صفحه نخست > حقوق بشر > گزارش در مورد کشتار غیر نظامیان

گزارش در مورد کشتار غیر نظامیان

افغانستان : گزارش محافظت از افراد ملکی در درگير های نظامی سال 2008 ميلادی/ بخش حقوق بشر دفتر سازمان ملل در افغانستان
کابل پرس
سه شنبه 17 فبروری 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

هيت معاونت سازمان ملل متحد در افغاستان

خلاصه گزارش

1. گزارش حفاظت از افراد ملکی در درگير های نظامی متعاقب اختيارات وظيفوی هيت معاونت سازمان ملل
2008 ) شورای امنيت جمع آوردی گرديده . هيت معاونت ) متحد در افغانستان تحت قطح نامه 1806
سازمان ملل متحد در افغانستان نظارت مستقل و بيطرفانه حوادث که تلفات و زخمی شدن افراد غير
نظامی و ويرانی های زير بناهای ملکی را در بر داشته باشد انجام ميدهد، و فعاليت ها بهدف کاهش
اثرات جنگ بالای افراد ملکی را انجام ميدهد. افسران حقوق بشر دفتر يونما ( افغانی و بين المللی)
مستقر در تمام دفاتر ساحوی و ولايتی يونما ، تخنيک های وسيع برای جمع آوری معلومات روی
قضايائی مشخص بدون در نظر داشت موقعيت ويا آنکه کی مسول است بکار می برند. اين معلومات پيش
از آنکه درج ديتابيس گردد با منابع ديگر برسی گرديده تا از نگاه اعتبار و اطمينان مورد رضايت
افسران حقوق بشر که تحقيقات را اجرا می نمايند باشد . آما نظر به محدوديت های برخاسته از محيط
کاری مانند حالت مشارکتی بعضی از عمليات و نانوائی منابع معلوماتی اوليه در تفکيک ميان نظاميان
مختلفه/شورشيان مختلفه ، يونما دسته بندی معين مسوليت ها را برای حادثات مشخص ننموده غير از
آنکه به قوای طرفدار دولت و يا عناصر ضد دولتی نسبت بدهد.يونما ادعا ندارد که احصايه داده شده
درين راپور مکمل ميياشد . ممکن طوری هم باشد که نظر به محدويت ها در محيط عملياتی يونما در
راپور های تلفات افراد ملکی محدد باشد. در جنوری سال 2009 يونما يک ديتابيس را به منظور جمع
آوری و تحليل معلومات مشتمل بر جدا سازی بر اساس سن و جنسيت را معرفی نمود.

2. در مطابقت به اختيارات وظيفوی که سط قطع نامه شورای امنيت 1806 2008 ) فقره (ج) ، بخش )،
حقوق بشر دفتر يونما ( حقوق بشر دفتر يونما) يک سلسله فعاليت ها را به هدف کاهش اثرات جنگ بر
افرارد ملکی روی دست گرفته است مشتمل بر راپوردهی از طريق سر منشی ملل متحد به شورای
امنيت، نمايند خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان ، يونما ، هماهنگ کننده کمک های عاجل
بشری ، و ميکانيزم های ديگر ملل متحد . بحش حقوق بشر ملل متحد با سطوح ا راکين دولتی ، قوای بين
المللی و ديگران به منظور تقويت اجابت به قوانين بين المللی و حقوق بشری بحث می نمايد . اين سسلسله
فعاليت ها را روی موضوعات حفاظت از افراد ملکی با کمسيون مستقل حقوق بشر ، جامعه بشری ، و
اعضاء جامعه مدنی نيز انجام ميدهد.

3. در افغانستان در سالهای 2007 و 2008 درگيرها به طور قابل توجه شدت پيدا نموده و همزمان افزايش
در تلفات افراد ملکی و کاهش قابل توجه در فضاء کمک های بشری بجود آمده است. برعلاوه تلفات از
اثر مستقيم درگير ها ، افراد ملکی از زخمی شدن، از دست دادن معيشت ، بيجاشدن ، ويرانی املاک ،
عدم دسترسی به تعليم و تربيه ، خدمات صحی و خدمات حياتی ديگر رنج می برند.
4. بخش حقوق بشر دفتر يونما مجموعه 2118 تلفات افراد ملکی را از اول جنوری الی 31 ديسامبر سال
2008 ميلادی ثبت نموده است. اين رقم يک افزايش حدود 40 فيصد را به مقايسه مجموعه ثبت شده
1523 در سال 2007 ميلادی نشان ميدهد ، ارقام تلفات در سال 2008 ميلادی بيشترين تلفات در سال
های بعد از ختم جنگ مسبب سقوط رژيم طالبان در اوخر سال 2001 ميلادی است . از رقم تلفات 2118
55 فيصد) آن به عناصر ضد دولتی و ) نفر که در سال 2008 ميلادی راپور داده شده است . 1160
6 فيصد ) آن به هيچ يک ) 39 فيصد ) به قوای طرفدار دولت نسبت داده ميشود، باقی مانده 130 )828
از طرفين متخاصم نسبت داده نمی شود چون بعضی از افراد ملکی در رد و بدل کلوله در جنگ کشته
شده ويا توسط مواد منفجره ناشده جان شان را ازدست داده اند . اکثريت تلفات افراد ملکی 41 فيصد در
جنوب افغانستان واقع شده که ولايات مربوطه اش شاهد درگيرهای شديد بوده . ارقام بلند تلفات افراد
ملکی همچنان در جنوب شرق( 20 فيصد) شرق ( 13 فيصد) مرکز ( 13 فيصد) و 9 فيصد در غرب
راپور داده شده است.

در سال 2007 ميلادی قوای امنيتی افغان و قوای بين المللی عامی دولت در افغانستان مسول 629 يعنی
41 فيصد از مجموعه تلفات ثبت شده بوده اند. در حدود 39 فيصد تلفات فرارد ملکی تناسب مربوط تلفات
افراد ملکی که به قوای طرفدار دولت نسبت ميشود نسبتاً در سال 2008 ثابت مانده است . ليکن رقم 828
تلفات افراد ملکی که توسط قوای طرفدار دولت کشته شده اند 31 فيصد افزايش نظربه تلفات ثبت شده در
2007 ميلادی نشان ميدهد. اين افزايش با وجود اقدامات مختلف که توسط قوای بين المللی برای کاهش
اثرات جنگ بالای افراد ملکی معرفی شده بوده به وقوع می پيوندد.

6. حملات هوائی مسول بيشترين فيصدی تلفات افراد ملکی که به قوای طرفدار دولت نسبت داده ميشود باقی
می ماند . دفتر يونما 552 نفر تلفات افراد ملکی را که از اثر حملات هوائی است در سال 2008 ثبت
نموده است که 64 فيصد مجموعه تلفات مجموعه تلفات 828 که به قوای طرفدار دولت نسبت داده ميشود
و 26 فيصد مجموعه عمومی تلفات در سال 2008 را تشکيل ميدهد. عمليات شبانگاه و حادثات تحفظ قوه
که بعضی اوقات سبب مرگ ويا زخمی شدن افراد ملکی ميشود نگران کننده ميباشد. نگرانی ديگر از
شفافيت و مستقل بودن طروق باز پرسی به تلفات افراد ملکی توسط دولت افغانستان وقوای بين المللی
ميباشد . پرداخت ثلاثيه برای قربانيان ( با اينکه ممالک مختلف که قوای شان در افغانستان است شروط
مختلفه برای پرداخت ثلاثيه دارند) و جاگزنی قرارگاه های نظامی در شهر و ديگر ساحات که افراد
ملکی تمرکز دارند که بعداً هدف شورشيان قرار ميگرند نگران کننده ميباشد .

7. در مرحله راپور دهی قوای بين المللی کوشش نموده تا تعداد نگرانی ها را جوابگو باشند ، که شامل
0) اخرين آن حالا EF ) بهبود بخشيدن و شفافيت در تشکيلات فرماندهی آيساف و عمليات آزادی متداوم
وسيعاً تحت قومندانی آيساف که همزمان فرماندار قوای امريکا در افغانستان ميباشد فعاليت ميکند. ليکن
بعضی از نظاميان هنوز هم از فرماندهی وی بيرون هستند. قابل ذکر است که رهنمود های تصحح شده
روی تحفظ قوه ، حملات هوائی و حملات شبانگاه منتشر شده در اوخر سال 2008 معرفی گرديد.
آيساف واحد بنام دريافت تلفات افراد ملکی را ايجاد نموده که مشابه به اين بخش در قوای امريکائی در
افغانستان نيز وجود دارد ، که هدف آنها تحقيق بالای تمام اداعا های تلفات افراد ملکی که به آيساف ويا
قوای امريکائی در افغانستان نسبت داده ميشود ايجاد گرديده است. قوای بين المللی نسبت به گذشته تمايل
نشان داده اند تا روی حادثات مشخص تحقيقات شفاف و منظم را نبا کنند ( با وجود اينکه مستقل بودن اين
تحقيقات سوال برانگيز است) .

8. عناصر ضد دولتی سول بيشترين قسمت تلفات افراد ملکی ميباشند . تلفات افراد ملکی توسط عناصر ضد
دولتی از 700 نفر در سال 2007 ميلادی به 1160 نفر در سال 2008 افزايش نموده ، 65 فيصد
افزايش. در حاليکه گرايش های فصلی سازگار باقی می مانند ، تلفات افراد ملکی توسط عناصر ضد
دولتی در هر ماه سال 2008 ميلادی بيشتر از ما های مشابه در سال 2007 ميلادی ميباشد . اين رقم با
لا تر از تلفات افراد ملکی ميباشد که به قوای طرفدار دولتی نسبت داده ميشود ، اکسريت بيشتر کسانيکه
توسط عناصر ضد دولتی کشته شده اند توسط حملات انتحاری و ديگر حملات انفجاريه ( 725 ) تلفات
افراد ملکی که توسط طالبان تورور گرديده اند ( 271 ) ميباشد . اين تاکتيک های ذکر شده بيشتر از 85
فيصد تلفات افراد ملکی که توسط عناصر ضد دولتی کشته شده اند تشکيل ميدهد ، باقی مانده تلفات افراد
ملکی توسط عناصر ضد دولتی از اثر حملات راکتی و درگير های زمينی واقع شده است که افراد ملکی
موجود درين نوع درگيرها مستقيماً متاثر شده اند.

9. با مجموعه 725 تلفات افراد ملکی يا 34 فيصد کشته شدگان در سال 2008 ، حملات انتحاری و مواد
منفجره تنبه شده مسبب کشته شدن بيشتر افغانها نسبت به هر تاکتيک ديگر که توسط طرفين متخاصم
استفاده شده ميباشد.

ديپارتمنت محفوظيت و امنيت سازمان ملل متحد 146 حمله انتحاری و 1297 مواد منجره تبه شده را در
سال 2008 ميلادی ثبت نموده است و 93 حمله انتحاری کشف شده و 843 رقم مواد منفجره تنبه شده که
قبل از انفجار کشف گرديده ثبت نموده است. با وجود اينکه اکثريت اين حملات برای اهداف نظامی و
دولتی استعمال شده اند . ولی مکرراً اين حملات در ساحات مزدحم ملکی بدون درنظر داشت خسارات
وسيع شان به افراد ملکی انجام پذيرفته . در طول سال 2008 ميلادی شورشيان به طور قابل فزايش
صدمه که از اثر حملات شان بالای افراد ملکی وارد ميگردد را نايده گرفته اند. راپور های وجود دارد
که شورشيان افراد ملکی را بحيث سپر در جريان عمليات خويش استعمال نموده اند و قصداً و بی اعتنا به
خسارات که به غير نظاميان وارد خواهد شد در ميان ساحات ملکی جاگزين گرديده اند. شورشيان به
شکل قابل افزايش اشخاص را هدف قرار ميدهند که با مشارکت ويا به شکلی حامی دولت افغانستان
هستند ، مشتمل بر استادان ، معلمين ، شاگردان ، دوکتوران ، بزرگان قومی ، کارمندان ملکی دولت،
کارمندان سابق پوليس ويا اردو ، و گارگرانيکه مشغول کار های بازسازی عام المنفعه ميياشند .
کارمندان ملل متحد و دفاتر غير دولتی نيز قربانی خشونت بوده و کشته ، اختطاف و در مواردی زيادی
مورد تهديد قرار گرفته اند. مکاتب مخصوصاً مکاتب اناثيه مورد حملات زياد قرار گرفته اند که سبب
محروميت هزاران شاگرد مخصوصاً دختران از دسترسی به تعليم و تربيه شده است . نظر به راپور
صندوق وجهی سازمان ملل برای اطفال حملات بالای مکاتب و تسهيلات تعليمی 24 فيصد نظر به 236
حمله در 2007 به 293 در سال 2008 ميلادی افزايش پيدا گرده است .

10 . وضع امنيتی روبه به وخامت وکاهش قابل ملاحظه در دسترسی به کمک های بشری دفاتر کمک های
بشری را به چالش بزرگ مواجه ساخته تا بتوانند ضروريات روبه افزايش افغانهای آسيب پذير را رفع
نمايند .تا اخير سال 2008 ميلادی ساحه کمک های بشر دوستانه به طور قابل ملاحظه محدود گرديده ،
قسمت اعظم جنوب، جنوب شرق ، شرق ، و مناطق مرکزی افغانستان نظر به ديپارتمنت محفوظيت و
امنيت ملل متحد زير دسته بندی " مناطق کاملاً خطرناک و خصمانه قرار گرفته اند. در سال 2008 به
تعداد 38 تن از کارمندان کمک رسانی که تقريباً همه متعلق به نهاد های غير دولتی بودند بقتل رسيده اند
، اين دو چند تعداد است که در سال 2007 جان شان را از دست دادند و 147 نفر ديگر اختطاف گرديدند
، ديپارتمنت محفوظيت و امنيت ملل متحد بيشتر از 198 حملهء مستقيم و تهديدات را که هدف شان
جامعه کمک رسانی بود ثبت نموده است .

11 . با ازدياد خشونت ها مردم ملکی بزرگترين آسيب را از ناحيه جنگ متحمل می شوند بر علاوه افزايش
سريع در تلفات مردم ملکی ، گروهای آسيب پذير بيشترين رنج را از ناحيه تخريب زيربناهای حياتی ،
از دست دادن منبع دخل و در آمد و تدتر شدن وضع دسترسی به خدمات اساسی متحمل می شوند . يونما
نگران از بها گزاف جنگ برافراد ملکی است. ندا بالای تمام طر فين در گير می نمايد تا احترام به
قوانين بين الملل بشری و حقوق بشری را نمايند و تاجايکه در توان دارند کوشش نمايند تا اثرات عملکرد
های شان کمترين اثر منفی را بالای فراد ملکی داشته باشد.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس