاریخ وعجب قضاوت شاید این تاریخ را شهنازحضرتی نوشته کرده باشد دیده درائی هم یک حد دارد بهتر است بگوید که در خدمت بیگانگان قرار دارید وباید وظیفه وطن فروشی تانرا انجام دهید.

  • کابلی جان مثلی که قطی نصوارت را گم کرده ای وسرگردان میگردی.
   وقتیکه پای منطق لنگ شد حرف به دشنام می کشد. اگر کمی نصوارت را تلخ ترکنی شاید متوجه شوی که تاریخ افغانستان مملو از مصیبت آفرینی های استبداد وخاندان سدوزایی و محمد زایی است. لطفاکمی تاریخ بخوان و یگان سکرتی هم اظافه کن به دنبال نصوارت.

  • خانم زبيده تيمور ( فرشته حضرتی ) ! در وقت حکومت ربانی ؛ که مسعود وزير دفاع بود ، داکتر عبدالله چشمک ، تمام اهالی يک منطقه خاص افغانستان را به حيث سفير و شارژ دافر و دبير اول و دوم ، در کشور ها ی خارج مقرر کرده بود ؛ اختلاس های اين افراد از سفارتخانه ها؛ به مليارد ها دالر بالغ ميشود . بصورت نمونه شخصی به نام عبد الحی خراسانی دبير اول و قونسول سفارت افغانی در تهران بود ؛ خورد و برد و ريخت وپاش اين خاين در سفارت ؛ شهره خاص و عام است ؛ اما گفته ميشود که هر کدام اين ها برای عبدالله چشمک وزير خا رجه ؛ « حق و حساب » می پرداختند ! خوب ، شما مثلا نام ها و منطقه تولد و نسبت های اين اشخاص را با ربانی و مسعود و عبدالله مثلا در سال ۱۳۷۴شمسی تحقيق کنيد ؛ هزار بار به حکومت قبيله و عشيره راضی می شويد ! يک وزارت کامل ( خارجه) را فاميلی و منطقه ای ساخته بودند ؛ خانم زبيده تيمور ( حضرتی) آيا اين د وره نحس را بياد دارد ؟ يا اجازه ندارد ، از اين فاجعه های ملی ، حرف بزند! با اخلاص . نويد رستگار

 • زبیده جان تو دیگه بس کن فرشته یک کاری کرده که توجه مردمهزاره را بخودش جلب کند تو میخوای توجه چه کسی را به خودت جلب کونی؟

  آنلاین : هزاره پیوند

 • به گردانندگان عزیز کابل اکسپرس سلام بی پایان!
  بعد ازین همه یه آقای طغیان و محمد جان که هر دوی شان لباس زیبنده ای به جان فرشته جان حضرتی شده اند و دو پای را در یک موزه میکنند که من اعظم سیستانی ام و یا آینکه از فایشست های افغان ملت... خوب اینکه آنان با این مردم دشمنی خاصی دارند برای من کاری نیست اما مشکل این عزیزانرا من درست ندانستم. که مثلن اگر من یک تاجیک باشم یا هزاره و یا هم ازبک ناگذیرام که با پشتون ها سر سازش نداشته باشم و حق و ناحق هر دروغ و بهتان را به نام آنان بنویسم؟ اینکه انسانیت نشد.این آقایان از زبان چند تفرقه افکن شنیده اند که نمیدانم آل یحیی چه کرد و داود خان چه کرد و حبیب الله بچه سقاء فرشته بود و نمیدانم علت عقب مانی افغانستان شاهان گذشته بودند... کسی نیست که ازین آقایان بپرسد خوب حلا میخواهی گناه آنان را از همین مردمی که به نان شب و روز خود محتاج اند بگیری؟ اگر برای عبدالرحمن خان در کوهدامن لشکر سه هزار نفری برای تسخیر کابل ترتیب شد برای بچه سقا هم همین ارتش بوجود آمد. حالا برای کرزی هم همین ارتش خودش را متعهد میداند و اگر فردیکبار دیگر روس ها بیایند باز هم همان لشکر منظم برای منافع آنان پانزده سال میجنگد. من برای آقای طغیان و محمد پیشنهاد خاصی ندارم زیرا ایشان را خیلی کوچکتر از آن میدانم که بتوان روی افکار کودکانۀ شان بحثی بنمایم. کسیکه حتی به نام و کونیه هم جنسیت را تحمیل میکند منطق اش از قرون وسطایی و فکر اش در بند اخوانیت است. اما پیشنهادیکه به فرشته جان حضرتی دارم بحیث یک برادر اینست که:
  اگر میخواهید نام شما بلند شود به انسان بیاندیشید بدون در نظر داشت رنگ، نژاد، ملیت، قبیله و مذهب.بروید به افغانستان مثل فوزیه جان کوفی، شکریه جان بارکزی، سیما سمر، ملالی جویا و دیگر زنان ما در میان خون و آتش و انتحار زندگی کنید و حرف های دل خود را با مقتضیات همان مردم و چشم دید خود تان بنویسید. اگر چنین کردید من فریدون ساره راه شما با پلک های چشمم پاک خواهم کرد. نشستن به سویدن و زیر چتر سازمان های سیاسی و جاسوسی زندگی کردن و پرت و پلا گفتن روزشما را سیاه میکند.
  برای دوستان طغیانی و محمد هم میگویم.خوشبختبی
  شما در سایۀ این دیوار های شکسته بقای ندارد. بهتر است با چرندیات هر کس خود را لوث نکنید.شما اگر واقعا منطق دارید همین نوشته بنام زبیده را به نوشته های خود فرشته حضرتی سر دهید و جملات و کلمات مترادف و همگون آن با نوشته اصلی ایشان و یا کسیکه برای شان مینویسد چه فرقی دارد. همه زن های نویسنده ما دارای سبک بخصوص نوشتاری اند. مثلا خانم مهسا طایع یک نوع ادبیات، خانم ثریا بهاء یکنوع ادبیات، خانم عزیزه جان عنایت یکنوع ادبیات دارد و اگر کسی چون شما شیفتۀ نام نباشد از سبک گفتار نویسنده میداند که گپ از چه قرار است. امید شما را فهمانده باشم.

  • درود به همه فاشیزم ستیزان:
   فریدون ساره یا اقای سیستانی :چنان ضربتی از دریا دلی دیده که به این زودی هابه خود امدنی نیست:لا ماغزه ای په قرار نده:::::چاچه وهلی دریا دلی سره سر په سنگ ده.کلان ادم استی یک کمی به گپ دیگرا هم گوش کو!تو خو در تمام عمرت غیر تاریخ حبیبی چیزی دیگری نخواندی برو واز نوشته های او چیزی پیدا ودر پاسخ دیگران بنویس.ما خو دیدگاه های فرشته وزبیده جان را درست میدانیم وبه کی گفته توجه نداریم وچی گفته را ارزیابی میکنیم.گویی فاشیزم وبرتری جویی جز ذات اوغان ها است که فاشیستهای اوغان ضدیت با انرا ضدیت به پشتون معنا میکنند.هر زمان که از عدالت ملی وستمگری ملی گپ زدی فاشیستها بهانه می اورند که فقر رااول ریشه کن کنید وبعد به این مسایل بی اهمیت بپردازید!از فاشیزم دست بکشید.مردم را بگذارید در قدرت شریک شوند وسرنوشت خودرا خود بدست گیرند بدون شک که انها برای کاهش فقر کار خواهند کرد.ا

  • آغای گردیزی که نام مستعار خوبی را برای نوشتۀ بی سرپایت انخاب کردی و نوشته های پشتوات هم نشان میدهد که یکی ازجمله باند بصیر کامجو روسی، نورالحق نسیمی و هارون امیرزاده لندنی هستی و با دریادلی هم ارتباط تنگاتنگ داری من از تو میپرسم که تاریخ حبیبی، غبار، فرهنگ و دیگران که مربوط دوران گذشته است تو از تاریخ ربانی و مسعود و سیاف و کارمل و ترکی و نجیب الله جانت گپ بزن و بگو همین مسعود تو که قبیله نبود و ربانی که گل سر سبد تاجیک ها بود و مزاری و خلیلی ودوستم که با قرهنگ قبیله بیگانه بودند. چه کردند از افتخارات آنان صرف یک خط بنویس که قلم ات رابوسه کنم. برای مردمی که نان ندارند بخورند تو میگویی بروید به جنگ پشتون ها که شما را غارت کرده اند. بخدا قسم اگر شما دل گرده میداشتید هفت بار باید خودکشی میکردید. بگو الآن رئیس دولت دوستم باشد یا ربانی و یا سیاف و یا گلبدین.من هم قبول میکنم که با شش من ریش و پشم اش بیآید ولی فکر نکن که غیر از چور کردن این ملت کاری از پیش میبرند. من نوشته های آغای ساره را خواندم که با منطق کوبنده به دهن شما کوبیده ولی شما نازدانه ها فقط یک گپ دارید که پشتون و پشتون و غیرت آنرا ندارید که با پشتون ها بسازید و جواب همه دشمنان وطن و ملت را بدهید.چرا زبیده خانم هزاران دسته گل را نثار قدم های بصیر کامجو وهارون امیر زاده نمیکند که برای فرشته خانم چیزی مینویسند و میخواهند برایش شخصیت کاذبی دست و پا کنند. چرا برای ضیا جان رهین دسته گل تقدیم نمیکند که بار این همه گناه های آنان را میکشد . بلاخره چرا به برادران مسعود دسته گل تقدیم نمیکند که حاضرباش دروازۀ بوش و اوباما با قبیله های پشتون شریک اند.خنده آور است شما بروید که به شصت هزار طفل یتیم که مسوول کشتار والدین شان هستید کمک کنید شما از ملیارد ها دالر ایکه از چور و چپاول وطن کمایی کردید حتی یک بوری گندم به شش ملیون گرسنه وطن خود کمک کنید. خیر است به پشتون ها نکنید به تاجیک های تخار، بدخشان، جوزجان، میمنه، بادغیس، هرات، بامیان، سرپل، غورات، شبرغان و پروان بدهید. شما را گپ رسیده و عمل شما صفر است و این گونه مرم را منافق میگویند. والله علم باالثواب

 • خدمت فریدون ساره! روشن گری های بت شکنانه فرشته حضرتی که حقانیت بت های تراشیده ء شده ء دروغین قبیله را زیر سوال برده است، لرزه بر اندام شوونیست های متعصب قبیله گرا که دوام زمامداری ظالمانهء قبیله خودرا در پناه همین بت های که حاکمان قبیله برای شان تراشیده است، جستجو می کنند، افتیده وخواب راحت رااز چشمان شان پرانده است. زبیده یا فرشته هر کس که حرف حق را بیان دارد مردم از آن حمایت وجانبداری میکند ولوکه تو هم باشی. شخص مهم نیست به عوض فرشته هر نویسندهء وصاحب نظر که ازدرد ومصیبت مردم خود بنویسد در قلب ها راه می یابدوموردتآیید وپشتیبانی قرار هم می گیرد. شما نه می توانید که دهن مردم را ببندیدوتلاش مذبوحانه به خرچ بدهید که جلو این حرکت عدالت خواهانه وانتقاد های سالم را که به غرض تحقق عدالت وبرابری وبرچیدن بساط هر نوع زور گویی وتفوق طلبی های قومی زبانی ومنطقوی که از جانب قوم پرستان متعصب قبیله به پیش برده می شود، بگیرید. این حرکت ومبارزهء سالم روز تا روز وسعت وگسترش می یابدوهر خس و خاشاکی که سد راهء آن گردد ذلیل و رسوا میگردد. بهتر است به جای اصرار وپافشاری بر تداوم مناسبات قرون وسطایی قبیله انسان وار بر مردم خود رحم نموده بر فرهنگ زور گویی، تفوق طلبی، ترور، وحشت، مکتب سوزی، زن ستیزی، تیزاب پاشی ترویج، زرع وتشوق بازار مواد مخدر ودر کل به نظام قبیله سالاری نه گفته تا مردم از مصیبت های که نظام منحط قبیلوی برای شان به ارمغان آورده است رهایی یابند.

 • به شوونیست های قبیله پرست! شما نه می توانید با تبلیغات سوء و بذر کینه ونفاق در بین اقوام این سر زمین فاصله ایجاد نموده و به عملی نمودن دسایس شوم تان مانند گذشته ها مووفق شوید. برادران پشتون نور چشم ماست . شما شوو نسیت های متعصب عادت دارید که برای پیش برد مقاصد نا مردمی تان وپیاده کردن دسایس استعمار گران پای قوم شریف پشتون را در هر مسآله در میان بکشید تا ازین طریق مانند گذشته ها که زمامداران مستبد تان به این عمل خاینانهء دست می زدندبه مقاصدشوم خود نایل شوید. جنایات ومظالم وحق تلفی های که امیران غاصب وگماشته شده گان قدرت های استعماری وقت در حق مردم خویش نموده اند واکنون مورد انتقاد ونقد نسل موجوده برای پند گرفتن از گذشته ها وعدم تکرار آن حوادث تلخ صورت می گیرد، هیچ گونه ربطی به همه افراد قوم شریف پشتون نداشته وندارد، طوریکه شما زهر پاشی می نماید . اما دیگر این سیاست کار ساز نبوده و زمانش گذشته است که مردم فریب این دسایس وتوطه های پلید شما واستعمار گران که مردم ما را به نام قوم وزبان وغیره بین هم می انداختند، بخورند. هیچ کسی با قوم برادر پشتون خویش مشکلی آن طوریکه شماشوونیست های قدرت طلب تبلیغ می کنید نداشته وندارد. مشکل اصلی مردم تنها شما هژمونیست های متعصب وآن های هسستند که با سوء استفاده از نام ونشان قوم پشتون سال ها بر مردمان این سر زمین انواع واقسام مظالم واستبداد نا جایز را روا داشته اید که نه به مردم مستضعف پشتون کدام کاری مثمری ثمری را انجام داده اید ونه به دیگران وهنوز هم می خواهید که همان راه ورسم گذشته را که بنای آن بر ظلم وبی عدالتی وغصب قدرت بدست یک خاندان مزدور وگماشته ءشدهء خارجی ها استوار بود ادامه بدهید. مشکل مردم این سر زمین فقط با کسانی که خودرا نمایندء یک قوم می تراشند وبا کمک بادران خارجی خویش می خواهند که درخت کینه وعداوت را که عبد ا لرحمن خان مستبد، نادر خان غدار ومحمد گل مهمندی متعصب دربین اقوام شریف این سر زمین غرس نموده بودند آبیاری نموده رشد داده وبه ثمر برسانند می باشد، که به هیچ قیمتی برای همه مردم شریف پشتون ،تاجک ،ازبک ،هزاره وغیره... قابل قبول نبوده واین طرز تفکر هتلری وفاشیستی محکوم به زوال می باشد.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس