صفحه نخست > دیدگاه > علت اصلی بندش جاده ها و آلوده شدن روزافزون محیط زیست

علت اصلی بندش جاده ها و آلوده شدن روزافزون محیط زیست

به ارتباط فرمان اخیر جناب رئیس جمهور کشور در مورد جلوگیری از آلوده گردیدن محیط زیست
Toshiba
يكشنبه 18 جنوری 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

بی نظمی های ترافیکی، انبارکثافات، موجودیت موانع، دیوارها، چک ها و پاتک های تفنگ سالاران بی وطن ، دلالت به نبود حاکمیت مردم و گروگان گرفتن مردم زیر القاب دموکراسی غربی توسط غلامان حلقه بگوش و نوکران ددمنش امپریالیزم و فاشیزم میباشد.

آزموده شدگان را دوباره آزمودن خطاست نباید چنین چهره های فروخته شده ، مرتد و فاقد کفایت و حکومت داری یکبار دیگر بر سرنوشت مردم حام گردند.

درپهلوی توريد ناعاقبت انديشانة وزارت تجارت افغانستان مبنی برمتمرکز گرديدن ده ها هزار وسايط دست دوم ، تاريخ زده واشترنگ راسته که با نورم ها و قوانين ترافيک جاده در افغانستان مغايرت دارد، فعاليتهای پيگير تونس های شخصی و بدون داشتن جواز رسمی با گرفتن کرايه های ظالمانه از مردم سبب اصلی بندش جاده ها و ايجاد جريان سنگين ترافيک در سرکهای محدود و کم عرض پايتخت گرديده اند.

از جانب ديگر درپهلوی ايجاد موانع بزرگ که شامل ديوارهای سمنتی و چک های خورد و بزرگ سمنتی مملو از خاک و ريگ در جاده های عمومی، فرعی و پياده روهای شهر و جاده های موتررو و در کنار این همه بی نظمی ها جابجا نمودن دستفروشان، تبنگی ها و کراچی ها در بدل حق گيری های آشکارا به تجویز حوزه های امنیتی ونواحی شاروالی ها جریان سراسری ترافیک مخصوصاً عابرین پیاده رو مختل گردیده است.

به همگان آشکار است که سراسر جاده های ترافیک و پیاده رو های شهر کابل توسط موظفین امنیتی و کارمندان شاروالی برای غرفه داران، تبنگی ها، دستفروشان و کراچی ها بدون کدام مجوزقانونی در بدل حق گیری های منظم و روزمره به اجاره داده شده است و قسمیکه دیده میشود از سه راهی علاوالدین کارتۀ سه الی پل سرخ، ازسینمای پامیر الی چمن حضوری و از پل باغ عمومی الی سراسر نواحی هجده گانۀ کابل فرهنگ کثیف کاری درجاده های پیاده رو و موتر رو توسط جابجاگردیدن هزاران هزار کراچی های دستی و تبنگی ها مسلط است.
مسلط بودن کثافات ویروسی در سراسر شهر کابل همه و همه ناشی از عوامل مشخصی بوده که مسئولین امور امنیتی و شاروالی کابل آنرا عمداً مساعد گردیده است که از اثر عوامل سوء این همه کثافات که توسط تیرات تردد و عبور و مرور صد ها هزارواسطۀ نقلیۀ قانونی و غیر قانونی در شهر کابل مستولی گردیده و سبب آلوده گردیدن محیط زیست گردیده و میگردد.

جریان خودبخودی ترافیک از یکطرف و آلوده گردیدن عمدی و روزمرۀ محیط زیست کوچک و چهار میلیونی کابل از طرف دیگر(80) فیصد شهروندان شهر کابل را به امراض مختلف ذیق النفسی، توبرکلوز، برانشیت های مزمن، تکالیف چشم و سینوز های مختلف مصاب نموده است که اینک رئیس جمهور کشور بدون توجه به طرح ها، پیشنهادات و چلنج های مکررکار و خدمتگزاری صادقانه و دلسوزانۀ مرکز بین المللی تحقیقات استراتیژیک و سیاسی افغانستان که روی همرفته در رابطه به تنظیم جریان ترافیک و جلوگیری از آلوده گردیدن محیط زیست شهر کابل تأکید گردیده است، اکنون بعد از هفت سال در کنار سایر فرامین بدون ضمانت اجرائی شان که در مورد برچیده شده موانع، چک ها، دیوارها و بلنداژها از جاده های عمومی و فرعی شهر کابل اصدار گردیده است اینک بتاریخ (15) جدی سال 1387 خویش یکبار دیگر در مورد اجراآت قاطع مسئولین در رابطه به جلو گیری از آلوده شدن محیط زیست حکم فرموده اند.

تا جاييکه ملاحظه ميگردد از هفت سال به اینطرف مسئولین اموردرجه یک شاروالی کابل همواره از مشکلات و موانع شکایت نموده اند و مأسفانه با بهانه تراشی ها و ملامتی های اين و آن قادر به دريافت راه اساسی حل مشکلات نگردیده اند.

بی نظمی های موجوده در پايتخت باعث گرديده که نه تنها مامورين و کارمندان دولت به وقت و زمان به وظايف شان رسيده گی نميتوانند بلکه متعلمين مکاتب و مدارس نيز به مشکلات جدی مواجه اند و مهمتر از همه مريضانيکه درشرف انتقال به شفاخانه ها ميباشند اکثراً قربانی چنين جريان ناسالم ترافيک در جاده ها گرديده اند که نظر به اقوال تعدادی از شهروندان تا اکنون دها موارد واقعات زايمان (ولادت ها) نيز به داخل وسايط نقليه صورت گرفته است.

موضوع نهايت تشويش برانگيز ديگر که از اثر آن جاده ها و پياده رو های عامه مسدود گرديده است اعمار و احداث ديوارهای عظيم الجثه و چک های بزرگ چاه ها میباشد که در وسط جاده ها و پياده روها توسط مسوولين و موظفين سفارتخانه ها و قطعات نظامی ISAF ، کمپنی های خصوصی و زورمندان مسلح کارگذاشته شده که رويهمرفته به تقليد ازآن مقامات بلند پاية دولتی و رهبران تنظيمهای جهادی نيز در موجوديت باديگاردهای تادندان مسلح شان منازل شخصی و دفاتر خود را با غضب و تصرف پياده روها و سرکهای عمومی و فرعی عامه طوری احاطه نموده اند که گويا درخط مقدم جبهه عليه القاعده و تروريزم درجنگ رويا روی قرارداشته باشند، صرفنظر از اينکه فکر کنند که برای حدود چهارميليون نفوس شهروندان کابل با بندش عمدی جاده ها و سرکهای فرعی مزاحمت و اذيت آشکارا بوجود آورده اند.

به آنهاييکه جاده ها و پياده رو های عامه را که به نام ملکيت عام المنفعه شناخته ميشود عمداً مسدود نموده و مينمايند پيشنهاد مينماييم که شما آقايان به خاطر تأمين امنيت خود مسووليت داريد و يا اينکه تماميت جسمی شهروندان پايتخت جزء مکلفيتهای وظيفوی شماست؟

شهروندان پايتخت چهارميليونی افغانستان به اين عقيده هستند که در موجوديت هزاران تن از محافظين امنيتی کشورکه صرفاً درکابل غرض دفاع از تماميت جسمی اتباع داخلی و خارجی خود را مکلف ميدانند هيچنوع سوالی باقی نميماند که جاده ها و پياده روهای شهرکابل به رسم اتخاذ تدابيرامنيتی با نصب ديوارها و چکهای بزرگ حلقوی که نامش را گلدان گذاشته اند به حيث موانع بزرگ و عمدی به روی عابرين پياده و سواره مسدود گردد.

دراينجا صريحاً گفته ميتوانيم که حقوق بشر اخصاً حقوق شهروندان چهارميليونی کابل مطلقاً نقض گرديده و از لحاظ پرنسيب های حقوقی اقامة دعوی عليه عاملين و مسببين چنين عملکردهای غيرقانونی و خلاف منافع عامه جوازقانونی داشته که در اين موارد ارگانهای دلسوز وخدمتگزار به مردم و وطن به شمول سازمانهای مدافع حقوق بشر نبايد خاموش نشسته و مشاهده نمايند.

ازجهت ديگر چنانچه روزانه ملاحظه ميشود تعدادی از مقامات بلند پاية دولتی به شمول رئيس جمهورو سایر زورمندان مسلح زمانيکه از دفتر به خانه و يا از خانه به خانة ديگری ميروند يکساعت قبل ازحرکت شان تمامی جاده ها و چاراهی های کابل توسط اشخاص و افراد عجيب و غريب که عينکهای سياه به چشم دارند مسدود و حتی از وجود عابرين پياده تخليه ميگردد که در نتيجه ساعتها جريان ترافيک متوقف ميگردد که چنين اتخاذ تدابير غيرمسوولانه و خلاف ارزش های اخلاقی و اجتماعی مسوولين ناعاقبت انديش چندين بار توسط آقای کرزی رئيس جمهورکشور نيز شديداً انتقاد گرديده است ولی متأسفانه که عملکرد های غیر قانونی و خلاف آداب و ارزش های اخلاقی مسئولین تا اکنون به حالت خود باقيست.

نظر به تحقيقات انجام شده که با نظريات و پيشنهادات اکثريت قاطع شهروندان کابل مطابقت دارد چنين نتيجه ميگيريم که ارگانهای مسوول دولت از آن جمله تشکيلات وزارت امور داخله، شاروالی کابل، ترانسپورت و تجارت بنابرنداشتن تفاهم و توافق نظر و عمل مشترک و يا هم فقدان کفايت و ظرفیت های کاری در راستای طرح ميکانيزم عملی قادر نگرديده اند و يا هم بنا برملاحظات ايکه در جو سياسی دولت افغانستان مسلط است نميخواهند درجهت رفع مشکلات شهروندان کابل اقلاً فکرکنند و راه های حل را جستجو نمايند در حاليکه جزء اساسی مکلفيت های وظيفوی تشکيلات فوق الذکر در برابر مردم، قانون و دولت پنداشته ميشود.
پس چه بايد کرد؟ و راه های حل را چگونه جستجو نمود؟

الف: جاده ها و پياده روها را چگونه بايد به روی عابرين پياده و وسايط نقليه باز نمود؟

ب: کدام ادارة رسمی دولت مکلفيت خود ميداند که غرض رفع مشکلات و فراهم آوری تسهيلات درجريان ترافيک خصوصاً در امر برچيده گرديدن مجدد ديوارها، چک های سمنتی و ساير موانع و حق العبور های خودسرانه و غيرقانونی از وسط جاده های عامه اتخاذ تدابر نمايند و تصميم بگيرند. آيا درچنين موارد دولت ميتواند تصميم بگيرد و چگونه؟

ج: آيا محلات مناسب و قانونی برای فروشات مواد غذايي، استهلاکی و ساير کار و بار تبنگی ها و کراچی ها صرفاً درجاده ها و پياده روها تجويز گرديده است و يا در مارکيت های مشخص، دکاکين و مندوی های مجاز؟

د: شاروال کابل و رؤسای گماشته شدة آن که در موجوديت قانون انتخابات شاروال ها تا هنوز نمايندة برحق، قانونی و منتخب مردم شناخته نميشوند از لحاظ مسووليت موقت ايکه در برابر اجتماع دارند چرا غرض جلوگيری از چنين بی نظمی های مشهود در جاده های آلوده و مملو از انبارهای کثافات و ويروس های مزمن کوچکترين توجه ندارند، آيا اين آقايان گاهی هم به اين امر توجه نموده اند که قضاوت و احساس مردم دربرابر چنين سهل انگاری ها و بی تفاوتی های شان چگونه ميباشد؟

هـ : آيا رئيس جمهور منتخب افغانستان که در اثر رأی اعتماد مردم به منظور انجام خدمات دلسوزانة اجتماعی و فراهم آوری تسهيلات زنده گی کردن انتخاب گرديده است با وصف سيل عظيم مشکلات موجودة اجتماعی در آخرین ایام ماموریت شان به عنوان خدمت واقعی به ملت مخصوصاً برای شهروندان چهارمیلیونی شهر کابل قادر خواهند گرديدند تا بهترين و شايسته ترين کارکنان دلسوز، صادق، مجرب و مسلکی و بدرد بخور ملت را در چنين پٌست های قبلاً انحصارشده و کليدی کشوربگمارند و يا هم همين آش و همين کاسه و همان خرک و همان درک خواهد بود؟

پاسخ به پرسش های فوق الذکر مستلزم و مرتبط به قابليت کاری، استعداد، کفايت و احساس ملی و وطندوستانة زعیم کشور و تیم کاری و وطندوست آن خواهد بود که چگونه خواهند توانست، به تناسب مقادير قابل ملاحظة کمکهای بشردوستانه بين المللی از حيف و ميل آن جلوگيری و با المقابل پايتخت کشور را به حيث يک نمونة عالی به مرکز نظافت، سليقه و زيبايي مبدل نمايند نه اينکه بازرهای کارخانو، بورد، نوتيه، کريم پوره و صدر پشاورنسبت به آن برتريت و فوقيت داشته باشد.چنانچه رسوم و فرهنگ ازدحام، بی بند و باری و بی نظافتی بازارهای فوق الذکر همين اکنون در بازارهای کابل ماکه هيچ نظير و مانندی در تاريخ کشورنداشت حاکم است.
در اختتام از جناب جلالتماآب رئیس جمهورکشور آقای کرزئ و تیم مربوطۀ ایشان احترامانه خواهشمندیم تا به صدور حکم و یا فرمان بدن تعقیب ، کنترول و ضمانت اکتفأ ننموده سعی فرمایند تا با معرفی یک کمیتۀ با صلاحیت و دارای ظرفیت کاری که شامل برخی از نهاد های جامعۀ مدنی نیز باشند طبق یک طرح و میکانیزم علمی و عملی شهروندان چهارمیلیونی کابل را از تحمیل این همه مصائب و کشنده ترین زحمات و مشکلات نجات دهند. (مرکز بین الملل تحقیقات استراتیژیک و سیاسی افغانستان) به عنوان یک نهاد اجتماعی و عضو جامعۀ مدنی حاضر وآماده است تا در روشنی طرح های قبلاً ارائه شده به مقام محترم ریاست جمهوری افغانستان از هر نوع سعی و تلاش دلسوزانه و وطندوستانه در راه خدمت به ملت و وطن در این راستا دریغ ننماید

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

  • فرمان کرزی فرمان های بی نتیجه واساس تره کی واری است او قصر نیشن وبه بصرف دالر عادت کرده بی خلطه فیر میکنه از شرایط اقصادی جامعه خود وهمسایه گان ما خبر نداره از او کرده ریس ترافیک درست تر فکر میکنه

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس