صفحه نخست > دیدگاه > طالبان کتابخانه های اروپا را تسخیر کردند

طالبان کتابخانه های اروپا را تسخیر کردند

آنچه که اقای ضعیف کوشیده است تا به آن توفیق یابد این است که اوجنبش طالبان را یک جنبش مستقل که خارج ازکنترول مقامات پاکستانی قدرت تصمیم گیری دارد معرفی میکند چیزیکه با هیچ منطق وبرهان سلیم قابل پذیرش نیست. آقای ضعیف درسه صد وسی ویک صفحه این کتاب یک حرف ازنصیرالله بابر وکمک های نظامی ولوژیستیکی پاکستان به این گروه و وساطت های که بابربین طالبان وجنرال دوستم درمزارانجام داد نزده است تمام مقصد آقای ضعیف این است که نشان دهد قوای امریکا یک قوای اشغالگر است وجنگ طالبان با قوای امریکا مشروعیت دارد
گوربز خان "عطاخیل "
پنج شنبه 23 سپتامبر 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

تروريزم، کوچی طالبان، طالبان و القاعده

ملا عبدالسلام ضعیف آخرین سفیر طالبان درپاکستان یگانه کتاب خویش را زیرنام (زنده گی من باطالبان) که چند سال قبل به زبان پشتونگاشته بود به زبان انگلیسی ترجمه تموده و اکنون به کتابخانه های اروپا وامریکا وکانادا واسترلیا راه پیدا کرده است. اینکه چه کسی مسؤولیت ترجمهء این کتاب را به زبان انگلیسی وآنهم با لهجهء امریکائی بعهده گرفته تذکری بعمل نیامده تنها درمقدمه کتاب گفته شده که ازنام مترجم نظر به یک سلسله دلایل خود داری شده است. اما تا جاییکه ازنامها( واسمای یکتعداد افرادیکه درکمپوزنگ ودیزاین وبالاخره انتشار کتاب سهم گرفته اند) برمیاید چنین پنداشته میشود که کارترجمه توسط یک شخص صورت نگرفته بلکه یک کمیتهء ویژه ،مشتمل ازیک تعداد افراد نخبه واشخاص حقوقدان وتحصیل کرده درامریکا بوده که بصورت دسته جمعی وبا همکاری ومشورت هم کار ترجمهء این کتاب رابعهده گرفته اند. ازسیاق کلام معلوم میشود که مترجم ویا مترجمان علاوه براینکه به هردو زبان پشتو وانگلیسی تسلط تام دارند خود نیزسالهای زیادی را درامریکا گذشتانده ویا موازین حقوق شهروندی درامریکا کاملا آشنا میباشند. زیرا زمانیکه متن این کتاب به زبان پشتو که چندسال قبل حتی بحیث کتاب انترنتی در سایت بدنام بینوا انتشاریافت درآنزمان کسی بارک اوباما را نمی شناخت درحالیکه درمتن انگلیسی کتاب دربیشترموارد ازبارک اوباما سخن رفته ومشوره های لازم مبنی برخارج ساختن قوای امریکا برایش داده شده است.

درین کتاب سعی زیاد بخرچ داده شده که احساسات وعواطف مردم عادی کشورهای غربی علیه حکومتهای شان تحریک گردد وطالبان بحیث یگانه نیروی مشروع قومی که برخاسته از لایه های پائینی و صحرانشین جامعهء قبیلوی پشتون میباشند برسمیت شناخته شده وخواست آنان مبنی برگرداندن قدرت وحاکمیت درنظرگرفته شود. درکتاب به دموکراسی وارادتی لعنت فرستاده شده وبه آنانیکه معتقد به برقراری دموکراسی ازراه زور وآنهم با استمداد ازقوای بیگانه خصوصا با بی 52 وبم افگن های مدرن امریکا میباشند لفظ احمق بکاررفته است. آقای ضعیف خاطرات زمان کودکی خویش را که توأام با کوچ اجباری خانواده اش ازجلدک ولایت غزنی درمنازعهء خونین برسرزمین وآب به ولایت قندهارآغازنموده وخیلی خوب زنده گی پرازرنج ومشقت قبایل صحرا نشین افغانستان را در زیرسایهءحکومت های قبل ازکودتای ثورتشریح نموده است. نویسنده تقلای زیادی بخرچ داده تا نشان دهد که طالبان با گرایشات سنتی دینی مردمان جنوب افغانستان پیوند معنوی تنگاتنگ داشته و ازمشروعیت لازم قومی ومردمی برخوردارمیباشند نویسنده ویامترجم بخاطرجلب عواطف واحساسات خواننده امریکائی یا اروپائی خیلی زیرکانه وماهرانه ازاصطلاحات حقوقی ومواردیکه موسسات ونهادهای حقوقی امریکا ودنیای غرب را به چالش بکشد کارگرفته است.

آقای ضعیف کوشیده است که به جهانیان بفهماند که طالبان یک جنبش خلق الساعه ایکه دررسانه های اطلاعات جمعی تبلیغ شده است که گویا طالبان درسال 1994 بوجود آمده نبوده بلکه این گروه بصورت پراگنده درمیان تنظیم های جهادی درولایت قندهارتقسیم بودند اما بعدازسقوط حکومت داکترنجیب الله برای جلوگیری ازانارشی حاکم برولایت قندهار وسایرولایات جنوبی وبرقراری یک نظام صد درصد اسلامی طالبان همهء تنظیم های جهادی گردهم آمده ویک شورای متشکل ازعلمای دینی تحت ریاست ملاعمررا بوجود آورده وازقوماندانهای مجاهدین خواستند تا اسلحهء شانرا به این شورا تحویل بدهند. اولین قوماندان جهادی که قوت الظهراین گروه درآنوقت بشماررفت ملانقیب الله الکوزی برجسته ترین فرمانده حزب جمعیت اسلامی برهبری برهان الدین ربانی بود که مسؤولیت قوماندانی قول ارودی قندهاررا بعهده داشت. نظربه گفتهء ملاضعیف بعدازتسلیم شدن ملانقیب الله به طالبان این گروه توانست که به پای خویش بایستد و بحیث یک گروه نظامی که بتواند تنظیم های دیگررا ازصحنه براند وارد اقدام گردید.

آقای ملاضعیف درمورد اینکه چرا طالبان دومجسمهء بودا را ازبین بردند بصورت غیرمستقیم یک اقدام بی موقع خوانده وآنرا یک کارغیرضروری پنداشته است.خاطرات ملا ضعیف زمانی جالب وجالب ترمیشود که وی بحیث سفیرطالبان دراسلام آباد مقررمیگردد اما قبل ازآن مدتی مسوول پیشبرد عملیات نظامی دروزارت دفاع نیز بوده است که درهمان وقت یک بار درخط اول جبهه درمنطقه بنام سرک جدید بگرام دریک منطقهء حایل میان دوطرف شب هنگام با فرمانده احمدشاه مسعود ملاقات میکند. هدف ازین ملاقات که به امرملاعمرصورت گرفته بود پایان دادن به منازعات مسلحانه ورسیدن به یک توافق نهائی بخاطرختم جنگ وبرقراری صلح وآتش بس دایمی میان دوطرف درگیرعنوان شده است. اما ملا عبدالسلام ضعیف تاکید دارد که ملاعمربه وی هوشدارداده بود که شریک ساختن مسعود درساختارتشکیلات سیاسی ونظامی با طالبان یک امرمحال است. زیرا هرچند درهمین ملاقات زمینه مکالمه رادیوئی میان ملاعمر واحمدشاه مسعود فراهم گردید ولی هر دوطرف به هیچ نتیجه نهائی نرسیدند. آقای ضعیف درین کتاب میگوید که ما تنها به ادامهء مذاکرات توافق کردیم اما درملاقات بعدی من دیگر مسعود را ندیدم بلکه نمایندهء او بنام مولوی عطاء الله مسؤولیت پیشبرد این مذاکرات را بعهده گرفت.مولوی عطاء الله درملاقات های بعدی اش طرح را با خود آورد که مارا غافلگیرساخت .طرح عبارت بود از تشکیل یک شورا مرکب ازپنجاه پنجاه نفرعلمای دینی ازهردوجانب که مشروعیت دینی حکومت طالبان ویا مخالفت با آن را مورد بحث ومداقه قرارداده وفیصلهء نهائی را صادرنمایند. این طرح علی الفور ازطرف ملاعمررد گردید
قسمت های جالب دیگر این کتاب بروزاختلافات عمیق وگسترده وحاکم شدن فضای بی اعتمادی میان طالبان ومقامات پاکستانی است که نویسنده کوشیده است بارهمهء گناهان را بدوش پرویزمشرف بیندازد. اینجا نیزطوریکه قبلا عرض کردم جنرال پرویزمشرف کتابی را درین اواخر نوشته است که (درخط آتش) نام دارد. کتاب پرویز مشرف بعدازانتشارکتاب ملا ضعیف به روی صفحات انترنتی ظاهرگردید اما درمتن انگلیسی کتاب اقای ضعیف یک سلسله ادعاهای اقای پرویزمشرف مندرج درکتاب خط اتش نیز به بحث گرفته شده ونویسنده کوشیده است که بادلایل منطقی آنرا رد کند.

ملا ضعیف میگوید یک روز مقامات آی اس ای از او خواستند که یک افغان انتظارملاقات اورا دریکی ازهوتل های اسلام آباد میکشد اوصمد حامد نام دارد باید اورا ملاقات کند. ملا میگوید : من گفتم اگر او افغان است باید مستقیما به سفارت بیاید ومن با او ملاقات میکنم اما بعدازگذشت یک هفته باردیگر مقامات پاکستانی این بار، دفتر وزارت خارجه از وی میخواهند که صمد حامدرا ملاقات کند ملا ضعیف میگوید من به وزارت خارجه پاکستان گفتم: من این شخص را نمی شناسم اگر او افغان است چرا به سفارت نمی آید آن مقام وزارت خارجه ازاینکه ملاضعیف شخصی چون صمد حامدرا نمی شناسد اظهار تعجب کرد اما بالاخره ملا ضعیف به مامور وزارت خارجه میگوید که من این شخص را خوب می شناسم اما اینکه وی خواسته است اول نزد شما بیاید معنایش این است که او مارا نمی شناسد بناء من نیزهیچ ضرورتی نمی بینم که باوی ملاقات کنم.

این قصه بخودی خود میرساند که پاکستان حتی قبل ازحادثهء یازدهم سپتمبر خواهان آن بوده که میان طالبان عمامه بسر وطالبان نکتائی دار یک اتحادی را بوجود آورد که باعث تحکیم پایه های حکومت تگ قومی وسیکولاردرکابل شود که درآن منافع پاکستان ازهرجهت تضمینشده باشد

آنچه که اقای ضعیف کوشیده است تا به آن توفیق یابد این است که اوجنبش طالبان را یک جنبش مستقل که خارج ازکنترول مقامات پاکستانی قدرت تصمیم گیری دارد معرفی میکند چیزیکه با هیچ منطق وبرهان سلیم قابل پذیرش نیست. آقای ضعیف درسه صد وسی ویک صفحه این کتاب یک حرف ازنصیرالله بابر وکمک های نظامی ولوژیستیکی پاکستان به این گروه و وساطت های که بابربین طالبان وجنرال دوستم درمزارانجام داد نزده است تمام مقصد آقای ضعیف این است که نشان دهد قوای امریکا یک قوای اشغالگر است وجنگ طالبان با قوای امریکا مشروعیت دارد ومقامات امریکا از برخورد خشن که با او درگوانتناموکرده اند ازوی معذرت بخواهند ودروازه های گوانتانامو را به روی صدها جنگجوی عرب وعجم بازکرده وآنهارا صحیح وسالم به خانه های شان بازگردانند. آقای ضعیف علنا موجودیت یک تعداد سازمانهای بین المللی را مانند صلیب سرخ جهانی سازمان نظارت برحقوق بشر وغیره را به باد سخریه گرفته وبه روی آنها خندیده است. آقای ضعیف میگوید که سازمانها آلات وسامان بازی مقامات امریکا وناتو بوده که هدف آن سرنگون ساختن رژیم های ضد غربی درکشورهای مسلمان میباشند.

به این چهره وحشت وبربریت نگاه کنید!
چند درصد میتوان باورمند بود که پیامبراسلام که این گروه ادعای وراثت اورا دارند همین لباس را می پوشیده وهمچنین قیافه ای وحشتناک داشته است؟


همه ی خبرها، نظرات و دیدگاه ها در کابل پرس درباره تروريزم، کوچی طالبان، طالبان و القاعده

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • قرا ر نوشته محترم عطاخيل,درين كتاب تقاضا هاى دستكاه جاسوسى با كستان ونظريا وديدكاهاى افراطى طلبا ن تكرار و بران تاكيد شده است.بهتر بود اكر ملا ضعيف از قتل داكتر نجيب جيزى نوى مينوشت ويا از قتل عام هزاره ها كه انعده را كه در قندهار بردند با انها جه كردند.جطور خلقى هاى خوستى و بكتيا وال كه قران را به لكد ميزدند ,به يكباره مسلمان و طالب شدند. و ان عالم دين ان مرد شجاع ان بزركمرد مزارى شادروان كه نزد شما به باى خود رفت با او جرا اين جنايت را انجام داديد؟ روشن شدن اين مسايل بهتر بود كه ملا ضعيف به ان ميبرداخت.بايد را بطه طالبا را اى اس اى افشا ميكرد.در غير ان اين كتا ب تكرارى از كفته هاست و هيج جالب نيست.

 • بادرود

  قسمیکه شما در رسانه ها همه روز می بینید که یکتعداد روشنفکر نما های در رسانه های در خارج از افغانستان به نشروچاپ و پخش می گردد. میتوانند اینچنین فیل طالب را با گذاشتن یک نکته قیل بسازند . منحیث مثال شخص معیوب الحالی مانند روستار تره کی(خره کی)
  البته طالبان ضد اقوام افغانستان و نوکران دشمنان مردم افغانستان هستند .در رائس عربقستان سوسمارخور وحشی و ضد انسانیت و پاکستان که توسط دین تازیان از هند جدا ساخته شده و مانند یک استخوان لای زخم دوکشور هندوستان و افغانستان را از تمدن باز می دارد. و کارشان همین قتل و قتال است که در قرآن همیشه از آن یاد شده و سخنان یک الله جنگی عربی است که بخاطر چاپیدن کشور های دگر توام با اعمال زور و تاراج بکار گرفته می شود.

  سیاست دولت افغانستان طوریست که میداند اگر با این گروه خشونت کند . تمام مسلمانان جاهل اروپا و امریکا برای جهاد محمدک تازی زنباره به پاکستان می روند و مواد سوخت جنگ را هم عربستان و عمالش تامین می کنند.

  تا وقتی که در پرچم عربستان سعودی لاالا الا الههههههههه است و در زیر آن یک شمشیر مشکل جهان حل نمیشود.

  امروز اللللله بزنس اشت دین بزنس است حتا طالقبان متاع بزنس است وگرنه دونفر دزد و قاتل یکی پشتون جاهل و دیگر عرب بیابانی چطور می شود که مایه نگرانی جهان شوند و مهمتر اینکه هرروزه هم میهنان مارا بکشند و به پاکستان فرار کنند.

  مردم افغانستان باید از دولت فعلی افغانستان حمایت کنند. و بدانند که این دولت روزی میتوانند منافع افغانستان را در جهان نمایندگی کند. و مایه سرافراز اقوام صلحجوی افغانستان گردند نه طالبان .

  طالبان که بازمانده های یهودی اند باید دی ان هی آنها تشخیص و به اسرائیل برده شوند. و دین اجدادی شان یهودیت را قبول کنند چرا که اسلام با گروه خون آنها نساخت یعنی سرگین بای ولد لدو بای حاصل آن گوی درگو شد.

  یعنی دین بیابانمی عرب سوسمارخور با طالب بیابانی جاهل یکجا شد و حاصل آن تروریزم اسلامی به وجود آمد و این ترویزم تا وقتی که نفت سوسمار خوران برای آمریکا میرود تروریزم اسلامی است وقتی نفت تمام شود در دو روز گلیم اسلام را ازجهان جمع و مسلمانان از گرسنگی می میرند.

  این تلویزیون تنبان کش اسلام را 24 ساعت میتوانید تماشا کنید که راه حل معضله می باشد.

  http://www.jahantv.com/e2.htm

  • محتر جاويد من باتو موافق هستم طالبان و اعراب خربول به دين اسلام خيانت ميكنند.ولى كناه دين مبين اسلام و بيامبر عالى مقام جيست.دوم شايد خودت به مرض روانى مبطلا باشى و يا هر علتى كه باشد كه بيوسته بزله كويي ميكنى از كلمات دور از اخلاق بر عليه مقدسات من استفاده ميكنى.يك خيانت بزرك به اين سايت عزيزالقدر كابل برس ميكنى ,باور كوكه از طالب دور نرفته يي.باور كوكه از حيوان نجس كرده بد تر هستى بوى بد از دهان نا باكت خارج ميشود.اكر دليل دارى به خوبى و صفايي دليل خود را و انتقاد خودرا بنويس ما خوش ميشويم و ميخوانيم و لزت ميبريم.مقدسات را در جايش بكزار ديكر با همه نوشته هايت من موا فقم. ترو خشك را يكجا خور مكن.فرض و مثال كسى به خودت خيانت ميكند,درحاليكه خودت بيكناه هستى و كسى ديكرى بيايد تو را هم تو هين كند و هم و خاين را هم.

 • مردم افغانستان باید از دولت فعلی افغانستان حمایت کنند. و بدانند که این دولت روزی میتوانند منافع افغانستان را در جهان نمایندگی کند. و مایه سرافراز اقوام صلحجوی افغانستان گردند نه طالبان .

  این تلویزیون تنبان کش اسلام را 24 ساعت میتوانید تماشا کنید که راه حل معضله می باشد.

  جاوید جان !

  1/ من متوجه نشدم . شما ما را بر طرفداری از کدام دولت ترغیب مینماید . نکند که منظور شما از دولت کرزی خان است ؟

  2/ اتفاقاء تنبان کشی در غرب و یا در کشور سعودی عربیه یک نوع چهره مدرنیته ازدواج است . مثلاء در امریکا مرد با مرد نظر به قوانین مملکتی ازدواج میکنند , یعنی تنبان همدیگر را میکشند , و کلیسا حرفی با ان ندارد و یا در عربستان سعودی عر بها کارگران پاکستانی و پشتون های طالب دارند که روز ها از انها دم دری مغازه منتحیث کاگر استفاده مینمایند و شب توسط انها تنبان خود را میکشند . همچنان در اسیای دور و امریکا و اروپا امروز کلوب های تنبان کشی موجود است که اگر کسی شوقاء و یا کراء بخواهد که کسی تنبان ایشان را بکشد باید پول بدهند , تا این کار شود ورنه کسی نگا به ایشان نخواهند کرد . منظور مثال گفتم , , . ولی از تمام داستان معلوم است که ادم تنبان ادم را میکشد لیکن از قراین لینک انترنتی شما معلوم است در این اواخر تلویزیون ها نیز شروع به تنبان کشی نموده اند . . ولی وقتی ملاه عبدالسلام ضعیف مسلمان چند آتشه از تنبان کشی خود کتاب چپوانیده و از راهی دهل میخواهد بعد از کرزی مانند کرزی به افغانستان منحیث ریس جمهور وارد شود , , اعتبار ما از همه بریده شده است و ما فکر میکنیم که این لته سیاه که در عکس به سر ملاه صاحب ضعیف بسته شده است شاید تنبانش باشد , , توبه استغفار , .

 • دوستان درود و سلام خدمت شما !

  کدام عقل سلیم و آدم مکتب خوانده گی قبول میکند که این گوریلای پشمی فن نوشتن و کتاب نویسی بلد است ؟ چگونه امکان دارد که این فرهنگ کشان و کتاب سوزان اوغانی بیکباره کتاب خوان و کتاب نویس شده باشند ؟ اینان که جز کشتن ، سوختن ، تخریب کردن ، جزیه گرفتن ، در حجره مسجد شهوت رانی کردن ، دهل زدن و کاکل شورانیدن چیزی دیگری را بلد و آشنا نیستند ! عجیب است و قابل باور نیست که این معجونی از پشم و غایته که حتی به زبان مادری اش به مشکل گپ میزند ، کتاب بنویسد ! بشرمید وکور خوانده اید روستاریان بی فرهنگ !!

  حقیقت اینست که این پشمو فقط کتلیستی است مانند سمسوراوغان که دیدگاه ها و نظریات روستاریان را سرعت میبخشد و خود در معاملات حصه نمی گیرد . ازین رویداد ها طوری نتیجه گیری میشود که طالبان ریشدار و بی ریش تصمیم گرفته اند تا با نوشتن چند سطر جفندیات و آنهم به زبان پشتو و انگلیسی ( اگر به زبان فارسی دری ترجمه گردد چنان مشتی خورد بر فرق که مغزش از دهان آید )، آبرویی بخرند به ریشتین اوغان بچیان و باز از جنگل ناتراش بادار تعویضی بگیرند ودر پیشانی جهادگران فی سبیل الله ببندند تا اقتدار و حاکمیت رسمی قبیله را دوباره استحکام بخشیده حلقۀ غلامی را به گردن فرو افتیده از شرم و خجالتی بیآویزند .

  اینست مداری بازی شادی بازان هرزه بی هویت که بعد گوزیدن میخواهند چارزانو بنشینند !

  • سلام به همه .

   روشن است که در ترجمه و تالیف اینچنین کتاب ها همانا تدوین کنندگان و ناشران دویمه سقاوی سهم عملی و مالی فعال دارند .

   اما بعضی مسایل که ملا ضعیف تذکر داده درست است چون .

   • حضور طالبان قبل ازسقوط نجیب در قندهار .
   • داستان همکاری ملا نقیب از جمعیت اسلامی با طالبان .

   قندهار مرکز زی زی بازی ها با هزاران اختلافات ایل و طایفه و قبیله ...و جنگ های دومدار ذات البینی در زمینه و کار های نا روا؛ دیگری چون هم جنس گرایی, قتل دزدی استفاده و استعمال چرس و تریاک راهگیری ....که روند جنگ های ضد حاکمیت را بطی میساخت از این رو باداران خارجی از جمله ای اس ای , سعودی و گماشته غربی برای فرکش کردند اینگونه مسایل و سوق دوباره انان بر ضد دولت های وقت به ایجاد گروه های کوچکی از روحانیون و نیمچه ملا ها !!بنام قاضی های عمومی که مسایل جزایی اسرا , متخلیف خود مجاهدین ,بعضا میانجی گری و تو قف جنگ های تنظمی گروه ها را بدوش داشته و حل وفصل میکرند و بر مجاهدین تمام تنظیم ها تاثر گذار بودند . مهم ترین این ها گروه های ملا پاسنی, میر حاتم مشهور به مولوی صابر و چلی های چون ملا عمر در مربوطات پنجوایی قندهاربودند.

   و اولین گروه بنام طالبان در مربوطات ارغستان قندهار متشکل از دو گروپ سی تا شصت نفری تحت امر حاجی عبدالرزاق پویلزی و حاجی احمد اله که در واقع هر دو یکی و مربوط به یونس خالص بودند در زمان کارمل تا سقوط نجیب از جانب ای اس ای ایجاد و فعال و در تشکیل هسته بعدی طالبان در 1994 بکمک بابر وکرنیل امام پاکستانی سهم فعال را بازی کردند .

   گروه حاجی احمداله و عبدالرزاق که هزاران عرب را از ابتدا تا اخیر چون اکثر تنظیم های پشتونی با خود داشتند به امکانات وپول های ای اس ای , وهابیت و غربی ها قانع نشده و از سوی هم همکاری و پول گرفتن از خاد در بین مجاهدین قندهار به رقابت مود تبدیل شده بود از این رو از سال های 1364 به بعد انان "خود" با شبکه دوم خاد ارتباط تامین کرده وپول ,امکانات بیشماری را دریافت و چند عمل مثمر را به نفع دولت نیز انجام دادند یکی از ان در گرفتاری قنسل پاکستان به اسم محمد شاه و شبکه جاسوسی قنسلگری پاکستان در قندهار سهم فعال درمقابل پول را ایفا کردند .

   انان بدین هم قناعت نکرده با بحش مستقل استخبارات روس ها واقع در دوراهی بولدک "بنام کمپون یا کمپاین " خود ارتباط تامین کرده بودند یا بهتر بگویم که منابع دریافت پول و امکانات رااز خاد و روس ها برای شان دست و پا کرده بودند خاد از این عمل انان نا راض و به سر زنش شان مبادرت ورزید اما هر دو جانب مهم دل های شان نازک و کسی نمیتوانست انان را آزرده خاطر بکنند(روس ها و طالبان اجمداله و حاجی عبدالرزاق) ..

   از این رو حین سقوط نجیب شبکه های مهم دوم, ششم , کمیساری نظامی ,شفاخانه اردو ,ساختمانی اردو , ...را عمدا به اختیار این گروه کوچک همکار قبلی قرار دادند که طی دوسه هفته همه امکانات انرا بنام مال بیت المال ظاهرا به ارغستان باطنا به پاکستان انتقال کردند ..

   یک رابط دایمی ومهم این گرو در شهر قندهار "پهلوان ... نانوا چوک شهد ا " بود گاهی ما مدیون ایشان بودیم چونکه کاری مهمی را از جانب او به ثمر میرسانیدیم اما حین تسلمی و سقوط قندهار در سال 71 جناب شان به یکی از چپاول گران نامی که هچکس و هیچ چیز را به جز از بدست اوردن غنیمت وخساره وارد کردن به وطن را نمی شناخت حتا به تنفچگه میکارف چند کارمند ارتباط خوداش هم رحمی نکرد ....مبدل گشته بودند .

   این گرو بعد فارغ شدندچور و چپاول به غنیمت گرفتن قندهار ... بخاطر گرفتن سهمیه پولی ... بزرگتری از ربانی هیت ی را تحت رهبری حاجی احمداله بکابل فرستنادند چون ربانی مصروف کشمکش های درونی احزاب هفت و هشت ... بودند و به خواسته انان چندان پاسخ مثبت داده نشد حتا از محل اقامت شان در هوتل کابل !!! مجاهدین حاکم در کابل دیدن نکرده لذا انان تنها با شندین و دیدن رادیو و مطالعه چند هفته نامه های فارسی کنار پارگ زرنگار کاری نداشتند و با یک دنیا عقده و حقارت رهسپار قندهار شد ند و در اولین مصاحبه شان با رادیو محلی و اخبار یا جریده طلوع اوغان قندهار شکایت از فارسی زبان حاکم کابل عدم توجه به نشرات رادیو و تلویزیون به زبان قبیله یا اوغانی ..... را عنوان کردند ...

  • مزاری !

   روز به روز بد اخلاق شده میری . و از خواندن نوشته هایت ادم استفراق میکنه . یعنی نظافت در همه جا مهم است خاصتاء در گفتار در بین مردم . در نوشته های تو همیشه ادم بیت الخلاه و چتلی زباد تر به نظر میرسد .

  • trader خان ! بالآخره روز بروز مجبور خواهی شد که نوشته های مرا هضم کنی نه استفراق ! حال که استفراق میکنی تکلیف ویروسی داری مشکل نیست ، نتایج ناخوشآیند همان ویروسی است که از کوه سلیمان سرایش کرده . تا چند وقت دیگر که در شفاخانه کابل پرس? بستری هستی یا بخیر شفا یاب میشوی یا مثل خان ولی خان صندوقت نموده به حدیرۀ آبایی تان رهسپارت میسازند .

  • مزاری من فکر میکردم که کمی درس خوانده و فهمیده هستی ولی تو وقتی خود را عملاء به مقابل من در ردیف جاهل ها قرار میدهی . گناه من نخواهد بود برای جواب دادن به تو و اگر احترام خانواده ات را داری به مزاری قبلی برگرد قابل احترام خواهی بود . حاال خودت اختیار داری چه شخصیتی میخواهی داشته باشی .

   این شخص مزاری از روز اول امدن به کابل پرس? اخلاق دیگری داشت ولی حالا از خاموشی و انسانیت مردم و اعضای کابل پرسس شروع به استفاده نموده است .

  • traderعزيز خيلى جواب زيبا,اين جواب انسانرا دوباره به راه درست صوق ميدهد.راستى از نوشته هاى مزارى ارجمند فهميده ميشودكه انسان ساده نيست.البته او هم فكر كرده بى ان هم نام مستعار است نترس بنويس هرجه كه ميخواهى...نى اخر انسان فاميل ,شرف , عزت دارد...باوركوكه از طرز نو شته ها و كلمات و اغلاط ما ,مارا فاميل دوستان و نزديكان ما ميشناسند ولو كه صد نام مستعار داشته باشى.بهتر است كه از جاده انسان خارج نشود.
   trader عزيز هركه خودرا كم زندمرد ان بود.
   فروتن بود هوشمند كزين... نهد شاخ بر ميوه سر بر زمين

  • خان trader خان ! ننوشتید در گذشته ها که مرا میشناختید ، جنابعالی چی نام و نشانی داشتندی ؟ این دین حقیر مذهب فقیرکه جنابعالی را شخص نویسنده ودارای اوصاف فاضل پنداشتی ، چگونه شد که از مرتبت فاضلی به جاهلی نزول نمودندی ؟ شما که بزبان گویا و ید بیضاء خویش اقرارمندید که جاهلید ، پس بروید در حجره و خلوتگاه مسجد تا راه و رسم طالبی بیآموزید و از جهالت بدر آئید ، شما را به کابل پرس? چی کار ؟

   آیا این حقیر گاهی به خانوادۀ شما و دیگران توهین و تحقیری روا داشته که اینک نگهداری احترام خانوادۀ مرا بمن گوشزد نموده اید ؟

   در ضمن به بی بی بینا باید یاد آور شوم که این وحدتچی های بی هویت بتاریخ ، فرهنگ ، زبان ، عنعنات پسندیده و پایدار سرزمین من تاخته ومیتازند و هرگونه جعل ، دروغ ، خیانت و جنایت ال قبیله را زیر لباس وحدت ملی پوشانیده و آنرا رنگ ملی داده و میدهند و از ما هم آرزو دارند به دهل شان مثل گذشته ها اتن نمائیم . اینان مانند گذشته ها میخواهند بنام قوم اکثر بازگویندۀ حرف نخست و تعین کننده خط سرنوشت سرزمینی باشند که اصلأ در آن حقی ندارند . اینان میخواهند باز قبایل و کوچی های به اصطلاح آزاد را از گوشه و کنار وادی سلیمان کوه گردهم جمع نموده بنام وارثین حقیقی اوغانستان جعلی به زور وجبر بر گردۀ مردم سوار نمایند ، تا وحدت ملی شود و ملت اوغان سرو صورتی بیابد . یکبار اگر شما واقعأ بینا اید ، سخنان کوچی در مجلس نماینده گان و مصاحبه خان روستار خان در بی بی سی را بطور نمونه بشنوید ، باز دیگران راسفارش نمائید که خلاف وحدت اوغانها تبلیغ ننمایند و احترام متقابل را نگهدارند .

   اگر شما هم به این وحدت دروغینی که تا امروز نبوده و نخواهد بود ایمان دارید ، حق مسلم تان است با ابراز نظرهای شخصی و تائیدی از خان های دوسره بپردازید و کوشش کنید منطقی و با استدلال از موضع انتخابی تان دفاع نمائید . نه اینکه برخ ما فیصدی های دروغین و نگهداری وحدت ننگین را از کجکول قبیله کشیده دل تانرا خوش نمائید . به پیش دوست محترم آقا یا خانم بینا !

  • مزاری یک روز تو به من گفته بودی که تو از کوچه مال مل هستی . باز یادم نیست چه کسی ترا ( چلو ) خطاب میکرد . بهر حال من کاری ندارم . از اینکه تو به هیچ کسی احترام نداری از حرف هایت معلوم است و از اینکه تو قبلاء افغان بودی و یا به افغان بودن تظاهر میکردی . . معلوم نیست , , ولی امروز تو واقعاء از افغانیت به فارسی وانیت تبدیل شده ایی و اگر کسی به طور مثال از تغیر خوردن تو بوی تقسیم افغانستان به مشامش خورده بر تو خورده میگیرد , نباید ناراحت شوی . . حالا شخص مذکور هر که باشد و یا از هر قوم و قبیله افغانستان باشد مهم نیست . من فقط افغان هستم و دنبال حرف های ایرانی مابانه رواش نیز نیستم , حالا حتی اگر قبلاء افغانستان ایرانستان بوده و یا روسستان بودن و یا هندوستان بوده و یا سعودی عربیه بوده یا خراسان بوده . در جریان زنده گی من و همراهان من , , منظور از نسلی افغانهای که گذشته اند و من که میراث دارشان هستم و نسل اینده یعنی اولاد های ما , , فقط این کشور را به نام افغانستان دیده و شنیده ایم و در حدود چند سال قبل پشتون و فارسی وانی در کار نبود و همه با هم یکچا بودند . حالا خودت را کی فارسی وان درست کرده و یا طالب را کی پشتون درست نموده , , من به ان کاری ندارم . من برای افغانستان که به من میراث رسیده است میجنگم و کسانی که خراسان و یا پشتونستان میگویند همه دشمن افغانستان و مردم ان هستند . حالا به جواب من شروع به حرافی مینمایی . . ببینیم که ارشاد میفرمایی تو .

  • trader خان روی لچک و ولی جان چادر دار ! از تولد نامیمون trader در کابل پرس? ماهی نمیگذرد ،چگونه مرا این trader میشناسد که از گذر مارمول شهر مزار شریف هستم ؟ قابل باور نیست ، اما بدماشک چلو پسند دیگری بود و است که از سر یک نام به سرنام دیگری خیزک میزند . او بیخبر است ازینکه ، موقع خیز زدن دشت عورتش عریان میشود و کشتزار بی حاصلش دستخوش حوادث غیر مترقبه .

   بلی این بی بی مذاقی ولی جان بدماشک شینواری دیروزه و خان trader خان امروزه ست . ولی جان بدماشک باید بذانی که مال مل ها ، چل مل ها ، خیل مل ها و زوی مل هادر وطنت شینوار وباجور به وفرت پیدا میشود ، چرا به من تهمت میبندی؟! دیدی که چگونه چادری ات را برانداختم بی بی ولی جان ! راستی که بدماشک ها بلآخره جاهل مل میشوند بجایکه کاهل مل شوند !

   بی بی ولی جان ، این چگونه چل مل بود که نام trader( تیری دیر) را انتخاب کردی مثلیکه همنشینی زیاد با کرینک یر تأثیر خود را بالایت نموده چی بلا ! ( چادریگکته پس بزن ، خنده کو و گپکای دلک نازکته بگو . ده کابل پرس کسی چی که ، حین خوده کامرانک هم حق نداره که رویک نازنینته تیزاب پاشی و پایکای نفیسته خمچه کاری کنه . چار پنج سال شد که ده خانیش مهمان هستیم و ایقه حق هم داریم که نمانیم کسی ره پته کانی و زیر چادری دره کاری کنه ! )

   بی بی ولی جان ! بوی تقسیم اوغانستان ، از گفتار کوچی ها و روستاریان ، از کردار و آدمکشی های طالبان و تصمیم گیری های باداران انگریزی شان باید بمشامت رسیده باشد نه از پیامهای این دین حقیر مذهب فقیر ! مثلیکه از فشار زیاد گوشهایت کر و دیده هایت کم بین شده اند که نمی شنوی و نمی بینی ؟ برایت گفته بودم که در آوان جوانی بدماشی کردن عوارض جانبی خطر ناک وعواقب ناگوار المناک دارد . دیدی که گاهی چادری میکنی و گاهی هم از عقب کرینک یر میدوی و نامت را هم ماندی trader خان !

   در ایام کهولت اقرار جهالت کردن واقعأ که اظهار ندامت و پشیمانی از اعمال گذشته بدماشی گری و چلوپسندیست ، برایت تبریک میگویم ، داری آهسته آهسته بخیرشفا یاب میشوی ، منتها حوصله داشته باش .

   trader خان ، اگر قناعت نکردی که ولی جان هستی برایت سند میآورم ، آنگاه مجبوری دیگر هرگز به زبان فارسی دری چیزی ننویسی !! بازهم فرق نمی کند به هر نامی که خواهی پوسته بفرست ، من از شکل کلامت میشناسم ! پامیدی !

 • این دروغ های شاخدار ملا ضعیف را فقط یک خر خواهد باور کرد بخصوص ادعای او را در مورد صمد حامد.

  او خواسته است با این ادعا نشان دهد که گویا او میتوانست در مقابل بادران کثیف و بویناک چتلستانی خود حرفی بزند و از ملاقات با آقی حامد خود داری کند.

  پنجابی بچه زیر چندین نام هم همین چند جسته و گریخته ی کتاب را به خاطری نقل کرده است تا پنجابی های کثیف و بویناک خود را تا اندازه برائت بدهد که گویا آنها میخواستند که ملاقات های بین الفغانی صورت گیرد ولی طالبن نمیخواستند در حالیکه همه میدانند که این آی اس آی چتلستان بود که پدر حامد کرزی را در کویته به خاطر ناکام کردن هر تماس بین الفغانی به شهادت رساندند و این پنجابی های کثیف و بویناک بود که ده ها شخصیت دیگر افغان را که میخواستند به شکلی یکعده ی از طالبان وحشی را به فروخته شدن رهبران شان به پنجابی های کثیف و بویناک آگاه سازند ، به کام مرگ سپردند.

  و بچه پنجاب مزاری =مریضی را که همان عطا خیل و خان ، سهراب و روشن ... .است ببینید که چگونه این کتاب دروغین طالبان را برای رفع عقده های یک پنجابی کثیف و لعنت شده در مقابل افغانها و افغانستان میخواهد مورد استفاده قرار دهد.

 • از نظر من . . نظر به قوانین عنعنات افغانی ما حتی به دشمن خود نیز احترام داریم . ولی نه به خلقی های مانند شهنواز تنی و یا نه به اجینت های سی آی ای مانند اشرف غنی و دیگر جواسیس . من از طرف ملا عمر لعنت میفرستم به ملا عبدالسلام ضعیف و عبدالوکیل متوکل . اینها برای بدنامی طالبان با امریکا یکجا شده تا بتوانند فردا بر مسند رسول خدا امیرالمونین خود را بنشانند . . همچنان که کرزی نمود . ولی راهی طالب از راهی که این منافقین میروند جدا است و منحیث طالب ملاعمر هرگز با هر کسی که از شراکت در اصول دنیا داری خداوندی با کفار از هرنوع که باشد . . دست دهد از اسلام خارج است و فرقی با کفار ندارد . لهذا از مسلمه های کذابی که هر روز رنگ بدل میکنند مانند ( ذکریا یوسفزی ) و یا چند تا ( ته طو ) ( ته طو یعنی قاطر ) در کابل پرس? باید عرض گردد چه انها دلالان مفت خور اسلامی هستند که هم از اوخور میخورند و هم از کاهدان . زنده باد دشمن درجه یک مردم افغانستان ملاه محمد عمر قندهاری . این به خاطری که ما هردو همدیگر را میشناسیم . در اخر گوریز تو چه کردی در مقابل کتاب عبدالسلام ضعیف ؟ .

  • با سلام به همه دوستان
   احترام به دیگران یکی از ویژه گی های انسانی است و ربطی به عنعنه افغانی ندارد و عنعنه افغانی مربوط به همه افغانستان نیست همانطورکه طالبان عنعنه تقریبآ افغانی است ولی افغانستان شمول نیست.

 • گردیزی صاحب !

  طالبان را منحیث کلتور و یا عنعناتء افغانستان پیش نمودن توهین به همه مردم پشتون و غیر پشتون افغنستان است . ملاه عبدالسلام را کتاب برایش سی آی ای نوشته است . ایشان مانند وکیل متوکل خواب سکو های مدرن اعدام را برای مردم افغانستان میبینن . اگر دقیق شوید پشتون ها را برای حمالی نظریات وطن فروشانه اخوند های پاکستانی و وحابی عربستان سعودی جاهل نگه داشته اند . گرچه فیشن وطن فروشی بعد از حکومت مرحوم نجیب رونق گرفته بود و اخوند های ایرانی مزاری را برای نیم ساختن افغانستان فرستاده بودند . باقی اگر ما بتوانیم یونیفارم دین را از بدن طالب ها و یهودی ها و فلسطینی ها بیرون اریم و به جای ان انسانیت و امسان بودن را برای انها معرفی نمایم ( اگر بتوانیم این کار را ) جنگ برای همیشه خاتمه پیدا خواهد نمود .

 • trader خان ، اگر قناعت نکردی که ولی جان هستی برایت سند میآورم ، آنگاه مجبوری دیگر هرگز به زبان فارسی دری چیزی ننویسی !! بازهم فرق نمی کند به هر نامی که خواهی پوسته بفرست ، من از شکل کلامت میشناسم ! پامیدی !

  اول اینکه من پشتون نیستم و بعداء من نه از شنوار هستم و نه ولی خان هستم . اکثر مزاری ها مثل خودت واری هستند گپ های کته کته میزنند و خود را بسیار میفهمند . ولی از طرز حرف زدن خودت معلوم میشود که برعکسی مزاری ها که یا خود را کاکه و خراباتی و چرسی بچه باز قمار باز و یا درس خوانده و تحصیل کرده فکر میکنند , خودت نه کاکه و خراباتی و معلوم میشوی و نه دانش مند و تحصیل یافته و درس خوان . اصلاء نمیخواهم با گوه بازی کنم . . تو به جای اینکه دنبال مردم هستی خودت را انسان بساز بهتر است و مزاحم اعضای کابل پرس? نباشی بهتر است .

  • trader خان ! میدانی ، وقتی این پیامت را می نوشتی دستکایت می لرزیده و چشمکایت سیاهی میکرده و دلکت هم بیحالی ! تو چی نوشتی جاهل خان ؟ هه هه هه ...

  • مزاری !

   اتفاقاء همه ترا شناختند که بسیار کم ظرف هستی . شاید من حتی خانواده ترا نیز میشناسم . ولی نتوانستی که ادامه بدهی و به خاطر کم ظرف بودن و بی دانش بودن و کم مایه بودن خود را اشکارا ساختی . من دیگر به تو جواب نخواهم داد . . ازاد هر چه میخواهی بنویس .

 • گوربز !

  خاموشی دوستم چه معنی دارد ؟از طرف دولت مجبور شده است و یا خاموشانه شمال را با قدرت میساز در مقابل حواث که در اینده نزدیک امدنی است و یا شاید منحیث کارت سیاسی او را امریکا برای روز مبادا خاموش نگه داشته است . ؟ ؟

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس