صفحه نخست > دیدگاه > چه عوامل باعث شده بود که در وقت طالبان در کشور امنیت باشد؟

چه عوامل باعث شده بود که در وقت طالبان در کشور امنیت باشد؟

عبدالصبور
شنبه 21 مارچ 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

آیا طالبان واقعا افغان و به افغانستان خدمت میکنند؟/ آقای اوباما میخواهد چه گروه را به نفع خود بالای ملت افغان تحمیل کند و یا۰۰۰؟ / این سوالات رادر این بحث مختصرا خدمت خوانندګان محترم باز میکنم۰

عزیزان باید توجه کنند که بحث بدن تعصب و جانبداری مبتنی براصول اساسی منافع ملی کشور صورت میګردتقاضا من این است که قضاوت ازدیدګاه منافع ملی باشد نه حزبی ویا قومی ومذهبی ۰
در این جای شک نیست که پاکستان هیچ ګاه هم در مورد افغانستان نظر خوب نداشته ولی با امدن قوای اتحاد شوروی ان وقت زمینه خوب مداخله ونیرو فراوان بخاطر تخریب زیربنا های وطن مابرای پاکستان مهیا شد که تا فعلاٌ این مداخله ودست درازی ادامه دارد ،زمانیکه ISI یاسازمان استخبارات نظامی پاکستان از ګلبدین حکمتیار دلسرد شد ودر یافت که نمی تواند او را به تاج وتخت کابل برګزیند درصدد ان شد که بدیل خوب را جانشین ان سازد کار بخاطر بدیل ګلبدین ازاوخرسال ۱۹۹۱ ازطرف ISI اغازګریده بودزیرا چندین کودتا که ISI برای کلبدین تدارک دید بخت با او یاری نکرد که کودتا اخر بکمک اقای شهنواز تڼی صورت ګرفت ولی ناکام شد ازطرف هم اقای ګلبدین درولایات ویاقسمت ازخاک افغانستا ن تسلط کامل نداشت باوجود کمکهای سخاوتمندانه امریکااکثراٌدر جنګ ها باسایر ګروپها مصروف بود،ISI ازیکطرف ازنفوذ واعتماد زیاددر بین رهبران جهادی قرارداشت که این اعتماد و وابستګی بیحد رهبران با ISI باعث شدکه با مشوره های ګویا استخباراتی وذیرکانه وضعیت داخلی کشوررا در بحران عمیق فرو بکشاند بدون انکه رهبران جهادی شک کنند ویاچیزی ازاین تدابیر بدانندازطرف دیګراین نفوذ و اعتماد تا سرحدی بود که اقای ربانی از جنرال حمید ګل دعوت کرد تا مشاور رئیس جمهوری شود ولی او قبول نکردچون مستقماٌ منحیث مشاور رئیس جمهوری نمیتوانست پلانهایش را تحقق بخشدوهم وی درصدد خرابی وضعیت بودتا بهبود،ازاینرو ISI در خرابی وضع داخلی رول بارز داشت تا بااستفاده ازاین خرابی بتواند موقف ګلبدین را تقویه کند ویا بهر وسیله ممکن بدیل انرا بقدرت برساند که رساندن بدیل به قدرت وقت وزمان زیاد وشرایط مناسب نیاز داشت، وقت بزودی سپری میګردید تنظیم های مجاهدین که ازارتباطات قوی باISI برخوردار بودند وتحت تاثیر این سازمان قرار داشتند درعملی ساختن پلان های ان رول اساسی رابازی میکردند ISI با درک دقیق از قدرت قوای مسلح افغانستان و اردو منظم وپر قدرت ان که دربرابر امریکا، ناتو ،پاکستان وایران، چین وسایر متحدین ایشان مقاومت میکرد بخصوص جنګ جلال اباد این سازمان را مظطربتر ساخته بود، درقدم نخست اقای ربانی و احمدشاه مسعود را فریب داده قوای مسلح جمهوری افغنستان را منحل و افسران وسربازان به هر طرف پراګنده شدند،با تاسف که همه رهبران جهادی از اردو ملت افغان درک نادرست داشتنداین اولین ضربه قوی ISIبود که به حکومت بیتجر به احمدشاه مسعود وارد کرد درحقیقت این ضربه نتها بحکومت اقای مسعودو اقای ربانی بود بلکه ضربه کاری بود که بر ملت رنج کشیده افغان وارد امد دراینجا لازمست بګو یم که امروز امریکا و ناتو وهمه متحدین ایشان اکنون دربرابر طالبان که با کلشنیکوف ومواد انفجاری میجنګند وصرف ازطرف یک ارګان جاسوسی ISI حمایت میشوند نه موزائیل دارندو نه ستنګر ونه راکت ها سکر۲۰ وسکر۳۰و ۴۰ ونه هم پشتوانه سخاوتمندانه ٔزمان جهاد علیه روسهارا ،تاب مقاومت رااز دست داده اند این امر ثبوت دیګراست که قوای مسلح جمهوری افغانستان چقدر قوی وقدرت قوی مانور های نظامی داشت وISI به خوبی میدانست که در موجودیت اردو و دستګاه دولتی شهید داکتر نجیب الله پلان های ایشان نمی تواند جنبه عملی کسب کند بناٌ بهر ترتیب که باشد باید این قوت منظم از دست اقای مسعود ګرفته شودکه چنان هم شد، با عملی شدن پلان انحلال قوای مسلح افغانستان دست ISI باز شدزیرا ازیک طرف ISI در بین فرماندهان مجاهدین دست بالای داشت واز طرف دیګر میدانست که نظم ودسپلین کاری و اداری درایشان وجود ندارد این ضربه در اوایل مورد تمجید یک عده رهبران جهادی وبعضی از کسانی که با دولت شهید داکتر نجیب الله تعصب و ضدید داشتند قرار ګرفت ولی بیخبر از اینکه این نیرنګ پاکستان بود وکارتبلغاتی قوی وموثر بخاطر این پلان شوم ازسال های قبل وجود داشت که در صورت سقوط حکومت کابل باید در قدم اول قوای مسلح از بین برده شود زیرا این قوا کمونستی است وارزشهای جهاد تحت سوال قرار میګیردوجهاد بدنام میشود واز این قبیل تبلیغات ورهبران جهادی هم بیدون تحلیل دقیق از قوا ،نظم ودسپلین در سیستم تشکیلا تی تنظیم های خودی ودرک وبررسی های تبلیغات، خود هم در این تبلیغات رول قوی داشتند شهید داکتر نجیب الله چندین باردر بیانیه هایش به این نکته اشاره کردواز این رو پا فشاری میکرد که سیستم باید حفظ شود چون عاقبت را میدانست ولی این ګفته بی ارزش ګرفته شد ، بعداز رسیدن مجاهدین بقدرت نتنها اینکه ارزش های جهاد حفظ نشد بلکه به بدنامی رهبران جهادی تمام شدوهمه به جنګ سالار وجنایتکار معروف شدند.

پلان بعدی ISI چه بود ؟

شهیداحمدشاه مسعود زود تر ازهمه به عاقبت این اشتباه پی برد ولی دیګر دیر شده بود اګرچه تلاش کرد تا صاحب منصبان وسربازان را انسجام بخشد ولی قادر نشد زیرا از یک طرف افسران نظامی اعتماد نمیکردند واز طرف هم تبلیغات منظم دستګاه جاسوسی پاکستان در وجود قومندانان مجاهدین واقای ګلبدین حکمتیاروحزب اومجال انرا نمی داد که حکومت اقای ربانی اردو را منظم سازدچنانچه یکتن ازجنرالان حکومت شهیدداکتر نجیب الله اقای اصف دلاور تامدت در حکومت اقای مسعود حضور سمبولیک داشت ولی با تبلیغات وسیع زیرنام خلقی وپرچمی وغیره و غیره که از طرف عمال ISI صورت میګرفت مسعود مجبور شد که او را سبکدوش کند۰شهید مسعود با درک حقیقت صرف خشم خود را با حریق ساختن سفارت پاکستان فرونشاند ولی این کار دیګر فایده نداشت، ISI بعداز انحلال قوای مسلح ضربات پیهم رابه کمک اقای ګلبدین اغاز کرد کابل مورد حملات متواتر نظامی،استخباراتی وتبلیغاتی بلاه وقفه قرار ګرفت ،تدابیر استخباراتی باشدت تمام از طرف سازمان جاسوسی پاکستان بلاوقفه ادامه داشت ورهبران مجاهدبن که دراین بازی درګیر بودند بدون درنظر داشت منافع ملی اګاهانه ویا ناګاهانه پلان ها ی ISI یکی پشت دیګری توسط ایشان عملی میشد وبه اساس ان اختلافات تشدید میشد بی اعتمادی روز افزون میشد وجنګ داخلی شعله ورمیګردید، پاکستان درجنګ تبلیغاتی از رده های پائین مجاهدین بیشترین استفاده را میبرد ومنافع پاکستان که عبارت ازتضعیف ملت افغان وایجادحکومت دست نشانده بود روز تاروزمحقق میکردید رهبران مجاهدین وحکومت کابل با نداشتن یک سازمان جاسوسی مجرب ومشاورین خوب امنیتی ازدرک عواقب بیخبر بودندولی عاقبت چه شد ؟ تشدد، پراګنده ګی، نبود انظباط محکم اداری، نداشتن یک ارګان استخبارت قوی و اردو منظم ،فساد اداری، بیبندوباری ،عدم درک مسولیت ودها مورد که ISI ازان بخوبی اګاه بود وازاین ضعفها استفاده موثر میکرد موجب بوجودامدن وضعیت وشرایط شدکه تاامروز ملت افغان دراتش ان میسوزد وتحکیم صلح را دشوار ساخت وازطرف دیګر باعث بوجود امدن وظهورطالبان در سطح ملی وایجاد تروریزم به سطح بین الملی ګردید ،البته که پلان بدیل اقای ګلبدین ازوقت طرح شده بود ولی زمینه تحقق ان کاملاٌفرارهم ګردید۰

به قدرت رساندن طالبان منحیث بدیل در مقابل گلبدین توسط ISI:

قسمی که در بالا ذکر شد نظریات بدیل ګلبدین ازاواخر ۱۹۹۱ بررسی و زیرکارګرفته شده بود،تغییر در رژیم کابل پاکستان را غافل ګیر کرد هنوز پاکستان شخصی ویا قوت را که بتواند مورد قبول برای پاکستان و هم سایر ګروهای مجاهدین باشد تدارک نداشت وګلبدین مورد نفرت سایر تنظیم هاقرار داشت ISI و حکومت نوازشریف به وقت ضرورت اشد داشتند زمانیکه مسله استعفا شهید داکتر نجیب الله مطرح شد پا کستان نمی خواست چنین کاری صورت بګیرد از اینرو نوازشریف کمک ده هزار تن ګندم را به حکومت داکتر نجیب الله اعلان کرد ولی ګلبدین مخالفت کرد وراه تورخم کابل را تحت نظر قرار داد واخطار داد که کاروان راتحت حمله قرار میدهد بعد قرار شد این مقدار کندم از طرق فضا وارد کابل شود با سقوط رژیم کابل و انحلال قوای مسلح افغانستان وکارسریع ISI اکنون شرایط برای ګروپ بنام طالبان فراهم شده بودISI دراین پلان همواره از حمایت امریکا برخوردار بود چون امریکا بهر صورت طالبان را نظر به اخوانی ها ترجیع میداد وهم میخواست ازطالبان در برابر ایران استفاده کند درربع چارم سال ۱۹۹۴ طالبان درساحات والسوالی سپین بولدک ولایت قندهار اغازبه فعالیت کردند ISI بخاطر پیشروی طالبان به طرف قندهاربا قومندانان حزب اسلامی ازجمله سرکاتب عطا محمد تماس ګرفت تا طالبان رااجازه دهد که امنیت شاهراسپین بولدک – قندهارا تأمین کنند به این ترتیب طالبان در شاهرا بولدک - قندهار جابجاشدندتوافق قسمی بود که پوسته های اساس را سرکاتب عطا محمد با خودنګاه میکند وپوستهای اطراف شاهرا به طالبان واګذار میشود که چنان هم شد ولی ISI باسرګروپان عطا محمد تماس مخفی ګرفته و بسیار انها را خریداری کرده بود در۴نوامبر ۱۹۹۴ کاروان تجاری پاکستان که شامل ۳۰ عراده موتر بود وعازم ترکمنستان میشد وضع تغیر کردکاروان متوقف شد و همان پوسته های اساس و قابل اطمینان سرکاتب عطا محمد در قدم نخست تسلیم طالبان شدند و قوای طالبان به شهر قندهار داخل شد درجنګ مختصر که بین سرکاتب عطا محمد وطالبان صورت ګرفت عطامحمد صرف توانست بمشکل فرار کندوخود را به کویته برساند دراین وقت ګلبدین در چاراسیاب بود و کابل را راکت باران میکرد از این وضع شوک دیدودر مصاحبه با BBC وضع طالبان راقابل نګرانی دانست وطالبان را که بنام ګروپ کمک به کاروان پاکستان رویکارشده بود خطر جدی دانست در ۵ نوامبرقندهار بدست طالبان فتح شد و کاروان اجازه یافت عبور نماید با ګرفتن قندهار ISI با دست باز واطمینان زیاد قومندانان وسرګروپان جهادی را هدایت میداد تا با طالبان بپیودند درچاراسیاب ISI به ګلبدین هدایت داد که چاراسیاب را تخلیه کند وهمه تجهیزات را باید رها نماید وچاراسیاب به طالبان سپرده شد ازاینجا بود که فتوحات طالبان یکی پشت دیګری با مشاوره نظامیان پاکستانی اغازشددر سال ۱۹۹۶ پاکستان با وجود پرابلم اقتصادی مبلغ شش میلون دالر معادل ۳۰۰ملیون روپیه پاکستانی جهت تادیه معاشات مامورین طالبان تخصیص دادواین کمک درسال ۱۹۹۷و۹۸ به سی(۳۰)ملیون دالررسید قومندانان جهادی که حمایت بیدریغ ISIرا از طالبان دیدند در صورت عدم همکاری با طالبان چون جای وموقف خود را در پاکستان در خطرمی دیدند وازطرف هم وابستګی ایشان با ISI انهارا وداشت تا با طالبان یکجا شونددیګر طالبان با خطر حمله وبی نظمی امنیت مواجع نبودند چون انهای که در افغانستان امنیت را برهم میزدند اکنون حکومت دست نشانده خود را داشتند واګرمجرم پیدامیشد دیګر جای در پاکستان نداشت ودر داخل هم طالبان مجازات سنګین وعلنی را اعمال میکردند تاوحشت وترس در مردم حاکم باشدبه این تریب امنیت در ساحه تسلط طالبان حلقه بګوش پاکستان قابل سوال قرارنداشت وپاکستان که سالها به ارزو چنان حکومت مزدوربود رسید ،حکومت طالبان تشکیل شد وامیرالمومنین انتخاب شد کابینه متشکل بود ازملا ها که نه علم دنیایی داشتندونه اسلامی ونه سیاست میفهمیدند صرف معلومات نهایت مختصر ازدین مقدس اسلام داشتند۰
کابینه طالبان مرکب از افراد ذیل بود

بدین ترتیب ما میبنیم کابینه کاری یک ملک جنګ زده در قرن ۲۱ درعصر تکنالوجی و انترنت که جهان را بیک دهکده کوچک تبدیل کرده جالب ان است که وزیر تعلیمات عالی ووزیر معارف هردو بیسواد که صرف خواندن ونوشتن یاد داشتنداین بدان معنی است که طالبان هیچ نوع علاقه مندی به ترقی وتعالی کشور نداشتن کتب وسیستم اموزشی که در زمان این وزیرصاحبان در وطن پیاده شد با فراغت ا زفاکولته سطح سواد یک جوان ا ز سطح تحصیل وزیر صاحب تحصیلات عالی ومسلکی ووزیر صاحب معارف بلند نمیرفت ایا این کابینه به افغانستان چه خدمت میتوانست انجام دهد؟ ایا این کابینه توانائی صحبت وجلب حمایت کشورهای صنعتی را داشت ؟ ایا این کابینه میتوانست باشرکتهای بزرګ که درراًس انها سازمان های مجرب (جاسوسی دربخش اقتصادی)قراردارند ویاتحت نظر ومشوره این سازمانها کار میکنند واقتصاددانان میباشند معامله به نفع کشور انجام دهند ومطمین باشند که فریب نخورده اند؟ایا توان حداقل صحبت درساحه علمی، اقتصادی ،تخنیکی سیاسی رادارند؟ پلان های پاکستان بخاطر انقراض علم وفرهنګ وملت افغانستان توسط این کاببنه عملی میشد وزارت خانه بنام وجود داشت ازسیستم دفتری ودیوان خبر نبود سیستم ترانسپورت زمینی ونقل وانتقال سیستم پاکستانی شد تشکیلات اردو محدود شد به ګروپ ملیشه تیپ پاکستان اسعارافغانی از توجه افتید و بجای ان کلدار مروج شد مکاتب دختران مسدودشد واز طرف دیګر فرمان صادر کردند که قرارذیل است۰

۱-باید زن مریض نزد داکتر زن برود،درصورتیکه داکتر مرد ضرورت باشد،زن مریض رانزدیکترین عضو فامیلش همرائی کنند۰

۲-هنګام معاینه،زن مریض وداکتر مرد هردو باید لباس اسلامی داشته باشند۰

۳-داکتر مرد نباید به قسمت های دیګر زن مریض بجز همان نقطه درد دار دست بزند۰

۴-اتاق انتظار زنان مریض باید بصورت مطمین مصؤن باشد۰

۵-شخصی که در اتاق انتظار زنان مریض نوبت را کنترول میکندباید زن باشد۰

۶- هنګام شب داکتر مرد نمی تواند دراتاق زنان مریض بدون اجازه داخل شود۰

۷-نشستن وصحبت کردن میان داکتر مرد وزن مریض اجازه نیست، اګر چنین چیزی ضرورت افتد باید صحبت با حجاب اسلامی صورت ګیرد۰

۸- داکتر زن باید لباس ساده در بر نماید، پوشیدن لباس شیک واستعمال ارایش ومیک اپ اجازه نیست۰

۹- داکتر زن ونرس زن اجازه ندارند دراتاق مردان مریض داخل ګردد۰

۱۰- کارمندان شفاخانه بصورت مرتب نماز خود را در مساجد دراوقات معین ادا نمائند۰

۱۱-پلیس مذهبی صلاحیت دارند بخاطر کنترول به اتاق مریضان مرد داخل شودهر شخص که ازاصول عدول کند جزا شرعی میبیند۰

این فرمان سطح سواد انهارا نشان میدهد که تا چه اندازه بیسواد بودند ،این فرمان توهین اشکا ر به شخصیت زن و مرد است ،طالبان در این فرمان نګفته اند که با مسدود شدن مکاتب دختران داکتر، نرس دختر ، پلیس زن، حقوق دان وقاضی زن وو۰۰۰از کجا میشود۰

اګرفرض کنیم که یک نوجوان درزمان به قدرت رسیدن طالبان ۷ سال داشت درزمان سقوط طالبان این نوجوان ۱۶ (شانزده )سال ازتعلیم عقب افتاد واین عقب مانی شامل ده ها هزاردختران در قدم اول وپسران درقدم دوم میشود مسولیت ان بدوش کی است؟ با تاًسف که زمامداران وبعضی داکتران حقوق ما از این ګروه دشمن وطن حمایت میکند واقای اوباما میخواهداین ګروه بیسواد قرون وسطیی رابه نفع خود بالای ملت افغان تحمیل کنند امریکا درسال ۲۰۰۱ جنګ را با القاعده زیر نام تروریزم اغاز کرد وګروه طالبان را تروریست خواند وګفت هرکی با القاعده است تروریست والقاعده میباشد امروز ملا عبدالسلام ضعیف در تلویزون اعلام میکند که طالبان با القاعده ارتباط دارند ولی یګانه ابر قدرت جهانی چقدر عاجز شده ۰امریکا واقای کرزی مسله طالبان میانه رو را مطرح میکنند که ګویا میخواهد بااین افراد کنار ایند فهمیده نشد که هدف از میانه رو کیست ایا میانه رو ها قدرت پیوستن وقدرت تحکیم صلح را دارند ؟هرګزنه، افراد میانه رو عبارت از صفوف طالبان است دراین جای شک نیست که در صوف طالبان افراد خوب ووطنپرست وجود دارد که روی مجبوریت های چون بیکاری اقتصاد ضعیف ونبود امنیت فساد ادرای عدم تامین عدالت واقعی از طرف دولت حق تلفی بیسوادی باعث شده تا این افراد درتحت تسلط طالبان قرار ګیرد اګر دولت ومتحدین در این مورد توجه میکردند هیچګاه چنین حالت بوجود نمی امد امد درحالیکه امریکا بخاطرتقویه حضور نظامی وپلان های استراتیژیک خویش علاقمندی وتلاش جهت بهبود وضع نداشت ووضع متشنج نفع میبرد اهسته اهسته وضع شکل غیرقابل پیشبینی را بخود ګرفت وهم امکان نیرنګ دیګردرکا رمیتواند باشد واحتمالات ذیل قابل پیشبینی است شایدبه این ترتیب میخواهند همسایګان که از موجودیت قوای خارجی نګران اند باید طورتمثیل کنند که واقعاً خواهان صلح هستند ولی میسر نیست وبه این ترتیب میخواهند حضورشانراتداوم دهد و یاپلان تجزیه پاکستان وتغیرنقشه منطقه درکاراست زیرا برداشت یک کشور اسلامی مجهز باسلاح اتومی قابل قبول نیست چون نظریات کندک های قومی وتشکیل ملیشه ها باز شدن راه قانونی جهت سپردن اسلحه به این ګروپها سرکش تشدید ناآرامی های بیشتر شده میتواند نه ارامش،مسله تبدیل شانکای به یک پیمان نظامی نیز برای غرب نګران کننده است ، دراین روز ها از استراتیژی جدید حرف ګفته میشود ومیخواهند حکومتهای محلی را تقویه کند این کار در زمان جهاد نیز صورت ګرفته بود وقومندانان طور جداګانه حمایت میشدند برای اینکه جنګ علیه شوروی تداوم یابد تا قصد ویتنام ګرفته شود که رهبران جهادی ازخرابی عواقب ان کاملاً اګاهی دارندوشیخ اصف محسنی در مصاحبه با BBC از عواقب ومشکلات که بار امده بود یادکرد، بهر صورت این عمل جز پارچه پارچه شدن افغانستان وتضعیف حکومت مرکزی وتداوم داومدار قوای خارجی درکشورما وتبدیل ان به تخته خیز علیه کشور های روسیه چین وایران فایده دیکری نخواهد داشت وافغانستان همیشه در تیر رس این کشور ها قرار خواهد ګرفت۰

اګر فعلاً هم واقعاٌ امریکا به اوردن صلح متعهد باشد تایک حکومت قوی مرکزی بوجود اید به نواقص فوق الذکر توجه شود شغل کاری ایجاد شود مردم بالای دولت منحیث ناجی ایشان اعتماد کنند ساحه جلب وجذب برای طالبان محدود شود وپاکستان تحت فشار قرار ګیرد که مناطق قبایلی را تحت فشارنظامی قرار دهند قوای مسلح کشور هرچه سریع تقویه شود طالبان وابسته به القاعده بدون جنګ محو میشوند واګر دولت امریکاهرروز از مذاکره باطالب حرف بزند وانها را قدرت بشمارد مردم بیشتر بالای طالبا ن اعتماد میکند وباعث تضعیف حکومت مرکزی وقوتګیری طالبان میشود مصاحبه ملا ضعیف ومتوکل نشاندهنده وثبوت این مدعا است۰

رویکردها:

۱-طالبان اسلام و بازی بزرګ درآسیای میانه مولف احمد رشید مترجم عبدالودو ظفری

۲- رادیو BBC

۳- یاداشتهای شخصی

فرمان 11 ماده ای ملاعمر برای کوچ اجباری

يکی از جرايم آشکار عليه بشريت

يكشنبه 9 دسامبر 2007


ملاعمر معتقد است پاکستانی ها مسلمانند و افغانستانی ها نه!

فرمان ملا عمر: در افغانستان جهاد کنید در پاکستان نه!/ جهاد ملاعمر و همراهانش در افغانستان تاکنون مساوی با کشتار هزاران کودک، زن و مرد بوده است.

چهار شنبه 25 فوريه 2009


اسماعیل یون و "آیدئولوژی" طالبان!

همسویی با مکتب سوزی، همراهی با کشتار معلمین، تأیید سربریدن انسانها، حمایت از تفرقه وعصبیت های قومی وزبانی و..

يكشنبه 26 اكتبر 2008, نويسنده: محمد اکرام اندیشمند

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • به همه سلام !
  صبور ! از نوشتار تان معلوم است که شما کدام راه و اصول مبارزاتی خاصی ندارید به این دلیل که شما هم داکتر نجیب و مسعود را شهید یاد کرده اید در حالیکه اگر پیرو هر دو هستی درست است در غیر ان این هر دو در یک قالب درست نبوده است ! هر دو دشمن مردم و جنایت کار بودند .کجا و کدام کارنامه انها به شهید می ماند؟ جلال ابادی

  آنلاین : ازرده نباشید

 • اصلا در زمان طالبان امنيت نبود جيزى كه موجود بو او شرايط مركبار كشتار و اختناق وحشت همكانى ,ترس از شلاقهاى وحشيان هيرويين.انجاييكه حيات انسان بدست حيوان وحشى قراركيرد. هر لحظه ميتواند خوش كدام طالب نيايد و بيدون برسان وبازخواست به قتل برسد.انها از اجداد فاسشيست خويش هم بيشتر رفته بودند.260 سال فاشيزم به اشكال مختلف تحت نامهاى مختلف و لى همه توسط همين قبايل ولى به كومك خارجى ها سرميكشد خون ريزى ها قتل و قتالها,كله منارها ,ناموس فرشى ها قبيله در بازارهاى كراجى ازبين بردن كتاب و كتابخانه ,سوزاندن مكاتب ,وصدها مثال ديكر همه و همه توسط همين طالب تباران اجراشده است.امروز دولت كرزى بنام دموكراسى از طرف خارجى ها تحميل شد در كجا اين دولت دموكراسى است درهالي كه 34 والى سوسط يك كودن كه جو دوخر را تقسيم كرده نميتواند تعين ميكردد.از همين نادانى فاسشيست همدرد والى جوزجان شده بود كه 90 درصد مردم ان ولايت اوزبك و ترك تبار اند از سنك طفلان ترسيده با ماشيندارها حمام خون بربا ميكند.سيستم از امريكا كابى كردند و در امريكا والى ها از طرف مردم انتخاب ميشوند.از هر شسيستم ميتوان فاشيزم ساخت .حتى اسلام را قبه به فاسيزم تبديل كردند ان اسلام باكستانى و طالبى فاسيزم است و سبب شده كه يك عده عقده بكيرند و عقده كشايي كنند.اكر اوباما براى جيزى ميسازد ولى يك جيز نسازد كه او فاشيزم است كه اوزو بسيار ديده ايم.

  • بلی برادر

   خودت گپ های حاکمان پاکستان بلخصوص جنرال مشرف ای اس ای وملا های وهابی قادیانی احمدی .......پنجابی و گپ های سردارن قبیله مثل حبیب اله رفیع روستار تره کی وصدها تن دیگر شان را زمزمه میکنی

   کسانیکه طالب سازی کرده اند حق شان است که چنین ادعا کنند چه پاکستانی ها وچه پشتون های که ده غرب قرار داشتند وغرب وامریکا را فریب دادند که اینان زود گذر وسربازان ظاهر شاه اند ولی دیگران چرا؟؟؟؟؟؟؟؟

   برادر محترم قران را در مقابل ات بگذار وبنویس!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   ایا برای هزاره ها امنیت بود ایا در مسیر شهرها مثل زمان مجاهدین انان را به کانتیر ها نمی انداختن مردم با وجدان ومسلمان ما شاهد اند ؟

   ایا در مسیر جلال اباد کابل - کابل هرات ,قندهار وردگ میتوانستن سفر کنند ؟

   ایا واسطه های نقلیه شان راده بولدک وغزنی ...ضبط نه کردند واز سرنوشت خود شان تا حالا معلوماتی دردست نیست ؟

   ایا برای ازبک ترکمن امنیت بود ودر مسیر شهرا ها ازادنه رفت وامد کرده میتوانستند ده روز روشن از بازار های هرات ده مقابل چشم های گناه کارم ازبک ها وترکمن ها را جمع وبه زندان می انداختن از هراتی ها پرسیدم چرا واینها کی ها اندگفتند ازبک ها ترکمن ها هزاره ها واگر که بشناسند پنجشیری ها گفتم چرا گفتند زمانیکه دوستم به بادغیس ودیگر جاها پیش روی داشته باشند اینان ازبک وهزاره وترکمن را جمع وزندانی میسازدند گفتم هزاره وازبک از چهره اکثرا شناخته میشوند پس چرا این هراتی ها را گفتند اینان ترکمن های هرات اند گفتم برای من شناخت انان مشکل است چطور این طالبان اطرافی قندهاری واز سایر جا ها انان را میشناسند گفتند پشتون های فارسیزبان هرات به طالبان کمک میکنند.

   همچنان هزاره اخراج شده از ایران را نیز به زندان ها می اندازند

   من که مدت سه ما در یکی از هوتل های هرات بودم بعضی هراتی های مسلمان وانسان دوسترا دیدمکه چند نفر هزاره وازبک را رایگان برای مدتی چند ماه جاه وغذا داده بودند چندنفر شان که به سن مرایق قرار داشتند واز ایران به زور رانده شده بودند ومدت ششماه را بدون جرم ده زندان های طالبان سپری کرده بودند مو های سرشیکی شان مکمل سفید شده بود علتاش ان بود که در طول بیست وچارساعت فقد وفقد نیم نان بازاری با اب بودن شکر وروغن برایشان داده بودند و در اخیرین روزهای رهایی اش بخش حقوق بشر ملل متحد وبخش خوراک وموادغذایی ملل متحد اجازه دیدن از زندان هیتلر زمان ملا صاحب عمر خان را حاصل و مصرف (شوله) زندانیان را بدوش گرفته واز انبه بعد نیم نان ویک قاب شوله در بیست وچار ساعت یک بار رایج شده بود .

   ایا برای پنجشیری ها ومردم فارسیزبان شمالی امنیت وجود داشت ؟

   بلی برادر امنیت صرف برای پشتون بود وبس اگر که خلقی ,پرچمی میبود یا گلبدینی یا صیافی ...

   ایا این امنیت است که ازادنه تریاک وهرویین چرس با پرداخت مالیه از کندهار به هرات از مزار به هرسمت بدون موانع وباز خواست برده میشد ؟

   ایا این امنیت است که زمین وباغ مردم غریب شمالی سوختانده شود ؟

   ایا این امنیت است که زنان ودختران جوان شمالی به زور به جلال اباد برده شودند ان هم بدون محارم شرعی ونفقه فامیل- ایا قانون قبیله این را امنیت میدانید ؟

   ایا این امنیت است که مردی زن نامحرم را ده روی بازار ده پاها ودستها بدون گناه شلاق وکیبل کاری کنند واین قانون قبیله شماست ؟

   مجسمه های تاریخی وفرهنگی بی زبان که هویت ملی ما بود امنیت نداشت حتی کسانیکه در غرب طالبسازی کرده بودند وبه قبیله ارتباط خونی داشتند خاموش مانده نه نتوانستند ...

   ایا کشتار های دسته جمعی ده هرات بادغیس مزار شمالی ووووو...امنیت اسلامی یست ؟ زمانیکه طالبان از هلمند قوای هرات را عقب زدند تا شهر هرات مرده ها روزها در کنار جاده ها افتاده و بو گرفته بود وطالبان به کس اجازه دفن اجساد را نمی دادند کفار با جنازه به این اندازه بی احترامی نمی کنند ایا این امنیت قبیله است .
   طالبان اولین کشتار دسته جمهی را در هرات اجرا کرد سربازان اعزامی مرکز وهراتی ها تیرباران کردند
   چند بار در دند شمالی - چند بار ده بامیان مزار شریف بادغیس به این عمل دست زدند .

   ایا در ادرات دولتی در برابر فاسیزبانان تعصب وجود نداشت واین امنیت است ؟

   ایا ده تمام کابینه ووالی ها طالبان کدام فرد از سایر اقوام کشور حضور داشت؟

   ایا درست است که بخاطر کسب قدرت چند روزه دنیایی پاکستانی ها دشمن را بیاورند وبا مردم خود بجنگانند وکشتار وحریق کردن وانفجاردادن هموطن خود را بدست بیگانه ها ببینند وازان لذت ببرند ؟

   ایا درست است اعراب که باعث سرافگندگی مسلمانان شده اند (در مسله فلسطین ورقص عربی ونزدیکی وغلامی با غرب وعیاشی واسراف....) را بیاوریم وبه دستان نجس شان شاهد قتل ....مردم خود باشیم ؟

   کسانیکه ادعا پاکستان وسران قبیله را گویا طالبان امنیت را اورده بودند زمزمه میکنند فقدوفقد فاشیستان هتلری اند که به قبیله چسپیده اند وبس اینان مرحم زخمای مردم نه بل نمک پاشان زخمهای ملت اند نه مسلمان ونه انسان اند

  • بفکر خود مضمون نوشته کرده یی این یک اتهامنامه سر در گم است واخر ندارد

   اردو را گلبدین ربانی صیاف محمدی خالص هندو مانند در زمان حضرت شوربازار از بین برد

   اصف دلاو ر را بادیگارد حضرت مجددی سبکدوش کرده بود

   از سر تا اخر به غیر پشتون چسپیدی مسعود مسعود مسعود یکمی از گلو گلو عمرو ...ودیگران هم بگو تا ده پهلوی مسعود خان خاطرات اینان هم زنده شود

  • کجای این نوشته به اصول نوشتن برابر است ؟
   تو از مسعود و نجیب به عنوان شهیدان یاد کردی. چرا ؟ تو حق نداری دیگر اینطور بنویسی. تو فقط حق داری از شهادت ملا داد الله و امثالش بنویسی. نجیب و مسعود هر دو خاین بودند که در راه این وطن خود را قربانی کردند تو چطور بخود حق میدهی از آنها منحیث شهیدان نام ببری ؟ تو باید از قبله عالم جناب حکمتیار که معبود جلال آبادی صاحب است بعنوان شهید نام ببری که در میدان سیاست گویش رفته و شهید شده.
   ننگ و نفرین باد به ستون پنجم (نوکران آی اس آی)

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس