IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

در همین بخش

صفحه نخست > عکس > هرات: این کودکان باید به مکتب بروند

هرات: این کودکان باید به مکتب بروند

فقر مادی یکی از دلایل اصلی عدم رفتن این کودکان به مکتب است. با این وجود خانواده ها باید نسبت به فرستادن کودکانشان به مکتب پافشاری بیشتری داشته باشند. کودکان زیادی در افغانستان هستند که علی رغم فقر مادی و حتا از دست دادن سرپرست خانواده، به مکتب می روند.
پنج شنبه 16 سپتامبر 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

عکس از گتی ایمیج

واژه های کلیدی
حقوق کودکان و زنان

پيام‌ها

 • نــــه خـيــر آقا !!
  هرگـــز برادر !!
  حــق نـدارند !!
  کدام اطفال ؟ کدام کودک ؟ کدام جوان ونوجوان ؟
  اين ملت با کودکش ، طفل اش ، جوان ونوجوانش ، مرد اش ، زن اش ، پيرو برنا اش
  پشتون ، تاجک ، ازبک ، ترکمن ، بلوچ ، نورستانی ، بشـــی ، ايماق ، قزاق ، هندئ و هزاره اش نسبت عدم درک خوب وبد ، حق خود اراديت ، ارزش انسانی ، حقوق مدنی
  و نسبت عدم داشتن مصلحت ، خير انديشی ، ديگر انديشی ، درست انديشی ، تفکيک
  عدل وانصاف ، خائن وصادق ، ونسبت نداشتن اتکا به نفس ، خواست ، آرزومندی و سرانجام نسبت نداشتن اتحاد ، اتفاق ، هم دلی ، صقا ، صداقت ، شفافيت و همبستگی دايمی نه بخاطر منافع شخصی بلکه بخاطر تنها وتنها [ وطــــن ] و [ مـــردمش ] از جانب الله پاک محکوم، خوار ، مأ يوس ، حسرت زده ، رنجبر ، دردکش ، حقير وفقير ، آميخته با صد ها آلام و مشـــــــــــــــــــــکلات باشند و اگر با چنين روان ، منوال ، طرز ديد ، افکار ناپسند ، آغشته باشند تا [ قاف ] قيامت بايد محکوم بود . در قرن ۲۱ عصر انترنيت ، سياست گلوباليزم غربی طفل افغان آزوقه خود را از ميان آشغال ، زنش بينی ، سينه بريده شود زندانی خانه برده مرد باشد ، مرداش در کشاکش سياست های مرموز زون چپ وراست ، تجارت مذهب واسلام ، منافع بيگانه و بازی استخبارات منطقه ، شرق وغرب وحتی با نقش مزدوران انگليس « پاکســـــــــــــــــــــــــــــتان » اين فرزند ناجايز اثتعمار نابود گردد ، سقود نمايد ، از خانه وکاشانه خود فرای وگاه زير پاشنه های خونين روس ، گه پاکستان ، امروز انگليس وامريکا که زاده تروريست « جهادی » « طالبی » و « القايده است خورد وخمير گردد . و يا خودش به بازی چپ ، چپ افراطی ، راست و راست افراطی وديوبندی آغشته گردد . بايد مردمش محکوم ، خوار باشد . چرا در اروپا و امريکا چنين حالت نيست ، طفلش ،زنش ، مرد اش ، پر ئبرنا اش ازهمه حقوق مدنی ، شهروندی ، سياسی ، اجتماعی ، اقتصادی برخوردار ولی توسط خود ما در کشور ما آتش را افروخته ـ خلقی ، پرچمی ، ماويست ، ناسيوناليست ، اخوانی ، جهادی ، طالبی ، ارسطوکرات ها ، سلطنت طلب ها ، بروکرات های فاسد هر روز بر اين آتش پطرول پاشيده . آينده حال ، فردا و پس فردا طفل افغان چنين است . اگر از خواب غفلت
  بيدار نه گرديم افغانستان قرن ها زير خط فقر قرار خواهد داشت . وما تنها اموختيم ما افغانها جنگجو ، باغيرت ، شجاع ، دشمن و بيگانه ستيز ميباشيم . هرگز وهر گز چنين صفات در تک تک مانيست . از سال ۱۷۲۴ تا ۱۹۱۹ مثتعمره انگليس ، از۱۹۱۹مدت در چنگ دزد بنام عيار ، از ۱۹۲۰ تا امروز وابسته ، غلام ، مزدبگير انگليس ، امريکا ، المان ، فرانسه ، روس ، ايران اخوند و حتی چتلســـــــــــــــــــــتان ناميمون بوديم . ۹۹ فيصد ارکان اين دولت ها جواسيس استخبارات بيگانه بوده . و همه علاقمند دزدی ، احتيکار ، اختلاص ، رشوه وخيانت بوده بايد طفل ما در چنين حالت باشد
  کشور که طی ۵ سال از ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ برايش ۵۵ مليارد پول خيرات و گدای آمد ولی پايتخت ان کابل آب ، دوا ، داکتر ، برق ، ترانسپورت ، امنيت ، کانالزيسوئ ندارد و فضای محيط زيست کابل را ۸۰ فيصد مواد فاضله انسانی وحيوانی تشکيل ميدهد . ريس جمهورش از نزديکترين محل اقامت خود اگاهی نداشته و آزادانه گشت گزار کرده نه ميتواند . معاونش بخاطر کنترول شکرش به المان مسافرت ميکند . بايد طفل افغان در چنين حالت باشد . هر قدر انديشدم جز دليل اينکه خداناخواسته مردم اين سرزمين نزد الله پاک محکوم به ذوال ،خواری است . اگر چنين است يا الله بی نياز ، يا رب بزرگ ، يا خالق يکتا و مهربان رحيم اين ملت مظلوم ، درد ديده ، رنج کشيده ، شهيد داده ، خوار وغريب احتياج را از شر فساد ، اژدهار ، تاجران دين ومذهب ، نوکران شرق وغرب ، جواسيس بيگانه ، بی خردان ، جنايتکاران ، قاتلين ملت ، خائنين به وطن ، غارتگران ، چپاولگران کابل وتما افغانستان نجات داده آمين يا رب عالمين . ج . بايانی

 • من معتقدم که وحی هنوز از طرف خداوند برای بنده گانش میآید . من تصور میکنم که از پخش غلاضت در شهر کابل و شهر های دیگر کشور شاید خدواند میخواهد برای ما بفهماند که عنقریب افغانستان را مانند مملکت قوم ( لوط ) از زمین بلند نموده از طبقه هفتم بعد از رسانیدن صدای فیر راکت ها و عربده امریکایی ها و چیغ و واویلای یتیمان و زنان بیوه و اطفال کم سن به عرش معلی , چنان دوباره سرنگون نموده به قعر زمین خواهد زد که گرد باد خاک افغانستان تا سالها در دور کره خاکی برای عبرتء دیگر بنده گان خدواندی باقی بماند . شابد علت این جزای کبیره افکار جنایی است که در مخ یک یک باشنده کشور خدواند خوانده است , مثلاء از ان همه کمک های کفار چرا مانتوانستیم حتی ( خاک انداز ) های شهر های خوده درست کنیم . این خودش ( وحی ) است , شاید قسمت همه ما در غلاظت دفن شدن است . نگا کنید خوب به افغانستان , بعد از انهمه جنگ و خون ریزی و ضایغات سی ساله توسط همسایه ها و افراد داخلی که افغانستان کاملاء زخمی زخمی سوخته و هیچ امیدی به آینده ان نیست , ولی باز هم افغانستان برای باشنده گان خود از قعر امعا و اعشای خود بیلیون ها دالر معدنیات برای این نسل جنگ زده و چندین نسل اینده خود سرمایه فراهم نموده همه را در لحظه که همه دست از کمک نمودن به باشنده گانش گرفته اند , دوچار تعجب و شاکء نمود . ولی این محبت افغانستان به باشنده گان فقیرش , مثلی که بعد از فیصله خداوندی ظاهر شده است و هیچ کسی و هیچ علتی و یا دلیلی یا صله رحمی اراده خدواندی را تغیر نخواهد داد و ما محکوم به دفن شدن در غلاظت با تمام هستی مان شده ایم .

جستجو در کابل پرس