صفحه نخست > حقوق بشر > يونان: آوارگی و نقض حقوق بشر

يونان: آوارگی و نقض حقوق بشر

هرکسی برای پریدن داخل فنس و رسیدن زیر کامیون فقط دو یا سه دقیقه وقت دارد درغیرآن کوماندوهای وحشی یونان سرمی رسند، آنوقت باید زیر لگد و باتوم های آنها تکه تکه شوی/ قسمت دوم
بصیر آهنگ
يكشنبه 8 فبروری 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

تمام ترجمه هاى اين مقاله : [English] [فارسى]

همرسانی

برای خواندن قسمت اول اين گزارش اينجا را کليک کنيد

طبق وعده، امروز زود به منطقه که مهاجرین افغانستانی زندگی میکنند رسیدیم. امروز کارکردن وشنیدن حرف آنها، برای ما خیلی مشکل بود زیرا وقتی به آنجا رسیدیم با سیل ازجمعیتی روبروشدیم که پیش خیمه ای که قرار بود در آن با آنها مصاحبه کنیم صف کشیده بودند. همه چیزرا قبل ازرسیدن ما حنیف احمدی معروف به حاجی پاترا که مدت شش سال است با تحمل مشکلات زیاد دراین منطقه زندگی میکند هماهنگ کرده بود. درکنار حاجی پاترا نقش خادم امیری را نیز نباید فراموش کرد زیرا او با حوصله مندی، تمام افرادی که را که درصف های طویل بودند طبق نوبت به داخل خیمه رهنمایی مینمود.

اول قرار بود ساعت دوازده درتظاهراتی که شب گذشته توسط حزب چپی یونان دردفاع از مهاجرین ترتیب داده شده بود شرکت کنیم ولی صف طولانی و داستان آوارگی که هرلحظه من و دوستانم را به گریه وامیداشت ازشرکت درآن تظاهرات منصرف ساخت. بعدازگذشتن یک ساعت مجبور شدیم باتماس به دفتر وکالت بین ازآنها تقاضای کمک نماییم زیرا با آنکه گروپ هفت نفری ما مصروف مصاحبه کردن بودند ما نیاز به افراد دیگری داشتیم یک جهان تشکر از محترم وکلای بین المللی که به محض تماس ما بعد ازنیم ساعت دونفروکیل را به کمک ما فرستادند.

هرکسی داخل خیمه میشد باخودش دنیای ازغم واندوه را به خیمه می آورد خیلی درد ناک بود. حکومت اکستریمست یونان چه رویه های زشتی که بااینها نکرده است. هرکسی یا دستش شکسته است، یا پایش ویاهم صورتش خراشیده است. جای باتومهای پلیس بدن همه را مانند قیرسیاه وکبود نموده است. همه گریه میکنند، خورد وبزرگ ، کودکان 11 و12 ساله نیز بدون داشتن سرپرست دراینجا پیدا میشود. یکی ازغزنی، یکی ازکابل، یکی ازپکتیا، یکی از مزار وبالاخره ازتمام ولایات افغانستان.


نفر سوم که برای مصاحبه به داخل خیمه آمد سمیر از ولایت مزارشریف است او یک انگشت دستش را درهمین روزها ازدست داده است وتمام بدنش کبود است. ازسمیر پرسیدم که تورا به این وضعیت رسانده است اوباچشمان پرازاشک وگلوی پرازعقده چندین بار تلاش کرد حرف بزند ولی نتوانست. واقعن همه دوستانم وقتی متوجه سمیرشدند ناخودآگاه اشکهایشان جاری شد. سمیررا دربغل گرفتم وگفتم این تنها وضعیت تو نیست هرکسی میتواند با دیدن توبه وضعیت افغانستان پی ببرد. او اشکهایش را پاک میکنند ومیگوید این وضعیت خیلی بی غیرتم ساخته است وادامه میدهد همه بچه ها روزها درپشت دیوارهای بندر صف میکشند تا کدام کامیونی درنزدیکی دیوار توقف کند وبعد هرکسی نوبتش رسیده بود شانسش را امتحان میکند وکوشش میکند با پریدن ازروی کتاره ی آهنی که تقریبا سه متر ارتفاع دارد خودرا به درون فنس fans”" پرتاب نموده ودرزیرکامیون خودرا جاسازی نماید این فقط راهی است که بچه درپیش دارد. ماندن دریونان و نوشیدن زهر و یا رسیدن به کشورهای دیگراروپایی، فقط رفتن درزیر کامیون که آنهم خطر مردن صد درصد را درپی دارد. یا رسیدن یا مرگ. هرکسی برای پریدن داخل فنس ورسیدن درزیرکامیون فقط دو یا سه دقیقه وقت دارد درغیرآنصورت کوماندوهای وحشی یونان سرمیرسند آنوقت باید زیر لگد و باتوم های آنها تکه تکه شوی. من وقتی میخواستم ازروی نرده به داخل بپرم کوماندو سررسید وازترس اینکه شکمم را سرنیزه های نرده سوراخ وبدنم مثل گوشت کبابی روی آن نماند بااحتیاط میخواستم دوباره خودرا به بیرون پرتاب کنم ولی کوماندوها سررسیدند، یکی ازآنها که باتوم به دست داشت بافشار تمام باتوم را روی دستتم کوبید اول نفهمیدم. وقتی به بیرون رسیدم متوجه که یکی ازانگشتان دست چپم ازنیمه قطع شده است. با دیدن آن ازهوش رفتم وقتی به هوش آمدم دوستانم مرا بدون کدام آمبولانس به نوبت روی کولهای های به شفاخانه رسانده بود، بلافاصله قصابی که اسمش را داکتر گذاشته بودند سررسید اوبدون کدام داروی بی حس کننده استخوانهای شکسته انگشتم را که روی دستم آویزان شده بود با انبور کشید ومن ازهوش رفتم. دوباره وقتی به هوش آمدم شب بود ودوستانم مرا به خیمه انتقال داده بود. حال چندین روز است که درد میکشم وهیچ پولی ندارم که حتا یک داروی بی حسی بخرم تاشبها کمی بتوانم بخوابم. خیلی درد آوربود. شما فکرکنید نقض حقوق بشرتاچه اندازه صورت گرفته است. سمیرباچشمان پرازاشک ورنگ وروی پریده ادامه میدهد ازدوستانت که حقوقی هستند سوال کن که آیا قوانین حقوق بشر برای افغانی هم هست یانه؟

داستان سمیر خیلی غم انگیزاست ولی مثل او صدها نفراین قضیه را پشت سرگذاشته اند ، باتفاوت اندکی، آدم که بدنش سالم مانده باشد دراین جمع اصلن به چشم نمیخورد. تشکرازداکتران بدون مرز که بزرگواری کردند وبه من قول دادند سمیررا تداوی میکنند وغیر از سمیرهرکسی مشکل صحی داشت امروز نام نویسی شد تافردا به آنها رسیدگی شود. من ازطرف همه افغانستانی ها ازاین افراد خیری که یکی ازهمشهریانم وکالت میکند، یکی ازوضعیت گزارش برای سازمانهای حقوق بشرتهیه میکند وعده ی هم آنها را تداوی میکنند تشکر کردم.امیدوارم فردا که آخرین روزخواهد بود وما تاساعت دوازده شب باید همه کارها را تمام کنیم بتوانیم باهمه افراد صحبت کنیم ومشکلات آنها را شناسایی نماییم.

امروزبعد ازسمیرکه داستان غم انگیزش خیلی بلند بود اکثرا باکودکان بین سن 11تا 16 سال صحبت نمودیم. باورنکردنی است این کودکان معصوم چگونه ازاین مرزهای خطرناک باپیمودن 8000 کیلومتر خودرا به اینجا رسانده اند؟ این کودکان ازچشم دید هایشان درمسیرراه ایران ترکیه صحبت کردند. یکی ازآنها که علی رضا نام دارد و12 ساله است میگوید مارا که جمعیتی درحدود 100 نفربودیم درمرز ترکیه یک گروه مافیایی کرد و ایرانی گروگان گرفته بود وهرکسی پول نداشت مورد خشونت قرار میگرفت. میگوید من به چشم خود دیدم کسی اصلن پول نداشت ویاهم طوری پنهان کرده بود انگشتان پایش را کشیدند همه فریاد میکشید که به حال ما رحم کنید کسی حرف مارا نمیشوید. کودک دیگری میگوید یکی ازدوستانم که حبیب الله نام داشت ودرکابل به دنیا امده بود در آب غرق شد من کاری کرده نمیتوانستیم فقط دیدم که وقتی ازقایق افتاد سه بار زیر آب رفت ودوباره بالا امد، او دستهایش را به طرف ما تکان میداد وکمک میخواست ولی بدبختانه نتوانستیم جانش را نجات دهیم اوهم مثل من یک نوجوان بود وفقط 14 سال داشت. من همیشه خودم را سرزنش میکنم که نتوانستم زندگی یک دوستم را نجات دهم.

کسی دیگری میگوید سالانه نزدیک به ده ها نفر درمسیر راه ترکیه تا یونان در دریا غرق میشوند که درصدی افغانی ها وچینی دراین میان بیشتر ازدیگران هستند زیرا ازاین دوکشورمهاجرین زیادی ازاین راه خود را به یونان میرسانند. آخرین نفری که امروزما توانستیم به حرف هایش گوش دهیم علی رضا اخلاصی بود. علی رضا فرزند خادم حسین اخلاصی است که توسط طالبان درسال 1994 به قتل رسید. او یک روحانی معتدل وسیاسی وازفرماندهان جهادی ولایت غزنی به شمارمیرفت. علی رضا وقت مرگ پدرش فقط پنج سال داشته است ووقتی برایش گفتم نامش را روی جدول که ازطرف دفتروکالت تهیه شده است بنویسد اشکهایش سرازیر میشود. او به طورغمناکی گریه میکند ومیگوید من سواد ندارم. وقتی پدر وکاکایم بدست طالبان کشته شد من پنج سال داشتم وبی سرپرست بودم بلافاصله بعد ازدوسال وقتی هیچ کسی نبود خانواده ام را کمک کند جای مکتب چوپانی نمودم تابتوانم خانواده ام را کمک کنم. نمیدانم گناه من چی بود که این همه حقیرگشته ام. او به شدت خسته است ودچار مشکل روانی. داستان زندگی اش برای وکلا دعوا خیلی تکان دهنده بود نمیدانم چگونه میتوان به نوجوانی که به گناه پدر میسوزد کمک کرد؟ امروز تاهمین جا خاتمه میدهم. درمورد تظاهرات حزب چپی یونان برای دفاع ازمهاجرین به زودی خواهم نوشت. همچنان مصاحبه ی هم با حنیف احمدی یا همان حاجی پاترای معروف که باهمه کمک میکند نیزانجام داده ام که برای دوستان خواهم نوشت. منتظر قسمت سوم باشید.

يونان: آوارگی و نقض حقوق بشر

وضعیت مهاجرین افغانی در شهر پاترای یونان / قسمت اول

شنبه 7 فوريه 2009, نويسنده: بصیرآهنگ


مرگ کودک فراری از جنگ وگرسنگی در زیرلاستیک های تریلی

در اینجا شاید خطرمرگش 90 درصد بود ولی درکشورخودش شاید 100% مرگ واین برای همه یک درد است یک درد بزرگ ودرد را از هرطرف که بخوانی درد است.

سه شنبه 23 دسامبر 2008, نويسنده: بصیرآهنگ


اندونزی: رد پای قاچاق انسان!

مسلمانان از این جا برای جهاد به کشور شما افغانستان می روند، شما چرا اینجا آمدید؟

يكشنبه 26 اكتبر 2008, نويسنده: جان علی زکی

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • First I shall thank mr Ahang for his raport.

  Afghans refugees have much trouble anywhere in the world.
  it is not only greece that has not respected the rights of people but also happens in other countries that raise the cry for fair but there are not rights in the countries.

  why there is not anyone to hear our framework printer? why the other did not want to have respect for our right as a human being?
  therefore we have no respect for our right!
  Afghan government or ministers have written agreements with all countries to send the Afghans to have back. what we are making problems for us and we sell each other!

  I live in Sweden and has also been very difficult here.
  Afghan government has written agreements with Sweden in order to send the Afghans back to the war that goes on in Afghanistan.
  in a better way to say that they have sold us and they are paid with our blood.
  we must all be together and we must raise our printer anywhere in the world.

 • i wish i could have helped you more MR Ahang.i live in Australia and i have suffered all these attrocities that you see infront of your eyes now, i have been in thoes situation myself .and i do know and appreciate how much what you are doing means to some of our people and specially to thoes people who you are trying to help .it is sad however to see that not all our people support you for what you are doing ,not even verbally, it is really a shame . i ask my people to at least send thier written support for these heroes who are doing something in action .who are giving these people a helping hand when they desperately need .i regularly visit kabulpress website and read the articles sent by our Afghan fellows,and then read the comments sent by other Afghans in response .our Afghans are really keen to show thier tallent in political issues and extremely keen to be the first to criticize when someone send a political artical .sometimes it makes me think that all Afghans have decided to become politicians all of a sudden .but it strikes me to see that they dont even show any solidarity with thoes people when it really means something for them.we talk alot about action .we allways criticize others for just talking and not doing anything,and then when someone leave thier family behind and phisically go to thoes unpleasant places to cry out the pains of our flesh and bloods to the rest of the world and DOES do something, we dont even bother to read about it or even aknowledge it .to thoes people who read my message i want to say that you didnt just grow next to your computer in a western country like a plant does. and enjoye the luxury of a modren life as if it is your own and the god give it to you .i am certain that you came through the same route and suffered the same hardship and one day waited for a helping hand like that of Mr Ahang’s. you were even less fortunate because you didnt even have that helping hand .so please have some concionse and show your appreciation ..To Mr Ahang! i personally am ready to do what ever in my power to help you .i am ready and please do not hesitate to call upon me if you thought i could be of any help .

  thank you and your colleagues for your sucrifices

  • اگر دولت افغانستان ، سازمان دفاع ازحقوق بشر و سازمان ملل متحد بیدار و قانون عدالت اجتماعی را در جامعه ای بشری مورد پذیرش و قبول داشته باشند. افغانهای مجروح که توسط پولیس یونان لت و کوب و اعضای بدن شان صدمه و معیوب شده است . به هر اندازه که بخواهند میتوانند از دولت یونان تقاضای جبران از دست دادن صحت و سلامتی شانرا نمایند.من از وکلای مدافع حقوقی منحیث وظیفه تقاضا و تمنا میکنم مطابق به ویژه گی های پره گراف حقوقی به خصوص زمانیکه به اثر ظلم و مظالم اگر یک انسان صحت و سلامتی جسمی و روحی را از دست میدهد. طرف مقابل ناگزیر است که مطابق به حکم قانون حقوقی و قضائی با پرداخت جبران خساره نقدی که طرف قناعت شخص متضرر واقع شود وادار کرده شود.بنا از مسؤولین امور حقوقی وقضائی استدعاء میکنم که به وضع رقت بار و مظلومیت مهاجرین مجروح افغانها در یونان هرچه زودتر توجه شانرا مبذول بدارند. بااحترام . ح.آ.نح

  • به همه سلام !
   به مهاجرین افغان در طول این سی سال در ایران و پاکستان برخورد نهایت ظالمانه وغیر انسانی صورت گرفته که در سال کذشته پولیس ایران در زمستان سخت مهاجرین افغان را مورد لت و کوب بی رحمانه قرار داده و با جبر و زور افغانها را اخراج نموده و در این راستا چندین افغان زندگی خود را نیز ار دست داده و حقوق بشر و دولت افغان طوری که لازم بود اجراات نکرده است ، ایران و پاکستان خالف نورم های شناخته شده جهانی با مهاجرین افغان الی اکنون رویه ظالمانه را در سیاست روزمره خود قرار داده اند و لیکن دراین راستا همه قلم بدستان خاموش بوده اند ، این برخورد ظالمانه که دولت یونان در پیش گرفته ممکن تلاش شما مفید واقع شود ، لیکن سوال این جا است که رویه ظالمانه ایران و پاکستان و دیگر کشورها در مقابل مهاجرین افغان تا چی زمانی ادامه خواهد یافت .
   جلال ابادی

   آنلاین : یونان

  • Mr ح . آ . ن
   I do not know where you live as this news is new to you!
   in this case has been damaged some Afghans in greece. but you do not know Greek military drown each day many afganer in the sea between turkey and greece?
   everyone knows it but no one who cares about it.

   I reached the road and I know what happens there!
   it is not the day will not be drowning in the sea
   and Greek military make itself, as everyone knows it.
   but we must thank Mr Ahang for his raport.

 • مرا هجرزمان دیوانه کرده+دوری از همزبان دیوانه کرده+مرادرملک نامردان غریبی+غریبی بی امان دیوانه کرده+ندارم تاقت زخم زبان را+مرا زخم زبان دیوانه کرده+مرا روزی نباشد شاد خندان+فراق دوستان دیوانه کرده +منم ویران منم بی خانمانم+غم بی خانمان دیوانه کرده+عجب راز نهان دارد دل من+مرا مرگ جوان دیوانه کرده+نشانی آخرم از اشک یار است+دوری ازیارجان دیوانه کرده //تقدیم به همه دوستان آخرین سروده خودم

  آنلاین : درد هجرت

 • با اظهار تاسف سه جوان دیگر این ملت از خاندان حاجی نوروز الیاسی ( حاجی نوروزبای )در راه رفتن به کشور استرالیا غرق شده اند در همین روز09 / 02 / 09 م فاتحه گیری در شهر کابل پل خشک دشت برچی برگزار می شود .

  با عرض سلام مجدد در قسمت دوم تراژیدی بصیر جان اهنگ خدمت کامران جان میرهزار و بصیر جان اهنگ و تمام دوستان کابل پرس?:

  قسمت دوم این تراژیدی را هم خواندیم و منتظر قسمت سوم ان هم هستیم . اظهار تاسف میکنیم و دولت مردان مان را مقصر میکشیم فحش به حکومت یونان میدهیم و اظهار همدردی میکینم این کاریست که از دست ما ساخته است ما با دیدن عکس های هموطنان معیوب و خونین خود جگرهایمان خونینتر می شود .و دیگر کاری از دست ما ساخته نیست .فقط به امید روزی که در دولت ما هم مانند شما بصیر جان انسان پیدا شود که غم این ملت را بخورد تا دیگر این گونه تراژیدی های را ما شاهد نباشیم

  باز هم تشکر از کمک های بصیر جان اهنگ و امید پیروزی های هر چه بیشتر شما موفق و کامیاب باشید منتظر بخش سوم هستیم .

  زنده باد افغانستان

  آنلاین : بیسواد

  • Hello!
   What I think is that the Afghan government cares about the Afghans they think only of themselves and enter into contracts with European countries or the other countries and they get money for it. Those who have ingentin in Afghanistan or other countries. How will they survive if they are sent and who cares where?? I hope that afganska government should think about this and not only on themselves. We all Afghans living abroad, I have to complain about Afghan regerinen or call the Afghan TV and say that they have to hear it.

 • سلام .
  جناب آهنگ ، لطفن از حاجی پاترای قاچاقبر یک قهرمان نسازید . شما حاجی پاترا را سه روزه شناخته اید ، من کسانی را میشناسم که حاجی پاترا به پولیس فروخته و پس گرفته است . در قسمت دوم که شما نوشته اید ، همانجایی که عکس حاجی پاترا است ، دو تن بچه های هزاره در عقب او ایستاده استند ، که هردو قاچاقبران ماهر میباشند . این حاجی پاترا و چند تن قاچاقبر که دوستانش میباشند ، هرگز از یونان به جایی نخواهند رفت . آنها مفاد و منفعت خوبی در آنجا دارند .

  این بار امیدوار استم که جناب میرهزار پیامم را قید نکند ! در گذشته نه چندان دور همه پیامهایم گم شدند و هرگز در صفحات کابل پرس? دیده نشد . تشکر . مولاداد

  • دوستان عزیز سلام به همه ی شما!رنجهای جانکاهی را که مهاجرین ما متحمل میگردند واقعآ نهایت دردناک واستخوان سوز است ،اماراه علاج پیشنهادی شما که همه مسولیتها رامتوجه کشور های خارجی مینمائید بیانگریک گوشه ی ازواقعیت است نه همه ی آن.اصل حقیقت اینست که دولت های فاسد کشورمادرطول سده های اخیرعمدآ کشورماراازکاروان تمدن دورنگه داشته ومردم مارا به فقر،بدبختی وسیاه روزی کشانیده اند.اگرازگزشته های دوربگزریم وحاکمیت فاسد مزدورومعجون مرکب ازتکنوکرات،جهادی وطالبی قریب به هشت ساله ی کنونی رابررسی کوتاه نمائیم،چنین درمی یابیم که کشور مادرطول سده های اخیر چنین چانس طلائی را هرگزبه خود ندیده است.درطول بیش ازهفت سال اخیر ملیاردها دالردرکشورماسرازیرشد،امااین پولها به جای اینکه درامور بازسازی ، نوسازی وآبادی کشوربه مصرف برسند،یکسره بدترازگزشته به کیسه های دولتمردان فرومایه ودزدان بین المللی فرورفتند.علاوه ازکمک های جامعه ی بین المللی،خانواده ی خاین ووطنفروش کرزی وشرکای آنها کشور را به پایتخت کشت وقاچاق مواد مخدر تبدیل نموده ازین مدرک شرم آور وخریدوفروش خاینانه ی تاسیسات دولتی ازیک طرف میلیاردهادالردیگررابه جیب زدندوازجانب دیگرجای کاررابرای مردم ما محدودتر ومحدودتر کرده رفتند.جوانان عزیز به جای اینکه درکشورهای بیگانه باهزارمشقت،توهین وتحقیر مواجه گردید،اعضای بدن تان را ازدست بدهید،گمنام ودرکانتینرهاجانهای شیرین تانراازدست بدهید ،بهترنیست که دست به دست هم داده با صف فشرده حق خودراازحلقوم حکام خاین ،وطن فروش ومزدوراجنبی بابراه اندازی اعتصابات، تظاهرات تا پیروزی نهائی به پیش رفته وبه دست آورید.پیروزی تان درپیگیری تان درمبارزه ی برحق وعادلانه ی تان در کشور خودتان برعلیه حاکمان مزدوروخاین متصور است نه درفرار توام باتحقیروتوهین به کشورهای بیگانه. « درکف مردانه گی شمشیرمی بایدگرفت ***حق خودرا ازدهان شیرمیبایدگرفت» ویا «زنده گی آخرسرایدبنده گی درکارنیست***بنده گی گرشرط باشد زنده گی درکارنیست***باحقارت گرببارد برسرت باران در***آسمان راگو بروبارنده گی درکار نیست***گرفشاردشمنان آبت کند مسکین مشو***مردباش ای خسته دل شرمنده گی درکا ر نیست»به آرزوی پیروزی شما جوانان عزیز وسرنگونی حاکمان خاین ،وطن فروش وحریص وبه وجود آمدن یک حاکمیت عادل ،وطن پرست ومردم دوست درکشورعزیزماکه بتواندبه این دردجانکاه مهاجرت برای همیش پایان بخشد، باشدکه نیروی کاروانرژی جوانان مابرای آبادی میهن عقب نگاه داشته شده ی خود مابه مصرف برسد،نه در کشورهای بیگانه.

 • امروز در حدود دوازده خانواده از اصفهان و تهران و مشهد به طرف یونان حرکت کردند . در این کاروان بچه های کم سن زن ها و مرد های که در عمر بغیر از ایران جایی را ندیده اند شامل هستند و توسط همین قاچاقچی های که شما از ایشان شکایت دارید رهنمایی میشوند و نفر پنج تا 9 میلیون تمن ایرانی از یک شخص گرفته اند تا اروپا . از جمله خواننده گان خواهش است که نظزیات و کمک های تجربی خود را درین مورد بنویسند این کاروان در طول راه به کابل پرس? سر میزنند برای معلومات بیشتر .

  • بصیر اهنگ !

   اگر چیزی نو و یا تازه در باره مسافرت از ایران به اروپا داری بنویس . .

  • کسی اگر معلوماتی راجع به گذشتن از سرحد ایران به ترکیه از نقطه ارومیه به وان داشته باشد بنویسد . چند نفر افغانی در ارومیه به این معلومات احتیاج دارند .

  • سلام بتمام برادران عزیز و گرامی مسافر و هر کسی که میخواهد خود را به اروپا برساند .
   برادران عزیز بنده مدت دوسال میشود که در فنلند زنده گی میکنم وبطور رسمی با ویزه امده ام برادران و خواهران عزیز که میخواهند از ایران و یا جاهای دیگر خود را بطور قاچاق به اروپا برسانند بلحاظ خدا به لحاظ هر چه عقیده دارید خود را براه نیاندازید بخاطر که عزیزانیکه در این جا خود را بطور قاچاق رسانده اند انقدر زجر کشیده اند که هزار بار راضی به مرگ خود هستند و این بازار های سبز و سرخ که قاچاق بر ها برای تان نشان میدهد همه دروغ هست بخاطر منفعت خودشان هست کار نیست اصلا زبان مشکل هست هزاران مشکل دیگر وجود دارد من میدانم در ایران زنده گی مشکل هست ولی اروپا از جان ادم کرده بهتر نیست خطر مرگ هزار مرتبه وجود دارد غرق شدن بگیر کرد ها یا ترک ها افتادن هزاران مشکل دیگر هست خود را یا ازاعظای خانواده محترم تان را براه نیاندازید موفق باشید . از تمام کشور های اروپای خبر دارم که عین مشکل را دارد .

 • یگانه دلیل و مهمترین دلیلی که خانواده های افغان از ایران فرار میکنند مشکل اولاد های شان است . در ایران وقتی پسری صنف دوازده را تمام میکند باید یا موچی شود و یا پیراهن دوز و یا اطو کش .. شاگردان افغانی یکی از با هوش ترین و خلاق ترین و با دانش ترین محصلین امروزی ایران را نظر به گفته خود ایرانی ها تشکیل میدهد . . و خانواده های افغان با وجودیکه از تمام این خطرات با خبر اند و میدانند که در موفقیت فقط شاید یک در صد چانس داشته باشند باز هم برای نجات اینده اولاد های خود و نسل خود از ایران میروند بیرون . شما درک کنید که افغانی که در ایران زنده گی میکند با افغانی که در پاکستان و تایلند پناهنده است بسیار فرق دارد . خانواده افغان در ایران شب و روز به خاطر نداشتن راهی پیش رفت برای اولاد های خود و غرق شدن تمام کلتور و فرهنگ خانواده در رنج و عذاب زیاد تر از دوزخ خداوندی قرار دارند .

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس