صفحه نخست > دیدگاه > حکمتیار از جهاد درغزه معذور است

حکمتیار از جهاد درغزه معذور است

نظری به معاذیر شرعی حکمتیار مبنی بر نرفتن به قدس
گوربز خان "عطاخیل "
شنبه 24 جنوری 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

درهفته های اخیرشاهد قتل عام اهالی نوازغزه توسط هواپیما ها وتانگهای اسرئیلی بودیم بیش ازسه هزار نفر که اکثریت آنهارا غیرنظامیان تشکیل میداد درین حملات بربرانه وضد بشری رژیم غاصب اسرائیل جان باختند. وتعدادی زیادی اززخمی ها دراثرکمبود دوا ودارو ونبود امکانات لازم معالجوی نتواسنتند به زنده گی خویش ادامه دهند. درچنین اوضاع واحوال تنها کاریکه سازمان ملل متحد انجام داد صدور یک قطعنامه بود که امریکا از دادن رأی خود داری ورزید اما وزیرخارجه امریکا خانم رایس تاکید کرد که اسرائیل حق دفاع ازشهروندان خودرا دربرابر فیرراکت های سازمان حماس دارد.

کشورافغانستان که تازه بین اشغال واستقلال تجربه نوینی را پشت سرمیگذراند ازحوادث غم انگیز فلسطینان شدیدا متأثرگردیده وکوچکترین کمکی که ازدست شان مطابق فرهنگ دموکراسی پوره بود برپائی مظاهرات وتقبیح نمودن اعمال اسرائیل است. درکشورفقیروبیچاره ایکه سالهای زیادی را زیر چکمه های خونین حاکمان مسبتد ازنظام شاهی گرفته تا حاکمیت طالبان قرون وسطائی تجربه کرده باشد برپائی مظاهرات تمرین خوبی درجهت نهادینه شدن پایه های دموکراسی ومردم سالاری تلقی میشود.

عکس از خبرگزاری فرانسه

اما این پرسش درجای خود تادیرزمانی بی پاسخ خواهد ماند که چرا مردم برای تامین حقوق اولیهء خودشان دست به مظاهرات مسالمت آمیز با آن کمیت بزرگ نمیزنند.

اگرسخن را برمحوراصلی آن برگردانم هدف ازین مقاله بحث وبررسی محتوای پیام گلبدین حکمتیاراست که به مناسبت قتل عام فلسطینی ها درنوارغزه ازطریق سایتهای مربوط خویش انتشارداده است.

گلبدین حکمتیاردرپیام خویش ازرفتن به فلسطین ویاری نمودن همکیشان وهمنوعان مظلوم خویش معذرت خواسته است که راه ها را دشمن به روی وی بسته است بال وپر وی سوخته است بناء اوهیچ کاری به مظلومین فلسطینی کرده نمیتواند.
حکمتیاردرپیام خویش نه تنهارژیم اسرایل را دشمن امت مسلمان خوانده بلکه درمجموع همه پیروان یهودرا باقرائت وبرداشت که ازدین اسلام دارد دشمن سرسخت وکینه توز مسلمانان خوانده که به غرض نسل کشی وازبین بردن نسل مسلمان ازکرهء زمین ازهیچ نوع توطئه واشغال نظامی ومداخله درکشورهای مسلمان نظیرافغانستان وعراق روگردان نیست.

حکمتیارکه درطول مبارزات سیاسی توسط هوادارانش صلاح الدین ایوبی لقب گرفته است درپیام خویش تاسف خورده است که به ندای قدس نتوانسته لبیک گوید

وی کشورهای هم مرزبااسرائیل خصوصا کشورهای مصرو اردن را بصورت غیرمستقیم موردتاخت وتازقرارداده وشرط گذاشته است که اگرحکومتهای این کشورها صرف یک تعهدبکنند که راه ورود وی را به منطقه بازنگاه دارند ومانع اکمالات گروپهای عملیاتی وی نگردند وتا پایان کار به عهدخویش وفاکنند بدون شک که حکمتیار وپیروانش میتواند اسرائیل را مانند اتحادشوروی به شکست مواجه سازند.

حکمتیاردرپیام خویش به مردم غزه ازرِژیم ایران نیز سخت به بدی یادکرده ونظام جمهوری اسلامی را دشمن درلباس دوست نامیده است. وهوشدارداده که فریب سخنان چرب ونرم مقامات ایرانی را نخورند زیرا ایران عملادرعراق وافغانستان باامریکا همسوشده ودرکشتارمخالفین رژیمهای این دوکشورنقش مهم را به سود امریکا واسرائیل بازی کرده است.

تااینجاکه نقاط مهم پیام حکمتیاررا بازخوانی نمودیم اکنون بدنیست که پیام مذکوررا بامعیارهای عقلی ونقلی موردسنجش وارزیابی قراردهیم.


برداشت شخصی من از پیام مذکور این است که پیام درغایت بی مسوولیتی ولامبالاتی نوشته شده است. . اولا حکمتیارهیچگاه درطول دوران جهاد افغانستان علیه شوروی سابق بعنوان یک رهبرنظامی دراک وعملگرا مطرح نبوده حتی درسالهای اشغال افغانستان توسط شوروی سابق حزب تحت فرمان وی پیش ازاینکه باروسها درگیرباشند بااحزاب مختلف دیگرمجاهدین برسرکنترول مناطق آزادشده درگیربوده است.

حکمتیارزمانی حکومت افغانستان را حکومت مزدور وتحت الحمایهء اشغالگرمیخواند که بلندپایه ترین اعضای حزب وی دررده های بالای حکومت افغانستان. جا خوش کرده اند وحتی یکی ازنماینده گان اروپائی حزب اسلامی بنام حلیم تنویرخود یکی ازکاندیدان مقام ریاست جمهوری میباشد. همان مقام ریاست جمهورییکه حکمتیار زنده گی زیرسایهء آنرا ننگ میشمارد. درهمچو حکومت اشخاص مانند فاروق وردک، عبدالکریم خرم وآصف ننگ وصدها نفراعضای حزب وی دررکاب کرزی وهمکنانش میچرند اما حکمتیارقبل ارینکه به اعضای تعهدشکن حزب خود بتازد بالای دیگران میتازد.

دوم اینکه حکمتیارهم دربین ملت فلسطین وهم دربین مردم افغانستان اعتبارو وجهه لازم سیاسی ودینی خودرا ازدست داده است. او که روزی دولت برهان الدین ربانی را بجرم موجودیت ملیشه های دوستم کافردانسته هزاران راکت را به شهرکابل ریخت وزمینه انارشی وبی ثباتی را مساعدکرده ومانع ایجادیک حکومت قانونمند گردید روزدیگر باهمان ملیشه ها دست بهم داده بار دیگر به کوفتن شهریان کابل پرداخت درحالیکه درسه نوبت خود ونماینده وی صدراعظم کشوربود صدراعظمی که خود قاتل ملت ومردم خودش باشد جگونه میتواند به آرمان ملت دیگری که فرسنگها ازاو فاصله دارند واحزاب پیشتاز وباتعهد ورهبرانیکه یکی پی دیگری دربرابرمرمی دشمن درکنارمردمش جان داده اند ادعای وفاداری کند.

آقای حکمتیارفراموش کرده است که سازمان حماس بعنوان یک سازمان منضبط سیاسی ونظامی تاکنون بعداز شیخ احمدیاسین بنیانگذاریکه تمام اعضای بدنش فلج بود وبلاخره درعملیات تروریستی اسرائیل شهیدشد آن سازمان بیست تن ازرهبران منتخب خویش را ازدست داده است

چنان ملت قوی ومردم آگاه هرگزبه رهبران دروغین ولافوک مثل حکمتیارضرورت ندارد که آنجاتشریف برده وبه عوض خیر، شربرساند..

گلبدین حکمتیارازجملهء آن رهبران بی عمل است که علنا جوانان ونوجوانان غریب وبیچاره مناطق قبایلی ومهاجرین افغان درمدارس مناطق قبایلی را تشویق به عملیات انتحاری نموده وآنرا کم مصرف ترین عملیات نظامی علیه اشغالگران عنوان میکند درحالیکه فرزندان خودش درعربستان سعودی وکشورهای اروپائی مشغول تحصیل میباشند این است صداقت یک رهبر اسلامگرای افغان دربرابرمردمش.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • صدراعظمی که خود قاتل ملت بود ... درست گفتی شکر به کلامت

  اما درباره استاد محترم ربانی پروفیسور ....... نگفتی که طیارات اش از یک ناحیه پرواز وناحیه دیگر کشوراش رادر داخل پایتخت بمباردمان میکرد مگر او قاتل ملت خود نبود مشکل ما همین اس که قضاوت ما بر بنیاد قوم وسمت وقبیله وحزب.... صورت میگیرد اگر از ساحه مخالیفین دین کنیم خواهم دید که ساحه تخریب بم وراکت وخسارات مالی وجانی در کجا زیاد بوده ایا مخالیفین خود شان بر سر وصورت خود میزدند وخود را زده وزخمی میساختن یا کافر ومسلمان از خیرخانه بابه جان مومن کوه تلویزیون که توپ فرقه هشت باغ داوود ........

  پول وسلاح وامکانات باقی مانده از دولت گذشته به اختیار کی بود ؟ ایا از این امکانات بر ضد مردم خود استفاده نکرده اند؟ کمی چشم خود را باز کنیم چیزی بنام وجدان وقصاوت اسلامی وانسانی وجوددارد اگر بگویم مجاهدین باعثاین همه خرابی وکشتاربعداز هشت ثور .....شدند درست خواهد بود یا اگر گفته شود حکمتیار مسعود ربانی بوله مزاری عبدالرسول صیاف دوستم بامعاونت حضرت صاحب خالص محسنی پیر گیانی باعث این خرابی هاوکشتارهاست درست تر خواهد بود نباید مثل سیستانی لایق روستار ترکی ....قضاوت کنیم ......

  • سلام برای همه دوستان !

   گلبدین و یا به عباره دیگر گل بی دین یکی از چهره های کثیف و مبتزل تاریخ پر تلاتم افغانستان عزیز است که به نظر من مادر وطن از تولد این مزدور پاکستان و امریکا پیشیمان دلسرد و سوگوار است .
   فقط هر کسی که گلبدین (گلی بی دین ) را در هر سوراخ و یا زیر خانه ای دید بالایشان فرض و دین است که نگویند ! کــــاکـــا کــــریــــن کــــار امـــــام صــــاحـــــــبی سلام گفتید و علاوه کر د که هر زمان خواستی در خدمت استم با کمر پر انرژی و دل پر از هیجان .

   زنده و سلامت باشید

   کابل جان

 • سلام به کا بل پرس وخواننده گان محترم وسلام جداگانه به اقا عطاخیل !!!
  برای من جای تعجب اینجا است که گلبدین چرا خجالت نمی کشد که خود را مسلمان وانهم مسلمان دواتشه میداند از نظر او صرف انهائیکه از گلبدین حمایت میکنند مسلمان ومتباقی همه کافر اند ولی اگر اعمال او را درترازوی اسلامیت بگذاری فاسد ترین ،مزدور ترین وجانی ترین شخص ثابت میشود اگر ممکن میبود که انسان به اعمال غیر انسانی واسلامی مسخ میشود بدون شک که گلبدین در مافوق ازمقام اول قرار میگرفت.ولی وی هیچ خجالت نمیکشد باچقدر پرروی میگوید که شوروی را شکست داد مگر گلبدین فراموش کرده که چهار نفر طالب هنوز ازقندهار حرکت نکرده بودند به مجرد که خبر شد که هدف طالبان چاراسیاب است گلبدین تمام سلاح مهمات ودستارخود اش را در چار اسیاب رهاکرده با پای برهنه درتهران نشسته بود ولی لاف رفتن به غزه را میزند فکر میکند همه مردم احمق هستند اگراز خلفای راشیدین هم در کابل رئیس دولت شود برای گلبدین قابل قبول نیست تا که خود او نباشد .امروز وی علیه امریکا جهاد را اعلان کرده درحالیکه مسولین اصلی ویرانی وکشتار میلون هاانسان بیگناه و اشغال امروز افغانستان همین گلبدین ،ربانی ،احمد شاه مسعود وببرک کارمل وچند مزدور دیگر میباشند.
  واگرهمین امروزامریکا برای وی بگویدکه تو بیا درکابل رئیس دولت هستی وامریکا ازتوحمایت میکند واما قاضی حسین احمد وISI پاکستان هم زمانت کند فورآ میگوید که امریکا کشور مسلمان است .

  • درود بر کابل پرسیان!
   زنده و پاینده باشید. حکمتیار اصلا مرد جهاد نبوده و نیست.برای اطمینان به عملکرد ایشان به نوشته های متناقض و دروغ ایشان در کتاب چهره های عریان نوشته خودش و کتاب افغانستان بحران ها و راه های حل باز اثر خودش و همین طور جمع آوری متناقضات و اهداف شئونیستی وی در کتاب افغانستان در سه دهه اخیر بخش مربوط به حزب اسلامی نشر مرکز سینا(نوشته محمد تقی مناقبی)وی در آن دو کتاب خود تمام لعنت ها را به طالبان و ملا عمر نثار نموده است ولی بعدا خود برای تامین منافع قبیله ای خود سر در آخور همان ملاعمر جان گذاشت.

 • نخست از همه سلام!
  من با اقاي عطاخيل هم نظر نيستم , زيرا ايشان در نوشته خود قضاوت يكطرفه نموده وازبسياري حقايق در جانب مثبت شخصيت اقاي حكمتيار وبيام او به غزه جشم بوشي كرده اند. ايشان بايد هر دو جانب مثبت ومنفي را بيان نموده و قضاوت را به خواننده ميكذاشتند. حد اقل بحيث يك مسلمان بايد به اقاي حكمتبار كه در شرايط دشوار كنوني بحيث يك مجاهد در مقابل قشون امريكايي ودوستانش قرار دارد احترام كرد.

 • برادر عزيز که اين مطلب را نوشته ايد ، شما آقای گلبدين حکمتيار را خيلی دست کم گرفته ايد. او خيلی توانا تر از اين است که شما تصوير کرده ايد. او افغانستان را يکبار از وجود مردم بيدينش تخليه کرد ، شهر کابل را با همدستی ساير "برادران" همفکرش از وجود ملحدين پاکسازی نمود، نقشه شهر را کاملا تغير داد. قويترين حکومت ها در افغانستان يک سرای غضب شده رابا هزار دليل قانونی چپه کرده نميتوانند ،ولی از اينکه "طرح" شهر به دلش نبود ، پايتخت يک ممکلت را به ويرانی کشيد. اعمال "اسلامی" او باعث شد که هزاران انسان نتوانند خود را در قالب اسلام که حکمتيار و برادرانش سنگ آن را به سينه ميزد بيابند و به ناچار به اديان ديگر پيوستند. او با ذکاوت خارق االعاده اش اسلام و ساديزم و فاشيزم را چنان به آميخت که شيطان انگشت حيرت گزيد. من مطمين هستم که او مسله فلسطين را نيز "يک طرفه" خواهد کرد.او اين استعداد را دارد که از سنگ اسراييل روغن بکشد. بياد داشته باشيد که اگر شهری در جهان خراب شود و حکمتيار در خرابی آن نقش نداشته باشد ، او سخت مايوس ميشود. بلی حکمتيار عزيز سخت متاثراست برای آنکه شهری خراب شد و او سهم نداشت. اين اسراييل کيست که وظيفه او را گرفته است. او چلنج ميدهد که کاری را که اسراييل با تکنولوژی پيشرفته در ظرف يکماه انجام داده است ، اگر حکمتيار و افراد وفادارش چانس داده ميشدند ،آنها اين ويرانی را با کمترين مصرف و در کوتاه ترين زمان ممکن انجام ميدادند.
  شما چرا حسادت ميکنيد ، به او اعتماد داشته باشيد، او از عهده هر انچه گفته است بر ميايد. او يک نابغه قرن است. کليد حل مساله اسراييل و فلسطين در جيب حکمتيار صاحب است. او اگر دست يابد همه دنيا را از وجود منافقين پاک و مانند افغانستان گل و گلزار خواهد کرد.

 • پيشگفتار

  شادروان علي دشتي يکي از بزرگان عرصة خِرَد و انديشه, و در زمرة نامي ترين سياستمداران, نويسندگان و محقّقان دوران معاصر کشورمان بوده, از وي آثار گرانبها و ارزشمند فراواني برجاي مانده است. آنچه در تمامي آثار وي مشهود است, احساسات و عواطف پاک و سرشار از محبّت انساني است که با مهرورزي فراوان, مي کوشد تا گرد و غبارِ خرافات و اوهام را نه با خشونت, که با آرامي و رأفت از چهرة انسانها بِزُدايد. وي در پيکار خود عليه تعصّبات و خرافات, با آرامش و متانتي شگرف که از خصوصيات اخلاقي وي بشمار ميرفت, تنها شواهد و دلايل مستحکم خود را ارائه نموده و در تمامي اين مباحثات, همواره از مخالفان با کمال احترام نام برده و هرگز در جملات او اهانتي به فرد يا گروهي مشاهده نمي شود.

  هنگام مطالعة نوشته هاي او پيرامون آثار و شخصيت شاعران پرآوازة ايران زمين, در کتابهائي چون «نقشي از حافظ», «قلمرو سعدي», و «سيري در ديوان عاشقانه ترين غزليات ادب فارسي, شمس» آرامش و عشقي لذت بخش در خواننده ايجاد مي شود؛ و هنگام مطالعة نوشته هاي او پيرامون شخصيتهاي سياسي بزرگ ايران, در کتابي چون «پنجاه و پنج» خواننده با صداقتي غير قابل ترديد مواجه شده و گويا خود را با شخصيتهاي کتاب همراه و هم گام مي يابد؛ ولي فراتر از اين کتابها, هنگام مطالعة کتاب «بيست و سه سال», که به حق شاهکار هميشه جاودان اين نويسندة بزرگ مي باشد, اوج انديشه و بزرگواري و صداقت را در تک تک کلمات نويسنده ديده و شگفت زده مي شويم که نويسندة توانمند, در عين اينکه بنيان و ريشة طرز فکر مورد بررسي را با دلايل قطعي و مستحکم به زير سؤال برده, سُست مي کند و اوج ناراستي و نادرستي را در گوشه گوشة اين پندارها نشان داده و تار و پود بهم تنيده شدة اين نمدِ پوسيده را از هم مي شکافد, همواره از بنيانگزاران آن با احترام ياد کرده و هرگز از محور ادب خارج نمي گردد.

  هدف او تنها روشنگري است و مي خواهد حقيقت را آشکار نمايد. او بخوبي آگاه است که قضاوت وظيفة او نيست و لذا در همه حال, قضاوت را به خود خواننده واگذارده است. خواننده مي تواند با مطالب و استدلالات غيرمغرضانة اين کتاب واقع بينانه و بدون تعصّب برخورد نموده و ضمن پي بردن به بسياري واقعيات, به جستجوي بيشتر مشتاق شود, و يا مي تواند به پيروي از احساسات و اعتقاداتِ گذشتة خود, استدلالات کاملاً منطقي و عقلاني اين کتاب را ناديده گرفته و به يکباره از آنها روي گردانده, بي اختيار عنان عقل خويش را بدست امواج سهمگين اعتقادات, احساسات, و پندارهاي خرافي گذشته سپارد.

  آنچه مهّم است اينست که دلايل و شواهد ارائه شده در اين کتاب که همگي از بطن خودِ اسلام و قرآن استخراج شده اند, چنان محکم, منصفانه و بديهي اند که خوانندة مشتاقِ حقيقت را راهي جز تسليم و بازنگري در انديشه هاي گذشتة خويش باقي نمي ماند. تصميم گيري پس از آن با خود خواننده است, انکار عقل سليم و فروغلطيدن به پندارهاي موهوم و موروثي و آداب و سنن گذشته, و يا آزاد سازي سيمرغ بلندپرواز عقل از کهنه قفسِ خرافات و جهل و پرواز دادن آن تا قلّه هاي سر به فلک کشيدة حقيقت, آزادي و انسانيت. در همين راستا, شادروان علي دشتي به صراحت و بي پروا در مورد کتاب معروف خود تحت عنوان «پنجاه و پنج» اظهار ميکند که:
  اینجا را کلیک کنید و این کتاب را بخوانید.

  آنلاین : راه نجات راه خرد و تاریخ است.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس